NEDEN DİL ÖĞRENEMİYORUZ?

Dr. Sibel Çelikel
Dr. Sibel Çelikel

Neden Dil Öğrenemiyoruz?
Dr.Sibel ÇELİKEL Begüm CAN Esma CENGİZOĞLU İlkim YILDIZ

Özet
Türkiye’deki genç kesim, lise öğrenimleri bitirinceye değin yaklaşık 1000-1400 saat aralığında dil eğitimi görmektedir. Anadolu ve Fen liseleri programında zorunlu ders olarak yer alan İngilizce, Almanca/Fransızca dersleri ile lise öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin akıcı bir şekilde öğrendikleri dili günlük hayatta uygulamaları istenmektedir. Görmüş oldukları dil eğitimi saat bazında yeterli gözükse dahi veriler bunu yalanlar nitelikte. Öğrencilerin günlük hayatlarında, öğrendikleri yabancı dilleri temel düzeyde dahi kullanamadıkları yapmış olduğumuz anketler doğrultusunda gözlemlenmiştir. Bize göre lise mezunu olan her genç en az iki yabancı dili akıcı konuşur hâlde mezun olmalıdır. Bu oran tüm gelişmiş ülkelerin eğitim anlayışlarında ulaşılan bir düzeydir. Bu çalışmada konuyu daraltmak adına ikinci yabancı dil eğitimine yani Almanca eğitimine odaklandık.
Projemizde liselilerin Alman dili öğrenimindeki eksikliklerini baz alarak oluşturduğumuz iki grup dahilinde incelemelerde bulunduk. Toplamda on altı kişiden oluşan karşılaştırmamızda sekizer kişilik gruplar oluşturduk. Birinci gruba okul mantığı ile kelime ve gramer üzerinden eğitim veren dil uygulaması ‘Dualingo’, ikinci gruba günlük konuşma dili ile dil öğretmeyi amaçlayan ‘Nicos Weg’ isimli diziyle dil öğretmeyi amaçladık. İki grup üzerinde yaptığımız anket çalışmasında Türkiye’deki gençlerin yabancı dili gramer eğitimi ile öğrenip öğrenemediklerini araştırdık. Araştırmamızı yaparken de özgün bir anket hazırladık ve sonuçlarımızı frekans analizi yöntemiyle yorumladık. Bunun sonucunda gençlerin okulda verilen dil eğitimini ders dışında kullanamadıkları ve yetersiz buldukları gözlemlenmiştir. Son olarak üç akademisyen, üç öğrenci ile yaptığımız röportajlar ile sorunu nasıl çözebileceğimizi araştırdık. Röportaj yaptığımız öğrenciler ve eğitimciler birçok konuda ortak fikirde oldular. Dil öğrenirken gramer önemlidir ama en önemlisi değildir. Günlük konuşma kalıplarını öğrenmek dil öğrenmede daha çok tercih edilmelidir.

dilegitimi 16 pageimage 426947 e1650379977783

Anahtar Kelimeler
Almanca, genç kesim, yabancı dil eğitimi, dilbilim

Amaç:
Projemiz, Tübitak projesi olarak hazırlamış olduğumuz araştırmanın yöntem ve sonuçlarını içermektedir. Projemizde Türkiye’de öğrenim gören lise öğrencilerinin öğrenim hayatlarında neden dil öğrenemediğini, dil öğrenirken uyguladıkları metotları, ezber yöntemi ile mi yoksa görsel ve işitsel yolla mı daha iyi öğrendiklerini araştırmak amacıyla yaptığımız deneysel çalışmayla dili nasıl kolay öğrendiklerini tespit etmek ilk hedefimiz olmuştur.
Araştırma yaparken konu kısıtlaması yapmak amacıyla Anadolu ve Fen Liseleri müfredatında yer alan Almanca dili üzerinden araştırmalarımızı gerçekleştirdik. Bizler yapmış olduğumuz proje vasıtası ile uzun yıllar dil eğitimi görmemize rağmen neden yabancı dili istediğimiz düzeyde kullanamadığımızı anlamak istiyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucu eğitim sistemindeki eksiklikleri tespit ederek bu soruna çözüm getirmeyi amaçlıyoruz.

