Mesleki ve Teknik Eğitim Okulu Öğrencileri Arası Şiir Yarışması

Mehmet Âkif ERSOY
Mehmet Âkif ERSOY

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne (MTEGM) bağlı okullu öğrencileri arasında İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif ERSOY’u Anma Günü kapsamında “Yüreklerde Âkif, Dillerde Hürriyet” temasıyla düzenlenecek olan “Şiir Yarışması” etkinliğiyle İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve yüreği vatan, millet sevgisiyle yoğrulmuş, kahramanlık sembolü, büyük fikir adamı Mehmet Âkif ERSOY’u anmak ve öğrencilerimizde millî manevi ruhu yansıtmak ve yaşatmak.

Yarışmanın Konusu
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında Yüreklerde Âkif, Dillerde Hürriyet teması çerçevesinde şiir yazma yarışması.

Yarışmanın Kapsamı
Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirlenen yarışmaya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullardan katılacak öğrencileri, şiirde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak işlemleri, değerlendirme ve ödüllendirme şekli ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmanın Genel Şartları
a) Yarışmaya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir.
b) Her öğrenci, yarışmaya en az sekiz en fazla 40 dizeden oluşan yalnız bir şiirle katılabilecektir.
c) Yarışma sonuçlarına itiraz edilemeyecektir.
ç) Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre olup katılım sağlayan öğrencilerden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
d) Yarışmaya katılanlar; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında adı-soyadı, şiir, yarışma ve ödül tören fotoğraflarının dijital ve basılı medyada kullanılması hususunda okul, ilçe, il ve Bakanlığa izin verecektir.
e) Engellilere gerekli kolaylık sağlanarak yarışmaya katılımları teşvik edilecektir.
f) Yarışma koşullarına uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
g) MTEGM, yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
h) MTEGM, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekillerde şiirleri işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve sergileme hakkına sahiptir. Bu konuda yarışmacıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

Şiirde Aranacak Özel Şartlar
a) En az sekiz en fazla 40 dizeden oluşacaktır, istenilen ölçü ve türde yazılabilir.
b) Şiir, Yüreklerde Âkif, Dillerde Hürriyet temasına uygun olarak Mehmet Âkif ERSOY’un vatan ve millet sevgisini, şanlı tarihimizi, milletimizin cesaretini, kahramanlığını ve hürriyet sevdasını yansıtan, farkındalık geliştiren özelliklerde olmalıdır.
c) Şiir, belirli bir organizasyonu, kurumu veya markayı yansıtmamalı ve özgün olmalıdır.
ç) İçinde hakaret, siyasi içerik, estetik olmayan duygu ve düşünceler barındırmamalıdır.
d) Herhangi bir yerde yayımlanan ve/veya herhangi bir şiir yarışmasına katılan şiirler kabul edilmeyecektir.
e) Şiirler, T.C. Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil etmeyecektir.
f) Yarışma takvimine uygun olarak zamanında gönderilmeyen şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.
g) Yarışmaya katılacak öğrenciler şiirini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun olarak A4 kâğıda, bilgisayarda, Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto olacak şekilde yazacaklardır.
ğ) Şiir metninin başında şiirin başlığı ve şiirin sağ alt köşesinde öğrencinin rumuzu yer alacaktır.

Başvuru ve Yapılacak İşlemler

Okullarda;
a) Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır.
b) Yarışmacılar, kendilerine rehberlik edecek öğretmenlerin yardımıyla iki zarf hazırlayacaklardır.
• Birinci zarfa Ek-1 ve Ek-2 formları koyarak, zarfın üzerine “Ek-1 ve Ek-2 Form Yer Almaktadır.” ifadesiyle birlikte “Rumuz”unu yazacaktır.
• İkinci zarfa şiiri koyarak zarfın üzerine “Şiir Yer Almaktadır.” ifadesiyle birlikte “Rumuz”unu yazacak ve iki zarfı da kapalı bir şekilde okul müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
c) Okul müdürlüğünce teslim alınan kapalı zarflar yarışma takvimine uygun olarak ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

İlçelerde;
a) Yarışma takvimi doğrultusunda okullara gerekli duyuru yapılacaktır.
b) İlçede toplanan şiirler ve bunlara ait Ek-1 ve Ek-2 formlarının bulunduğu kapalı zarflar, yarışma takvimine uygun olarak il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

İllerde;
a) Yarışma takvimi doğrultusunda ilçe millî eğitim müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.
b) İlçelerden gelen şiirler il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinden oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek il birinci, ikinci ve üçüncüsü belirlenecektir.
c) İllerde birinci olan şiir ve buna ait Ek-1 ve Ek-2 formları kapalı zarf içinde yarışma takvimine uygun olarak MTEGM’ye gönderilecektir.
ç) Her ilde resmî iletişim kanalları yoluyla yarışma sonucu ilan edilecek ve ödül töreni yapılacaktır.

Bakanlıkta;
a) İl millî eğitim müdürlüklerine yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru yapılacaktır.
b) Dereceye giren şiirler, Bakanlığın resmî internet sayfalarında ve sosyal medya araçlarında ilan edilecektir.

Değerlendirme Kriterleri
Şiirler, aşağıda belirtilen ölçütler ve puanlamaya göre değerlendirilecektir:
• Temaya uygunluk ve başlık : 20 puan
• Şiirin derinliği ve etkileyiciliği : 20 puan
• Özgünlük : 20 puan
• Akıcılık / Üslup : 20 puan
• Yazım kuralları / Türkçeyi kullanma gücü : 20 puan

Ödüller
• İlk üç dereceye giren öğrenciler Valiliklerce ödüllendirilecektir.
• MTEGM tarafından her ilin birincisi olan öğrenciye Teşekkür Belgesi ve Mehmet Âkif ERSOY’un Safahat isimli eseri gönderilecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır:

1 Bakanlıkça (MTEGM) onay alınması ve duyurulması 28-31.12.2021
2 İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yarışma duyurularının yapılması ve resmî internet sayfasında, sosyal iletişim hesaplarında ilan edilmesi. 03-07.01.2022
3 Okul müdürlüklerince yarışma duyurularının öğrencilere yapılması ve resmî internet sayfasında, sosyal iletişim hesaplarında ilan edilmesi ve şiirlerin yazılması. 10.01-11.02.2022
4 Okul müdürlüklerince teslim alınan 2 adet kapalı zarfın (şiirler ile Ek-1 ve Ek-2 formları) yarışma takvimine uygun olarak ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesi. 14-18.02.2022
5 İlçe millî eğitim müdürlüklerince toplanan şiirler ve bunlara ait Ek-1 ve Ek-2 formlarının bulunduğu kapalı zarfların il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi. 21-25.02.2022
6 İl millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan komisyon marifetiyle il birinci, ikinci ve üçüncüsü olan şiirlerin belirlenmesi. 28.02-04.03.2022
7 İl birincisi olan şiirin Ek-1 ve Ek-2 formlarıyla birlikte Bakanlığa (MTEGM) gönderilmesi. 28.02-04.03.2022
8 Bakanlık (MTEGM) tarafından her ilin birincisi olan öğrenciye Teşekkür Belgesi ve Mehmet Âkif ERSOY’un Safahat isimli eserinin gönderilmesi. 07-11.03.2022
9 Dereceye giren şiirlerin Bakanlığın (MTEGM) resmî internet sayfalarında ve sosyal medya araçlarında ilan edilmesi. 11.03.2022

EK-1

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABUL EDİLDİĞİ GÜNÜ VE MEHMET ÂKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI ARASI ŞİİR YARIŞMASI
VELİ MUVAFAKATNAMESİ ve TAAHHÜTNAME

İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif ERSOY’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şiir Yarışması”na öğrencimin katılmasına izin verdiğimi, gönderdiğimiz şiirden telif ücreti talebimizin olmayacağını, şiirle ilgili tüm yasal sorumluluğun bize ait olacağını ve tüm tasarruf hakkını Millî Eğitim Bakanlığına devrettiğimizi kabul ve beyan ederiz.

İL :
İLÇE :

ÖĞRENCİNİN
ADI
SOYADI
OKULU
SINIFI
RUMUZ

Tarih :
Veli Adı Soyadı :
İmza :

EK-2
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait görsel ve işitsel kişisel verilerin, eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması” işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.
Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adlî makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Söz konusu Kanun’un “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Millî Eğitim Bakanlığının Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

AÇIK RIZA ONAYI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif ERSOY’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Şiir Yarışması sosyal etkinlik faaliyetine ilişkin tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda işlendiği belirtilen bana ve ………………………………….. okulunda öğrenim gören…………………………………..T.C. Kimlik Numaralı velisi/birinci derece yakını bulunduğum …………………………………………. adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerimiz; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı resmî internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına;

Onay veriyorum. Onay vermiyorum.

.….. /……/ 2022

Velisinin/1. Derece Yakınının

Adı Soyadı :

İmzası :

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin