Nevşehir Belediyesi 7. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması

Nevşehir Belediyesi
7. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Konusu:
Manzara

Yarışma Kategorileri:
Yarışma, dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategoridedir.

Yarışma Koşulları:

1. Jüri üyeleri ve TFSF/PAFT temsilcisi ile birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.

2. Katılım ücretsizdir.

3. Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından fotoğraflarda renk, kontrast, kırpma gibi temel
düzenlemeler dışında düzenleme yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Gönderilecek
fotoğraflar FIAP’ın Geleneksel Fotoğraf (TRAD) tanımına uymalıdır (*).

4. Deneysel çalışmalar kabul edilmeyecektir.

5. Her katılımcı, en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilir.

6. Daha önce yapılan Nevşehir Belediyesi Kapadokya Fotoğraf Yarışmalarında ödül ve
sergileme almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

7. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu beyan ve kabullere aykırı davrananlar hakkında
kural ihlali işlemi uygulanır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak herhangi
bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
8. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır.

9. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF/PAFT Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesi”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül,
unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a
bildirilecektir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
TFSF/PAFT tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar ile FIAP kırmızı
listesinde yer ala fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

10. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF/PAFT kısıtlamalılar listesi ile FIAP
Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

11. FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın,
yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına
uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün
imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

12. Fotoğrafın tüm parçaları, sunulan tüm çalışmaların telif hakkını elinde tutan fotoğrafçı
tarafından çekilmiş olmalıdır.

13. Yarışmanın yararı gözetilerek, eserin sahibi olan fotoğrafçının kendisi tarafından
yasaklandığı belirtilmediği sürece, gönderilen çalışmaların röprodüksiyonu basılı veya dijital
katalog içinde yer alabilir. Bu durumda telif hakkı ile ilgili kurallara kesin surette uyulmalıdır.
Yarışmayı düzenleyen kurum, teslim edilen fotoğrafları hiçbir şekilde başka amaçlarla
kullanamaz.

14. Nevşehir Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.

15. Yarışma sonucu Nevşehir Belediyesi’nin www.nevsehir.bel.tr ile TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve adreslerinde duyurulacak; ayrıca
katılımcıların tümüne e-posta ile bildirilecektir.

Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı:
1. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafların birer kopyası, Nevşehir Belediyesi arşivine
alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf sahibinin ismi belirtilerek, kendi
yayınlarında tanıtım amaçlı (takvim, ajanda, post kart vs) kullanılabilecektir. Ayrıca telif
ödenmeyecek, kullanım hakkı eser sahibiyle birlikte Nevşehir Belediyesi’nin olacaktır.
2. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
3. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
4. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, Nevşehir Belediyesi’nin
www.nevsehir.bel.tr ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF/PAFT’nin
http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org sayfasında yayınlanacak; ayrıca
TFSF/PAFT yayını olan Almanak 2016’da, kurumumuza ait sayfalarda da yer alacaktır.
5. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafları içeren bir sayısal Katalog hazırlanarak 20 Ocak
2017’den itibaren www.nevsehir.bel.tr sayfasından indirilebilecektir. Yarışmada ödül ve
sergileme alan fotoğrafları içeren bir sayısal Katalog hazırlanarak her katılımcıya
gönderilecektir.
6. web adresine üye olarak bu yarışmaya fotoğraf gönderen
katılımcılar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
– Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi
(e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak doğrudan
Türkçe (Turkish): http://www.tfsfonayliyarismalar.org
İngilizce (English):
adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır.
– Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa
kenarı en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel boyutunda kaydedilmeli; fotoğraf
dosyasının boyutu 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’den de büyük olmamalıdır.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö,
Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.


Dosyaların İsimlendirilmesi:

– Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
İsimlendirmede ı, ö, ü, ç, ğ, ş Türkçe karakterleri kullanılmamalıdır.
– Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için
bakınız:

– Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer
Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya erily gibi).
– Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
– Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
– Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam 31 karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin “Ömer Eril Yılmaz”ın “Peri Bacası” adlı 1 no’lu fotoğrafı için
“TRomeryD1_peri_bacasi” veya “Şehir Meydanı” adlı 2 no’lu fotoğrafı için
“TRomeryD2_sehir_meydani” gibi…
-İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresine e-posta
gönderilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşanılan anlar oluşmuşsa
kullanılacaktır. Buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında
değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Nevşehir Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.

Sonuç Bildirimi:
Yarışma sonuçları tüm katılımcılara e-posta ile tek tek bildirilecek, ayrıca 04 Ocak 2017 tarihinde
Nevşehir Belediyesi resmi web sitesi olan www.nevsehir.bel.tr ve TFSF’nin www.tfsf.org.tr ile
http://www.tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden duyurulacaktır.

Ödüller
Birinciye : FIAP altın madalya
İkinciye : FIAP gümüş madalya
Üçüncüye : FIAP bronz madalya
Mansiyon (6 adet) : FIAP mansiyon
Kapadokya Özel Ödülü : (Kapadokya’da çekilen bir fotoğrafa verilecektir.)
Sergilemeler (En fazla 30 adet) : 150.- TL
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü : Toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya
verilecektir.
Kurum, istediği fotoğrafı sergileme ücreti kadar satın alma bedeli ödeyerek satın alabilir.

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın başlangıç tarihi : 25.08.2016
Yarışmaya son katılım tarihi : 26 Aralık 2016 Pazar saat 23.00 (TSI)
Jüri toplantısı : 30 Aralık 2016
Sonuçların açıklanması : 04 Ocak 2017
Sergi açılışı ve ödül töreni : Daha Sonra Duyurulacaktır.

Yarışma Sekreteri:

Meral İNCE
E-posta : nevsehirfiapyarisma@gmail.com