Ödüllü Gıda ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Projesi Yarışması

Katılım Koşulları ve Kurallar

GİRİŞ

Kuruluş yılı olan 2001 tarihinden bugüne hedefi daima daha ileri olmuş olan Yaşar Üniversitesi kendini uluslarası kent üniversitesi olarak tanımlamaktadır. Bu doğrultuda özellikle Avrupa olmak üzere, değişik kıtalarda birçok üniversite ile ortak çalışmalar yürütmekte, öğrenci ve öğretim elemanlarına Erasmus vb. programlar ile yurtdışında eğitim alma ve verme olanakları sunmaktadır.

Dünya çapında bakıldığında gıda sektörünün hızla gelişim gösterdiği kaçınılmazdır. Son yıllarda dünyada gıda sektöründe yürütülen modernizasyon çalışmaları teknolojiye ağırlık verilmesini gerektirmektedir. Bu alandaki teknolojik buluşlar, yeni gıda formülleri, ürün çeşitlerinin artması, tüketicinin damak zevkinin ve sosyal yaşantısının değişmesi, ambalajlamanın önem kazanması, gramajda çeşitlenme ihtiyacının doğması gibi faktörler gıda endüstrisinde ilkel yöntemlerin terk edilmesini zorunlu kılmaktadır.

Gıda sektöründe üretim kalitesinin artırılması, yüksek teknoloji, ambalajlama, uygun koruma, dağıtım ve depolama sistemine bağlıdır. Ülkemizde tarım alanında yaşanan gelişmeler gıda sektörümüze de yansımış bitkisel ve hayvansal gıdaların üretimi artmıştır. Tahıl, süt, meyve-sebze, çay, yağ, et-balık, fermantasyon ürünlerinin yanı sıra şekerli ürünler ile ilgili üretim ve işleme tesisleri yurt geneline yaygınlaşmıştır. Buna bağlı olarak da işlenmiş gıda ürünlerinin ihracatı artmış ve bu gelişmeler gıda sektörünün ilerlemesine büyük katkı sağlamıştır.

Gıda fabrikalarında, proses sonucunda yan ürün olarak adlandırılan büyük miktarlarda gıda atıkları oluşmakta ve bunların birçoğu anında imha edilmekte (ki büyük bir kısmı çevre kirliliğine yol açmaktadır) ya da daha düşük teknolojiler kullanılarak ekonomik değeri az olan ürünler (hayvan yemi, gübre, vb.) üretmek için kullanılmaktadırlar. Bu atıklar direkt olarak çevreye verildiğinde çevre kirliliğine, değerli biyokütle ve besinlerin kaybına neden olmaktadır. Ekonomik ve çevresel baskılar nedeni ile yeni materyallerin ve enerjinin idareli kullanılması, atıkların geri kazanma, biyodönüşüm ve değerli öğelerden yararlanma gibi yöntemlerle işlenmesi ve muamele edilmesi önem kazanmaktadır. Bu süreç, yalnız çevre kirliliğinin önlenmesi açısından değil, katma değer yaratılması ve ürünlerin çeşitlendirilmesi gibi açılardan da önemlidir.

Önümüzdeki dönemlerde artan nüfus ile birlikte gıda işleyen fabrikaların sayısının da artmaya devam edeceği kabulünden hareketle, gıda atık miktarlarının ve buna paralel olarak atık problemlerinin de artacağı söylenebilir. Bu nedenle atıkların toplanması ve yeni ürünlerin üretilmesinde kullanılması insan sağlığı, çevre kirliliği ve ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedir.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölümü, bu proje ile gıda atık ve ambalajların değerlendirilmesi-değerlendirilirken kullanılan yöntemlerin sürdürülebilir olması hususunda farkındalık yaratarak; konu hakkında ilgisi, bilgisi, becerisi olan meslek lisesi ve teknik lise öğrencilerine, kendilerini sınamak ve gerek ürün tasarımı gerekse yöntem geliştirme konusunda bilgilendirici, eğlenceli ve yaratıcı bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır.

1 AMAÇ VE HEDEFLER

İzmir’de öncelikle mesleki ve teknik eğitim liselerindeki öğrenciler arasında uygulanacak olan Yaşar Üniversitesi Ödüllü Gıda ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Projesi ile:

Atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve azaltılması konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi,
Gıda ve ambalaj atıklarının değerlendirilmesinde sürdürülebilir yöntemlerin kullanılması konusunda farkındalığın yaratılması,
Çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilmesi için farkındalık çalışmalarının yapılması,
Öğrencilere ekip çalışması ruhunun kazandırılması amaçlanmaktadır.

2 KAPSAM

Bu proje öncelikle, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak etkinliklerini sürdüren Meslek, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek, Teknik Meslek vb. meslek ve teknik eğitim veren liselerde öğrenim gören lise öğrencilerini kapsamaktadır. Bu kapsam dışındaki liselerde öğrenim gören öğrenciler de projeye katılım talebinde bulunmaları halinde lise koordinatörüne gerek duymaksızın proje kapsamında yer alabilirler. Takımlar, ilgili liselerin 9, 10, 11 ve 12. sınıfında okuyan en fazla iki (2) öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin, tercihen meslek ve teknik eğitim veren liselerin Gıda, Yiyecek-İçecek, Kimya, Su Ürünleri, Tarım eğitimi veren bölümlerinden ve Sağlık Meslek Liselerinden katılmaları teşvik edilmekte ve hedeflenmektedir. Bir takımdaki tüm öğrenciler aynı okulun öğrencilerinden oluşur. Zorunlu olmamakla birlikte her takımın bir danışman öğretmeni bulunabilir ve aynı zamanda bir öğretmen birden fazla takıma danışmanlık yapabilir. Varsa danışman öğretmenin o lisedeki bilgisayar/donanım/bilişim/web programlama vb. bölümlerinden birinde görevlendirilmiş öğretmenlerden seçilmesi tavsiye edilmektedir.

3 SÜRE

Proje ekte yer alan takvimde belirlenen plana göre yürütülür.

4 ORGANİZASYON

Tarafların görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi ve etkin bir iletişimin sağlanabilmesi amacıyla organizasyonu planlamak amacıyla her iki taraf arasında iletişimi sağlayacak kişi proje koordinatörleridir. Üniversite Proje Koordinatörü, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojileri Bölümü öğretim elemanları arasından seçilir ve görevlendirilir. Üniversite Proje Koordinatörü temel olarak katılımcı liseler ile aşağıda belirtilen kurullar ve komisyonlar arasındaki iletişimi kurmakla yükümlüdür.

Ayrıca projeye katılacak olan her lisenin rehberlik servisinde çalışan rehber öğretmenler arasından lise yönetimi tarafından bir öğretmen Lise Proje Koordinatörü olarak seçilir ve görevlendirilir. Üniversite ve Lise proje koordinatörleri İl Yürütme Kurulu, İl Değerlendirme Kurulu ve katılımcı liseler ve takımlar arasındaki iletişimi sağlamakla ve iletişimin sağlanabilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu görevleri ile ilgili tüm işlemleri yürütmek koordinatörlerin sorumluluğundadır.

5 KURUL VE KOMİSYONLAR

Projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, olası sorunlarda hakemlik yapabilmesi, kurallara uyumun denetlenebilmesi için oluşturulan kurul ve komisyonlar ve bunların görevleri aşağıda belirtildiği şekildedir;

1. İl Yürütme Kurulu:
Yaşar Üniversitesi Genel Sekreteri, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okul Müdürü, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı, Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı veya ilgili kişileri temsilen bir kişi.

Görevleri:

a) Projenin uygulama esaslarını belirlemek.

b) İl değerlendirme komisyonunu oluşturmak ve görevlendirmek

c) Dereceye giren okul, danışman öğretmen ve öğrencilere/takımlara verilecek ödülleri belirlemek

d) Ödül törenini düzenlemek

e) Proje koordinatörleri aracılığı ile gerekli iletişimi sağlamak

f) Projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli hazırlıkları yapmak ve önlemleri almak

g) Projenin kamuoyuna tanıtımı için afiş, pankart, broşür, davetiye, basın bildirisi vb. materyalleri hazırlatmak ve dağıtımlarını sağlamak.

2. İl Değerlendirme Kurulu:
İl değerlendirme kurulunda, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği, ilgili meslek ve teknik eğitim veren liselerin Gıda, Yiyecek-İçecek, Kimya, Su Ürünleri, Tarım, Sağlık vb. eğitimi veren bölümlerinde görev alan öğretmenlerden oluşan beş (5) kişilik lise temsilcileri yer almaktadır. Ayrıca, sponsor kuruluşları temsilen her bir sponsor kuruluştan birer temsilci de kurulda yer almaktadır. Böylece, kurul kendi aralarından bir başkan belirler.

Görevleri:

a) Belirlenen ve şartnamenin ekinde verilen değerlendirme esaslarına göre katılan projeleri ön değerlendirmeye tabi tutmak ve finale kalan projeleri Yürütme Kurulu’na bildirmek.

b) Final projelerini değerlendirmek, dereceye giren projeleri belirlemek ve duyurmak.

c) Yapılan itirazları tekrar değerlendirmek.

3. Danışman Öğretmen:
Projeye katılacak öğrenciye/takımlara yön göstermek ve danışmanlık yapmak üzere seçilen veya görevlendirilen kişidir. Danışman öğretmen, iletişim bilgilerini ve hangi takıma danışmanlık yaptığının bilgisini yukarıda belirtilen usullere göre belirlenmiş lise proje koordinatörüne ve üniversite koordinatörüne bildirir.

Görevleri:

a) Öğrencileri/takımı proje hakkında bilgilendirmek ve gerekli açıklamaları yapmak.

b) Öğrencileri projeye katılmaları konusunda teşvik etmek.

c) Sorumluluğunda bulunan öğrencileri/takıma projeye hazırlanmaları konusunda rehberlik yapmak.

d) Proje öncesi, sırası ve sonrasında ilgililerle işbirliği yapmak.

e) Projeye katılacak öğrenciler/takım için gerekli çalışma ortamını oluşturmak ve gerekli kaynakları temin etmek.

6 PROJENİN DUYURULMASI

Proje taraflarca ilgililere yazılı ve elektronik ortam üzerinden duyurulur. Duyurular için sözlü ve/veya basılı materyaller kullanılır. Projenin duyurulmasında Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümü ve Medya Merkezi de dâhil olmak üzere ilgili birimler etkin bir şekilde görev alırlar.

7 ÖDÜLLENDİRME

Dereceye giren öğrencilere/takımlara, danışman öğretmenlere ve bunların okullarına verilecek ödüller aşağıdaki gibidir.

Ödül olarak:

a) Projede birinci, ikinci ve üçüncü olan takımların okullarına özel birincilik, ikincilik ve üçüncülük plaketleri.

b) Proje birincisi takımın öğrencilerine birincilik ödülü ve başarı belgesi.

c) Proje ikincisi takımın öğrencilerine ikincilik ödülü ve başarı belgesi.

d) Proje üçüncüsü takımın öğrencilerine üçüncülük ödülü ve başarı belgesi.

e) Proje birincisi takımın danışman öğretmenine birincilik plaketi.

f) Proje ikincisi takımın danışman öğretmenine ikincilik plaketi.

g) Proje üçüncüsü takımın danışman öğretmenine üçüncülük plaketi.

Birinci, ikinci ve üçüncü olan projenin takım üyelerinin her birine elde ettikleri derecelere uygun olarak belirlenmiş farklı konfigürasyonlarda notebook, netbook veya tablet bilgisayar verilecektir.

Ayrıca projeye katılan her okula, katılımcı öğrencilere ve danışman öğretmenlerine katılım belgeleri verilir.

8 GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yukarıda belirtilen amaçlara uygun ve sağlıklı bir şekilde projenin sonlandırılabilmesi için, yukarıda görevleri açıkça belirlenmiş kişi ve birimler dışındaki görev ve sorumluluklar aşağıdaki gibidir:

Yaşar Üniversitesi: Proje ortamını hazırlamak, proje sürecinde gerekli önlemleri almak, projenin duyurulması ve düzenlenmesi için gerekli birimleri organize etmek ve görevlendirmek, ödül töreni için mekan tahsis etmek.

Sponsor Kuruluş: Projede dereceye giren öğrencilerin/takımların ödüllerini sağlamak.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Projeyi okullara duyurmak ve katılımı sağlamak, gerekli izin ve onayları almak, proje için gerekli kurul ve komisyonlara görevlendirme yapmak, proje lise koordinatörlerini ve değerlendirme kurulunda görev alacak öğretmenleri belirlemek, organizasyonun aksamadan yürütülebilmesi için Yaşar Üniversitesi ve ilgili kişi/birimlerle birlikte gerekli önlemleri almak, okullara katılım için bilgilendirme ve davet yazışmalarını yaparak geniş kitlelere ulaşılmasını sağlamak.

EK 1

PROJENİN KONUSU VE TARİHLER

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Bölümü Meslek ve Teknik Liseleri arası Ödüllü Projenin 2012-2013 öğrenim yılındaki ana teması “FARKLILIK FARKINDALIK yaratmaktır.”

Projeye katılacak olan öğrenci/takımlar konu ve hedef grup seçiminde serbesttirler. Aynı şekilde katılımcılar projelerini sergileme şeklinde de serbest olmakla birlikte, poster, sunum ve tasarım çalışması şeklinde göstermeleri beklenmektedir.

Katılımcıların seçecekleri konu ile ilgili araştırmayı yapmak, konuya bağlı olarak uygun bir içerik hazırlamak ve konunun öğrenmeye aday olan kişiye etkili ve teşvik edici şekilde aktarılmasını sağlamak katılımcıların görevleri arasındadır.

Seçilen konunun, seçilen düzeyin müfredatına uygunluğu Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.

Proje aşağıda belirtilen tarihler çerçevesinde üç aşamalı olarak yürütülecektir. Katılımcılar belirleyecekleri konuyu, sunum şeklini ve katılımcı listesini aşağıda belirtilen son başvuru tarihine kadar okullarındaki proje koordinatörüne yazılı, elektronik posta veya projenin resmi internet sayfası üzerinden bildirmek durumundadırlar. Başvuru tarihinden sonra bildirilen projeler değerlendirme dışı bırakılacaktırlar.

Ön değerlendirme için teslim edilecek olan proje dokümantasyonun şekli, içeriği ve detayları lise ve üniversite koordinatörleri tarafından katılımcı öğrenci ve danışman öğretmenlerine yazılı ve elektronik haberleşme araçları ve proje web sayfası üzerinden duyurulacaktır. Katılımcı öğrenciler ve takımlar bu dokümantasyonu aşağıda belirtilen tarihe kadar üniversite koordinatörüne iletmekle yükümlüdür.

Proje için İlgili belgelerin hazırlanması ve yine proje koordinatörlerine iletilmesinden sonra, belirtilen tarihe kadar İl Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirme yapılacak ve final turuna katılmak üzere on (10) proje belirlenecektir. Finale kalan 10 ekip, projelerini aşağıda belirtilen final tarihinde sunacaklardır. Sunumlar sonrası, İl Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda sıralama belirlenerek ödül töreni yapılacak ve kazanan ekiplere ödülleri sunulacaktır.

