“Mehmet Akif ve Gençlik” Deneme Yazma Yarışması

“Mehmet Akif ve Gençlik” Deneme Yazma Yarışması

ŞARTNAME
İstiklâl Marşımızın da şairi olan Mehmet Âkif ERSOY, tarihimizin yetiştirdiği ve
şerefle andığı önemli şahsiyetlerimizden biridir. Mehmet Âkif; eserlerinde kahraman
milletimizin özelliklerini dile getirmekte ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerde
görmek istediği bir çok özelliği de ele almaktadır.

Yarışmanın Amacı
Madde-1:
Bu yarışma ile öğrencilerimizin;
a) Mehmet Akif’in eserlerini okuyarak Türk gençliğine verdiği değerin anlaşılmasının
sağlanması,
b) Mehmet Akif’in eserlerindeki gençliğin özelliklerinin farkına varılmasının
sağlanması,
c) Mehmet Âkif’in, gençlerde bulunmasını istediği vatanseverlik, güzel ahlâk,
mütevazilik gibi özelliklerin içselleştirilmesine katkı sağlaması,
d) Türk dilini, dil kurallarına uygun, anlaşılır bir şekilde kullanarak kendi duygu ve
düşüncelerini yazma ve kendilerini içtenlikle ifade etme becerilerini geliştirilmesi
amaçlanmıştır.

Yarışmanın Konusu
Madde-2
Ortaöğretim öğrencileri arasında Mehmet Âkif’in eserlerinde Türk gençliğine verdiği değeri
anlatan “Mehmet Âkif ve Gençlik” konulu deneme yazma yarışması.

Yarışmanın Kapsamı
Madde-3
Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde
aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni
ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılacaklar
Madde-4
Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim okullarının 9, 10, 11 ve
12 nci sınıf öğrencileri katılacaktır.

Eserlerde Aranacak Şartlar
Madde-5
Yarışmaya katılacak deneme yazılarında aşağıdaki şartlar aranacaktır:
a) Eserler bilgisayarda Word formatında A4 boyutundaki kâğıda, Times New Roman
yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır.
b) En az 300 en fazla 2000 kelimeden oluşacaktır.
a) Eserler özgün olacak, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış
ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır.
c) Bilimsel ve hukuki sorumluluk eser sahibine ait olacaktır.
d) Her öğrenci, yarışmaya en fazla bir (1) eserle katılacaktır.
e) Değerlendirmede “Deneme Yazma” kurallarına dikkat edilecektir.
f) Yarışmaya katılacak öğrenciler, Ek-1’de yer alan öğrenci adı-soyadı, okulu, sınıfı,
adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı taahhüt formunu doldurarak
imzalayacaklardır.
g) Her ilden birinci seçilen eser Bakanlığa gönderilecektir.
h) Eserlerin her türlü yayın, telif ve basım hakkı MEB’na ait olacaktır.
i) Yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş
sayılacaklardır.

Başvuru
Madde-6
Yarışmaya katılacak eserlerin ilk değerlendirmesi okullarda yapılacaktır. Okullarda
dereceye giren eserler ilçe millî eğitim müdürlüklerine, ilçelerde ilk üçe giren eserler, il millî
eğitim müdürlüklerine, illerde birinci olan eserler ise Bakanlığa gönderilecektir.

Yapılacak İşlemler
Madde-7
Okullarda;
a) Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır.
b) Başvurular, oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.
c) Birinci olan eser ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
İlçelerde;
a) Yarışma takvimi doğrultusunda okullara gerekli duyuru yapılacaktır.
b) Okullardan gelen eserler oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.
c) İlçede dereceye giren ilk üç eser il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
İllerde;
a) Yarışma takvimi doğrultusunda ilçe millî eğitim müdürlüklerine gerekli duyuru
yapılacaktır.
b) İlçelerden gelen eserler oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.
c) İllerde birinci olan eserler Bakanlığa gönderilecektir.
Bakanlıkta;
a) İl millî eğitim müdürlüklerine yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru
yapılacaktır.
b) İllerden gelen eserler incelenerek yayımlanmaya uygun görülenler kitap hâline
getirilecektir.
c) Kitap hâline getirilen eserler, okul kütüphanelerine ve eser sahiplerine
gönderilecektir.

Ödüllendirme ve Ödül Töreni
Madde-8
a) Yarışmada dereceye giren öğrenciler, İstiklâl Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve
Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında okulda, ilçede ve ilde
yapılacak törenlerde yerel imkânlar kullanılarak ödüllendirilecektir.
b) Yarışmada derece alan öğrencilerin isimleri okul, ilçe ve millî eğitim
müdürlüklerinin web sayfalarında ilan edilecektir.

Takvim
Madde-9
Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır.
Duyuruların yapılması. 5 Şubat 2018
Okullarda birinci seçilen eserin ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesi. 20 Nisan 2018
İlçe millî eğitim müdürlüğünde dereceye giren ilk üç eserin il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesi.
4 Mayıs 2018
İl millî eğitim müdürlüğünde birinci olan eserin Bakanlığa gönderilmesi.
18 Mayıs 2018
İllerden gelen eserlerin kitap hâline getirilmesi. Eylül 2018
Kitap hâline getirilen eserlerin okul kütüphanelerine gönderilmesi. Ekim 2018

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA MEHMET ÂKİF VE GENÇLİK
KONULU DENEME YAZMA YARIŞMASI
TAAHHÜTNAME

İstiklâl Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif ERSOY’u Anma Günü
etkinlikleri çerçevesinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve teması
“Mehmet Âkif ve Gençlik” olarak belirlenen deneme yazma yarışması için yazdığım
eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait
olacağını, yazımla ilgili tüm tasarruf hakkını Millî Eğitim Bakanlığına devrettiğimi ve bu
taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi beyan ederim.

İL :
İLÇE :

ÖĞRENCİNİN
ADI
SOYADI
OKULU
SINIFI
ADRES
TELEFON
İMZA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.