Mimarlık Öğrencileri Mimari Çizim Ve Fotoğraf Yarışması Başladı

Mimarlık, normlar belirleyen, hakim gücün sözünü yayan ve her şeyi buna göre biçimlendiren dar kapsamlı bir aygıt olarak okunabileceği gibi, her şeyden etkilenen, dönüşen, etkilendiklerini de geri dönüştüren ve sürekli çoğul var oluşlarla da tartışılabilecek bir alan.

Teknoloji. Sayısal tasarım ve üretim teknolojileri, mimarlığı tasarlanmış bir üründen çok süreç tasarımına dönüştürüyor. Malzeme teknolojileri ile kendi kendini inşa edecek nanoteknolojik malzemeler laboratuvarlarda deneniyor; bina inşa edebilecek üç boyutlu yazıcılar ile yapılan denemelerin ölçekleri giderek büyüyor. Bununla beraber, doğa ile uyumlu, çevreye en az müdahale edecek ve az enerji harcayacak şekilde hep beraber inşa etme pratikleri, az gelişmiş ülkelerin geleneksel mekân yaratma uygulamaları olarak varlığını sürdürmekle beraber artık dünyanın önde gelen kentlerinde de uygulanıyor.

Ekonomi. Alışılagelmiş tüketim biçimleri ve mülk sahipliği anlayışı bir yandan devam ederken, paylaşım odaklı ekonomiler, ev ve araba sahipliklerini ortadan kaldırıyor. Yeni ortak yaşam biçimleri, bina programlarının yanında toplum, aile ve arkadaşlık kavramlarını da dönüştürüyor.
Sosyal konut artık farklı anlamlar ifade ediyor. Finansal araçlardan bağımsız, ürün, zaman ve bilgi paylaşımı odaklı müştereklik, beraber tasarlama-üretme pratikleri, kooperatifler ve imece hiç olmadığı kadar gündemde.

İklim. Dünyanın farklı yerlerinde farklı düzeyde ve etkilerle kendini hissettiren küresel iklim
değişikliği, soğuk iklimsel bölgeleri daha ılıman ve verimli, hali hazırda ılıman olan bölgeleri ise yaşanması daha zor, bugünün iklimsel yoksunluk alanlarını da neredeyse yaşanması imkânsız yerler haline getiriyor. Yükselen deniz seviyesi, aşırı yağışlar ve taşkınlar, ılıman iklimlerde tropik hortumlar bir yanda, eriyen buzullarla madenciliğin ve tarımın daha mümkün hale geldiği kutup alanına yakın alt kutup alanları bir yanda, iklim krizi felaketleri ve fırsatları bir arada sunuyor.

Kaynaklar. Küresel nüfus artışı, büyüme odaklı ekonomi ve kısıtlı kaynaklar, yoksunluk
bölgelerini daha yoksun, zenginlik bölgelerini de daha egemen hale getirirken; sınır, insan
hareketi, ulaşım ve barınma kavramları değişiyor. Alternatif enerji kaynaklarının yarattığı yeni bölgeler, düşey tarım, rüzgar enerjisi, güneş tarlaları ve alternatif enerji araştırmaları
altyapılara ve kaynaklara dair bildiğimiz her şeyi yeniden düşünmeye zorluyor.

Gezegen. Milyonları barındıracak yörünge kolonileri, Mars’ın kolonileştirilmesi ve
dünyalaştırılması hedefleri ve tüm bunları finanse eden küçük bir grubun ve bazı ülkelerin
imtiyazları bugünün gerçeği. Onların yanında garajlarda inşa edilen araştırma füzeleri, vatandaş uzay araştırmaları, kitlesel fonlanan uzay projeleri de hayalleri tetikliyor.

Konunun yukarıda belirtilen kimi açılımları ve daha fazlası, birbiri ile sürekli etkileşim halinde, mimarlık alanının iklimini belirliyor. Değişimin giderek hızlandığını farklı şekillerde
hissettiğimiz bu zamanda, mimarlık öğrencilerini yeni normaller üzerine düşünmeye ve yeni
normallerin mimarlığını ifade eden temsiller üretmeye davet ediyoruz.

1927 Mimarlar Derneği Fotoğraf Yarışmalarının sekizincisi, farklı ortamlarda hazırlanmış
yaratıcı görsel çalışmaların katılımına olanak sağlayacak ve mimari üretimin ifadesi olan
mimari çizimi de kapsayacak şekilde ‘Mimari Çizim ve Fotoğraf Yarışması’na evriliyor.
Katılımcılardan, kavramsal, edebi ve görsel ifadenin kendi özerk yollarının farkında olarak,
kendi estetik düzeyine odaklanan, bildiğimiz, aşina olduğumuz araçlarla (fotoğraf, mimari çizim, eskiz, kolaj) mimarlığa dair yeni, taze bir katkı, bakış ve duygu yaratabilecek, geniş bir alandan beslenen eserler bekliyoruz. Dijital, geleneksel ve karma her türlü teknik kullanımına açık olan yarışmada, eserin taşıdığı estetik/mimari değerler, ifade ettiği fikir, mimari ifadenin sınırlarının araştırılması ve tüm bunların bütünlüğü önem taşıyor.

KATILIM KOŞULLARI
a. Yarışmaya; Türkiye ve yurt dışında eğitim veren üniversitelerin mimarlık bölümlerine
kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir. Değerlendirme kurulu üyeleri ve derneğin
görevdeki yönetim kurulu üyelerinin birinci derecedeki yakın akrabaları yarışmaya katılamaz.
b. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli
olabilecek tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
c. Eserlerde daha önce başka bir yarışmada derece ve ödül almamış olması şartı aranır.
d. Her katılımcı yarışmaya tek eserle katılabilir.
e. Yarışmaya gönderilen eserler birden fazla kişi tarafından üretilmiş olabilir. Bu durumda
eserin üretimine katkıda bulunanların katılım koşullarını sağlaması ve her birinin başvuru
formu doldurmuş olması gerekmektedir.
f. Ödüllendirilen ve yayınlanmaya/sergilenmeye değer bulunan eserlerin sahipleri, eser
sahibinin adı belirtilmek üzere 1927 Mimarlar Derneği’nden eserlerin yayını, sergilenmesi ve
kullanılması karşılığında herhangi bir bedel ve ücret talep etmez, eserin kullanım hakkını 1927 Mimarlar Derneği için serbest bırakır.

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
a. Eser
•Eserler basılı ve sergilemeye uygun şekilde sert beyaz bir zemin üzerine (fotoblok,
dekota vb.) uygulanmış olarak teslim edilecektir.
•Eserlerin maksimum A2 (59.4cm x 42cm) boyutunda çalışma alanı içerisine sığacak
şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir.
b. Açıklama Yazısı
•Eserin adı
•Kullanılan teknikler
•Eserin ne ifade ettiğine dair kısa açıklama (en çok 150 kelime)
•Word programında 12 punto karakter kullanarak hazırlanmış olan açıklama yazısı A4
boyutunda basılı olarak teslim edilecektir.
c. Kimlik Zarfı
• Başvuru formu
• Öğrenci belgesi

BAŞVURU ŞEKLİ
a. Değerlendirme süresince eser kimliklerinin gizli kalması için katılımcılar kendilerine 6
rakamdan oluşan bir rumuz seçeceklerdir. Bu rumuz teslim edilen tüm zarfların sağ üst
köşesine okunabilir şekilde yazılacaktır.
b. Ekteki katılım formu; eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulup, imzalanarak
katılımcının onaylı öğrenci belgesi ile birlikte kapalı zarfa konulup; zarfın sağ üst köşesine
sadece “Kimlik Zarfı” ve katılımcının rumuzu yazılacaktır.
c. Eserin arka tarafında sağ üst köşeye katılımcının rumuzu, eserin adı ve eserde
kullanılan teknikler yazılacaktır.
d. Sözü edilen bu iki kapalı zarf; postada/kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek
üzerine katılımcının rumuzu ve “1927 Mimarlar Derneği – Fotoğraf ve Mimari Çizim Yarışması – 2019” başlığı yazılarak; “1927 Mimarlar Derneği – Cinnah Caddesi 19/3-4; 06680 Çankaya – ANKARA” adresine ulaştırılacaktır.
e. Ayrıca, eserin ve açıklama yazısının dijital kopyaları belirtilen formatlarda aşağıda URL
adresi verilen Google Forms bağlantısına yüklenecektir.

– Eserin iki dijital kopyası:
1. PDF formatında: 300 dpi çözünürlükte, maksimum 30 MB boyutunda
2. JPG/JPEG formatında: maksimum 2000×1414 piksel boyutunda

– Açıklama yazısının dijital kopyası: .DOCX formatında, 12 punto karakter
büyüklüğünde

URL adresi: https://forms.gle/GGyVz5gLB1mhMYWJ7

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Duyurulması : 04 Ekim 2019
Soru Sorulması İçin Son Tarih : 28 Ekim 2019
Soruların Yanıtlanması : 04 Kasım 2019
Teslim Tarihi ve Saati : 20 Ocak 2020, 17:00’a kadar
Sonuçların Duyurulması : 07 Şubat 2020
Kolokyum, Ödül Töreni ve Sergi Açılışı : Şubat 2020

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü : 3000 TL
İkincilik Ödülü : 2000 TL
Üçüncülük Ödülü : 1000 TL
Yukarıdaki ödüllere ek olarak eşdeğer düzeyde 3 adet mansiyon verilecektir. Her mansiyon için ödül 500 TL dir.

YARIŞMADAN ÇIKARILMA
Aşağıda belirtilen durumlarda, Değerlendirme Kurulu kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, ilgili eser/görsel/çalışma değerlendirmeye alınmaz ve yarışmadan çıkarılır:
a. Katılımcıların, Değerlendirme Kurulu üyeleri ve derneğin görevdeki Yönetim Kurulu
üyeleri ile birinci derecede yakınlıkları tespit edilmesi,
b. Eserde, eser sahibini tanıtan işaret vb. bulunması,
c. Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen koşullara uyulmaması,
d. Eserin, kimlik zarfında belirtilen katılımcı/katılımcılara ait olmadığı tespit edilmesi,
e. Eserin daha önce herhangi bir yerde ödül almış olması.

İLETİŞİM
Adres 1927 Mimarlar Derneği, Cinnah Cd.,No: 19/3-4, Çankaya ANKARA
Telefon 0 (312) 495 06 64-65
Gsm 0 530 314 16 95
Faks 0 (312) 495 06 66
e-posta info@md1927.org.tr
web www.md1927.org.tr