Müşfik-Nuran Erem Anıt Mezarı Tasarımı Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması

Yarışma Şartnamesi

1. Yarışmanın Konusu
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi başkanlığı ile Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve Türkiye İşçi Partisi’nin ilk döneminde Genel Yönetim Kurulu üyeliği, ikinci döneminde parti kuruculuğu, İstanbul İl başkanlığı ile Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yapmış; Mimarlar Odası’nı toplumcu anlayışa sahip kılan kuşağın öncülerinden; insani, mesleki, siyasi duruşunda yalın, kararlı, mücadeleci, dayanışmacı, demokrat, sosyalist olan Müşfik Erem ile yol arkadaşı Nuran Erem’in kişiliklerini yansıtacak bir tasarımın elde edilmesi yarışmanın konusudur.

Mimar Müşfik Erem ile Nuran Erem İstanbul Pendik Şeyhli Mezarlığında birlikte yatmaktadırlar. Onların yaşamlarında ve uğraşlarındaki birlikteliğin anıt mezarda da vurgulanması önem taşımaktadır.

2. Yarışmanın Amacı, Türü ve Şekli
Müşfik-Nuran Erem Anıt Mezar Tasarımı Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması, TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği’ne dayanılarak düzenlenmiştir. Yarışma, “tek aşamalı, ulusal öğrenci fikir” yarışmasıdır.

3. Yarışma Seçici Kurulu
(İsim sırasına göre sıralanmıştır.)

1. Danışman Seçici Kurul Üyeleri
Ali Rüzgar (Mimar)
Garabet Panos (Mimar)
Işık Erem (Kızı)
Mustafa Atalay (TİP çalışma arkadaşı)
Osman Kapusuz (TİP Grafik Seksiyonu çalışma arkadaşı)

2. Asıl Seçici Kurul Üyeleri
Atilla Sorgun (Mimar)
Behiç Ak (Mimar, Karikatürist, Yazar)
Ferit Özen (Ressam)
Nilüfer Ergin (Heykeltraş)
Yücel Gürsel (Mimar)

3. Yedek Seçici Kurul Üyeleri
Halit Zengin (Mimar)
Mete Tırman (Mimar)
Nurhan Kazancı (Mimar)
Raportörler
Devrim Aydoğan (Mimar)
H. Cevat Özdil (Mimar)

4. Ödüller
• Uygulamaya Değer Görülen Tasarıma 5.000,00 TL
• Katılan tüm tasarımlara “Katılım Onur Belgesi” verilecektir.

5. Yarışmanın Yeri
Müşfik Erem ile Nuran Erem İstanbul, Pendik, Şeyhli mezarlığında yatmaktadırlar. Yerini ve yakın çevresini gösteren plan, kroki ve geçici mezar fotoğrafları bu şartnameyle birlikte verilmiştir.

6. Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar ve yarışma esasları;
a) Yarışmaya katılım, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin mimarlık bölümü, heykel ve güzel sanat fakültelerinde lisans öğrenimine devam eden öğrencilerle sınırlıdır. Seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
b) Öğrenciler yarışmaya bireysel katılabilecekleri gibi ekip olarak da katılabilirler. Ekipteki yarışmacıların her birinin (6.a.) maddesindeki koşulu sağlaması gereklidir. Ekip olarak katılım halinde, kişi sayısı sınırlaması yoktur. Ekipteki kişi sayısı kadar kimlik bilgilerine ait form doldurulmalıdır.
c) Yarışmacıların şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri gereklidir. Ekip olarak katılımlarda yarışmacılardan birinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.
d) Mimarlık Öğrencilerinin, TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üye olmaları ve bunu yarışmanın ilanından sonra ilgili Oda biriminden alacakları belge ile belgelemeleri gerekmektedir. Ekip halinde katılımda ekibin her bir mimarlık öğrencisi üyesi bu koşulu sağlamak zorundadır. Sağlamayan ekipler, ödül almış olsa dahi elenmiş sayılırlar.
e) Yarışmacıların Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerden alacakları lisans öğrencisi olduklarına ait öğrenim belgesi sunmaları zorunludur.
f) Her yarışmacı veya yarışma ekibi, yarışmaya birden fazla öneri ile katılabilir. Sadece bir tasarıma ödül verilir. Zarflar açıldıktan sonra bir yarışmacı ya da ekip birden fazla ödül almışsa diğerleri iptal edilir ve ödül sıradaki tasarıma verilir.
g) CD’nin, kimlik zarfının veya ambalajın herhangi bir yerinde eserin sahibini veya sahiplerini belirten işaret bulunması ve/veya kimlik zarfının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile durum tutanağa geçirilmek koşuluyla proje yarışmadan çıkarılır.
e) Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin, jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