Ödüllü Proje için katılımcıların ve konuların üniversite koordinatörüne bildirilmesi için son başvuru tarih: 25 Ocak 2013
Proje dokümantasyonun teslimi için son tarih: 1 Mart 2013
Ön değerlendirme sonuçlarının duyurulması ve finale katılacak ekiplere bildirilmesi için son tarih: 12 Nisan 2013
Finale kalan projelerin sunumu ve ödül töreni: 30 Nisan 2013

EK 2

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE PUANLAMA

 

PUAN

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

40

Projenin özgünlüğü ve yaratıcılığı

30

Projenin kullanım kolaylığı

20

Proje konusu-içeriğinin açık ve net bir şekilde aktarılması

10

Projenin sürece uygun işleyişi

PROJENİN KONUSU VE ÖNEMLİ TARİHLER

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Bölümü Meslek ve Teknik Liseleri arası Ödüllü Projenin 2012-2013 öğrenim yılındaki ana teması “FARKLILIK – FARKINDALIK yaratmaktır.”

Projeye katılacak olan öğrenci/takımlar konu ve hedef grup seçiminde serbesttirler. Aynı şekilde katılımcılar projelerini sergileme şeklinde de serbest olmakla birlikte, poster, sunum ve tasarım çalışması şeklinde göstermeleri beklenmektedir.

Katılımcıların seçecekleri konu ile ilgili araştırmayı yapmak, konuya bağlı olarak uygun bir içerik hazırlamak ve konunun öğrenmeye aday olan kişiye etkili ve teşvik edici şekilde aktarılmasını sağlamak katılımcıların görevleri arasındadır.

Seçilen konunun, seçilen düzeyin müfredatına uygunluğu Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.

Proje aşağıda belirtilen tarihler çerçevesinde üç aşamalı olarak yürütülecektir. Katılımcılar belirleyecekleri konuyu, sunum şeklini ve katılımcı listesini aşağıda belirtilen son başvuru tarihine kadar okullarındaki proje koordinatörüne yazılı, elektronik posta veya projenin resmi internet sayfası üzerinden bildirmek durumundadırlar. Başvuru tarihinden sonra bildirilen projeler değerlendirme dışı bırakılacaktırlar.

Ön değerlendirme için teslim edilecek olan proje dokümantasyonun şekli, içeriği ve detayları lise ve üniversite koordinatörleri tarafından katılımcı öğrenci ve danışman öğretmenlerine yazılı ve elektronik haberleşme araçları ve proje web sayfası üzerinden duyurulacaktır. Katılımcı öğrenciler ve takımlar bu dokümantasyonu aşağıda belirtilen tarihe kadar üniversite koordinatörüne iletmekle yükümlüdür.

Proje için İlgili belgelerin hazırlanması ve yine proje koordinatörlerine iletilmesinden sonra, belirtilen tarihe kadar İl Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirme yapılacak ve final turuna katılmak üzere on (10) proje belirlenecektir. Finale kalan 10 ekip, projelerini aşağıda belirtilen final tarihinde sunacaklardır. Sunumlar sonrası, İl Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda sıralama belirlenerek ödül töreni yapılacak ve kazanan ekiplere ödülleri sunulacaktır.

Ödüllü Proje için katılımcıların ve konuların üniversite koordinatörüne bildirilmesi için son başvuru tarih: 25 Ocak 2013
Proje dokümantasyonun teslimi için son tarih: 1 Mart 2013
Ön değerlendirme sonuçlarının duyurulması ve finale katılacak ekiplere bildirilmesi için son tarih: 12 Nisan 2013
Finale kalan projelerin sunumu ve ödül töreni: 30 Nisan 2013

İletişim Bilgileri

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Gıda İşleme Bölümü
Selcuk Yaşar Kampüs
Üniversite Cad, No:35-37 Ağaçlı Yol
Bornova İZMİR
Telefon: +90(232) 4115355
Fax :+90(232) 374 5474
E-Mail :[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin