Muğla İli Eğitimde İyi Örnekler

2023 Eğitim Vizyonunun gerektirdiği hedefleri yakalamak amacıyla
eğitim ortamlarımızın kalitesinin artırılmasını, eğitim ve öğretim
faaliyetleri kapsamında iyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya
çıkarılmasını, yaygınlaştırılmasını ve diğer okul/kurumlar tarafından
model alınmasını sağlayan “Muğla İli Eğitimde İyi Örnekler” Projesinin
usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

“Muğla İli Eğitimde İyi Örnekler” faaliyeti bir yarışma formatında
olmayıp, eğitim personelimizin geliştirdikleri iyi örnekleri birbirleriyle
paylaşmalarına, birbirlerine model teşkil etmelerine imkân sağlayarak
eğitim öğretim aktivitelerini ile materyallerini geliştirmeyi ve
yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda;
İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların, okul/kurumlar tarafından
farkına varılarak ortaya konulması ve yaygınlaştırılması,
Eğitim öğretim sürecinde okul/kuruma katkı sağlayan, hizmet sunan
paydaş ve tedarikçilerin sundukları hizmet kalitesinin artırılması,
Öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve tedarikçilerin kendilerini
geliştirmeleri ve eğitim öğretim faaliyetleri boyunca daha iyi örnekler
ortaya koyabilmeleri doğrultusunda motive edilmeleri,
Öğretmenler, okul/kurum liderleri ve tüm çalışanlar arasında arzu
edilen eş güdümün sağlanması,
Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak insan kaynaklarından
maksimum düzeyde istifade edilmesi,
Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması,
Okul aile birliği, mezunlar derneği gibi okula gönüllü hizmet eden
kurumların eğitime katkı düzeylerinin yükseltilmesi,
İyi örneklerin tüm Muğla ilinde yaygınlaşmasının sağlanması
hedeflenmektedir.

HEDEF KİTLE
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı
tüm derece ve türdeki özel-resmi
okullar/kurumlar ile bu okul ve
kurumlarda çalışan görevli öğretmenler,
öğrenciler, veliler ve tüm çalışanlar
projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı süresince uygulanacaktır.

BAŞVURU KATEGORİLERİ

1-ETKİNÖĞRETİM
Etkin öğretim uygulamaları, öğretim programları doğrultusunda
öğrencilerin gereksinim duydukları bilgi ve becerileri etkin bir
şekilde kazanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Ağırlıklı
olarak sınıf ortamında geliştirilen ama bununla sınırlı olmayan
öğretim faaliyetlerinin en başında ise özgün, etkili ve kalıcı
öğrenmeyi sağlayacak uygulamalar gelir. Özgün öğretim
uygulamaları, kalıpların tekrarının engellenmesi, alışılmış olanın
sorgulanması ve yaratıcı üretimi gerekli kılar. Var olan
uygulamaları yeniden düşünme cesareti göstermek, öğretme ve
öğrenme sürecinin farklı yönlerini, açılımını, anlamını ve
sonuçlarını tartışmayı içerir. Yabancı dil öğretimi, okul öncesi,
mesleki ve teknik eğitim, Türk Diline katkı sağlayan çalışmalar
ile diğer derslerde gerçekleştirilen etkin öğretim uygulamaları
bu kategoriye dâhildir. Öğretim programlarının daha
etkili/yaratıcı bir şekilde uygulanmasına yönelik sınıf içi
uygulama, okul kültürünün geliştirilmesi, öğretmen eğitimi, okul
yönetişimi, eğitim-öğretim materyalleri alanlarındaki çalışmaları
bu kategoride paylaşabilirsiniz.

2-KÜLTÜR, SANAT VE SPOR
Gelişen dünya şartlarını öğrencilerimizin bugünü ve geleceği için
anlamlı kılmak eğitimci olarak öncelikli vazifemizdir. Temel
sorumluluğumuz, kültürel kodlarımız üzerine inşa ettiğimiz
medeniyet iddiamızın yenilenerek dönüşmesidir. Bu bağlamda,
öğrenme ekosistemi içerisinde öğrencilerimizi şimdiye
uyandıracak ve geleceğe hazırlayacak vasıfta bir bilinç ve
farkındalık geliştirmek için kültür, sanat ve spor faaliyetleri büyük
önem arz etmektedir. Zira öğrencilerimizin bilişsel, duygusal,
fiziksel olarak çok boyutlu gelişimi ancak bu sayede mümkün
olabilir.Öteyandan öğrencilerin kendi bölgelerinin kültür-sanat
kapasitesini keşfetmesine, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu
tanımasına ağırlık verilmesi gerekmektedir.Eğitim kurumlarının
çevrelerindeki bilim merkezleri ve müzeleri, sanat merkezleri,
kütüphane, kitapçı, tiyatro, sinema, sergi salonu, teknoparklar,
üniversiteler ve spor kulüpleri gibi okul dışı öğrenme ortamlarıyla
tanışmalarını sağlayan çalışmalar ile yerel, yöresel çalışmaları bu
kategoride paylaşabilirsiniz.

3-BİLİMVE TEKNOLOJİ
Hızla gelişen bilimsel ve teknolojik
çalışmalara ülke olarak katkı sunmak ve
çağın gereksinimlerinin gerisinde
kalmamak için öğrencilerimizin bugün ve
gelecekte bilim ve teknolojiyi
kavramalarını ve icat/buluş süreçlerinin
farkında olmalarını sağlamak büyük önem
taşımaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin
kendi potansiyellerini ortaya çıkarmaları
için bilim ve teknoloji alanındaki
gelişmeleri takip etmekle kalmayıp,
yaratıcılık, ekip çalışması ve sorumluluk
alma gibi beceriler konusunda
desteklenmeleri şarttır. Öğrencilerin,
bilimsel becerileri kazanması ve hayata
geçirmesi doğrultusundaki uygulama
örnekleri; teknoloji kullanımından sosyal
medyaya kodlamadan STEM
uygulamalarına kadar uzanan geniş bir
çerçevede olabilir. Bilim ve teknoloji
alanındaki farkındalığı artıran
uygulamaların desteklenmesine katkı
sağlayan proje, uygulama ve materyal
örneklerinizi bu kategoride
paylaşabilirsiniz.

4- EĞİTİME ERİŞİM
Eğitim ortamlarının farklılıkları kapsayacak bir okul iklimi
oluşturmaları beklenir. Bu çerçevede özel eğitime gereksinim duyan
yada farklı açılardan dezavantajlı öğrencilere cevap verebilecek
uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla
dezavantajlı öğrencilerimizi akranlarından soyutlamayan, birlikte
yaşama kültürünü daha fazla destekleyen özel bir bakışı, eğitim
sistemimizde kurgulamak ve etkinliğini sağlamak son derece önemlidir.
Şehrimizde özel eğitim öğrencilerinin kendi potansiyellerini ortaya
çıkarmalarını sağlayan, kaynaştırma eğitiminin iyileştirilmesini
hedefleyen, öğrencilerin gereksinim düzeylerine ve bunların türlerine
göre yaşam becerileri elde etmelerini destekleyen hayli uygulama
mevcuttur. Bu bağlamda okul içi ve okul dışı etkinlikler vasıtasıyla özel
eğitime ihtiyacı olan, aile yoksunluğu çeken, maddi imkansızlıkları olan
öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesini artırmayı ve onlara nitelikli
bir öğrenme ortamı yaratmayı amaçlayan çalışmaları bu kategoride
paylaşabilirsiniz

5-HAYAT BOYUÖĞRENME
İnsan, hayatı boyunca öğrenmeye ve kendini geliştirmeye devam
etmelidir. Hayat boyu öğrenme sadece yeni beceriler edinmek veya
mevcut becerilerini geliştirmek değil aynı zamanda gençlerin
istihdam edilmesinde de büyük bir öneme sahiptir. Bu noktada İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezleri, Özel Öğretim vb
kurumların yetişkinlere yönelik çalışmalarını bu kategoride
paylaşabilirsiniz.

BAŞVURU
ŞARTLARI
Muğla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel
okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler projeye başvuruda
bulunabilecektir.
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında tamamı uygulanmış ve sonuçlar alınmış
çalışmalar belirtilen kategorilerde değerlendirilecektir.
Çalışmalar özgün, etik değerlere uygun, alıntılardan ve birbirini tekrarlayan
projelerden uzak ve örnek teşkil edecek şekilde olmalıdır.
Faaliyet için okulda yürütülen çalışmalarda kurum dışındaki paydaşlardan da
destek alınabilir.
Okul/Kurumlar her bir uygulama alanında birden fazla sayıda faaliyet ile
başvuru yapabilecektir.
Sonuçları alınmamış projeler değerlendirilmeyecektir.
Başvuruda belirtilen kategoriye uygun olmayan çalışmalar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Başvuru kriterlerine uygun formatta yazılmayan faaliyetler İl Tasnif Kurulu
tarafından elenecek ve değerlendirme süreci sonlandırılacaktır.
İl genelinde dereceye giren faaliyetlerin sergi ve ödül töreni İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün planladığı uygulama takvimi doğrultusunda
gerçekleştirilecektir.
Başvurular ve katılım işlemleri, 24 Şubat- 20 Mart tarihleri arasında proje
modülü üzerinden e-başvuru şeklinde yapılacaktır.
Bir okul/kurum aynı çalışma ile birden fazla alanda başvuru yapamayacaktır.
e-Başvuru için gerekli duyuru ve işlem basamakları Muğla Milli Eğitim
Müdürlüğü resmi web sayfası üzerinden başvuru öncesinde yayınlanacaktır.
Hazırlanan ve sunulan projelerin önceki yıllarda iyi örnekler paylaşımına
katılmış başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi olduğu tespit
edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacaktır. Başvuru
sahibi kurum sorumluluk sahibi olacaktır.