7. Yarışmaya Katılamayacak Olanlar
Bu şartnamenin katılım koşullarını sağlamayanlar katılamazlar. Koşulları sağlasa bile daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış ve intihal sayılabilecek tasarımlarla yarışmaya katılınamaz.
a) Yarışmayı açan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin öğrenci çocukları,
b) Danışman, Asıl ve Yedek Secici Kurul Üyelerinin ve raportörlerin, bu kişileri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanların çocukları,
• Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır ve her biri TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.
• Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılır.
• Yarışmaya ekip olarak katılanlar TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini “ekip temsilcisi” olarak belirteceklerdir.

8. Yarışmayı Düzenleyen
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından düzenlenmiştir.
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Caddesi, No:31 Beyoğlu 34425 İstanbul
http: www.mimarist.org • e-posta: yarisma@mimarist.org

9. Yarışma Takvimi
Yarışma ilan tarihi : 11 Mart 2013, Pazartesi
Soru sorma son tarihi : 18 Mart 2013, Pazartesi
Yanıtların gönderilme tarihi : 21 Mart 2012, Perşembe
Yarışma kaydı son tarihi : 12 Nisan 2013, Cuma
Proje teslimi son tarihi : 24 Mayıs 2013, Cuma saat 17.00’ye kadar
Jüri değerlendirme tarihi : 31 Mayıs 2013, Cuma
Yarışma sonucu ilan tarihi : 4 Haziran 2013, Salı
Anma toplantısı, Kolokyum,
Ödül Töreni, Sergi tarihi : 8 Haziran 2013, Cumartesi, saat: 17.00
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yıldız Sergi Salonu, Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası Barbaros Bulvarı Beşiktaş 34349 İstanbul, Tel: 0212 259 74 20

10. Yarışmacılara Verilenler

• Yarışma alanı ve çevresini kapsayan hava fotoğrafı

11. Uyulması Gereken Kural ve Ölçüler
Mezarlıklar Müdürlüğü Yönetmeliğine göre mezar yerinin bitmiş ölçüsü 220(boy)x240(en) cm. içinde kalacaktır. Yapı yüksekliği toprak zeminden 50 cm.’yi geçmeyecek şekilde beton ve benzeri yapı malzemesi ile çevrilmeli, baştaşı 60(boy)x120(en) cm. ebatları içinde kalmalıdır. Kenarlarda çıta dönülmemeli, süpürgelik yapılmamalıdır. Mezar üstünde demir ve benzeri mamuller kullanılmamalı, türbe gibi kapatılmamalı, ağaç dikilmemelidir.

12. Yarışmacılardan İstenenler
• Tasarımların sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Her türlü anlatım (çizim, yazı, renk) serbesttir.
• Tüm sunuşlar 60 x 84 cm boyutlarında 200 gr parlak kağıda yatay basılmış olacaktır. Pafta sayısı en fazla 4 adet olacaktır. Paftaların jpg pdf tif formatlarından herhangi birinde 2500×3500 pixel çözünürlükteki dosyaları 2 adet CD içinde ayrıca teslim edilecektir.
• Yarışmacılar yaklaşımlarını açıklayan çizimlerde Vaziyet Planı 1/50, Mimari plan 1/5, Kesitler ve Görünüşler 1/5 ölçeğinde, serbest anlatım teknikleri kullanılarak üç boyutlu modelleme istenmektedir. Anlatımı destekleyen detay çözümleri de verilebilir. Açıklayıcı rapor niteliğindeki metin, ayrı olarak değil, paftalardaki çizimlerle bir bütün olarak ifade edilecektir. Rapor 300 kelimeyi geçmeyecektir.
• Teslim edilecek projeye ait bütün paftalarda ve kimlik zarfının sağ üst köşesinde 1 x 5 cm ebatlarındaki bir kutuya 5 rakamdan oluşan bir rumuz el yazısı olmamak kaydıyla yazılacaktır.
• Paftalar alt alta sergilenecek olup, sergileme kolaylığı bakımından bütün paftaların sağ alt köşesinde pafta asılma şeması verilecektir.
• Paftalar postada hasar görmeyecek şekilde paketlenmeli veya karton tüp içine konmalıdır.
• Yukarıda istenilen çizimlerin dışında, yarışmacılar istedikleri sayıda perspektif vb. görsel çalışmalar sunabilir. Bu sunumlar, verilen pafta sınırını aşmayacak şekilde paftalara istenilen biçimde yerleştirilebilir.
• Yarışma eki paftalarda sınırları belirtilen çerçevede 50×70 cm ölçülerinde, projenin çevresindeki yapı ve açık mekânlarla ilişkisini gösteren 1/5 ölçekli maket teslim edilmesi gerekmektedir. Maketin akromatik (renksiz, beyaz ve gri tonlarında) olması tercih edilmektedir.

