Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Logo Tasarım Yarışması

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1) Yarışmanın Adı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ödüllü Logo (Logotype) tasarımı
yarışması
2) Düzenleyen Kurum: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
3)Yarışmanın Konusu: “İstiklalden İstikbale” sloganıyla milletine, bayrağına, milli
değerine ve bağımsızlığına sahip çıkan üniversitemiz için, hedef gösterici rehber olarak
kabul ettiğimiz Mehmet Akif Ersoy’un ismini taşımak onurların en büyüğüdür. Bu nedenle
kurumsal yapımızda kullanılacak logonun da üniversitenin görevini ve hedefini yansıtacak,
akılda kalıcı, işlevsel ve kolay kullanımına imkan sağlayacak, Teke Yöresinin Merkezi olan
ilimizin kimliğini ve Mehmet Akif Ersoy’un adını ön plana çıkartacak kurumsal tasarım
yarışması
4) Yarışmanın Amacı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin kurumsal yapısında
kullanılacak logonun, Üniversite’nin görevimizi ve hedefimizi yansıtacak, akılda kalıcı,
işlevsel ve kolay kullanıma imkan sağlayacak bir şekilde tasarlanıp, oluşturulması
ve bu logonun Burdur ilinin kimliğini de ön plana çıkartacak şekilde tasarlanması
amaçlanmaktadır.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi eğitime verdiği önem, öğrencilerin donanımlı yetişmesine
yaptığı katkı ve yer aldığı birçok bilimsel projeyle “ adından söz ettiren” bir üniversite
olarak tarihinin bilincinde ve öğrencilerin geleceğe emin adımlarla yürümesini amaçlayan
bu doğrultuda da “İstiklalden İstikbale” sloganını en iyi çizgide taşımaktadır.

GÖREVİMİZ
Üniversitemiz; Eğitim-öğretim faaliyetleriyle, çağın gereklerine uygun, mesleki ve sosyal
becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi, nitelikli araştırma-geliştirme faaliyetleri
gerçekleştirmeyi, gerçekleştirdiği projelerle yörenin, bölgenin ve ülkenin sorunlarına
çözüm üretmeyi, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı görev edinmiştir.

HEDEFİMİZ
Eğitim-öğretime devam ettiği ve araştırmalar yürüttüğü her alanda elde ettiği sonuçlar,
ürettiği bilgi ve sunduğu imkânlar sayesinde ulusal ve uluslararası düzeylerde tercih edilen
bir üniversite olmaktır.

5) Yarışmaya Katılım için Genel Koşullar
1. 18 yaşını doldurmuş her birey yarışmaya katılabilir.
2. Katılımcılar yarışma koşullarına uygun nitelikte, en fazla 3 tasarımla yarışmaya
katılabilirler.
3. Yarışma, Değerlendirme Jürisi üyeleri, üyelerin eşleri ile birinci derece kan ve kayın
hısımlar, Değerlendirme Jürisi üyelerini belirleyen ve atayanlar arasında bulunanlar
dışındaki, tüm tasarımcılara açıktır. 4. Birden fazla kişinin ortak bir tasarım ile yarışmaya katılması durumunda tasarım
sahiplerinden her birinin bu Şartname’de belirlenen şartları sağlaması zorunludur.
Tasarım sahiplerinin idare ile ilişkilerinin yürütülmesini teminen tasarım
sahiplerinden birinin temsilci olarak belirlemeleri gerekmekte ve yasal temsilcinin
yazılı izninin sunulması gerekmektedir.
5. Yarışmaya sunulan tasarımların, Türk Patent Enstitüsünce (TPE) daha önce
korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir.
6. Yarışmaya sunulan tasarımların; daha önce başka yarışmalarda ödül almamış
olmaları, özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, ayrıca diğer kurum
ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerektirmektedir. Yarışmaya katılanlar
tasarımlarının kendilerine ait olduğu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
7. Değerlendirme Jürisi tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı
kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecektir.
8. Her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait
olup, doğabilecek sorunlardan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ya da değerlendirme
jüri üyeleri sorumlu tutulamazlar.
6) Katılım için Tasarım Koşullar
1. Tüm çalışmalar “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresini açık ve net bir şeklide
içermelidir.
2. Seçilecek tasarımın; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü basılı
materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri,
kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks kağıdı, branda, pankart, afiş web sitesi vb.
ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımı, renkli ve siyah-beyaz kullanıma
uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde etkisini kaybetmeyeceği, çok küçük
ölçülerde ayrıntıların kaybetmeyen, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği
bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde
hazırlanması istenmektedir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir
sınırlama yoktur.
3. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına
sahiptir. Kullanılacak eserin sahibinden Seçici Kurulun ve/veya Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi’nin görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümünün yönelik
değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
4. Seçilemeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en
fazla 30 gün içerisinde teslim edilen adresten alınabilir. Belirlenen sürelerde geri
alınmayan eserler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin sorumluluğunda değildir.

