Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 8
Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması

1927 Mimarlar Derneği tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması, “Yeni Üzerine Spekülasyonlar” üst başlığıyla, mimar, mimarlık ve kentin yakın gelecekteki halleri üzerine kafa yoran, yeni olanı tartışmaya açan metinler elde etmeyi hedeflemektedir. Açık şehir ve müşterek mekân; iklim krizi, enerji verimliliği ve kentli yaşam pratikleri; göç hareketleri ve barınma krizi; alternatif yaşam biçimleri ve birliktelik; sayısal gerçeklik, büyük-veri (big data) ve insan-sonrası (post-human); gelişen teknolojiler ve üretim biçimleri; yapılı çevrenin tahribatı ve koruma; hakikat-sonrası (post-truth) ve bilgi çağı gibi konular üzerine tartışmalar mimarlığı da şekillendirmekte ve dönüştürmektedir. Yarışma, bu tartışma başlıklarını kapsayan ama bunlarla sınırlı olmayan gündem, söylem ve bağlamlar çerçevesinde mimarın rolü, mimarlık disiplininin ve kentin dönüşümü üzerine alternatif yeni yaklaşımlar ortaya koyan spekülatif metinler üretmeye çağırıyor.

AMAÇ
Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması’nın amacı, mimarlık öğrencilerini, ilgili literatürü izleyerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya özendirmek ve bu doğrultudaki çalışmaları ödüllendirmektir. Eleştirel okuma, yerleşik bir kültürün oluşması kadar, mimarlık düşüncesi ve uygulamasının “özgürleştirici” bir nitelik kazanabilmesinin de önkoşuludur. Bu yönde, mimarlığın düşünsel altyapısı ve varsayımları, eleştirel okuma yoluyla yeniden ve ısrarla tartışmaya açılmalıdır.

KOŞULLAR
a. Yarışmaya, Türkiye ve yurtdışında eğitim veren üniversitelerin lisans ve yüksek lisans
öğrencileri ile bu okullardan 2019 yılı itibariyle mezun olanlar katılabilir. Yarışma, doktora
öğrencilerinin katılımına açık değildir.
b. Yarışma, mimarlık kuramıyla ilişkilenebilen tüm disiplinlerden öğrencilerin katılımına
açıktır.
c. Yazı dili Türkçedir. Yarışmaya katılan yazılar daha önce yayımlanmamış olmalı ve
yazıda, eser sahibini tanıtan işaretler yer almamalıdır.
d. Her öğrenci yarışmaya tek bir metinle katılabilir.
e. Birden fazla yazar ortak bir metinle yarışmaya katılabilir.
f. Ödüllendirilen ve yayına değer bulunan yazılar yayımlanır; bu çalışmaların yayın hakkı
1927 Mimarlar Derneği’ne aittir.
g. Teslim edilen yazıların tamamı, sonuçların ilanından sonra, Derneğin
www.md1927.org.tr adresli web sitesinde ilgi duyanların okumasına sunulur ve açık bir
tartışma ortamı yaratılır.
h. Dernek yönetiminde görevlilerin, Değerlendirme Kurulu üyeleri ve yarışma ile ilgili
görevleri bulunanların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
i. İntihal yapıldığı belirlenen yazılar değerlendirme dışı bırakılır.

YAZIM ŞEKLİ
Yarışmaya gönderilecek yazılar 1000 kelimeden az, 1500 kelimeden fazla olmamalı, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Dipnotlar ve kaynakça bu sınırın dışındadır. Yazılara, gerek duyulursa, en fazla 5 adet olmak üzere görsel malzeme eklenebilir.
Yazılarda, TMMOB Mimarlar Odası’nın yayınlamakta olduğu Mimarlık dergisinin atıf verme
kurallarına uyulması beklenilmektedir. Bu atıf verme şeklinin detaylarına şu bağlantıdan
ulaşılabilir: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=kosul

BAŞVURU
Katılımcılar başvurularını info@md1927.org.tr adresine e-posta yoluyla yapacaklardır.
Gönderilecek e-postanın konu bölümüne “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 8” yazılacak ve iletinin ekinde aşağıdakiler bulunacaktır.
a. Yarışma metni (Word formatında, Arial yazıtipinde,10 punto ve 1,5 satır aralığıyla,
görseller dahil 5 MB’ı geçmeyecek büyüklükte hazırlanmalıdır). Yarışma metninde yazar(lar)ın ismi yer almamalıdır.
b. Başvuru Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış olmalı)
c. Onaylı Öğrenci Belgesi (2019 yılı itibariyle mezun olanlar için Mezuniyet Belgesi veya
Diploma)

YARIŞMA TAKVİMİ
Son soru sorma tarihi : 21 Ekim 2019
Teslim tarihi ve saati : 10 Ocak 2020, Cuma, saat 23.59 (TSİ)
Yarışma sonuçlarının açıklanması : 10 Şubat 2020
Ödül ve sertifika töreninin yer ve zamanı daha sonra ilan edilecektir.

ÖDÜLLER
Yarışmanın toplam ödülü olan 7.500 (yedibinbeşyüz)TL, başarılı bulunan katılımcılara,
Değerlendirme Kurulu’nun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.

YARIŞMADAN ÇIKARMA
Aşağıda belirtilen hususlara uymayan çalışmalar, Değerlendirme Kurulu kararı ile tutanağa
geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır.
a. İçinde yazı sahibini tanıtan işaret bulunan yazılar,
b. Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen koşullara uymayan yazılar,
c. Daha önce yayınlanmış yazılar,
d. Araştırma ve yayın etiğine uygun olmayan yazılar

İLETİŞİM
Yarışmanın toplam ödülü olan 7.500 (yedibinbeşyüz)TL, başarılı bulunan katılımcılara,
Değerlendirme Kurulu’nun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.
Adres 1927 Mimarlar Derneği Cinnah Cd.,No: 19/3-4, Çankaya ANKARA
Telefon 0 (312) 495 06 64-65
Gsm 0 530 314 16 95
Faks 0 (312) 495 06 66
e-posta info@md1927.org.tr
web www.md1927.org.tr