Muğla Sıtkı Koçman Üni. Öğretim Üyesi Alım İlanı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6(altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
c) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylarınwww.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna,özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi ,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:
1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı’ndan gönderim kutusu temin edebilirler.
5) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.
6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
7) Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DRC. AD. AÇIKLAMA
Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Profesör 1 1 Ahlak Felsefesi üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç. 3 1 Alımlama Estetiği Kuramı ve Hüsn ü Aşk üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç. 4 1 Yapısalcı Metin Şerhi ve Na’ili üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç. 5 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Eğitimi Profesör 1 1 Resim İş Öğretmenliği Alanında doktora yapmış olmak;  Plastik Sanatlar Bilim alanında doçent olmak.
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Profesör 1 1 Alman Dili Edebiyatı alanında doçent olmak; Kültürlerarası Eğitim Alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Doçent 2 1 Alman Dili Eğitimi alanında doçent olmak; Uygulamalı dil bilimi ve yabancı dil öğretimi üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğ.Yön.Teftişi ve Plan. Doçent 2 1 Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doçent olmak; Örgütsel Davranış ve Eleştirel Pedagoji alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğ.Yön.Teftişi ve Plan. Yrd.Doç. 2 1 Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak; Eğitimde kaos; Yıldırma Davranışları ve Nedenleri konusunda çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Prog.ve Öğretimi Doçent 2 1 Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doçent olmak;  Yaratıcı Drama alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Prog.ve Öğretimi Doçent 3 1 Eğitim Programları ve Öğretimi ana bilim dalı, Eğitim Tarihi ve Sosyal Temelleri bilim alanında çalışmaları olmak. Eğitim Tarihi alanında Doçent olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Prog.ve Öğretimi Yrd.Doç. 2 1 Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim dalı Bellek destekleyici stratejiklerden anahtar sözcük yöntemi konusunda çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psik.Dan. Yrd.Doç. 1 1 Doktorasını Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında yapmış olmak; Ergenlerde performans kaygısı üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Yrd.Doç. 4 1 Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak; Gitar eğitimi ve üstbiliş alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğit. Yrd.Doç. 5 1 Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak;Kavramsal değişim stratejileri ve zihin haritaları konularında çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğit. Yrd.Doç. 4 1 Matematik  Eğitimi Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak; performans ölçümü-gelişimi ve ilköğretim öğrencilerinin problem çözme yaklaşım ve becerileri üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğit. Doçent 2 1 Yakınçağ Tarihi alanında doçent olmak; Misyonerlik  ve II. Abdülhamit Kurumları üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Yrd.Doç. 1 1 Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.Akıcı konuşma problemlerinin giderilmesi, oyun ile psikomotor becerilerin geliştirilmesi üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Biyoloji Biyoloji Profesör 1 1 Bitki Fizyolojisi, Bitki Stres Fizyolojisi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanlarında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi İstatistik İstatistik Doçent 2 1 Yarı Parametrik Tek İndeks Modeller üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi İstatistik İstatistik Doçent 2 1 Sıralı nitel verili Çapraz Tablolar ile İlgili Simülasyon Çalışmaları yapmış olmak.
Fen Fakültesi Matematik Matematik Doçent 2 1 Adi, Kısmi ve İntegral Denklemlerin nümerik çözümleri konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Matematik Doçent 3 1 Steenrod Cebiri ve Esnek Topoloji üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Matematik Yrd.Doç. 3 1 Graflarda Ortalama Ayrıt Baskınlık, Ortalama Ayrıt Uzaklık ve Zedelenebilirlik üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fakültesi Moleküler Biy.ve Genetik Yrd.Doç. 1 1 Bacillusizolatlarının moleküler karakterizasyonu ve incir zararlıları üzerindeki biyoaktivitelerinin belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Moleküler Biy.ve Genetik Yrd.Doç. 2 1 Moleküler belirteçler ile genetik kararlılığın belirlenmesi,kriyoprezervasyon, TIS biyoreaktör sistemi ile sıvı kültürleme ve sentetik tohum teknolojileri konularında çalışmaları olmak.
Fethiye İşletme Fak. İşletme Doçent 3 1 Muhasebe Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.Hileli Finansal Raporlama ve Muhasebe Teorisi konularında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fak. Temel Eğitim Temel Eğitim Profesör 1 1 Türk Sanat Tarihinde Temel Sanat Bilgileri ile Mitolojide Mezar Anlayışı konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bil.Fak. Çalışma Ekon.ve End.İliş. Çalışma Ekon.ve End.İliş. Doçent 2 1 Sosyal politika alanında doçent unvanı almış olmak ve İş-Aile Yaşamı Etkileşimi ve İşyeri Şiddeti konularında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Yrd.Doç. 3 1 Türkiye’de mimari miras yönetimi ve Batı Anadolu tarihi kaplıca alanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Maden Müh. Yrd.Doç. 2 1 Maden Mühendisliği lisans mezunu olmak.Huntit ve Hidromanyezit Minerallerinin alev geciktirici olarak kullanılması konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Met.ve Malzeme Müh. Met.ve Malzeme Müh. Yrd.Doç. 5 1 Metalurji veya Malzeme Mühendisliği dalında lisans eğitiminden mezun olmak ve yüksek lisans ve doktorasını yine aynı dallardan birinde yapmış olmak.
Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Su Ürünleri Yetiştiriciliği Doçent 2 1 Balık kuluçkahane yönetimi alanında uzmanlaşmış, genetik ve su ürünleri yetiştiricilik biyoteknolojisi konularında yayın ve projeler (çalışmalar) yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Ergen ve Ruh Sağ. Yrd.Doç. 5 1 Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanılı Ergenlerde Psikopatoloji  ile ilgili çalışma yapmış olmak.’Suicidality in Youth: Risk Factors, Screening, Assessment and Intervention’ adlı kursa katılmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yrd.Doç. 5 1 Erken evre Parkinson Hastalığı olan hastalarda Pergolid ve pribedil’in Parkinson tremoru üzerindeki etkilerinin klinik ve elektrofizyolojik araştırılması ile ilgili çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hast.ve Doğum Doçent 3 1 Ürojinekoloji konusunda eğitim almış olmak.T.C.Sağlık Bakanlığı ÜYTE (Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim) Sertifikası sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hast.ve Doğum Yrd.Doç. 4 1 Endometriozis rat modelinde metformin ve letrozolün etkisi üzerine çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 3 1 Kalp Damar Cerrahisi alanında Doçentliğini almış olmak.Pediatrik Kalp Cerrahisi alanında ve SCI-expanded kapsamında yayınları olmak.Kardiyo-Torasik Kalp Cerrahisi Eğitimi Belgesine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Yrd.Doç. 5 1 Mitral kapak operasyonlarında uygulanan ultrafiltrasyonun etkileri ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Trav. Yrd.Doç. 2 1 Trokanterik femur kırığının tedavisi ve acilde BT nin kullanımı ile ilgili çalışmış olmak. Diabetik ayak ülserleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cer. Yrd.Doç. 4 1 Yüksek Grade’li Glial Tümörlerde Temodal Kullanımı Etkileri konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Has. Yrd.Doç. 5 1 Dermatofitoz tanılı hastalarda dermatofit etkenlerinin araştırılması alanında uzmanlık yapmış olmak. Behçet hastalığı ve allerji konularında çalışmaları olmak. Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırmalarda Etik yaklaşım belgesi ve Hayvan deneyleri etik kurul sertifikasına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 3 1 Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanlık belgesi olmak. Epilepsi ve uzun süreli video-EEG konusunda tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Yrd.Doç. 4 1 Biyofizik alanında çalışmalar yapmış olmak.
Turizm İşl.ve Otel.Y.O. Seyahat İşl. Yrd.Doç. 3 1 Turizm konusunda tez çalışması yapmış olmak ve turizm alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Beden Eğ.ve Spor YO. Beden Eğ.ve Spor Öğr. Doçent 2 1 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu olmak.Beden Eğitimi ve Spor alanında Doçentliğini almış olmak.Spor Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.
Beden Eğ.ve Spor YO. Rekreasyon Doçent 2 1 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu olmak.Yükseklisans ve doktora tezlerini spor psikolojisi konularında yapmış olmak.
Beden Eğ.ve Spor YO. Antrenörlük Eğ. Yrd.Doç. 1 1 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu olmak.Doktorasını sporda yetenek seçimi ve yönlendirme konusunda yapmak, müsabaka analizi, fizyoloji ve antrenman bilimi alanında çalışmaları olmak.
Beden Eğ.ve Spor YO. Beden Eğ.ve Spor Öğr. Yrd.Doç. 5 1 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu olmak.Beden Eğitimi ve Spor Bilim dalında doktora yapmış olmak.Okulöncesi Dönemde Motor Gelişimi Araştırılması, Psikomotor ve beceri öğrenimi konularında çalışmaları olmak.
Beden Eğ.ve Spor YO. Spor Yöneticiliği Yrd.Doç. 1 1 Spor Yönetimi konusunda doktora yapmış olmak.GSGM taşra teşkilatı spor yöneticilerinin iş tatmini ve insan kaynakları yönetimi analizi konusunda çalışmaları olmak.
Muğla Sağlık YO. Hemşirelik Doçent 3 1 İç Hastalıkları Hemşireliğinde doktorasını yapmış olmak ve Akut miyokard infarktüsünde sekonder koruma ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Muğla Sağlık YO. Sağlık Yönetimi Yrd.Doç. 5 1 Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış ve alanında yayınları olmak.
Ula Ali Koçman MYO Gıda İşleme Gıda Kalite Kont.ve Anal. Doçent 2 1 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent olmak. Süt, süt ürünleri ve yağ asitleri üzerine çalışmaları olmak.
Fethiye ASMKMYO Bitkisel ve Hayvansal Ür. Organik Tarım Doçent 2 1 Yemeklik tane baklagiller konusunda doktora yapmış ve Organik Tarıma yönelik çalışmaları olmak.
Fethiye ASMKMYO Bitkisel ve Hayvansal Ür. Organik Tarım Doçent 3 1 Tahıllarda organik tarım üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Köyceğiz Meslek YO Bitkisel ve Hayvansal Ür. Tıbbi ve Aromatik Bitk. Yrd.Doç. 5 1 Bitki ve Ağaç türlerindeki genetik çeşitliliğin bazı markörler yardımı ile araştırılması üzerine çalışmaları olmak.
Milas Sıtkı Koçman MYO El Sanatları Geleneksel El Sanatları Yrd.Doç. 4 1 Sanat Tarihi alanında doktora yapmış olmak.El Sanatları ve işlemeler konusunda çalışmaları olmak.
NOT: Yukarıdaki ilanın duyurusu 03/12/2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup, son müracaat tarihi 20/12/2013 (Mesai bitimi) dir.