ÖĞRENCİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI “İKLİM KRİZİNDE TASARIM PRATİKLERİ”

Değişim, gezegenimizin var olmasıyla birlikte başlayan ve sürekliliği olan bir süreçtir. Ancak
insanın yeryüzündeki varlığı ve ilk dönemlerinden itibaren artan ve çeşitlenen müdahaleleriyle
birlikte bu değişim her geçen gün yeryüzündeki yaşamı daha çok etkilemeye başlamıştır. 18.yy’da
İngiltere’de başlayan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Sanayi Devrimi ile birlikte
insanoğlunun müdahaleleri farklı boyutlara ulaşmıştır. Bu tarihe kadar denge içerisinde olan
yeryüzünün karbon döngüsü fosil yakıt kullanımlarıyla bozulmuş, sanayileşme etkisi altında kente
göç hızlanmış, kentleşme ve makineleşme beraberinde çevre kirliliği, ulaşım problemleri, enerji
açlığı gibi sorunları getirmiş ve böylece değişim bir krize dönüşmeye başlamıştır. Bu krizin getirdiği
çok yönlü zorluklara tek bir çözüm bulunmamaktadır. Bu nedenle hem kişisel hem toplumsal hem
de mesleki olarak herkes yaşadığı gezegen üzerindeki iklim değişimi baskısını azaltmak için bilgi
birikimini, becerilerini, zamanını ortaya koymak zorundadır. Çünkü iklim değişiminin tek
sorumlusu vardır: İnsan
Kentsel yapılı çevre, yıllık küresel sera gazı emisyonlarının % 75’inden sorumlu iken binalar bunun
tek başına % 39’unu oluşturmaktadır. Küresel enerjinin %36’sının binalara ayrıldığı ve küresel
emisyonların % 8’inin yalnızca çimentodan kaynaklandığı düşünüldüğünde mimarlık mesleğinin
çağımızın en büyük kriziyle mücadele etmede önemli rolü olduğu düşünülmektedir.1
Bu düşüncelerle Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) “İklim Değişikliği ve
Sürdürülebilir Çevre” başlığı ile başlattığı çalışmalar kapsamında geleceğin yapılı çevrelerini
tasarlayacak yarının aktörlerini iklim krizi, sürdürülebilir çevre ve ekolojik yapı tasarımı
konusunda düşünmeye ve farklı disiplinlerle birlikte çalışarak mekânsal ve/veya kentsel mimari
çözümler üretmeye davet etmektedir.

YARIŞMANIN KONUSU
Yarışmanın konusu, giderek etkisi daha fazla hissedilen iklim değişikliğinin yarattığı çevresel
sorunlara karşı, mimarlık disiplininin çözümün parçası olabilme potansiyelini ortaya koyacak
öneriler geliştirmektir. Öneri tasarımlar, iklim değişikliğini tetikleyen yapısal çevre özelliklerini
dönüştürmeye yönelik olabileceği gibi bu sorunun yarattığı sonuçları gidermeye yönelik de
olabilir. Bir başka ifade ile, bundan böyle insan eli ile yapılacak çevrelerin iklim değişikliği
açısından olumsuz bir etken olmaktan çıkmasını hedefleyen yaklaşımlar bir ekseni oluştururken,
diğer yandan sorunun yarattığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırmaya yönelik olarak mevcut yapı
ve çevreleri değiştirmeyi, dönüştürmeyi hedefleyen yaklaşımlar bir başka eksen oluşturabilir.
Yarışmacılardan beklenen, yukarıda ana hatları ile belirtilen amaçlar doğrultusunda bina
ölçeğinde veya çevresel ölçekte bir çerçeve belirleyerek mimari tasarım önerilerini
geliştirmeleridir. Öneriler, yeri ve içeriği öğrenciler tarafından belirlenecek yeni bir yapısal
tasarımı konu alabileceği gibi, mevcut bir yapı veya çevrenin değişimi ve dönüşümünü de konu
alabilir. Amaç, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda mimari tasarım alanının üretebileceği çözümlerin tartışılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda mimari tasarım disiplininin
düşünce ve ifade araçlarını kullanarak, önerilerin olabildiğince nesnel ve somut anlamda ortaya
konması istenmektedir.

YARIŞMAYI AÇAN KURUM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD)
Yarışma (Raportörlük) iletişim bilgileri: [email protected]

YARIŞMANIN TÜRÜ
Bu yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle, “serbest,
ulusal ve tek aşamalı” olarak düzenlenen bir “öğrenci mimari proje yarışması”dır.

Projelerin son teslim tarihi : 22 Nisan 2022 saat 17:30

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Bu yarışma, Türkiye Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü lisans
öğrencilerine açıktır.
Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak veya ekip halinde katılabilirler.
Yarışmaya katılan öğrencilerin her biri lisans öğrenimini sürdürdüğünü belgelemelidir.
Yarışmaya mimarlık dışı disiplinlerden de lisans öğrencilerinin katılımı halinde, ekip başının
mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.
Yarışmaya, asli ve danışman jüri üyeleri, yarışmayı açan kurum yöneticileri ve yarışmanın hazırlığı
dahil herhangi bir aşamasında görev almış olanların birinci dereceden yakınları katılamaz.
Yarışmaya katılacak öğrencilerin, yarışma web sitesi üzerinden kayıt yaptırmış olmaları
gerekmektedir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin