NİĞDE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Amaç

MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan akademik çalışmaların kalitesini artırmak, evrensel bilimin gerektirdiği ortak değerlere ulaşmak ve eğitim-öğretim faaliyetleri ile birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapan öğretim üyeleri yetiştirmeyi amaçlayan bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Niğde Üniversitesinde Öğretim Üyeliğine yükseltme ve atamalarda aranan koşullar, puanlama değerlendirmesi ve uygulama esaslarını belirler.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge Niğde Üniversitesine bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda öğretim üyeliğine yükseltilecek ve atanacak akademik elemanlarda aranan ölçütleri düzenler.

Genel İlkeler

MADDE 3- Bu yönerge aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde yürütülür.

  1. Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirme yapılır.
  2. Başvuru dosyasında bulunan makalelerin yayımlanmış olması zorunludur.
  3. Başvuru dosyasında bulunan makalelerin yayınlandığı derginin uluslararası atıf endekslerince taranması halinde, bu durumun aday tarafından belgelenmesi zorunludur.
  4. Makalelerin değerlendirilmesinde yayınlandıkları tarih dikkate alınır.
  5. Bu koşullar minimum koşullardır. Fakülte ve Yüksekokul Kurulları kendi özel durumuna göre ek koşullar belirleyip Senato’nun kararıyla uygulayabilirler.
  6. Kitap, adayın başvurduğu bilim/sanat alanı ile ilgili ve adayın Fakülte/Enstitü Kurulunun veya Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun bulduğu hacim ve içeriğe sahip yapıttır. Fakülte/Enstitü Kurulu veya Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde İnceleme Komisyonu kurabilir. Bir eserin kitap olarak kabulü için, Fakülte/Enstitü Kurulunun veya Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun “uygundur” imzalı kararı gereklidir. Akademik Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda alanla ilgili kişilerden danışman görüşü alarak karar verir. Bir kitabın uluslararası niteliğine Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yayın Komisyonu onayı gerekir.
  7. Bir çalışma en yüksek puan aldığı maddeden değerlendirilir.

Tanımlar

MADDE 4-Akademik Değerlendirme Kurulu (ADK): Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında Rektör tarafından atanan en az beş üyeden oluşan kuruldur.

Ulusal Hakemli Dergi: Doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurul tarafından tanımlanan dergidir.

Alan İndeksleri: Her akademik alan için alan indeksleri, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen indekslerdir

Kısaltmalar

MADDE 5-SCI: Science Citation Index

SCI-E: Science Citation Index Expanded

SSCI: Social Science Citation Index

AHCI: Arts and Humanities Citation Index

IM: Index Medicus

CMCI: Compu Math Citation Index

İKİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama

 

Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama

MADDE 6-

A. YAYINLAR VE ATIFLAR
1. a) SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler  

 

40 puan / makale*

b) Üniversiteler arası kurul tarafından kabul edilen uluslararası alan indeksi kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler  

30 puan / makale*

c) Uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birinde yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü 50 puan / kitap*

20 puan/kitap bölümü*

2. Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında tam metni veya özeti yayınlanmış bildiriler.  

15 puan/tam metin*

8 puan/özet*

3. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler.  

15 puan/makale*

4. Ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler 10 puan / makale*
5. Uluslararası Atıflar (kendi makalesine atıflar hariç)

(a) Uluslararası nitelikte alınan her bir atıf için (A.1 maddesindeki indeksler)
(b)  Yabancı dilde “textbook” ya da yabancı dilde referans kitaplardaki atıflar

(Atıflardan en fazla 10 puan dikkate alınır)

 

2 puan / atıf

5 puan / atıf

6. Üçüncü madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster tebliğler (basılı olması gerekir)

Uluslararası
Ulusal
Uluslararası

Ulusal

8 puan/ tam metin*

4 puan/ tam metin*

3 puan / özet*

2 puan / özet*

7. Ulusal/Uluslar arası tanınmış yayınevleri tarafından yayınlanan Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).

 

Kitap değerlendirme yazısı

Kitap bölümü değerlendirme yazısı

Ansiklopedide bir bölüm, derleme dahil

Ansiklopedide bir madde tanımlaması

25 puan/kitap*

10 puan / bölüm*

5 puan/kitap*

2 puan/bölüm*

20 puan/ bölüm*

5 puan/tanım*

8. Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır). 15 puan /kitap**

5 puan/ bölüm**

9. Uluslararası kitaplar ve çağrılı derleme dergilerinde yer almış olan ve adayın adı ile anılan kişiye özgü denklem, şema, şekil, resim, sendrom ve tablolar 40 puan*
B. KONGRELER:

 (Sözlü sunulan özet vb. yayınlanmamış olanlar, basılı kongre programında yer alanlar)

10. a) Uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı olmak ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek (belgelendirilmesi gerekir)

b) Uluslararası kongrelerde sunulan sözel bildiri (belgelendirilmesi gerekir)

10 puan/seminer,

konferans,  ders vb.

2 puan / bildiri*

11. a) Ulusal kongrelerde davetli konuşmacı olmak (belgelendirilmesi gerekir)

 

b) Ulusal kongrelerde sunulan sözel bildiri (belgelendirilmesi gerekir)

 5 puan / seminer,

konferans, ders vb.

1 puan / bildiri*

C. HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK:
12. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde adayın adının yayın kurulu üyeliği veya editörler listesinde yer alması

Bu dergilerde editörlük

Bu dergilerde hakemlik

 

20 puan / dergi

30 puan/ dergi

5 puan / dergi

13. a) 3. madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren dergilerde editörlük veya yardımcılığı

b) 3. madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren dergilerde hakemlik

10 puan/dergi

 

3 puan / dergi

14. Ulusal hakemli dergilerde editörlük

Ulusal hakemli dergilerde editör yardımcılığı veya yayın kurulu üyeliği
Bu dergilerde hakemlik

  5 puan / dergi

3 puan / dergi

2 puan/dergi

15. Yabancı dilde yazılmış uluslararası kitaplarda editörlük 15 puan/kitap***
16. Türkiye’de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda editörlük (“proceeding”, kongre derleme kitapları hariç)  

10 puan/kitap***

D. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ:
17. Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı

Yüksek lisans tezi

Doktora tezi

 

5 puan/tez*

10 puan/tez*

18. Sonuçlandırılmış bilimsel proje raporları

NATO, NSF, AB çerçeve programları kapsamındaki ve benzeri Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş projeler

TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kuruluşlarca desteklenmiş projeler

BAP birimince desteklenmiş projeler

 

 

60 puan/proje**

40 puan/proje**

5 puan/proje**

19.a)Bir kurum ya da kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar   6 puan/rapor**
     b)Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu tarafından oluşturulan komisyonlarda görev almak 6 puan/komisyon
     c)Dekanlık veya Müdürlükler tarafından oluşturulan komisyonlarda görev almak 4 puan/komisyon
20. Son üç yılda ön lisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme

(Derslerden en fazla 10 puan dikkate alınır)

  1 puan /ders / yarıyıl
E. ÖDÜLLER VE DİĞER HİZMETLER:
21. Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri dışında kalan bilimsel ödüller)

Uluslararası Ödüller

Ulusal Ödüller

Üniversite Ödülleri

 

30 puan/ödül****

15 puan/ödül****

15 puan/ödül****

22. Patent puanı

Uluslararası
Ulusal

 

50 puan/patent****

25 puan/patent****

23. Bir aydan uzun süreli bilimsel araştırma için alınan uluslararası burslar  (kongre destekleri vb. hariç) 10 puan/3 aydan uzun süreli burs

5 puan/1-3 ay süreli burs

24. Bildiri kitaplı bilimsel kongre düzenleyenler listesinde bulunmak

Uluslararası kongre

Ulusal Kongre

 

10 puan/kongre*****

5 puan/kongre*****

 

Ortak Çalışmalarda Puan Dağılımı:

* Yayınlar: (A) kapsamındaki ortak çalışmalarda puanlar, yazar sayısına göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.

  Yazar Sayısı 1. Yazar 2. Yazar 3. Yazar 4. Yazar ve üstü
Tek Yazar 1      
İki Yazar 0,80 0,70    
Üç Yazar 0,7 0,60 0,50  
Dört Yazar ve üstü 0,6 0,50 0,40 0,30

Toplam puanlar

**       Çevirmen, rapor, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacı,

***     Editör,

****   Ödül alanlar, patent sahibi veya

***** Düzenleyici

sayısına eşit olarak bölünecektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atanma Kriterleri

 

Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma Başvuru Kriterleri

MADDE 7- 1. İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 3. maddesinde belirtilen temel alanlardan hangisinde yardımcı doçentlik kadrosuna başvurulacak ise o alanda ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan almak ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak yabancı dil sınavından en az 65 puan almak (Bilim/sanat alanı yabancı bir dilde olanlar, yabancı dil sınavına başka dilden girmek zorundadır).

  1. Tüm bilim alanlarında en az bir adet SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış bir makale gereklidir (vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik özet vs. bu kapsamda sayılmaz). Ancak Üniversiteler arası Kurul tarafından belirlenmiş olan Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Ziraat ve Ormancılık, Sağlık Bilimleri Temel Alanları dışında kalan temel alanlarda, bu koşul sağlanmadığı takdirde, her bir alan için Doçentlik Kadrosuna başvuruda öngürülen Madde-A kapsamındaki puanların yarısını sağlamak zorunludur.
  2. Yardımcı Doçentlik kadrosuna yeniden atamalarda;

a) Yeniden üç yıl süre ile atanabilmesi için son üç yılda Madde A-B-C-D kapsamında 30 puan sağlamış olmak.

b) Yukarıdaki koşulu sağlayamayan adaylar, son üç yılda, bu maddenin a fıkrasında belirtilen puanının ½’ si kadar puan almaları halinde bir yıl süre ile yeniden atanabilirler. Ancak bu süre sonunda da yeniden atanma tarihinde son üç yıllık sürede a fıkrasında belirtilen koşulu sağlayamayanlara bir yıl daha uzatma niteliğinde süre vermek amacı ile son kez atama yapılabilir.

Doçentlik Kadrosuna Atanma Başvuru Kriterleri

MADDE 8-Doktora, Sanatta Yeterlik ve Tıpta Uzmanlık Derecesini Aldıktan Sonra (Doktora, uzmanlık tezi dışında)

 a) Mühendislik Temel Alanında Madde-A kapsamında belirtilen faaliyetlerden en az 100 puan almış ve A-1a madde kapsamında biri birinci yazar ve özgün makale olmak üzere, en az üç adet makale yayınlamış olmak koşuluyla, toplam 120 puan almak zorunludur. Mimarlık Temel Alanında ise A1a-b madde kapsamında birinci yazar olarak bir özgün makale yayınlamış olmak ve Madde-A kapsamında en az 60 puan almış olmak şartıyla, toplam 80 puan almak zorunludur.

b) Ziraat ve Ormancılık Temel Alanındaki akademik birimlerde Madde-A kapsamında belirtilen faaliyetlerden en az 70 puan almış olmak ve A-1a madde kapsamında tek yazar veya birinci yazar olmak üzere en az iki özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği vs. hariç) yayınlamış olmak şartıyla, toplam 100 puan almak zorunludur.

c) Fen Bilimleri Temel Alanı (Fen Edebiyat Fakültesinin Matematik bölümü dışındaki Fen bölümleri) ile SağlıkBilimleri Temel Alanındaki akademik birimlerde Madde-A kapsamında belirtilen faaliyetlerden en az 100 puan almış ve A-1a kapsamında en az üç makale yayınlamış olmak şartıyla, toplam 120 puan almak zorunludur.

d) Matematik Temel Alanındaki akademik birimlerde, adayın Madde-A kapsamında belirtilen faaliyetlerden en az 70 puan almış ve A-1a kapsamında birinci yazar olduğu en az bir özgün makale yayınlamış olması koşuluyla, toplam 90 puan alması zorunludur.

e) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanındaki akademik birimlerde (Fen-Edebiyat Fakültesinin Sosyal Bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Madde-A kapsamındaki faaliyetlerden en az 80 puan almış olmak (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği vs. hariç) koşuluyla, toplam 120 puan almak zorunludur. Ancak Fen-Edebiyat Fakültesinin Filoloji Temel Alanında Madde-A kapsamındaki faaliyetlerden uluslararası/ulusal hakemli dergilerde en az iki özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği vs. hariç) ve bir bilimsel kitap yayınlamak koşuluylaen az 60 puan almış ve toplam 90 puan sağlamış olmak.

f) Güzel Sanatlar haricindeki Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanındaki birimlerde (Eğitim Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) Madde-A kapsamındaki faaliyetlerden en az 70 puan almış olmak ve A1, A2, A3 madde kapsamında tek yazarlı bir en az özgün makale yayınlamış olmak koşuluyla, toplam 100 puan almak zorunludur.

g) Hukuk Temel Alanındaki akademik birimlerde ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Hukuk alanındaki birimlerinde Madde-A kapsamındaki faaliyetlerden ulusal hakemli dergilerde en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği vs. hariç) ve özgün bir bilimsel kitap yayınlamak koşuluyla en az 70 puan almış ve toplam 90 puan sağlamış olmak.

h) Güzel Sanatlar Temel Alanındaki birimlerde Üniversiteler arası Kurul’un bu alanda Doçentlik için belirlediği başvuru koşullarını aynen sağlamış olmak.

Profesörlük Kadrosuna Atanma Başvuru Kriterleri

MADDE 9- Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve şartlara ilaveten, doçentlik unvanı için yayın dosyasına konan tüm eserler hariç olmak üzere, Doçentlik kadrosuna başvuru için öngörülen koşulları aynen sağlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama, Yürürlük, Yürütme

 

Uygulama

MADDE 10- Öğretim üyeliğine atanma ve yükseltilmelerde öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların dosyaları Akademik Değerlendirme Kurulunca ön incelemeye alınır. Öngörülen koşulları sağlayan adayların başvurusu kabul edilir ve ilgili kadroyla ilgili işlemler başlatılır. Bu yönergede yer almayan konularda Akademik Değerlendirme Kurulu karar verir.

Yürürlük

MADDE 11- Bu yönerge hükümleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- Bu yönerge Niğde Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.