MEB & UNICEF Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Rehber Kitapçığı

Psikolojik Danışma
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Değerli rehberlik öğretmenleri, bilindiği üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ile birlikte
bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar da süratle değişime uğramaktadır. Bu değişim beraberinde eğitim alanındaki kuram ve yaklaşımları, model ve yöntemleri, öğretim programlarını yenilenmeye zorlamaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Öğretmenlerin yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmenler programda belirtilen eğitim öğretim sürelerinin üçte birinden fazlasını ölçme ve değerlendirme ile ilgili etkinliklere harcamaktadır. Ölçme ve değerlendirmenin etkili ve verimli olabilmesi için öğretmenlerin önemli değerlendirme becerilerine ihtiyacı olduğu söylenebilir. Bu konularda çeşitli dönemlerde yapılan çalışmalar, sınıf içi değerlendirme konusunda öğretmenlerin kendilerini yeterli eğitimli hissetmediklerini göstermektedir. Okul ve sınıf tabanlı değerlendirme süreçlerinde rehberlik öğretmenlerinin, sınıf ve branş öğretmenlerine müşavirlik hizmeti sunması oldukça önemlidir. Sınıf ve
branş öğretmenleri biçimlendirici değerlendirme yaklaşımına göre öğrencinin gelişimini doğrudan ve dolaylı olarak destekleyebilme konusunda sorumluluk alırken, psikolojik danışma ve rehberlik alanıyla ilgili konu ve kavramlar hakkında hem teorik hem de uygulama bilgisi konularında desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. Bu konuda öğretmenlerin Okul Rehberlik Servisi tarafından desteklenmesi hem öğretmenlerin uyguladığı eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini arttırırken hem de öğrencilerin rehberlik hizmetleri yoluyla sağlayabileceği gelişimi, sınıf tabanlı değerlendirme süreçlerinin yardımıyla sağlamasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca Okul Rehberlik Servisi olarak öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve desteklemek için eğitsel/akademik, kişisel/sosyal ve mesleki kariyer gelişim alanlarındaki düzeylerini belirlemeye yönelik test ve test dışı teknikler kullanılmaktadır.

Bu test ve test dışı araçlardan oluşan bireyi tanıma tekniklerini kullanırken
asıl amaç bireyi tanımak ve bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Bilindiği gibi birey bir bütündür, gelişim ve değişim süreklidir. Bu nedenle bireyin gelişimi için değerlendirme süreçleri çok dikkatli ve sürekli yapılmalıdır. Bireyi tanıma ve sınıf tabanlı değerlendirme süreçleri rehber öğretmen ve sınıf, branş öğretmenlerinin iş birliğiyle ve çok yönlü bir şekilde yapılmalıdır. Okul Rehberlik Servisi tarafından uygulanan test ve test dışı teknikler yardımıyla gerçekleştirilen bireyi tanıma çalışmaları ile sınıf tabanlı yapılan değerlendirmenin amacı en nihayetinde bireyi tanımak ve bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Oysa günümüzde aileler başta olmak üzere, kitlesel ve sosyal meyda iletişim araçları, akranlar sürekli olarak bireyi değerlendirmekte, yargılamakta ve etiketlemektedir. Bu eğilimin toplumsal bir hal aldığı görülmektedir.

Toplumsal bir algıya dönüşüyor olmasının sonucu olarak eğitim sürecinde de aynı problemlerin yaşanılması kaçınılmaz bir hal almaktadır. Eğitim ortamında böyle bir tutum ve davranışla karşılaşan çocuklar öncelikle yaptıkları gözlem ve geçirdikleri yaşantılar sonucunda güvensizlik, suçluluk, başarısızlık, korku gibi olumsuz duyguları yaşayabilmektedir. Oysaki her ne olursa olsun okulda veya
sınıfta yapılan hiçbir eğitim öğretim etkinliği veya ölçme değerlendirme süreci çocukların güven, masumiyet, başarı, sevgi, saygı, hoşgörü gibi olumlu duyguları yaşamasını engellememelidir.
Aksine okul ve sınıfta yapılan bütün uygulamalar çocukların hem bedensel hem de ruhsal açıdan bir bütün olarak gelişimini sağlayacak düzeyde ve nitelikte olmalıdır.

Bu kapsamda, öğretmenlerin yeterliklerinin arttırılması için Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan bir protokol ile “Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen
Kapasitesinin Güçlendirilmesi” çalışması hayata geçirilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı;
öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi için alan bazlı ve etkinlik temelli uygulamalarla öğretmenlerimizin özellikle biçimlendirici değerlendirme kapasitelerini arttırmak ve dezavantajlı öğrenciler de dâhil olmak üzere bütün öğrencilerimizin gelişimlerine daha bütüncül bir destek sağlayabilmektir.

Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize faydalı olması dileğiyle…

Kitapçık linki için Tıklayınız