13. Projelerin Teslim Koşulları ve Kimlik Zarfı
Yarışmada teslim edilen tüm belgelerde KİMLİKLER GİZLİ olacaktır. Yarışmacılar; proje ile birlikte; kapalı bir kimlik zarfı teslim edeceklerdir. Kimlik zarfının sağ üst köşesinde yarışmacının belirlemiş olduğu, projeye ait her bir paftada da bulunan ve beş rakamdan oluşan rumuz el yazısı olmamak kaydıyla yazılacaktır.

Kapalı ve içini göstermeyen kimlik zarfının içinde;
• Şartname içinde yer alan kimlik bilgilerine ait form,
• Tüm ekip elemanlarının adı, soyadı, açık adresi, telefon numarası ve e-posta adresi,
• Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin, öğrencisi olduğu okulun adı ve kaçıncı yıl öğrencisi olduğunu belirten bölüm başkanlığı tarafından onaylanmış öğrenci olduklarına ilişkin belge,
Yarışma sonuçlandıktan sonra, yarışmaya katılan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandığından, kimlik zarflarının üzerinde, AÇILABİLİR veya AÇILAMAZ ibareleri bulunmalıdır. AÇILABİLİR kaydı taşıyan zarflar; jüri tarafından açılıp, yarışmacıların kimlikleri açıklanacak ve bu işlemler tutanakla belirlenecektir.

14. Projelerin Teslim Yeri ve Şekli
Yarışmada istenenler 24 Mayıs 2013 Cuma günü saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adrese elden veya en geç bu tarihte ve belirtilen saate kadar kargoya verilmek suretiyle teslim edilebilir. Kargo ile gönderilmesi durumunda ambalaj üzerindeki teslim tarihinin okunabilir olmasına dikkat edilmelidir. Bu tarihten sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ilgili kişilere veya makamlara teslim edilmeyen, kargoda kaybolan projelerden sorumlu tutulamazlar. Elden teslimde ya da kargo ile ulaştırılması durumunda gönderim adresi şöyledir:

MÜŞFİK-NURAN EREM ANIT MEZARI TASARIMI
ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI Raportörlüğü
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Mahallesi, Kemankeş Caddesi, No:31 34425 Beyoğlu, İstanbul

15. Değerlendirilme, Sonuçların Duyurulması, Kolokyum ve Ödül Töreni
Yarışmanın sonuçları www.mimarist.org web adresinde 4 Haziran 2013, Salı günü saat:13.00 itibarı ile yayımlanacak ve sonuç katılımcılara e-posta aracılığı ile duyurulacaktır.
Kolokyum ve ödül töreni 8 Haziran 2013, Cumartesi günü saat: 17.00’de TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yıldız Sergi Salonu, Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası Barbaros Bulvarı Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacaktır.

16. Birincilik Kazanana Uygulamanın Verilme Şekli
Niteliği gereği sadece müellifin uygulayabileceği eserin kazanması halinde uygulama, karşılıklı görüşmeyle belirlenecek bir bütçeyle telif sahibine verilecektir. Kazanan eserin diğer uygulama alanlarında olması halinde, Erem’lerin mimar arkadaşları maliyeti dahilinde uygulayacaklardır.

17. Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli ve Yeri:
Yarışmaya proje teslim ederek katılmak ve bu şartnamenin tamamlayıcı eki olan Katılım Formunu imzalamakla bu şartname kabul edilmiş olmaktadır. Anlaşmazlıkların, ilkin odanın hakem komitesince halli yoluna gidilir. Bu yolla da çözülmemesi halinde İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

18. Yayın-Telif Hakkı
Yarışmada ödül kazanan tasarım çizimleri ve uygulamaları, ödül kazanan yarışmacının adı da belirtilerek sergilenecektir.

Yarışmaya katılan tüm tasarımların tanıtım, sergileme amacıyla kullanım hakkı ve ticari hakları TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne ait olacaktır. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi şartnamede bahsi geçen sergileme, tanıtım ve ticari kullanım haklarını saklı tutar.
Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar yarışmacıya aittir.

Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

19. Projelerin Geri Verilme Şekli
7 Ağustos 2013 tarihine kadar teslim adresinden müelliflerince alınmayan projelerin sorumluluğu TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne ait olmayacaktır.

MÜŞFİK VE NURAN EREM ÖZGEÇMİŞİ
1931 yılı. Müşfik Erem İstanbul’da, Nuran Duran (Erem) Kdz. Ereğli’de dünyaya geldi. Müşfik Erem, dört çocuklu bir memur ailesinin en büyük oğlu, Nuran Duran ise yine dört çocuklu bir ailenin (babası eczacı, annesi ev hanımı) en küçük kızı olarak doğdular.

Babasının memuriyeti nedeniyle Müşfik Erem, ilk ve orta öğretimini Anadolu’nun çeşitli ilçelerinde, Nuran Duran ise Kdz. Ereğli’de tamamladı. Edirne Lisesi’nden mezun olan Müşfik Erem, bir yandan çalışarak bir yandan okuyarak, 1954 yılında İ.T.Ü.’nden Yüksek Mimar Mühendis olarak mezun oldu.

Askerliğini Malatya’da topçu subayı olarak tamamlarken annesini kaybetti. Aynı yıllarda Nuran Duran da babasını kaybetti. Müşfik Erem askerliğini bitirdiği yıl, Vakıflar’da mimar olarak çalışmaya başladı. O sırada Üsküdar Bağlarbaşı’nda yaşayan Erem ailesinin yakın bir komşularının kız kardeşi olan Nuran Duran da ağabeyine misafir olarak gelmişti. Nuran Duran ile Müşfik Erem’in karşılaşmaları ve kısa süreli arkadaşlıkları 1958 yılının temmuz ayında Ereğli’de evlenmeleriyle noktalandı. Nuran Hanım, annelerini yeni kaybetmiş olan bu aileye bir anne, bir kızkardeş, bir evlat ve Müşfik Erem’e sevgili bir eş olarak mutluluk getirdi. Bu yıllarda Müşfik Erem Vakıflar’daki görevinden ayrılarak serbest çalışmaya başladı. Nuran ve Müşfik Erem’in 1959 yılında bir kızları ve 1961 yılında bir oğulları oldu. Oğullarının doğumuyla baba evinden ayrılarak yakın bir eve taşındılar.

Üniversitenin ilk yıllarında, ülkesinin siyasi olaylarıyla da ilgilenmeye başlayan Müşfik Erem, üniversite yıllarında gençlik derneklerinde, sonraları Türkiye İşçi Partisi’nde (TİP) uzun yıllar aktif görev aldı. TİP birinci döneminde (1961-71) Genel Yönetim Kurulu üyeliği, 1975 yılında başlayan ikinci dönemde parti kuruculuğu, İstanbul İl Başkanlığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. TİP İstanbul İl Örgütü çerçevesinde Grafik Sanatlar Seksiyonunu oluşturdu. Aralarında ressam, grafik sanatçısı kırkı aşkın kişinin olduğu seksiyon, afiş uygulamalarında, kültürel eylemlerin mekân düzenlemesinde yaygın bir toplumsal beğeni kazandı. Grafik seksiyonu, Müşfik Erem’in yürütücülüğünde 1977 yılı TİP takvimini de hazırladı.

Müşfik Erem bir taraftan da Mimarlar Odası’nın çeşitli kademelerindeki çalışmalarını da sürdürmekteydi. Toplumcu Mimarlar Fikir Kulübü üyesi olarak Mimarlar Odası’nı kurucu kuşaktan teslim alarak toplumcu çizgiye getiren kuşağın önderlerinden biriydi. Mimarlar Odası’nda 22. Dönem (22.06.1976–18.02.1977) Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul Şubesi’nin 17. ve 18. Dönem (16.01.1973–14.01.1974) II. Başkanlığı, 19.-20. Dönem ile 25. ve 26. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 38. Dönem Soruşturma Uzlaştırma Kurulu asıl üyeliği yaptı.

Müşfik Erem 12 Eylül 1980 darbesinden sonra tutuklandı. Türkiye İşçi Partisi davası ile alternatif önerilere rağmen siyasi yayın sorumluluğunu üstlenmekte tereddüt etmediği 1977 yılı takvimi davasından yargılandı. Yaklaşık beş yıl cezaevinde kaldı. Bu arada kızları evlendi ve bir torunları oldu.

1985 yılında tutukluluğu biten Müşfik Erem, serbest kaldıktan sonra mesleğine kaldığı yerden devam etti, toplu konut projeleri üzerinde yoğunlaştı. Ağırlıklı olarak işçilerin, emekçilerin, meslek sahiplerinin oluşturdukları kooperatiflere yönelik, yerleşme-sosyal konut projeleri üretti. Bu projelerin hem plan şemalarının işleyiş rahatlığı, hem yalın estetiğinin dikkat çekici olduğunu belirtmek gerekir. Ama özellikle deprem riskinin gündemde olmadığı, önemsenmediği 1970’li yıllarda; betonarme perde duvarları yatay yüklere karşı konumlandırarak, merdiven-asansör kovalarını kutu perde duvar içine alıp, asimetrik yatay etkinin binayı döndürmesine karşı güçlü bir direnç olarak değerlendirmesi, mesleki teknik ve estetik sorumluluğunun etik bir ifadesi olduğu belirtilmesi gereken önemli bir husustur.

Tüm bu zorlu, mücadele ile geçen hayat süresince, Nuran Erem eşine her manada destek oldu, gerçek anlamda hayat arkadaşlığı ve yoldaşlık yaptı. Bu yıllarda oğulları da evlendi. 1995 yılında bir torunları daha dünyaya geldi. 1997’de oğulları ailesiyle birlikte öğrenimi için gittiği İngiltere’ye yerleşti.

2004 yılında Nuran Erem’e akciğer kanseri teşhisi kondu. Ancak irade gücü, yaşama olan bağlılığı, insana olan sevgisi, hastalık süresince dostlarının desteği, almakta olduğu tedavi ile bütünleşince bu hastalığı yenmeyi başardı.

Müşfik Erem’in tutukluluk sonrası yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan Parkinson hastalığı belirtileri, Nuran Erem’in hastalığı ile birlikte belirginleşmeye başladığından Müşfik Erem, izleyen yıllarda çok sevdiği mesleği ve siyasi mücadelesinden uzak kaldı. Ama onu ve Nuran Erem’i hiç yalnız bırakmayan dostları bu eksikliği hiç hissettirmediler. Yaşamlarının son günlerine kadar, ziyaretlerine gelen dostları, arkadaşları ile yaptıkları sohbetler, pazar günleri dinledikleri klasik müzik konserleri, hafta sonları kızları ve torunlarıyla birlikte izledikleri Galatasaray maçları onları son derece mutlu etti.
2012 yılının şubat ayında Nuran Erem kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Sevgili yoldaşı Nuran Erem’in hasretine ve ilerlemiş hastalığına ancak iki buçuk ay dayanabilen Müşfik Erem de mayıs ayında hayata gözlerini yumdu.

Onlar asla boyun eğmediler. Her zaman ezilenin yanında oldular. Birbirlerine, sevdiklerine ve doğaya her zaman saygılı davrandılar. Onları tanıyan herkesin sevgilisi oldular. Yaşlılıklarında bile devrimci, ileri görüşlü oldular. Tüm zorluklara rağmen mutlu oldular. Umutlarını, hayallerini ve mutluluklarını tanıdıkları, karşılaştıkları her canlı ile paylaştılar. İyi ki yaşadılar. İyi ki onları tanıdık.