Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, resmî ve özel
her derece ve türdeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden; uluslararası bilim,
kültür, güzel sanatlar, spor, halk oyunları ve beceri yarışmalarında bireysel veya ekip hâlinde
derece alanlar ile bunların yetiştirilmesine katkı sağlayan personel ve eğitim kurumlarının
ödüllendirilmesiyle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel her derece
ve türdeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden; uluslararası bilim, kültür, güzel
sanatlar, spor, halk oyunları ve beceri yarışmalarında bireysel veya ekip hâlinde derece alanlar
ile bunların yetiştirilmesine katkı sağlayan personel ve eğitim kurumlarının
ödüllendirilmesiyle ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel
Kanunu ile 25/11/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 05/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel okulu,
c) Kamu kurum ve kuruluşları: Türkiye Büyük Millet Meclisinin resmî internet
sitesinde sayılan bakanlıklar ile kurum ve kuruluşları,
ç) Komisyon: Uluslararası yarışmalarda derece alan öğrencilerin ödüllendirilmesiyle
ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere illerde kurulan komisyonu,
d) Müdür: Uluslararası yarışmalarda derece alan öğrencinin öğrenim gördüğü eğitim
kurumu müdürünü,
e) Ödül: Uluslararası yarışmalarda bireysel veya ekip olarak derece alan öğrencilere
verilen maddi ve/veya manevi değeri olan mükâfatı,
f) Valilik: Uluslararası yarışmalarda derece alan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim
kurumlarının bağlı bulunduğu valiliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ödüllendirme ile İlgili İş ve İşlemler
Ödüllendirilecek yarışmalar
MADDE 5- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ve izni verilen uluslararası
yarışmalardan bilim, kültür, güzel sanatlar, spor, halk oyunları, mesleki ve beceri yarışmaları
ödüllendirilir.
Ödüllendirme yetkisi
MADDE 6- (1) Bu yönerge kapsamında uluslararası yarışmalarda derece alan ekip ve
öğrenciler, valiliklerce/kaymakamlıklarca ödüllendirilir.
Ödüllendirme komisyonu
MADDE 7- (1) Uluslararası yarışmalarda derece alan ekip ve öğrencilerin
ödüllendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere her öğretim yılı başında illerde
ödüllendirme komisyonu kurulur. Komisyon; il millî eğitim müdürü ya da yarışmalardan
sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında il millî eğitim müdürlüğünce
belirlenen ilköğretim kurumlarından iki, ortaöğretim kurumlarından üç, özel eğitim
kurumlarından bir yönetici olmak üzere yedi üyeden oluşur.
(2) Komisyon aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Derece alan il bünyesindeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerle ilgili il
millî eğitim müdürlüğü tarafından gönderilen EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formlarda yer alan
bilgileri inceleyerek değerlendirir.
b) Gönüllü kişiler, resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile valiliğin/kaymakamlığın
desteği alınarak ödüller için gereken malî kaynağın sağlanmasına ilişkin gerekli tedbirleri alır.
c) Eylül ayının son haftası içerisinde öğrencilerin ödüllendirilmesine yönelik teşvik
edici tören ve kutlama programlarının düzenlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri alır.
(3) Komisyonun sekretarya işleri il millî eğitim müdürlüğünce yürütülür.
Ödüller
MADDE 8- (1) Yarışmalarda verilen ödüllerden ayrı olarak öğrencileri teşvik ve
onurlandırmaya yönelik bu Yönerge kapsamında verilecek ödüller şunlardır:
a) Bireysel yarışmalarda;
1. Birinci olanlara iki cumhuriyet altını ve takdir belgesi,
2. İkinci olanlara bir cumhuriyet altını ve takdir belgesi,
3. Üçüncü olanlara yarım cumhuriyet altını ve takdir belgesi,
4. Mansiyon ve benzeri ödül alanlara çeyrek cumhuriyet altını ve teşekkür belgesi,
b) Ekip yarışmalarında;
1. Birinci olan ekibe plâket, ekip elemanlarının her birine bir cumhuriyet altını ve takdir
belgesi,
2. İkinci olan ekibe plâket, ekip elemanlarının her birine yarım cumhuriyet altını ve
takdir belgesi,
3. Üçüncü olan ekibe plâket, ekip elemanlarının her birine çeyrek cumhuriyet altını ve
takdir belgesi,
4. Mansiyon ve benzeri ödül alan ekibe plâket, ekip elemanlarının her birine gram altın
ve teşekkür belgesi,
verilir.
