MEME KANSERİ TEDAVİSİ

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlık Teknolojileri

DOĞADA YER ALAN USNEA HİRTA LİKENİ
KULLANILARAK MEME KANSERİ TEDAVİSİ

Öğrenci: MELİS DUMAN
Danışman: ŞAZİYE KOZAN

Bu çalışmada, Çankırı ili, Ilgaz ilçesinin güney bölgesinde, 1200 metre
yükseklikte bulunan Usnea hirta liken türünün aseton eklenerek
oluşturulan çözeltisinin MDA- MB-231 ve BT-474 meme kanseri
hücreleri üzerindeki öldürücü etkisi incelenmiştir. Ayrıca U. hirta’nın
aseton eklenerek oluşan çözeltisinin meme kanser hücrelerini
öldürürken, normal meme hücrelerine zarar verip vermediğinin
belirlenmesi için de MCF-10A normal meme hücresi kullanılmıştır. U.
hirta liken örneğinden 1 g tartılıp, üzerine likenlerin çözücüsü olan
asetondan 10 ml eklenip içerisindeki maddelerin açığa çıkması için
gece boyu laboratuvarda bekletilmiştir. U. hirta’nın meme kanserli ve
normal hücreler üzerindeki 24 saatteki etkisi MTT deneyi ile
belirlenmiştir. Plakada yer alan çözelti eklenecek kuyulara test edilecek
olan 10000 hücre ekilmiştir. 24 saat sonra hücreler plakanın alt
kısmına yapışınca liken çözeltisi hücrelerin üzerine eklenmiş ve
karbondioksit inkübatörüne konulmuştur. Deneyimizde 2 adet kontrol
grubu kullanılmıştır. 1. kontrol grubu hücrelerinin besiyeri DMEM’dir. 2.
kontrol grubundaki hücrelerde ise liken içermeyen aseton kullanılmıştır.
Hücrelerin ne oranda öldüğünün belirlenebilmesi için 24 saat sonra
inkübatörden çıkarılan plakadan liken çözeltisi uzaklaştırılmış ve yerine
MTT boyası eklenmiştir. Hata payını azaltmak için gerçekleştirilen 3
tekrarlı deneyler sonucunda U. hirta’nın BT-474 meme kanser
hücrelerini ortalama %81,2 ve MDA- MB-231 meme kanser hücrelerini
de ortalama %72,6 öldürdüğü belirlenmiştir. Ancak U. hirta’nın normal
meme hücresi hattını (MCF-10A) ise ortalama %17,4 oranında
öldürdüğü belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar U. hirta’nın kanserli
hücreleri öldürürken, normal hücrelere daha az zarar verdiğini
göstermiştir. Kanser tedavilerinde herkesin ulaşabileceği alternatif
tedavi edici maddelerin bulunması büyük önem taşımaktadır.Daha ileri
çalışmalar yapılarak U. hirta meme kanseri tedavisinde kullanılabilir.