Mimarlık Öğrencileri Mimari Fotoğraf Yarışması

Mimarlık, disipliner araçları, üretim teknikleri, temsiliyet ve söylem gücü ile “yeni”yi
arayan, sorgulayan, üreten, eleştiren bir aygıt olmakla birlikte teknolojik,
ekonomik, sosyolojik, kültürel ve toplumsal gelişim ve dönüşümlerle etkileşimli
“yinelenen” ve “yenilenen” bir alan.

Hemen her entelektüel üretim ve paylaşımın, kamuoyuna en hızlı ulaşabildiği,
dağıtıma/ dolaşıma sokulabildiği mecranın biçim ve kapasitesine uyma, bu kabın
biçimini alma zorunluluğu uzun süredir tartışılmakta. Yaygın kullanılan paylaşım
platformlarında tanımlanan karakter ya da boyut sınırları, paylaşım ve beğeni
sayısı gibi parametrelere bağlı olarak üretilen işin mesajı öne çıkarması ya da
görünürlüğünü azaltması sadece formatı değil içeriği de belirler hale geldi.
Pandemi ile birlikte hemen her alanda olduğu gibi mimarlığa dair de yoğun bir
paylaşım ve etkileşim söz konusu. Mimarlığın imge ve medya aracılığıyla sürekli
olarak (yeniden) üretiliyor ve tüketiliyor olması paylaşılan mimari içerikleri hızla
viral yapabiliyor, mimar olmayan kent kullanıcılarının ya da diğer aktörlerin
mimarlıkla ve kentle ilişkisini izlemek, anlamak, değerlendirmek için fırsat
sunabiliyor. Evlerde kapalı kalırken medya aracılığıyla olan bitene şahitlik
ettiğimiz, bedenlerimiz aracılığıyla değil, imgeler vasıtasıyla kentleri, yapıları
deneyimlediğimiz, fiziki olarak sınırlı dolaşıma sahipken, imgelerin sürekli sirküle
olduğu, yer değiştirdiği bir dönemden geçiyoruz. Mimarlığın sürekli olarak
yeniden üretilen içeriği ve kullanılan platformlar aracılığıyla yapının bağlamında
yeniden üretilmesi ya da farklı bir bağlamlarda “yeni” anlamlar üretmesi, yeni
olana dair sorgulamalara, eleştirilere, tanımlara ve üretimlere aracılık ediyor. “Yeni
medya” başlığı ile açılan fotoğraf yarışması, her türlü medya aracının, mimarlığın
bu araçlarla kurduğu ilişkilerin ve bu yolla “yeni” olanın sorgulanmasını ve/veya
yeniden yorumlanmasını tartışmaya açmaktadır.

Mimari içeriğin, mimarlık düşüncesinin, farklı mimari üretim biçimlerinin, farklı
medya / ortam ilişkileri ile birlikte ele alındığı, yeniden üretildiği dijital, geleneksel
ya da karma her türlü teknik kullanımına açık olan 1927 Mimarlar Derneği Fotoğraf
Yarışmalarının dokuzuncusu üretilen eserin estetik/mimari değerler, ifade ettiği
fikir ve mimari ifadenin sınırlarının araştırıldığı bütünlüğü her türlü içerik ve teknik
sorgulama ile yeniden düşünmeye davet ediyor.

KATILIM KOŞULLARI
a. Yarışmaya; Türkiye ve yurt dışında eğitim veren üniversitelerin mimarlık
bölümlerine kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir. Değerlendirme
kurulu üyeleri ve derneğin görevdeki yönetim kurulu üyelerinin birinci
derecedeki yakın akrabaları yarışmaya katılamaz.
b. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve
gerekli olabilecek tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
c. Eserlerde daha önce başka bir yarışmada derece ve ödül almamış olması
şartı aranır.
d. Her katılımcı yarışmaya tek çalışmayla (tek fotoğraf ya da en fazla üç
fotoğraftan oluşan anlamlı mesaj/bütünlüğe sahip bir seçki) ile katılabilir.
e. Yarışmaya gönderilen eserler birden fazla kişi tarafından üretilmiş olabilir.
Bu durumda eserin üretimine katkıda bulunanların katılım koşullarını
sağlaması ve her birinin başvuru formu doldurmuş olması gerekmektedir.
f. Ödüllendirilen ve yayınlanmaya/sergilenmeye değer bulunan eserlerin
sahipleri, eser sahibinin adı belirtilmek ve fikri haklarının kendisinde kalması
üzere 1927 Mimarlar Derneği’nden eserlerin yayını, sergilenmesi ve kullanılması
karşılığında herhangi bir bedel ve ücret talep etmez, eserin kullanım hakkını
1927 Mimarlar Derneği için serbest bırakır.

Teslim Tarihi ve Saati : 02 Mayıs 2022, 23:59’a kadar

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü : 5000 TL
İkincilik Ödülü : 3500 TL
Üçüncülük Ödülü : 2000 TL
Yukarıdaki ödüllere ek olarak eşdeğer düzeyde 3 adet mansiyon verilecektir. Her
mansiyon için ödül 500 TL dir.

İLETİŞİM
Adres 1927 Mimarlar Derneği, Cinnah Cd.,No: 19/3-4, Çankaya ANKARA
Telefon 0 (312) 495 06 64-65
Gsm 0 530 314 16 95
Faks 0 (312) 495 06 66
E-posta info@md1927.org.tr
Web www.md1927.org.tr