MİNİK KALPLERİN KARDEŞLİĞİ

MİNİK KALPLERİN KARDEŞLİĞİ

Mehmet ÇALIŞKAN
Şeref İÇOĞLU
Nevzat GÜLER
Emel GÜNAYDIN
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Erhan KARAKILÇIK
Şoför ve Otomobilciler Odası Anaokulu
ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1.Giriş
Erken çocukluk eğitimi insan gelişiminin başlangıç noktasıdır. Bu dönemde çocuğun
etkileşimde bulunabildiği ve gelişimini destekleyen bir ortamda bulunması gerekmektedir.
Araştırmalar yetersiz çevrede büyüyen çocukların zihinsel gelişimlerinin geri kaldığını ve
potansiyellerini tam olarak gerçekleştiremediklerini ortaya koymaktadır. İlkokula
başladıklarında ise bu çocukların okul öncesi eğitimi alan çocuklarla aralarında zihinsel ve
sosyal gelişme açısından büyük farklar olduğu saptanmıştır. Okul öncesi eğitim bu
farklılığın azalmasını sağlar. Özellikle yetersiz çevrede büyüyen çocuk sayısının çok olduğu
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, okul öncesi eğitimin erken uyarıcı ve telafi edici
işlevi büyük önem taşımaktadır. İlgili araştırmaların sonuçları değerlendirildiğinde okul
öncesi eğitimin gelecekteki toplum sağlığı açısından da ne kadar etkili olduğu gerçeği ortaya
çıkmaktadır. Okullaşma oranlarının artırılmasıyla ilgili ülke genelinde farklı çalışmalar
yapılmasına rağmen özellikle okul öncesi eğitimde okullaşmayla ilgili çok sayıda yerel
kurum ve kuruluşun senkronize hareket ettiği bu tür bir proje ve çalışmaya
rastlanamamıştır.

2. Problem Durumu
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2014-2015 istatistiki verilerine
göre ilimiz okulöncesi okullaşma oranı %50,39 ile Türkiye ortalamasının altındadır. Özellikle
bazı ilçe ve mahallelerimizde bölgeye alınan göç, işsizlik, kadın işgücü istihdamının az
olması, eğitimsizlik, ailelerin okul öncesi eğitime gerekli önemi vermemesi, ulaşım sıkıntısı
gibi çeşitli sosyal ve ekonomik nedenlerle okullaşma oranları diğer ilçe ve mahallelere göre
çok daha düşüktür. Bu durum milli eğitimimizin temel ilkelerinden olan “genellik” ve
“eşitlik” ilkesinin uygulanmasına engel teşkil edebilmektedir.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın amacı; erken çocukluk eğitimine erişim zorluğu yaşayan dezavantajlı tüm
çocukların erken çocukluk hizmetlerine erişimin sağlanması, MEB ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı doğrultusunda okul öncesi çağ nüfusunda hedeflenen
okullaşma oranını sağlanması ve eğitime erişim sorunlarının en aza indirilmesidir.
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler ise;

1. İlimizde %50,39 olan okulöncesi okullaşma oranının yılsonuna kadar il genelinde
% 5, hedef okullarda %7 oranında artırılması,
2. Ekonomik şartları iyi olan ailelerin çocukları ile şartları elverişsiz çevrelerden gelen
özellikle risk altındaki çocuklar için ortak ve eşit bir yetiştirme ortamı yaratmak
suretiyle sosyal etkinler yapılması,
3. Hedef okullarda anne-babalara ve okul öncesi yardımcı personele yönelik her yıl 4
adet bilgilendirme seminerinin yapılması,
4. İlimiz okul öncesi öğretmenlerine seminerler düzenlenmesi,

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışma kapsamında anket, gözlem, görüşme, veri toplama, toplanan verileri analiz
etmenin yanında nitel araştırma yöntemlerinden ölçüt örnekleme ve kolay ulaşılabilir durum
örneklemesi yöntemleri kullanılmıştır.