MİTTO Logo Tasarım Yarışması

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ İÇİN
DÜZENLENEN, ÖDÜLLÜ LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

SON BAŞVURU TARİHİ : 1 KASIM 2013 SAAT : 17:00
YARIŞMANIN TÜRÜ : Logo Tasarımı Yarışması

KATILIMCININ TÜRÜ :Marmara Üniversitesi Bünyesindeki Akademisyen ve Öğrencilere Açıktır!

A)AMAÇ VE KONU
08 Mayıs 2012 tarihinde kurulan Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin
kurumsal yapısında kullanılmak üzere yeni bir logo tasarımı için düzenlenen yarışmadır.
Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin kuruluşundan günümüze kadar olan
faaliyetlerinde yurtiçi ve yurtdışında edindiği birikimini, ulusal ve uluslararası kimliği ve prestijini,
vizyon, misyon ve değerlerini göz önünde bulunduran ve üniversite bünyesinde güçlü bir birim
olgusunu ön plana çıkaran bir logonun tasarlanarak oluşturulmasıdır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HAKKINDA BİLGİ
Üniversitemiz Senatosu’nun 08 Mayıs 2012 tarih ve 322-4 sayılı toplantısı kararı gereği kurulan
MİTTO (Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi) Göztepe kampüsü yerleşkesinde
faaliyetlerini sürdürmektedir. MİTTO Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Hamza KANDUR
Başkanlığında, Birim sorumlusu ve Yürütme kurulumuz ile birlikte yönetim kademesini
oluşturmaktadır.
Üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesine destek olmak, İnovasyon politikalarımızla sanayicilerimize
ileri teknoloji imkanları sunarak uluslararası rekabete dayalı ürünler geliştirmeleri konusunda önderlik
yapmak, ana hedeflerimizin başında gelmektedir. Üniversite sanayi işbirliğinden Türk ekonomisinin
rekabet edebilme yeteneğinin arttırılması için Marmara Üniversitesi misyonuna uygun olarak MİTTO
bu görevi üstelenmiş bulunmaktadır.

MİTTO HAKKINDA
Marmara Üniversitesi “Bilim Vadisi”sinin kuruluşunun yolunu açacak bölgesel mikro ve makro ölçekli
“İHTİSASLAŞMIŞ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ”ni kurarak, gelecekte/yakın bir zamanda ülkemize
bu değerleri kazandırmak ve buluşturmayı amaçlamaktayız.

MİTTO’nun Vizyonu:
Üniversitemizin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini sanayi ile birleştirip ülke sanayimizin uluslararası
rekabette rakiplerinden üstün durumda olmasını, ülkemizin kalkınma hızını yükseltecek inovasyon ve
teknoloji transferinde dünyanın önde gelen organizasyonlardan birisi olmak.

MİTTO’nun Misyonu:
Değer üretmek isteyen toplumlar için Üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlamak,
teknolojinin ticarileşme sürecini desteklemek, akademik araştırmalara lojistik destek sağlamak
amacıyla, bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla ve etkin yöntemler uygulayarak, Ar-Ge projeleri
oluşturma, geliştirme ve lojistik destek sağlama faaliyetleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve
korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş
rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama, bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler
düzenleme, yayınlar yapma hizmetleri sunmak.

B)KATILIM İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR
1.Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında Marmara Üniversitesi
bünyesindeki tüm akademisyen ve öğrencilere açıktır.
2. Her bir yarışmacı, yarışmaya en fazla 3 tasarım ile katılabilir.
3. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, patent
enstitülerince daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
4. Seçici Kurul tarafından, değerlendirme sırasında ya da sonrasında kopya olduğu anlaşılan
tasarımlar yarışma dışı kalacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül
verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi derhal iade edecektir.
5. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yatırımı yarışmacıya ait olup,
doğabilecek sorunlardan MİTTO ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz. Yarışmacılar, Seçici
Kurulun ve MİTTO’nun kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş
olurlar.
6. Yukarıdaki şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı
değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Tasarımların Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin ihtiyacını
karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında
iptal edilebilir veya Seçici Kurul ödüle layık görmeyebilir.