Ödüllendirmeye ilişkin diğer işlemler
MADDE 9- (1) Eğitim kurumu müdürlüğünce yapılacak işler:
a) Derece alan ekip ve öğrencilerle ilgili EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formlarından üçer
örnek düzenleyerek bir örneğini ilgili dosyada saklamak üzere kurumunda muhafaza eder,
diğer iki örneğini ise ağustos ayının son haftası içerisinde il millî eğitim müdürlüğüne
gönderir.
b) Derece alan ekip ve öğrencilerle ilgili eğitim kurumu bünyesinde yapılacak teşvik
edici tören ve kutlamaların, mevzuatı ve amacı doğrultusunda gerçekleştirilmesi için gereken
tedbirleri alır.
c) Derece alan öğrencilerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iftihar/onur belgesi
ile ödüllendirilmesi için Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu/Okul Öğrenci Ödül ve
Disiplin Kuruluna teklifte bulunur.
ç) Ödüllendirilen öğrencilerin; resimlerinin, özgeçmişlerinin, yarışmayla ilgili bilgi,
belge ve fotoğraflarının yer aldığı şeref köşesi düzenlenmesi ve kurumun internet sitesinde
yayınlanması için gerekli tedbirleri alır.
(2) İl millî eğitim müdürlüğünce yapılacak işler:
a) Eğitim kurumlarından ikişer örnek olarak gelen EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formları
birleştirerek birer örneğini eylül ayının ikinci haftası içerisinde toplu hâlde Ödüllendirme
Komisyonuna gönderir. Komisyona gönderilen örnekler il millî eğitim müdürlüğünce
muhafaza edilir.
b) Yerel basın ve yayın organlarında bilgilendirici, tanıtıcı ve teşvik edici yayınlar
yapılması için gereken tedbirleri alır.
c) Ödüllendirilen ekip ve öğrencilerle ilgili ilde yapılan bütün iş ve işlemlerin
tamamlanmasından sonra, EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formların birer örneğini ekim ayının
ilk haftası içerisinde toplu olarak Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderir.
ç) Dereceye giren öğrencilere ait özgeçmişlerin, derece alınan yarışmayla ilgili bilgi,
belge ve fotoğrafların bulunduğu listelerin il/ilçe millî eğitim müdürlüğü internet sitesinde
yayımı yapılır.
(3) Bakanlıkça yapılacak işler:
a) İllerden gelen EK-1 ve EK-3 formlar Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce ekim ayının
ilk haftası içerisinde ayrı ayrı değerlendirilerek “Bireysel Dalda Uluslararası Yarışmalarda
Derece Alan Öğrenci Listesi” ve “Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Ekipte Bulunan
Öğrenci Listesi” adları altında birleştirilir.
b) “Bireysel Dalda Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrenci Listesi” ile
“Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Ekipte Bulunan Öğrenci Listesi” o yıla ait Tebliğler
Dergisi’nde yayımlanmak üzere Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Destek Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne, Bakanlığın web sayfasında yayımlanması için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğüne, bilgi için ise derece alan ekip ve öğrencilerin okul/kurumunun bağlı
olduğu birimlere gönderilir. Listenin Bakanlığın diğer yazılı, görsel ve interaktif ortam ve
iletişim araçlarında da yayımlanabilmesi için Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce gerekli
tedbirler alınır.
c) Derece alan öğrencilerin bilgileri, katıldıkları yarışmalarla ilgili bilgi, belge ve
fotoğraflarının yer aldığı dokümanlar her yıl Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün internet
sitesinde yayınlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Personelin ödüllendirilmesi
MADDE 10- (1) Derece alan ekip ve öğrencilerin yetiştirilmelerinde üstün gayret
gösteren personel, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ödüllendirilir.
Okulların ödüllendirilmesi
MADDE 11- (1) Derece alan ekip ve öğrencilerin okulları ilgili mevzuat hükümleri
doğrultusunda ödüllendirilir. Ayrıca okullar, derece alınan yarışma konusuyla ilgili bilim ve
teknoloji alanındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak araç, gereç ve malzeme yönünden
takviye edilir.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, Bakanlığın diğer
birimleri ile koordinasyon sağlanmak suretiyle Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce alınacak
Makam Onayı hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 13- (1) Nisan 2008 tarihli ve 2607 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan
“Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin
Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönerge ekleri için Tıklayınız.