MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ YAZI YARIŞMASI

MODERNİTE VE YENİ-ÜTOPYA: MİMARLIKTA ELEŞTİREL OKUMALAR – 3

MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ YAZI YARIŞMASI – 2011

 

ŞARTNAME
1. AMAÇ

Mimarlar Derneği 1927 tarafından 3 yıl önce başlatılan “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar – Yazı Yarışması”nın amacı; mimarlık öğrencilerini, güncel mimarlık konularına ilişkin kitap, makale vb. çalışmaları izlemeye ve bunları değerlendirerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya özendirmek ve bu doğrultudaki çalışmaları ödüllendirmektir. 

Bu yıl yarışmanın konusu : “Modernite ve Yeni Ütopya” olarak belirlenmiştir.

2. KONU ÜZERİNE

Eleştirel okuma, yerleşik bir mimarlık kültürünün oluşmasından öte; mimarlığın toplumsal bir olgu olduğunun içselleştirilmesi ve dolayısıyla, mimarlık düşün ve uygulamasının “özgürleştirici” bir nitelik edinebilmesinin bir ön koşuludur. Bu erekle, mimarlığın kuramsal çerçeve ve uygulamaları, ezber bozan okumalar, aykırı yaklaşımlar ve farklı duruşlarla sınanmalı ve eleştirel okumanın araç ve yöntemleriyle yeniden ve ısrarla tartışmaya açılmalıdır.

Mimarlar Derneği 1927, yukarıda betimlediğimiz türden eleştirel okumaların kitleselleştirilmesine öncülük etmekte; mimarlığın salt yaratıcı olmanın ötesinde, özgürleştirici bir nitelik de edinmesi gerektiğine işaret ederek, sloganlardan uzaklaşmış toplumcu bir mimarlığın izlerini, genç araştırmacıların aracılığıyla sürmektedir.

Özelllikle, tüm akademik ve siyaset tabanlı ağır eleştirilere karşın, Modernizmin güncelliğini yeniden edindiği ve modern/modern-sonrası/yeni-modern benzeri karşıtlık ve çatışmaların yaratıcı düşünsel paradigmalarla ısrarla tartışılmaya açıldığı son dönem, toplumcu ve özgürleştirici bir mimarlığı sorgulama konusunda, önemli bir kırılma noktasına işaret etmektedir. Denilebilir ki; Modernizm ve ona takılı sosyal/mekansal ütopyalar, yirminci yüzyılın önemli itici güçleri olmuş, ancak Modernizm’in kendisi de, içsel çelişkilerinden kaynaklanan sorunları nedeniyle ciddi eleştirilerle karşı karşıya bırakılmıştır. Öte yandan, Modernizmin, yirmibirinci yüzyılın dinamikleriyle yeniden anlamlandırıldığı ve bu bağlamda yeni-ütopyaların tasarlandığı da bir gerçektir.

Mimarlar Derneği 1927, işte tam da bu kırılma noktasında, mimari praksisin özgün ancak eleştirel okumalara gereksinim duyduğuna inanmakta ve genç araştırmacıları, Türkiye mimarlık kültürüne katkıda bulunmaya davet etmektedir.

(Konunun daha iyi kavranmasına yardımcı olabilecek, değişik yazarlardan alıntılanan bazı metinler Derneğin www.md1927.org.tr web sitesinde “Okumalar” başlığı altında verilmektedir.)

3- KOŞULLAR:

– Bu yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında; mekan, çevre ve kent konusunda tasarım eğitimi veren okulların, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile bu okullardan son bir yıl içinde mezun olanlar katılabilir.

– Yazı dili Türkçe’dir. Yarışmaya katılan yazılar daha önce yayımlanmamış olmalıdır.

– Katılımcılar, yarışmaya tek metinle katılabilir.

– Birden fazla yazar ortak bir metinle yarışmaya katılabilir

– Ödüllendirilen çalışmaların yayın hakkı Mimarlar Derneği 1927’ye aittir.

– Ödüllendirilen ve yayına değer bulunan yazılar bir kitapta derlenerek yayınlanacaktır.

– Teslim edilen yazıların tamamı, kimliği kapatılmış olarak Derneğin www.md1927.org.tr  web sitesinde ilgi duyanların okumasına sunulup açık bir tartışma ortamı yaratılacaktır.

– Dernek yönetiminde görevlilerin, Değerlendirme Kurulu üyeleri ve yarışma ile ilgili görevleri bulunanların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

4- SUNUM ŞEKLİ:

Yarışmaya gönderilecek yazılar, düzyazı formatında, en az 500 ve en çok 1500 kelime olmalı, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır.

Dipnotlar ve kaynakça bu sınırın dışındadır. Dileyenler yazılarına görsel malzeme ekleyebilirler.

Yazılarda, genel olarak akademik çalışmalar için geçerli yazım kurallarına uyulması beklenilmektedir.

6- YAZILARIN GÖNDERİLMESİ:

Katılımcılar yazılarını, e-posta yoluyla Derneğin  [email protected] adresine gönderecekleri iletiye dosya olarak ekleyeceklerdir.. İleti başlığında konu bölümüne “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar: 3” yazılacak, ayrıca iletide katılımcı:

1- Şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini,
2- Adı ve soyadını,
3- Okul ve bölüm ile öğrenci numarasını,
4- Adres ve iletişim bilgilerini yazacaktır.
 
Kimlik bilgileri raportör tarafından dosyalanarak saklanacak, metinler Değerlendirme Kurulu üyelerine, yazarının kimliği kapatılmış olarak dağıtılacaktır.

8- YARIŞMA TAKVİMİ:

Son yazı gönderme tarihi ve saati  : 25 Nisan 2011, Pazartesi, saat 24.00
Ödül töreni     : 20 Mayıs 2011, Cuma
 

9- DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ:   

Değerlendirme Kurulu; Haldun Ertekin, Serpil Özaloğlu, Güven Arif Sargın, Arif Şentek, Semra Uygur’dan oluşmaktadır.

Değerlendirme Kurulu üyelerinden çalışmaya katılamayacak durumda olanların yerine yeni bir üye, Dernek Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır. Dernek Yönetim Kurulu, çalışmaları yürütmesi için bir raportör görevlendirecektir.

10- ÖDÜLLER:

Yarışmanın toplam ödülü olan 3.000 TL, başarılı bulunan katılımcılara, Değerlendirme Kurulunun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.
 
11- YARIŞMADAN ÇIKARMA:

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan çalışmalar, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkartılır.

1- İçinde metnin sahibini tanıtan işaret bulunan yazılar,
2- Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen koşullara uymayan yazılar,
4- Daha önce yayımlanmış yazılar
5- Kaynağı belirtilmeksizin alıntı kullanılmış olan yazılar.  

12- İLETİŞİM:

Adres:  Mimarlar Derneği 1927
Birlik Mahallesi 406 Sokak No. 9/B Çankaya-Ankara
Telefon: 0312-4950664-65
Faks:  0312-4950666
e-posta:  [email protected]
web:   www.md1927.org.tr