Giriş
Teknolojinin bu denli ilerlediği, dünyanın sürekli yenilendiği 21.yüzyılda dil, oldukça önemli bir konumda yer almaktadır. İletişimimizi sağlayan, bizi kültürel bağlamda bir araya getiren dil, yaşantımız için oldukça önemlidir.

Türkiye’de yabancı dil eğitimi oldukça uzun zamandan beri verilmektedir. İngilizce öğretimi Fransızca’nın etkisini kaybetmeye başladığı dönemde atılım yapmıştır. 2.Dünya savaşı sonrası artan Amerika etkisiyle İngilizce, Türkiye’de ve Dünya’da önem kazanmıştır.
Avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerinde İngilizceye yer vermesi, hızlı gelişmelere ayak uydurmak, diğer uluslarla ilişkileri sıklaştırmak ve çağdaşlaşmak sürecini çabuklaştırma gayreti içinde olan Türkiye’de gençlerin yabancı dil öğrenerek yetişmelerinin büyük önemi vardır. Ancak ülkemizde yabancı dil kullanımı istenilen düzeye ulaştırılamamıştır. Türkiye’deki genç kesim, lise öğrenimleri bitirinceye değin yaklaşık 1000-1400 saat aralığında dil eğitimi görmektedir. Anadolu ve Fen liseleri programında zorunlu ders olarak yer alan İngilizce, Almanca/Fransızca dersleri ile lise öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin akıcı bir şekilde öğrendikleri dili günlük hayatta uygulamaları istenmektedir. Eğitim sistemimizde çok kez değişikliğe gidilmiştir. Buna rağmen yabancı dil üzerine verilen eğitimimizi bir türlü gramer ve ezber öğrenimi üzerinden çekememişizdir. Bize göre lise mezunu olan her genç en az iki yabancı dili akıcı konuşur hâlde mezun olmalıdır. Bu oran tüm gelişmiş ülkelerin eğitim anlayışlarında ulaşılan bir düzeydir. Bu sebeple biz de Lüleburgaz’da bulunan bir Anadolu Lisesi öğrencilerinin dil eğitimini nasıl buldukları hakkında bir anket düzenledik. Anket sonuçlarını grafikler hâlinde makalemizde yorumladık. Aynı zamanda sekizer kişilik iki grubu kapsayan bir deney yaptık. Bu deneyde gruplarımız bir haftalık süre zarfında sıfırdan bir dil öğrenmeyi denediler. Bir grubumuz dil öğrenme uygulamasını kullanarak yabancı dil öğrenmeye çalıştı. Diğer grubumuz yabancı bir dizi izleyerek dil öğrenmeyi denedi. Bir haftanın sonunda iki grubumuza da sorular sorduk ve ne kadar yol kat ettiklerini gözlemledik. Sorduğumuz sorular grafikler ve bizim yorumlarımız şeklinde makalemizin ekler bölümünde mevcuttur. Sonuç olarak yabancı dizi izleyerek dil öğrenen grubun, diğer gruba oranla daha başarılı olduğunu gözlemledik. Buradan da gençlerin dizi izleyerek, şarkı dinleyerek ya da özetlemek gerekirse eğlenceli aktiviteler yaparak daha kısa zamanda yabancı bir dil öğrenme motivasyonu edindikleri kanısına vardık.

Yöntem:
Dil toplumumuzda oldukça önemli bir yer tutar. Bir kültürü öğrenmemin en doğru yolu kullandıkları dili öğrenmektir. Gerek iş hayatında, gerek kültürel bağlamda iletişimi sağlayan dil, toplumları birbirine bağlayan bir unsurdur. Yabancı dil öğrenimi de ülkelerin gelişimi için oldukça önemlidir. Dünyaya açılmayı hedefleyen gelişmiş ve gelişme gösteren ülkeler yabancı dil eğitimine önem verirler. Türkiye’de de yabancı dil eğitimi önemli bir yerdedir. Bizler projemizde gençlerin yabancı dil öğrenmek hakkındaki fikirlerini tespit etmek amacıyla özgün bir anket oluşturduk. Oluşturduğumuz anket, Lüleburgaz’da bir Anadolu Lisesi öğrencilerden olan 14-18 yaş aralığındaki kız ve erkek öğrenciler tarafından yanıtlanmıştır. Anketi üç yüz yedi öğrenci cevaplamıştır. Anketimiz aşağıdadır:

Maddeler Hiç Nadiren Bazen Her zaman
1. Dil öğrenirken zorlanır mısınız?
2. Dil öğrenirken öğrendiğiniz bilgileri ne sıklıkla günlük hayatınızda kullanırsınız?
3. Okul dışında dil öğrenmek için vakit ayırır mısınız?
4. Dil öğrenmek için yabancı dizi izler misiniz?
5. Okuldaki dil eğitiminin size yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
6. Akıcı bir şekilde yabancı dil konuşabilir misiniz?
7. Yabancı dilde bir metin okuduğunuzda metni anlayabilir misiniz?
8. Ne sıklıkla yabancı bir dil de konuşursunuz?
9. Okuldaki dil eğitiminin yanında başka kaynaklardan da yararlanır mısınız?
10. Ailenizin dil öğrenmeniz için bir çabası var mı?
11. Dil öğrenmek için yabancı dilde şarkı dinler misiniz?
12. Dinlediğiniz yabancı dildeki şarkıları anlar mısınız?
13. Yabancı dizileri altyazısız izler misiniz?
14. Yabancı dildeki kitapları okur musunuz?
15. Dil öğrenme uygulamalarını kullanır mısınız?
16. Bu uygulamaların yararlı olduğunu düşünüyor musunuz?
17. Öğrendiğiniz dildeki gramer bilgisini günlük hayatta kullanır mısınız?

Çoktan Seçmeli Sorular
1)Dil öğrenmeyi sever misiniz?
A)Evet B)Hayır
2)Kaç tane dil biliyorsunuz?
A)Bir B)İki C)Üç ve üstü
3)Dil öğrenirken nelerden yararlanırsınız?
A)Kitap B)Film/Dizi C)Şarkı D)Uygulamalar
4)Herhangi bir dil kursuna gittiniz mi?
A)Evet B)Hayır

5)Ailenizde yabancı uyruklu biri var mı?
A)Evet B)Hayır
6)Ailenizde yabancı dil bilen biri var mı?
A)Evet B)Hayır
7)Hangi dilleri öğrenmek istersiniz?
A)İngilizce B)Almanca C)Fransızca D)İtalyanca E)Rusça F)Diğer
8)Yabancı ülkelerden arkadaşınız var mı?
A)Evet B)Hayır

Bulgular
Türkiye’deki gençler ilkokul ikinci sınıftan lisenin sonuna kadar yabancı dil dersi görmektedirler. Ancak yaptığımız araştırmalar ışığında liseyi bitiren çoğu gencin yabancı dili bir yabancıyla konuşabilecek seviyeye gelemeden mezun olduğunu tespit ettik. Bu nedenle projemizde gençlerin neden dil öğrenemediğini tespit edebilmek amacıyla Lüleburgaz’da bulunan bir Anadolu Lisesinin öğrencilerine sorular yönelttik. Anketimizde bir adet açık uçlu soru ve yirmi dört adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Soruları Lüleburgaz’da bir Anadolu Lisesinde okumakta olan 14-18 yaş arası üç yüz yedi öğrenci tarafından cevaplanmıştır.

Anketin sonucunda ortaya çıkan sayısal verilere göre ortaya çıkan tespitler şu şekildedir:
Gençler dil öğrenmeyi seviyor ancak yabancı dil öğrenirken zorluk çekiyorlardır. Gençler okul dışında dil öğrenmek için vakit ayırıyor. Gençler, dil öğrenmek için yabancı dizi izlemeyi tercih ediyor. Böylece gençlerin yabancı dizi izlerken verimli vakit geçirdiği sonucuna varıyoruz. Gençler yabancı dil öğrenirken müzik dinlemeyi tercih ederler. Bu sayede gençlerin müziği sadece eğlence amaçlı değil yabancı dil öğrenmek için de dinlediklerini gösteren bir sonuca vardık. Gençler yabancı dildeki kitapları okumuyor bunun yerine görsel ve işitsel araçları tercih ediyorlar.

Röportaj yapmış olduğumuz Tekirdağ’da bir devlet üniversitesinde Dr. Öğretim görevlisi K1’nün de söylediği gibi ‘’Artık dil eğitiminde ‘bireysel öğrenme’ ön plana çıkmıştır.’’ Gençlerin bu bağlamda her gün bir saat kendi imkânları doğrultusunda yabancı dil çalışmaları gereklidir. Üniversitede eğitim gören üç öğrenciye yönelttiğimiz ‘’Dilde başarılı olmayı neye borçlusunuz?’’ sorusuna verilen cevaplar da şu sonuca varıyor: Şarkı dinleyip film ve dizilerden yararlanmak.

Yapmış olduğumuz röportajlarda akademisyenler öğrencilerin hata yapmaktan çekindikleri görüşündeler. Tekirdağ’da bir devlet üniversitesinde Dr. Öğretim görevlisi K2’nin de söylediği üzere ‘’Hata yapma kaygısı ile işe başlarsak hükmen mağlup oluruz.’’. Ülkemizi yarınlara taşıyacak gençleri özgüvenli yetiştirmek bu noktada oldukça önem arz ediyor. Tekirdağ’da bir devlet üniversitesinde Dr. Öğretim görevlisi K3’ün de röportajında söylediği gibi ‘’Unutmayın, insan beyni her zaman pozitif çalışır; ‘Ben yaparım, başarırım’ derseniz yaparsınız.’’.

Tablo 1
Tablo 2

Tablo 1’de görüldüğü gibi çoktan seçmeli olan “Dil öğrenmeyi sever misiniz?” sorusuna iki yüz altmış dört kişi evet, otuz altı kişi hayır cevabını vermiştir. Buna göre Lüleburgaz’daki bir Anadolu Lisesindeki gençlerin dil öğrenmeyi sevdikleri görülmüştür.
Tablo 2’de görüldüğü üzere “Herhangi bir dil kursuna gittiniz mi?” sorusuna iki yüz dört kişi hayır, doksan yedi kişi evet cevabını vermiştir. Buna göre gençlerin çoğunlukla dil kursuna gitmediği görülmüştür.

Tablo 3
Tablo 4

Tablo 3’te görüldüğü gibi “Ailenizde yabancı uyruklu birileri var mı?” sorusuna iki yüz elli altı kişi hayır, kırk beş kişi evet cevabını vermiştir. Buna göre gençlerin ailelerinde çoğunlukla yabancı uyruklu biri olmadığı görülmüştür.
Tablo 4’te görüldüğü gibi “Ailenizde yabancı dil bilen birileri var mı?” sorusuna yüz seksen bir kişi evet, yüz yirmi kişi hayır cevabını vermiştir. Buna göre çoğunlukla gençlerin ailelerinde yabancı dil bilen birileri olduğu görülmüştür.

Tablo 5
Tablo 6

Tablo 5’te görüldüğü üzere “Yabancı bir ülkeden arkadaşınız var mı?” sorusuna yüz yetmiş kişi hayır, yüz yirmi dokuz kişi evet cevabını vermiştir. Buna göre gençlerin çoğunlukla yabancı bir ülkeden arkadaşı olmadığı görülmüştür.
Tablo 6’da görüldüğü üzere “Kaç tane yabancı dil biliyorsunuz?” sorusuna yüz altmış sekiz kişi bir, yüz on iki kişi iki, on dört kişi üç ve üstü cevabını vermiştir. Buna göre gençlerin genellikle bir dil bildiği görülmüştür.

Tablo 7
Tablo 8

Tablo 7’de görüldüğü gibi “Dil öğrenirken nelerden yararlanırsınız?” sorusuna kırk iki kitap, yüz yirmi beş film/dizi, kırk yedi şarkı, elli üç uygulamalar cevabı verilmiştir. Buna göre gençler genellikle film ve dizilerden dil öğrenmektedir.
Tablo 8’de görüldüğü gibi “Dil öğrenirken zorlanır mısınız?” sorusuna yüz kırk yedi kişi bazen, yetmiş sekiz kişi her zaman, altmış kişi nadiren, on beş kişi hiç cevabını vermiştir. Buna göre gençler dil öğrenirken çoğunlukla zorlanmaktadır.

Tablo 9
Tablo 10

Tablo 9’da görüldüğü üzere “Dil öğrenirken öğrendiğiniz bilgileri ne sıklıkla günlük hayatınızda kullanırsınız?” sorusuna yüz kırk dört kişi bazen, otuz dokuz kişi her zaman, yüz kişi nadiren, on sekiz kişi hiç cevabını vermiştir. Buna göre gençlerin çoğu yabancı dilde öğrendikleri bilgileri günlük hayatlarında kullanmaktadırlar.
Tablo 10’da görüldüğü üzere “Okul dışında dil öğrenmeye vakit ayırır mısınız?” sorusuna doksan yedi kişi bazen, kırk dokuz kişi hiç, yüz bir kişi nadiren, elli dört kişi her zaman cevabını vermiştir. Buna göre gençlerin nadiren okul dışında dil çalışmaya vakit ayırdığı görülmüştür.

Tablo 11
Tablo 12

Tablo 11’de görüldüğü üzere “Dil öğrenmek için yabancı dizi izler misiniz?” sorusuna otuz bir kişi hiç, kırk sekiz kişi nadiren, doksan dört kişi bazen, yüz yirmi yedi kişi her zaman cevabını vermiştir. Buna göre gençlerin çoğu dil öğrenmek için yabancı dizi izlemektedir.
Tablo 12’de görüldüğü üzere “Okuldaki dil eğitiminin size yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna yüz otuz dokuz kişi hiç, doksan beş kişi nadiren, elli beş kişi bazen, on bir kişi her zaman cevabını vermiştir. Buna göre gençlerin çoğu okuldaki dil eğitiminin yetersiz olduğunu düşünmektedir.

Tablo 13
Tablo 14

Tablo 13’te görüldüğü üzere çoktan seçmeli olan “Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilir misiniz?” sorusuna yüz altı kişi hiç, doksan sekiz kişi nadiren, yetmiş üç kişi bazen, yirmi üç kişi her zaman cevabını vermiştir. Buna göre Lüleburgaz’daki bir Anadolu Lisesindeki gençlerin akıcı bir şekilde İngilizce konuşamadıkları tespit edilmiştir.
Tablo 14’te görüldüğü üzere çoktan seçmeli olan “Yabancı dilde bir metin okuduğunuzda metni anlayabilir misiniz?” sorusuna on beş kişi hiç, altmış sekiz kişi nadiren, yüz elli üç kişi bazen, elli üç kişi her zaman cevabını vermiştir. Buna göre Lüleburgaz’da bulunan bir Anadolu Lisesindeki geçlerin yabancı dilde bir metni okuduğunda genelde çevirebildiği tespit edilmiştir.

Tablo 15
Tablo 16

Tabla 15’te görüldüğü üzere çoktan seçmeli olan “Ne sıklıkla yabancı bir dilde konuşursunuz?” sorusuna altmış iki kişi hiç, yüz yirmi üç kişi nadiren, seksen iki kişi bazen, on üç kişi her zaman cevabını vermiştir. Buna göre Lüleburgaz’da bulunan bir Anadolu Lisesindeki gençlerin nadiren İngilizce konuştukları tespit edilmiştir.
Tablo 16’da görüldüğü üzere çoktan seçmeli olan “Okuldaki dil eğitiminin yanında başka kaynaklardan da yararlanır mısınız?” sorusuna kırk dört kişi hiç, seksen dört kişi nadiren, yetmiş altı kişi bazen, doksan altı kişi her zaman cevabını vermiştir. Buna göre Lüleburgaz’da bulunan bir Anadolu Lisesindeki gençlerin okul dışındaki kaynaklardan da yararlandığı tespit edilmiştir.

Tablo 17
Tablo 18

Tablo 17’de görüldüğü üzere çoktan seçmeli olan “Ailenizin dil öğrenmeniz için bir çabası var mı?” sorusuna altmış sekiz kişi hiç, elli iki kişi nadiren, yetmiş üç kişi bazen, yüz on altı kişi her zaman cevabını vermiştir. Buna göre Lüleburgaz’da bulunan bir Anadolu Lisesindeki geçlerin ailelerinden destek alarak dil öğrenebildikleri tespit edilmiştir.
Tablo 18’de görüldüğü üzere çoktan seçmeli olan “Yabancı dil öğrenmek için şarkılar dinler misiniz?” sorusuna otuz üç kişi hiç, otuz iki kişi nadiren, yetmiş yedi kişi bazen, yüz elli üç kişi her zaman cevabını vermiştir. Buna göre Lüleburgaz’da bulunan bir Anadolu Lisesindeki geçlerin yabancı şarkılar dinleyerek de dil öğrenebildikleri tespit edilmiştir.

Tablo 19
Tablo 20

Tablo 19’da görüldüğü üzere çoktan seçmeli olan “Dinlediğiniz yabancı şarkıları anlar mısınız?” sorusuna yirmi sekiz kişi hiç, altmış dört kişi nadiren, yüz elli dört kişi bazen, elli üç kişi her zaman cevabını vermiştir. Buna göre Lüleburgaz’da bulunan bir Anadolu Lisesindeki gençlerin yabancı şarkıları dinlerken aynı zamanda bazı yerlerini anladıkları tespit edilmiştir.
Tablo 20’de görüldüğü üzere çoktan seçmeli olan ‘’Yabancı dildeki dizileri altyazısız izler misiniz?” sorusuna yüz otuz iki kişi hiç, yetmiş üç kişi nadiren, yetmiş bir kişi bazen, yirmi üç kişi her zaman cevabını vermiştir. Buna göre Lüleburgaz’da bulunan bir Anadolu Lisesindeki gençlerin yabancı dizileri altyazısız izleyemedikleri tespit edilmiştir.

Tablo 21
Tablo 22

Tablo 21’de görüldüğü üzere çoktan seçmeli olan “Yabancı dildeki kitapları okur musunuz?” sorusuna yüz elli altı kişi hiç, yetmiş üç kişi nadiren, elli beş kişi bazen, on üç kişi her zaman cevabını vermiştir. Buna göre Lüleburgaz’da bulunan bir Anadolu Lisesindeki gençlerin yabancı dildeki kitapları okuyamadıkları tespit edilmiştir.
Tablo 22’de görüldüğü üzere çoktan seçmeli olan “Dil öğrenme uygulamalarını kullanır mısınız?” sorusuna altmış iki kişi hiç, seksen kişi nadiren, yüz bir kişi bazen, elli altı kişi her zaman cevabını vermiştir. Buna göre Lüleburgaz’da bulunan bir Anadolu Lisesindeki gençlerin nadiren de olsa dil öğrenme uygulamalarını kullandıkları tespit edilmiştir.

Tablo 23
Tablo 24

Tablo 23’te görüldüğü üzere çoktan seçmeli olan “Dil öğrenme uygulamalarının yararlı olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna otuz kişi hiç, altmış kişi nadiren, yüz otuz üç kişi bazen, yetmiş bir kişi her zaman cevabını vermiştir. Buna göre Lüleburgaz’da bulunan bir Anadolu Lisesindeki gençlerin dil öğrenme uygulamalarının bazen yararlı olabileceğini düşündükleri tespit edilmiştir.
Tablo 24’te görüldüğü üzere çoktan seçmeli olan “Öğrendiğiniz dildeki gramer bilgisini günlük hayatta kullanır mısınız?” sorusuna elli dört kişi hiç, yüz bir kişi nadiren, yüz on sekiz kişi bazen, yirmi altı kişi her zaman cevabını vermiştir. Buna göre Lüleburgaz’da bulunan bir Anadolu Lisesindeki gençlerin öğrendikleri yabancı dilin gramer kurallarını günlük hayatta kullanmaya çalıştıkları tespit edilmiştir.

Sonuç ve Öneriler
Dil toplumları bir arada tutan bağlayıcı bir unsurdur. Hayatımızın her alanında karşılaştığımız dil, eğitim bazında okullarda da gösterilmektedir. Ana dilimiz dışında öğretilen ikinci yabancı dil eğitimi bize göre yeterli düzeyde değildir. Anketten ve röportajlardan aldığımız yanıtlar bütününde gençlerin dil öğrenmek hakkındaki düşüncelerini ve yöntemlerini tespit etmiş bulunmaktayız. Bu tespitler doğrultusunda dil öğrenmeye yatkın oldukları ancak okulda gördükleri eğitim haricinde bireysel çalışma gerçekleştirenlerin dil öğrenmede başarılı olduklarını gözlemlemiş bulunmaktayız.
Anketimizde farkına vardığımız hususlardan biri diğeri ise gençlerin öğrendikleri dili yeteri düzeyde kullanamıyor oluşları. Okullarda yabancı dil öğretmenleri tarafından her ne kadar derslerde ‘speaking’ adı altında konuşma çalışmaları yapılsa da dil günlük hayatta kullanılmadığından unutulduğu için akılda kalmıyor. Bu soruna çözüm olarak düşündüğümüz materyal ise ‘Online Erasmus’. Dijital çağın oldukça geliştiği bu dönemde dil öğrenmek için gidilmesi gereken ülkeye gitmek zorunda olmasak da bulunduğumuz yerde zaman ayırıp dil öğrenmek için çabalamak çoğu öğrenciye zor gelmekte. Bunun için eğitim sisteminde zorunlu hale getireceğimiz uygulama ile her öğrencinin yabancı arkadaş edinmesi zorunlu hale getirilecek. Bunun sonucunda hem telaffuz hem de günlük konuşma dilinde yabancı dili öğrenen gençler üniversiteye başladıkları andan itibaren yabancı dil konusunda sıkıntı çekmeyecekler.

Yapmış olduğumuz deneysel çalışmada Almancayı hangi materyalin daha iyi öğrettiğini anlamak için bir deney hazırladık. Kısaca bahsetmek gerekirse Nicos Weg’’ kısa dizilerden oluşan ve sıfırdan Almancayı öğretmeyi amaçlayan çok işlevsel bir uygulama. Dualingo ise kelime öğrenimine öncelik tanıyıp gramer öğreten bir site. Bu iki site için yaptığımız karşılaştırmada ‘’Nicos Weg’’in öğrenciler tarafından daha çok beğenildiğini ve işe yaradığını tespit ettik.

Sonuç olarak gençler derslerinin tekdüze, sadece bir kitabın üzerinden anlatıldığı değil daha eğlenceli ve yaratıcı uygulamalarla akıcı dil öğrenmek ve akıcı yabancı dil konuşabilir durumda liseden mezun olmak istemekteler.

Kaynakça
Türkiye’de yabancı dil öğretimi – Vikipedi (wikipedia.org)
Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminin Tarihsel Gelişimi | Gürkan Bilgisu (gurkanbilgisu.com)
İngilizce Öğrenmek İçin Günde Kaç Saat Çalışmalı? – Konuşarak Öğren (konusarakogren.com)
NASIL NICOS WEG İZLEYEREK KENDİ KENDİME ALMANCA ÖĞRENDİM? | Almanca Kaynak Önerileri – YouTube
gramer gerçekten önemli mi? – YouTube
Neden yabancı dil öğrenemiyoruz? Emin Çapa araştırdı – Dünyanın 1001 Hali [03.12.2017 Pazar] – YouTube

Dil Öğrenimi YABANCI DİL