Öğrenci İktisat Sempozyumu

“Hayatın İçinden İktisat” başlığı altında düzenlenecek olan öğrenci iktisat sempozyumu 15-16 Mart 2012 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi İİBF Tuğrul Çubukçu Salonu’nda gerçekleşecektir.

    Amacımız; öğrencilerin düzenlediği bir sempozyumda yine öğrenciler tarafından yapılacak sunuşlarla seviyeli tartışma ortamları yaratmak, kendi anladığımız dilde iktisadı konuşmak ve alternatif fikirler oluşturmaktır.

    İngilizce ve Türkçe İktisat öğrencileri tarafından düzenlenen sempozyumda sunulacak bildiriler için özetlerin son gönderilme tarihi 23 Aralık 2011 olup, kabul edilen özetler 2 Ocak 2012 tarihinde ilan edilecektir. Tam metinlerin son gönderim tarihi 24 Şubat 2012 olup, metinler ve özetler  [email protected]  e-posta adresine gönderilecektir.

Sempozyumdaki konu başlıkları:

1-TÜRKİYE’DE İKTİSAT ÖĞRETİMİ

”Mekteb-i Fünun-u Mülkiye ile 1859 yılında temelleri atılan, 1936’da bugünkü halini almaya başlayan ve günümüzde sayısı 100leri aşma noktasına gelen İktisat bölümlerinde gerçekleştirilen öğretim üzerine bugüne kadar belki de en az söz söyleyen bu öğretimi alan biz öğrenciler olduk. Sempozyumumuzun ilk tartışma başlığı olan ‘Türkiye’de İktisat Öğretimi’ üzerine, ders içeriklerinden öğretimde uygulanan yönteme, bu öğretimden beklentilerimizden bize kazandırdıklarına veya kazandıramadıklarına kadar pek çok konu üzerine konuşma ve yeni tartışma alanları yaratma fırsatı bulacağız.”

2-NE OLACAK BU MEMLEKETİN HALİ?

Sosyal politikalarla ulaşılmak istenilen hedeflere, nasıl varılabilir?
Çoğu zaman bir çıkmaza sürüklese de bizi herkesin cevap verebilmek istediği bir sorudur bu. Devletin refah ve sosyal koruma sağlamak amacıyla uyguladığı sosyal politikaları, bu sosyal politikaların işlevselliğini; dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sosyal sorunlar arasında olan işsizlik, sağlık, yoksulluk, gelir dağılımı, bölüşüm ilişkilerini bu başlık altında tartışacağız.

3-TEKNOLOJİ, ÇEVRE VE İKTİSAT

Sanayi Devrimi’nin ardından bilim ve teknolojide baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı son yüzyılda bu gelişmelerin iktisatta yarattığı dönüşümler, bunun yanı sıra insanların iktisadi etkinlikleri sonucunda ortaya çıkan ve hızla büyüyen çevre sorunları… Teknoloji, iktisat ve çevre üçgeninde en uyumlu birliktelik nasıl sağlanabilir? Yenilik sistemleri, uluslararası teknoloji transferleri, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, bilim ve teknoloji politikaları, çevre politikaları ve bu politikaların birbirleri ve iktisat politikaları ile etkileşimleri gibi konuları bu başlık altında tartışıyoruz.

4-KÜRSELLEŞME VE EMPERYALİZM

Tarihsel süreçte emperyalizmin iktisadi yapılara etkisi, bunun devamında kapitalizmle beraber küreselleşme olgusunun gelişmesi iktisadi düşüncenin temel konularından olagelmiştir. Bu başlık altında küreselleşme ve emperyalizm tanımlarının değişik boyutları ele alınacak, iktisadi düşünce ve iktisat teorisi çerçevesinde bu olguların toplum üzerine etkileri tartışılacaktır.

5-DIŞLANMIŞLARIN İKTİSADI

Tüm dünya da işsizliğin artışı ve kalıcılık göstermeye başlaması yoksulluğun artışına ve bu sürece paralel olarak da geniş kitlelerin “sosyal dışlanma” denilen olgu ile karşılaşmalarına neden olmuştur.”Dışlanmışların iktisadı” başlığının altında toplumsal cinsiyet,din,etnisite farklılıklarına sahip kitlelerin geçmişten bugüne iktisadi süreçteki konumları,sınıfsal mücadelesi ve fırsat eşitliği kavramı tartışılacaktır.

 

“Hayatın İçinden İktisat” başlığı altında düzenlenecek olan öğrenci iktisat sempozyumu 15-16 Mart 2012 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi İİBF Tuğrul Çubukçu Salonu’nda gerçekleşecektir.

    Amacımız; öğrencilerin düzenlediği bir sempozyumda yine öğrenciler tarafından yapılacak sunuşlarla seviyeli tartışma ortamları yaratmak, kendi anladığımız dilde iktisadı konuşmak ve alternatif fikirler oluşturmaktır.

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 28 Aralık 2011
Kabul Edilen Özetlerin İlanı 4 Ocak 2012
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih 24 Şubat 2012
Programın İlan Edilmesi 1 Mart 2012
Sempozyum Tarihleri 15-16 Mart 2012

BİLİM KURULU LİSTESİ
Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse          Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan Mıhcı                         Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Özel                       Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Eyüp Özveren                     Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet Şahinöz                   Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. İşaya Üşür                             Gazi Üniversitesi