“Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl” Temalı Fotoğraf Yarışması

Mehmet Âkif Ersoy

İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921’de, Büyük Millet Meclisi tarafından Millî Marş olarak kabul edilmiştir. 100 yıl önce kaleme alınan ve şairi merhum Mehmet Âkif Ersoy’un “Kahraman Ordumuza” ithaf ettiği bu marş, milletimizin tüm fertlerinin aynı heyecan ve imanla destek verdiği İstiklâl Harbi’mizin bir nevi manifestosu olarak nitelendirilebilir. İstiklâl Marşı’mız varlığımıza ve birliğimize yönelik her türlü tehdit karşısında, “nazlı” ve “şanlı” hilalin altında toplanmaya hazır milletimizin ortak vicdanı, yüreği ve iradesidir. Millî Mücadele’nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda bu büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran İstiklâl Marşı; zalime, işgalciye ve sömürgeciye boyun eğmeyen ve dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanıdır.

Bugün yediden yetmişe herkesin aynı inanç ve heyecanla okuduğu, ezberlediği ve haykırarak okuduğu İstiklâl Marşı’nın her mısraında tarihimiz, millî ve manevi değerlerimiz, vatan ve bayrak aşkımız bulunmaktadır.

“Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl” temalı fotoğraf yarışmasının amacı:

a. İstiklâl Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Millî Marş olarak kabul edilişinin 100. Yıldönümünde; Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve Mehmet Âkif Ersoy’u anmak,

b. İstiklâl Marşı’mızın dizelerinde vurgulanan duyguların, değerlerin ve istiklalin işlendiği fotoğraflar üretilmesini sağlamak,

c. Gençlerin millî ve manevi değerleri anlaması, benimsemesi, yaşatması için bir vesile olmak,

d. Gençlerin fotoğraf sanatına ilgilerinin artmasını sağlamak.

YARIŞMA ORGANİZASYONU

Yarışma organizasyonu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü ve Kahramankazan Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

YARIŞMA KATEGORİ/BÖLÜMLERİ

Yarışmanın tekniği sayısal (dijital) fotoğraftır. Renkli veya siyah-beyaz, tüm sayısal fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya gönderilen fotoğrafların ülkemiz sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunludur.
Her katılımcı en fazla 3 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye’de bulunan Üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri başvuru yapılabilir. Başvuru tarihinde öğrenci olduklarını kanıtlayan resmî belge gereklidir.
Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
Fotoğraflara renk, keskinlik, toz/leke alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları gibi fotoğrafın bütünlüğünü bozmayacak fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Kural ihlallerinde, “Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FİAP) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’teki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

Yarışmacı yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde düzenleyici kurumun inceleme yapması için kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; düzenleyici kurum elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik düzenleyici kurum ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yanıltma nedeniyle ödülü iade eder.

E-posta yoluyla gönderilen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi hâlde sistemde yaşanacak problemlerden katılımcı sorumludur.
Düzenleyici, ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir. Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirme yaparak şartnameye gerekli gördüğü değişiklikleri ekler.

TELİF (KULLANIM) HAKKI

Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kurumlara ait olacaktır. Bu eserler düzenleyici kurumların arşivinde saklanacaktır.

Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın kanallarında kullanılmasına, yer ve muhteva sınırı olmadan düzenleyici kurumlar ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Katılımcı, yarışma için gönderdiği/yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar düzenleyici kurumların web sitelerinde ve aynı zamanda düzenleyici kurumlara ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır.

Yarışmada ödül ve sergileme derecesi alamayan fotoğraflar Ödül Töreninden 10 gün sonra arşivden silinecektir.

DİĞER HUSUSLAR

Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya piksel çözünürlüğü uygun 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır. (Pandemi koşullarında yüz yüze değerlendirme yapılamadığında eserler aynı ölçütlerle, dijital olarak jüriyle paylaşılacak ve değerlendirme toplantısı çevrimiçi yapılacaktır.)

Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

Yarışmayı kazananlar, sergileme kazananlar, ödül töreni yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise, ödüller web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara elektronik bankacılık aracılığı ile ödülleri verilecektir.
Dereceye giren, sergileme alan eserler düzenleyici kurumlar tarafından dijital olarak ya da salonlarda sergilenebilir, almanak, albüm, kitap yapabilir.

Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve jürinin kararı geçerlidir.
Katılımcılar; fotoğraf gönderiminden sonra bu koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ ve GÖNDERİLMESİ

Yarışma çevrimiçi (online) fotoğraf sistemine e-posta yoluyla gönderi yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi ( kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir seferde yüklenmelidir.
Fotoğrafların dosya boyutlarının yüksek olmasından kaynaklı WETRANSFER yoluyla da gönderilebilir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
Dosya isimlendirmesi 2 harf ve en az 4 rakam içermelidir ve örnekteki şekilde yapılmalıdır
Birinci Fotoğraf için örnek YT_1122_1
İkinci Fotoğraf için örnek YT_1122_2
Üçüncü Fotoğraf için örnek YT_1122_3
h. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

i.Eserler tek seferde ekteki Katılım formu ile birlikte akiffotograf@hbv.edu.tr adresine gönderilecektir.

j.Başvuru esnasında resmî öğrenci belgesi de gönderilmelidir. (E-devlet üzerinden alınan ya da ilgili üniversiteden alınan belge)

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın elektronik ortamda ilanı: 15 Nisan 2021
Eserlerin son teslim tarihi: 27 Ağustos 2021
Sonuçların açıklanması: 15 Ekim 2021
Ödül töreni: 2021 yılının Ekim ayı içinde duyurulacaktır.

ÖDÜLLER/ SERGİLEMELER

Birincilik: 6000 TL
İkincilik: 4000 TL
Üçüncülük: 2000 TL
Mansiyon (2 Adet): 500 TL
Sergileme (En fazla 50 adet eser)

YARIŞMA SEKRETARYASI/İLETİŞİM
E-posta Adresi : akiffotograf@hbv.edu.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

16 − 3 =