C)KATILIM İÇİN TASARIM KOŞULLARI
1. Logo, görsel anlamda çağdaş, akılda kalıcı, orijinal, anlaşılır, sade ve kurumsal faaliyet alanlarımızla
ilişkili ve özgün olmalıdır.
2. Ortaklığımızın uluslararası imajı ve kimliğine uygun tarzda, profesyonel bir logonun gereklilikleri
göz önüne alınarak hazırlanacak logo, yazıtipi, renk uyumu, içerik ve estetik açısından bir bütünlük
sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
3. Eserler, amblem ve MİTTO ibaresinin birlikte oluşmalıdır. Amblem, MİTTO harflerinden
oluşmayacaktır. Amblem önerileri, harfsiz düşünülecektir.
4. Yarışmacı eğer gerekli görürse amblemin tek başına halini ve adıyla olan ilişkisini ayrı ayrı da
sunma hakkına sahiptir.
5. Seçilen Logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Marmara Üniversitesi İnovasyon ve
Teknoloji Transfer Ofisi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve
reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, afiş, web
sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımı, renkli ve siyah-beyaz kullanıma
uygun olarak, büyütülüp küçüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı çok küçük ölçülerde ayrıntıların
kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim
tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.
6. Seçici Kurul, eserleri; özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden
değerlendirilecektir.

D)KATILIM İÇİN TEKNİK KOŞULLAR
1. Tasarım rumuzu en az 4 harf ve 3 rakamın birleşiminden oluşmalıdır. (Örnek: ABCD 123). Farklı
tasarımcılardan gelen çalışmalarda aynı rumuz olması halinde MİTTO rumuza ek yapma hakkına
sahiptir.
2. Katılımcının rumuzu, tasarımların arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.
3. Her tasarım, ekteki kılavuza uygun olarak çıktısı alınacak ve CD’de bu çıktıların elektronik ortamda
oluşturulmuş halleri de yer alacaktır.
4. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ye yazı
bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır. 5. Logo, iki adet A4 kâğıt ile sunulacaktır. Birinci A4 kâğıt içerisine, uzun kenarı 15 cm’i geçmeyecek
biçimde renkli olarak ve ikinci bir A4 kâğıdın yarısına siyah- beyaz, yarısına da logonun
negatifkullanımı küçültülmüş ölçeğiyle teslim edilmelidir. A4 kâğıtlar paspartulanmamalı ya da
kartona yapıştırılmamalıdır.
6. Birden fazla tasarımla katılan tasarımalar, her tasarım için ayrı teslim zarfı ve ayrı rumuz
kullanmalıdır. Birden fazla tasarımın teslim zarfı, tek bir postalama zarfının içinde kargolanabilir veya
elden teslim edilebilir.
7. Yarışmaya gönderilecek tasarımlar; Adobe Illustrator, Freehand, CorelDraw gibi bir vektörel
programda PDF olarak hazırlanmalı, ayrıca Adobe Photoshop gibi piksel tabanlı bir programda da 305
PPI çözünürlükte oluşturularak CD ile teslim edilmelidir.
8. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektir!
9. MİTTO, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep
edebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
10. Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30 gün
içerisinde teslim edilen adresten alınabilirler. Belirlenen sürelerde geri alınmayan eserlerden MİTTO
sorumlu değildir.
11. Yukarıdaki teknik şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı
değerlendirmeye alınmayacaktır.

E) GÖNDERİM İÇİN POSTALAMA KOŞULLARI
1. Katılımcılar, her bir iş için 3 adet zarf kullanacaklardır: Söz konusu zarflar; içerisinde eksiksiz
doldurulmuş katılımcı formunun yer aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı, Sayısal Belge CD Zarfı ve bu iki
zarfla beraber tasarımlarının yer alacağı Teslim Zarfı’dır.
2. Alıcı adresi, Teslim Zarfı üzerine yazılacaktır.
3. Her zarfın üzerinde katılımcının sadece rumuzu yazacaktır. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini
belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti
halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.
4. Postalama işleminde, posta şirketi tarafından zarfın üzerine göndericinin açık bilgilerinin yazılması
zorunlu tutuluyorsa, bir dördüncü postalama zarfı kullanılabilir (kargo şirketinin zarfı gibi).
5. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı “teslim zarfı” ve “ayrı rumuz”
kullanmalıdır; birden fazla eserin teslim zarfı, tek bir “postalama zarfı” içinde kargolanabilir.

F)KULLANIM KOŞULLARI VE YASAL HAKLAR
1.Katılımcı, birinci seçilen ve/veya Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi üst
Yönetimi tarafından kullanılması kararlaştırılan tasarımının Marmara Üniversitesi İnovasyon ve
Teknoloji Transfer Ofisi tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini
peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği tasarımlarını çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma
iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Marmara Üniversitesi İnovasyon ve
Teknoloji Transfer Ofisi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
2. Bu şekilde kullanılan tasarım için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve
eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen
ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder. Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi, tasarım
için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Katılımcı, ödül alan tasarımı MİTTO logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri
kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.
3. Yarışma sonunda birinci seçilen tasarım, Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer
Ofisi logosu olarak belirlenecek ve kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, MİTTO’yu temsil
edecek her türlü basılı materyalde, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri ve açık hava
materyali üzerinde de kullanılabilecektir.
4. Katılımcı formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici
Kurul ve Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi Üst Yönetimi kararlarının
tamamını kabul etmiş sayılırlar.