7) Katılım İçin Teknik Koşullar
1. Tasarım rumuzu en az 4 harf ve 3 adet rakamın birleşiminden oluşmalıdır. (Örnek:
ABCD123)
2. Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt
bölümde küçük uygulamaları – renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanacaktır. Örnek Logo Sunum Şablonu ekte sunulmuştur. 200 gr A4 kağıtlar paspartu
yapılmamalı, kartona yapıştırılmamalıdır. Çalışmalar şeffaf dosya içerisine
konulduktan sonra kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.
3. Tasarımlar, Grafik tasarım programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Free
Hand, Corel Draw vb.) ile hazırlanmış olmalı ve belge olarak her bir çalışmanın JPEG
versiyonu CD ortamında teslim edilmelidir. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte ve renk
modu CMYK olmalıdır.
4. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek
şekilde yazıyla açıklayacak ve CD ile sunacaktır.
5. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
6. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik
yapılabilir.
8) Gönderim İçin Postalama Koşulları
1. Katılımcılar, her bir tasarım için 3 adet belge zarfı kullanacaklardır.
2. Söz konusu belge zarfları; içerisinde eksiksiz doldurulmuş başvuru formu, eserin yer
aldığı kapalı Evrak Belgesi Zarfı ve CD Zarfı’dır. Başvuru Formu ekte sunulmuştur.
3. Her zarfın üzerinde en az 4 harf ve 3 rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır.
(Örnek:ABCD123)
4. Katılımcının rumuzu, eserlerin arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.
5. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret
ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı
bırakılacaktır.
6. Postalama işleminde, posta şirketi tarafından zarfın üzerine göndericinin açık
bilgilerinin yazılması zorunlu tutuluyorsa, bir dördüncü zarf daha kullanılabilir
(Kargo zarfı gibi).
7. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz
kullanmalıdır; 3 ayrı evrak zarfı, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir.
9) Kullanım Koşulları ve Hakları
1. Katılımcı, dereceye giren ve/veya Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından
kullanılması kararlaştırılan eserin aslını teslim eder ve Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul
ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer
ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma,
temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
2. Ödül kazanan eserler; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü
basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon
ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, branda, pankart, matbu evraklar
vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül
dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. 3. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma
şartlarını, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Seçici Kurulunun kararlarının tamamını
kabul etmiş sayılırlar.
10) Ödül
1. Ödüller, hak sahiplerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin belirleyeceği bir tarihte
düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.
2. Yarışma ödülleri aşağıdaki gibidir;
Birincilik Ödülü : 10.000 TL – Başarı Belgesi
İkincilik ve Üçüncülük Ödülü : Plaket – Başarı Belgesi
11) Değerlendirme ve Seçici Kurul
Değerlendirme tek aşamadan oluşmaktadır;
Seçici kurul 1. , 2. ve 3. ‘lüğe değer bulunan eserleri
Üniversitemizi en iyi ifade eden, özgünlük, farklılık, yarışma amaçlarına uygunluk gibi
kriterler dikkate alarak belirleyecektir.
Seçici Kurul aşağıda yer alan isimlerden oluşturulmuştur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,
değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme
ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.
Seçici Kurul gelen eserleri yeterli bulmayıp yarışmayı yenileme ve iptal etme hakkına
sahiptir.

Değerlendirme Jürisi
Prof. Dr. Halil İbrahim GÖKCE – Seçici Kurul Başkanı – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Hasip PEKTAŞ – Seçici Kurul Üyesi – Işık Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan TEPECİK – Seçici Kurul Üyesi – Başkent Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Serdar TUNA – Seçici Kurul Üyesi – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Yrd. Doç. Hatice KETEN – Seçici Kurul Üyesi – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

I) YARIŞMA TAKVİMİ
1. İlk Başvuru Tarihi : 27 Mayıs 2013
2. Son Başvuru Tarihi : 01 Temmuz 2013
3. Değerlendirme : 08 Temmuz 2013
3. Sonuçların Açıklanması : 15 Temmuz 2013
Sonuçlar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin web sitesinde yayınlanacaktır:
www.mehmetakif.edu.tr

İ) İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI
Zarf/zarflar aşağıdaki adrese gönderilecektir:
Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dahil edilmeyecektir.
Adres : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlük Genel Sekreter Yardımcılığı
Bahçelievler Mahallesi 15100 Burdur/TÜRKİYE
Tel : 0248 213 10 43
Fax : 0 248 212 27 18
Web sitesi : www.mehmetakif.edu.tr
E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin