MESLEK ve TEKNİK LİSELERİ ARASI ÖDÜLLÜ YAZILIM PROJESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
MESLEK ve TEKNİK LİSELERİ ARASI ÖDÜLLÜ YAZILIM PROJESİ

GİRİŞ

Kuruluş yılı olan 2001 tarihinden bugüne hedefi daima daha ileri olmuş olan Yaşar Üniversitesi kendini uluslarası kent üniversitesi olarak tanımlamaktadır. Bu doğrultuda özellikle Avrupa olmak üzere, değişik kıtalarda birçok üniversite ile ortak çalışmalar yürütmekte, öğrenci ve öğretim elemanlarına Erasmus vb. programlar ile yurtdışında eğitim alma ve verme olanakları sunmaktadır.
Dünya çapında bakıldığında yazılım sektörünün sürekli büyüyen lokomotif bir sektör olduğu görülmektedir. Özellikle Batı Avrupa ülkeleri önde olmak üzere, tüm dünyada yetişmiş ve kaliteli eleman bulabilme konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı ve öngörüler doğrultusunda bu sıkıntıların giderek artacağı görülmektedir. Ülkemizin ve özellikle de bölgemizin genç nüfus açısından zengin olması, hükümetin de İzmir’i bilişim kenti ve üssü yapmak yolunda planları oluşturmaya itmiştir.
Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgi Teknolojileri Bölümü, bilgisayar yazılımları, mobil ve web uygulamaları konusunda ilgisi ve bilgisi olan meslek lisesi ve teknik lise öğrencilerine, kendilerini sınamak ve açık kaynaklı yazılım/uygulama geliştirmek konusunda eğlenceli ve yaratıcı bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır.

1 AMAÇ VE HEDEFLER

İzmir’de yer alan mesleki ve teknik eğitim liselerindeki öğrenciler arasında uygulanacak olan Yaşar Üniversitesi Ödüllü Yazılım Projesi ile:
Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması,
Öğrencilerin araştırma ve uygulama geliştirmeye teşvik edilmesi,
Öğrencilere bilimsel analitik düşünme, girişimcilik, profesyonel yazılım geliştirme, proje geliştirme ve uygulama ve rekabet edebilme bilincinin kazandırılması,
Öğrencilere ekip çalışması ruhunun kazandırılması,
Kentimizde yazılım geliştirme ve gelecek teknolojileri konusunda duyarlılık ve farkındalığın oluşturulması ve artırılması amaçlanmaktadır.

2 KAPSAM

Bu proje öncelikle, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak etkinliklerini sürdüren Meslek, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek, Teknik Meslek vb. meslek ve teknik eğitim veren liselerde öğrenim gören lise öğrencilerini kapsamaktadır. Bu kapsam dışındaki liselerde öğrenim gören öğrenciler de projeye katılım talebinde bulunmaları halinde lise koordinatörüne gerek duymaksızın proje kapsamında yer alabilirler. Takımlar, ilgili liselerin 9, 10, 11 ve 12. sınıfında okuyan en fazla iki (2) öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin, tercihen meslek ve teknik eğitim veren liselerin bilgisayar/bilişim/programlama/web programlama vb. yazılım veya donanım eğitimi veren bölümlerinden katılmaları teşvik edilmekte ve hedeflenmektedir. Bir takımdaki tüm öğrenciler aynı okulun öğrencilerinden oluşur. Zorunlu olmamakla birlikte her takımın bir danışman öğretmeni bulunabilir ve aynı zamanda bir öğretmen birden fazla takıma danışmanlık yapabilir. Varsa danışman öğretmenin o lisedeki bilgisayar/donanım/bilişim/web programlama vb. bölümlerinden birinde görevlendirilmiş öğretmenlerden seçilmesi tavsiye edilmektedir.

3 SÜRE

Proje ekte yer alan takvimde belirlenen plana göre yürütülür.

4 ORGANİZASYON

Tarafların görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi ve etkin bir iletişimin sağlanabilmesi amacıyla organizasyonu planlamak amacıyla her iki taraf arasında iletişimi sağlayacak kişi proje koordinatörleridir. Üniversite Proje Koordinatörü, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğretim elemanları arasından seçilir ve görevlendirilir. Üniversite Proje Koordinatörü temel olarak katılımcı liseler ile aşağıda belirtilen kurullar ve komisyonlar arasındaki iletişimi kurmakla yükümlüdür.
Ayrıca projeye katılacak olan her lisenin rehberlik servisinde çalışan rehber öğretmenler arasından lise yönetimi tarafından bir öğretmen Lise Proje Koordinatörü olarak seçilir ve görevlendirilir. Üniversite ve Lise proje koordinatörleri İl Yürütme Kurulu, İl Değerlendirme Kurulu ve katılımcı liseler ve takımlar arasındaki iletişimi sağlamakla ve iletişimin sağlanabilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu görevleri ile ilgili tüm işlemleri yürütmek koordinatörlerin sorumluluğundadır.

5 KURUL VE KOMİSYONLAR

Projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, olası sorunlarda hakemlik yapabilmesi, kurallara uyumun denetlenebilmesi için oluşturulan kurul ve komisyonlar ve bunların görevleri aşağıda belirtildiği şekildedir;
İl Yürütme Kurulu:
Yaşar Üniversitesi Genel Sekreteri, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgi Teknolojileri Bölüm Başkanı ve Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı veya ilgili kişileri temsilen bir kişi.
Görevleri:
Projenin uygulama esaslarını belirlemek.
İl değerlendirme komisyonunu oluşturmak ve görevlendirmek.
Dereceye giren okul, danışman öğretmen ve öğrencilere/takımlara verilecek ödülleri belirlemek.
Ödül törenini düzenlemek.
Proje koordinatörleri aracılığı ile gerekli iletişimi sağlamak.
Projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli hazırlıkları yapmak ve önlemleri almak.
Projenin kamuoyuna tanıtımı için afiş, pankart, broşür, davetiye, basın bildirisi vb. materyalleri hazırlatmak ve dağıtımlarını sağlamak.
İl Değerlendirme Kurulu:
İl değerlendirme kurulunda, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği, ilgili meslek ve teknik eğitim veren liselerin bilgisayar/donanım/bilişim/web programlama vb. bölümlerinde görev alan öğretmenlerden oluşan beş (5) kişilik lise temsilcileri yer almaktadır. Ayrıca, sponsor kuruluşları temsilen her bir sponsor kuruluştan birer temsilci de kurulda yer almaktadır. Böylece, kurul kendi aralarından bir başkan belirler.
Görevleri:
Belirlenen ve şartnamenin ekinde verilen değerlendirme esaslarına göre katılan projeleri ön değerlendirmeye tabi tutmak ve finale kalan projeleri Yürütme Kurulu’na bildirmek.
Final projelerini değerlendirmek, dereceye giren projeleri belirlemek ve duyurmak.
Yapılan itirazları tekrar değerlendirmek.

Danışman Öğretmen:
Projeye katılacak öğrenciye/takımlara yön göstermek ve danışmanlık yapmak üzere seçilen veya görevlendirilen kişidir. Danışman öğretmen, iletişim bilgilerini ve hangi takıma danışmanlık yaptığının bilgisini yukarıda belirtilen usullere göre belirlenmiş lise proje koordinatörüne ve üniversite koordinatörüne bildirir.
Görevleri:
Öğrencileri/takımı proje hakkında bilgilendirmek ve gerekli açıklamaları yapmak.
Öğrencileri projeye katılmaları konusunda teşvik etmek.
Sorumluluğunda bulunan öğrencileri/takıma projeye hazırlanmaları konusunda rehberlik yapmak.
Proje öncesi, sırası ve sonrasında ilgililerle işbirliği yapmak.
Projeye katılacak öğrenciler/takım için gerekli çalışma ortamını oluşturmak ve gerekli kaynakları temin etmek.