G) ÖDÜL
Ödül, hak sahibine MİTTO’nun belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim
edilecektir.
Ödül, aşağıda belirtilen net miktardadır.
Birincilik Ödülü: Apple Inc. – I-PAD

H) SEÇİCİ KURUL
Seçici Kurulu belirleme çalışmasını MİTTO yürütecektir. MİTTO, değerlendirme toplantısına
katılmayan Seçici Kurul Üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme
hakkına sahiptir.

ASİL JÜRİ ÜYELERİ
Prof.Dr.Hamza KANDUR MİTTO BAŞKANI, Rektör Yardımcısı
Dr.Ahmet FEYZİOĞLU MİTTO Koordinatörü, Birim Sorumlusu
Emre AKÇAL MİTTO-BÜLTEN Editörü
Cem KARA M.Ü.G.S.F. Grafik Bölümü, Öğretim Görevlisi
Yrd.Doç.Dr. Seniha DAL MİTTO YK Üyesi
+
Raportör

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Ardan ERGÜVEN M.Ü.G.S.F. Grafik Bölümü, Araştırma Görevlisi
MİTTO YK Üyesi

I)YARIŞMA TAKVİMİ
1. Katılımcılar, tasarımlarını katılımcı formları ile birlikte 1 Kasım 2013 tarihi Sah Günü saat: 17.00
kadar teslimat adresinde bulunacak şekilde posta, kargo veya elden teslim edeceklerdir.
2. Posta veya kargo yoluyla gönderilen logo tasarımlarının yukarıda verilen tarihe kadar ilgili adrese
ulaşmamasından MİTTO sorumlu değildir. Belirtilen süre içerisinde, belirtilen adrese ulaşamayan
tasarımlar, yarışmaya dahil edilmeyecektir. Eserler, belge karşılığında teslim alınır. Posta ya da
kargodan kaynaklanan kaybolma ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Belirtilen süre
içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan tasarımlar, yarışmaya dahil edilmeyeceklerdir.
3. Son başvuru Tarihi: 1 Kasım 2013
4. Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 4 Kasım 2013
5. Sonuçların Açıklanma Tarihi: 6 Kasım 2013 6. Ödül kazanan tasarımın, antetli kâğıt, kartvizit, zarf üzerinde uygulamalarının sunulması için son
tarih: 11 Kasım 2013
7. Yarışma sonuçlan tarihinde, kamuoyuna, basın ve MİTTO internet sitesi mitto.marmara.edu.tr
kanalıyla duyurulacaktır.

J) İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI
Zarf/Zarflar aşağıdaki adrese gönderilecektir:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ OFİSİ
Adres: Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy- İstanbul / TÜRKİYE
Web Sitesi: mitto.marmara.edu.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Tel: 0(216) 336 22 54 – 0(216) 414 05 45 / 1483-1535
Faks: 0(216) 418 06 20
[email protected]
[email protected]

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
LOGO YARIŞMASI KATILIMCI FORMU

Rumuz

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Doğum Tarihi ve Yeri

Posta Adresi

Telefon Cep

Telefon Ev/İş

E-Posta

@

Faks

Kısa Özgeçmiş

Yarışma Şartnamesi’ndeki bütün koşulları okudum ve bütün koşullan kabul etmekle birlikte Logonun Marmara
Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi ‘ne süresiz olarak kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul
ederim. Logo, kendi tasarımım olup, daha önce hiçbir yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir. Teslim edilen
çalışmalar Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamıştır. Buna
bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim
eserimin çoğaltma, işlenme, yayına, temsil, umuma iletim, dijital iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili
bilimum haklar içinMarmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi’ne tam lisans verdiğimi kabul
ederim.

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi tarafımdan kullanılan eserim için verdiğim lisansı
kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu lisans için
bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı gayri kabili
rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi eser için bana
verdiğim lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserimin ödül alması durumunda eserin Marmara
Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi logosu olarak Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji
Transfer Ofisi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
ederim.
…./…/……
Ad Soyad (elyazısıyla) ve İmza

NOT: Bu formu koyacağınız zarfın üzerine, “RUMUZ” dışında kesinlikle hiçbirşey yazılmayacak ve ağzı kapatılmış
olacaktır!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin