Milli Teknoloji Burs Programı

Milli Teknoloji Burs Programı

Türkiye Teknoloji Takımı, 2018-2019 öğretim döneminde; Türkiye’nin milli ve yerli teknoloji hamlesine katkı sağlamak konusunda istekli üniversite öğrencilerine,

– Ekim 2018- Temmuz 2019 döneminde 10 ay süreyle,

– Aylık 500 TL

burs desteği sağlamaktadır.

MİLLİ TEKNOLOJİ BURS PROGRAMI ŞARTNAMESİ

Genel Anlayış ve Kurallar
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, her eğitim döneminde Türkiye’nin milli teknoloji
hamlesine katkı sağlamak konusunda istekli, ihtiyaç sahibi ve çalışmalarında gayret
gösteren üniversite öğrencilerine belirtilen süre boyunca burs desteği sağlamaktadır.

Burs programı kapsamında; kabul edilen üniversite öğrencilerine Ekim 2018-Temmuz
2019 döneminde 10 ay süreyle ile aylık 500 TL eğitim desteği verilmektedir.

Burs programına yapılan başvurular, Türkiye Teknoloji Takımı Yönetim Kurulu
tarafından değerlendirilmektedir.

Vakıf tarafından sağlanan burslar karşılıksız olup, üniversitelerde öğrenimlerine devam
etmekte olan bursiyerlerden vakıf bünyesinde bulunan teknoloji takımlarının eğitim
programlarına yarı zamanlı olarak destek vermeleri beklenmektedir.

Burs Tahsis Kriterleri
Yükseköğretim Burs Tahsisi
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, yükseköğretim seviyesinde;

a) Yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık lisans programlarında eğitimlerine devam
eden öğrencilere burs verir:

b) Öğrenimlerine devam eden üniversite öğrencileri için 2018-2019 dönemi 300
kişilik burs kontenjanı ayrılmıştır.

c) Burs tahsisi ve başvuruların değerlendirilmesinde, Türkiye Teknoloji Takımı tek
yetkili mercii olarak haklarını saklı tutar.

Bursiyer Yükümlülükleri ve Bursun İptali
Yükseköğretim bursları

Yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam etmekte olan üniversite öğrencisi
bursiyerlerden, kendilerinin sorumlu olarak belirlendiği teknoloji takımının eğitim
faaliyetlerine destek vermeleri beklenmektedir.

Bu koşullara ek olarak, ortaöğretim ve yükseköğretim burs programları çerçevesinde:

Bursiyerin, her bir eğitim döneminde eğitim programlarına mazeret belirtmeden
3 defadan fazla katılım göstermemesi durumunda bursu iptal edilir ve dahil
edildiği teknoloji takımının eğitim programından çıkarılır. Eğitim programları,
ortaöğretim ve lise öğrencilerine yönelik teorik ve pratik dersler ile kamp
programlarını kapsayıp, bunların dışında program kapsamında sunulan diğer
etkinlik ve çalışmaları da içerir.

Bursiyer, her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını
yenilemek sorumluluğundadır.

Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta yoluyla ulaştırılır, bu nedenle Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı’na verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem
taşımakta olup; zamanında başvurusunu yenilemeyen öğrenci burs hakkını
tamamen kaybeder.

Bursiyer tahsilini bitirdiğinde, durumu en geç bir ay içinde Türkiye Teknoloji
Vakfı’na bildirmeye, diploma/mezuniyet belgesini vakıf yetkililerine ibraz etmeye
mecburdur.

Vakıf gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını
araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda
gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi hâlinde bursu kesilir.
Gerçeğe aykırı beyan nedeniyle bursu kesilen öğrenci vakfın hiç bir yardım ya
da hizmetinden faydalandırılamaz.

Vakıf tarafından bu öğrencilere ödenen bursların tahsil edilip edilmeyeceği
Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.

Öğrencinin burs başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri
o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Vakfa yazılı olarak
bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır.

Burs tahsisi yapılan öğrenci, metni Vakıfça hazırlanan taahhütnameyi kendisi
ve reşit olmadıysa velisi imza ettikten sonra Vakfa vermekle yükümlüdür.
Herhangi bir suçtan dolay ı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis
cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç)
bursları kesilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma
cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibarıyla kesilir.

Türkiye Teknoloji Takımı, gerekli gördüğü koşullarda verdiği bursu gerekçe
belirtmeksizin iptal etme hakkını saklı tutar.

Öğrenimini tamamlayan her burslu, Vakıf tarafından kendisine yapılan
ödemeler tutarını, hayata atıldıktan sonra en az kendisi gibi bir başka
öğrencinin yetişmesi için Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı aracılığı ile burs
vermeyi ya da başkasının Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’na bağış yapmasını
sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

Mülakata Girmeye Hak Kazanan Adayların Teslim Etmesi Gereken Belgeler
1. Öğrenci belgesi
2. Transkript
3. Lise diploması kopyası
4. Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış nüfus kayıt örneği
5. Öğrencilerin kendi adlarına açılmış hesapların IBAN numarası
6. Türkiye Teknoloji Takımı Burs Başvuru Formu
7. Türkiye Teknoloji Takımı Burs Taahhütnamesi (ıslak imzalı)
8. İki adet vesikalık fotoğraf
9. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış Provizyon Sorgulama Belgesi
10.Nüfus Cüzdanı fotokopisi
11.Ailede öğrenci kardeş varsa öğrenci belgesi
12.Anne ya da baba şehit ya da gazi ise bunu bildirir resmi belge

Son Başvuru Tarihi: 26 Ekim 2018

Başvuru Sayfası için Tıklayınız