6 PROJENİN DUYURULMASI

Proje taraflarca ilgililere yazılı ve elektronik ortam üzerinden duyurulur. Duyurular için sözlü ve/veya basılı materyaller kullanılır. Projenin duyurulmasında Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümü ve Medya Merkezi de dâhil olmak üzere ilgili birimler etkin bir şekilde görev alırlar.

7 ÖDÜLLENDİRME

Dereceye giren öğrencilere/takımlara, danışman öğretmenlere ve bunların okullarına verilecek ödüller aşağıdaki gibidir.
Ödül olarak:
Projede birinci, ikinci ve üçüncü olan takımların okullarına özel birincilik, ikincilik ve üçüncülük plaketleri.
Proje birincisi takımın öğrencilerine birincilik ödülü ve başarı belgesi.
Proje ikincisi takımın öğrencilerine ikincilik ödülü ve başarı belgesi.
Proje üçüncüsü takımın öğrencilerine üçüncülük ödülü ve başarı belgesi.
Proje birincisi takımın danışman öğretmenine birincilik plaketi.
Proje ikincisi takımın danışman öğretmenine ikincilik plaketi.
Proje üçüncüsü takımın danışman öğretmenine üçüncülük plaketi.
Birinci, ikinci ve üçüncü olan projenin takım üyelerinin her birine elde ettikleri derecelere uygun olarak belirlenmiş farklı konfigürasyonlarda notebook, netbook veya tablet bilgisayar verilecektir.
Ayrıca projeye katılan her okula, katılımcı öğrencilere ve danışman öğretmenlerine katılım belgeleri verilir.

8 GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yukarıda belirtilen amaçlara uygun ve sağlıklı bir şekilde projenin sonlandırılabilmesi için, yukarıda görevleri açıkça belirlenmiş kişi ve birimler dışındaki görev ve sorumluluklar aşağıdaki gibidir:
Yaşar Üniversitesi: Proje ortamını hazırlamak, proje sürecinde gerekli önlemleri almak, projenin duyurulması ve düzenlenmesi için gerekli birimleri organize etmek ve görevlendirmek, ödül töreni için mekan tahsis etmek.
Sponsor Kuruluş: Projede dereceye giren öğrencilerin/takımların ödüllerini sağlamak.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Projeyi okullara duyurmak ve katılımı sağlamak, gerekli izin ve onayları almak, proje için gerekli kurul ve komisyonlara görevlendirme yapmak, proje lise koordinatörlerini ve değerlendirme kurulunda görev alacak öğretmenleri belirlemek, organizasyonun aksamadan yürütülebilmesi için Yaşar Üniversitesi ve ilgili kişi/birimlerle birlikte gerekli önlemleri almak, okullara katılım için bilgilendirme ve davet yazışmalarını yaparak geniş kitlelere ulaşılmasını sağlamak.

EK 1

PROJENİN KONUSU VE TARİHLER
Yaşar Üniversitesi Meslek ve Teknik Liseler Arası Ödüllü Yazılım Projesinin 2012-2013 öğrenim yılındaki ana teması “EĞİTİMLENCE: eğlenerek öğrenmektir.”
Projeye katılacak olan öğrenci/takımların Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim müfredatına uyumlu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik yazılım veya web uygulaması geliştirmeleri beklenmektedir. Katılımcılar konu ve hedef grup seçiminde serbesttirler. Katılımcıların Wintel, iOS, Android, Linux vb. platformların seçiminde de serbest olarak açık kaynak kodlu yazılım veya uygulama geliştirmeleri beklenmektedir. Geliştirilecek olan yazılımların telif ve diğer hakları tamamıyla yazılımı geliştiren ekibe ait olmakla beraber, yazılımlar açık kaynak kodlu hazırlanmalı ve GNU benzeri telif kavramları çerçevesinde işlem görmelidir. Yazılımlar, C++, C#, Python, Java veya Objective C gibi dillerden birinde veya web tabanlı olarak, tercihen nesne yönelimli paradigma çerçevesinde hazırlanması ve ilgili dokümantasyonun yapılması beklenmektedir.
Katılımcıların seçecekleri konu ile ilgili araştırmayı yapmak, konuya bağlı olarak uygun ve çekici bir ara yüzü hazırlamak ve konunun öğrenmeye aday olan kişiye etkili ve teşvik edici şekilde aktarılmasını sağlamak katılımcıların görevleri arasındadır. Eğlenerek öğrenme esas alındığı için, öğrenmenin ölçülebilmesi ve değerlendirebilmesi için gerekli alt yapının yazılım içerisinde var olması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili akışın ve yöntemin belirlenmesi ve uygulanması katılımcıların tasarrufundadır. Yazılımın, öğrenmeyi desteklemek, öğrenileni sınamak gibi işlevlerinin yanısıra, artan zorluk derecelerini ve öğrenme istatistiklerini de barındırması beklenmektedir.
Seçilen konunun, seçilen düzeyin müfredatına uygunluğu Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.
Proje aşağıda belirtilen tarihler çerçevesinde üç aşamalı olarak yürütülecektir. Katılımcılar belirleyecekleri konuyu, konuya ilişkin hazırlanacak yazılımın hedef aldığı öğretim seviyesini, kullanacakları platform ve yazılım dilini ve katılımcı listesini aşağıda belirtilen son başvuru tarihine kadar okullarındaki lise proje koordinatörüne ve üniversite koordinatörüne yazılı, elektronik posta veya projenin resmi internet sayfası üzerinden bildirmek durumundadırlar. Başvuru tarihinden sonra bildirilen projeler değerlendirme dışı bırakılacaktırlar.
Ön değerlendirme için teslim edilecek olan proje dokümantasyonun şekli, içeriği ve detayları lise ve üniversite koordinatörleri tarafından katılımcı öğrenci ve danışman öğretmenlerine yazılı ve elektronik haberleşme araçları ve proje web sayfası üzerinden duyurulacaktır. Katılımcı öğrenciler ve takımlar bu dokümantasyonu aşağıda belirtilen tarihe kadar üniversite koordinatörüne iletmekle yükümlüdür.
İlgili belgelendirmelerin hazırlanması ve yine proje koordinatörlerine iletilmesinden sonra, belirtilen tarihe kadar İl Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirme yapılacak ve final turuna katılmak üzere on (10) proje belirlenecektir. Finale kalan 10 ekip, projelerini aşağıda belirtilen final tarihinde sunacaklardır. Sunumlar sonrası, İl Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda sıralama belirlenerek ödül töreni yapılacak ve kazanan ekiplere ödülleri sunulacaktır.
Ödüllü proje için katılımcıların ve konuların üniversite koordinatörüne bildirilmesi için son başvuru tarih: 25 Ocak 2013.
Proje dokümantasyonun teslimi için son tarih: 19 Nisan 2013.
Ön değerlendirme sonuçlarının duyurulması ve finale katılacak ekiplere bildirilmesi için son tarih: 10 Mayıs 2013.
Finale kalan projelerin sunumu ve ödül töreni: 24 Mayıs 2013.

EK 2

 

ÖNDEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE PUANLAMA

PUAN

ÖNDEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

30

Yazılımın bir veya birden fazla sınıfı/düzeyi hedef alıp almadığını belirten hedef kitlenin genişliği ve yazılımın/uygulamanın kapsamı.

20

Yazılımın amaç, hedef kitle ve MEB müfredatına uygunluğu.

20

Arayüzlerin hedef kitleye göre basit, anlaşılır ve kullanışlı olması.

20

Yazılım projesinin temelini oluşturan düşüncenin özgünlüğü ve yararlılığı.

10

Yazılımın/uygulamanın hedef kitleye sağlayacağı fayda.

 

 

 

 

 

 

FİNAL DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE PUANLAMA

PUAN

FİNAL DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

40

Yazılımın çalışması ve istenilen sonuçları her koşulda vermesi.

30

Yazılım/uygulama mimarisinin temiz ve anlaşılır olması.

20

Yazılımın/uygulamanın dokümantasyonu.

10

Yazılım projesinin temelini oluşturan düşüncenin özgünlüğü ve yararlılığı.

 

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgi Teknolojileri Bölümü
Tel: 0232 411 5349
Email: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin