MEB Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması

Öğretmenler Yarışması
Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması

TÜRKİYE GENELİ ÖĞRETMENLER ARASI
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1) KONU
Fotoğraf yarışmasının konusu “Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur.” dur.

2) AMAÇ
“Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur.” teması aracılığıyla öğretmenlik mesleğinin önemi;
hayatımıza, medeniyetimize ve toplumumuza katkılarının sanatsal olarak ifade edilmesi.

3) YARIŞMA ORGANİZASYONU
Yarışma, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilerek yürütülmektedir.

4) YARIŞMANIN TÜRÜ
Sayısal (dijital) renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir. Renkli veya
siyah-beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

5) KATILMA KOŞULLARI

5.1. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve onların birinci dereceden yakınları dışında, amatör
veya profesyonel fotoğrafa meraklı ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm
öğretmenlere açıktır.

5.2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

5.3. Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilir.

5.4. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz.

5.5. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar
ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri ve/veya bir kısmının
kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş
fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın sergilenmiş ve fotoğraf yarışması
organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil
etmez. Fotoğrafın bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan
herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

5.6. Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir.
Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen
ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham hâlleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım
şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

5.7. Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb. gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve
paspartu olmamalıdır.

5.8. Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar; jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi
çözünürlükte, gerekirse 10-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Uzun kenarı en az 2400,
en çok 6000 piksel olacaktır. Yüklenecek fotoğraflar 2 ile 4 Mb aralığında olmalıdır.

5.9. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu ve
gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.

5.10. Yarışmaya gönderdiği yapıt kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye
ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik olarak fotoğraf üzerinde her türlü müdahale ve
değişikliği yapan, ödül almış fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak
kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

5.11. Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
uyarınca yaptırımlar uygulanır. Ödül iptal edilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade
etmesi gerekir.

5.12. Fotoğraflar 04 Ekim 2021 – 04 Kasım 2021 tarihleri arasında il milli eğitim
müdürlüklerine dijital ortamda teslim edilecek ve illerden oluşturulacak
komisyon aracılığıyla seçilen ve il birincisi olan fotoğraflar il milli eğitim
müdürlüklerince [email protected] adresine e-posta olarak
gönderilecektir. Son başvuru tarihi 04 Kasım 2021 saat 17.00’dir. Bu tarihten sonra
gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.13. Yarışmada ödül alan eserler www.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

5.14. Yarışmada ödül ve sergileme al(a)mayan fotoğraflar sistemden silinecektir.

5.15. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Seçici Kurul kararları geçerlidir.

5.16. Gerek duyulduğunda yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham
hâlleri CD/DVD veya internet yoluyla teslim edilecek veya kargo ile gönderilecektir.

6) TELİF (KULLANIM) HAKLARI

A) Millî Eğitim Bakanlığının Hak ve Sorumlulukları

6.1. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde tanımlanan işleme, 22. maddesinde tanımlanan
çoğaltma, 23. maddesinde tanımlanan yayma, 24. maddesinde tanımlanan temsil ve
25. maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla
umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak MEB’e ait olacaktır.
MEB, bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak Türkiye içinde veya dışında her türlü
ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek,
kullandırabilecektir. (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise
eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır.) Yarışmada ödül veya sergileme al(a)mayan
diğer fotoğraflar yarışmanın bitiminden sonraki otuz gün içinde sistemden silinir.

6.2. MEB, bu eserleri web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak eser sahibinin ismini
belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına
aykırı şekilde kullanılması nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığının hiçbir sorumluluğu
olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.

6.3. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve
muhteva sınırı olmadan MEB tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz
olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı
basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin
kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor
firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da
olmayacağını kabul eder.

6.4. Planlanan yarışma sergisi için ödül ve sergileme alan fotoğraflar, tarafımızca
bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Fotoğraflar
bastırılıp sergilendikten sonra Bakanlık arşivinde kalacaktır.

6.5. Katılımcı bu şartlarla ve özellikle de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kaynaklı
olası taleplerle ilgili kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını, fikri
mülkiyet hakkına ilişkin olarak her nevi talep ve dava haklarından gayri kabili rucu
feragat etmiş sayıldığını kabul ve beyan etmektedir.

6.6. Yarışmaya eser gönderenler eserlerin kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
etmiş sayılır. MEB, katılımcıların fotoğrafların izinleri ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.

6.7. Yarışma sonuçları (ödül ve sergileme alan fotoğraflar) Bakanlığımızın www.meb.gov.tr
web sitesinde ve sosyal medya (Facebook – Instagram – Twitter) hesaplarında
yayınlanacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan katılımcılara sonuçlar e-posta ile
duyurulacaktır.

B) Eser Sahipleri Hak ve Sorumlulukları

6.8. Eser sahibi eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde
herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden
devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması hâlinde eser sahibinin
kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

6.9. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hâli (Raw veya jpeg), kısa kenarı en az 2400
piksel ve boyutu 4 MB’tan fazla olmayacak şekilde eser sahipleri tarafından CD/DVD
olarak veya internet üzerinden Millî Eğitim Bakanlığına teslim edilecektir.

6.10. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

6.11. Şartnamede belirtilen ödüller, Öğretmenler Günü Kutlama programında katılımcılara
verilecektir.

6.12. Tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

7) FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ

7.1. Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde Ç, Ğ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri
kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

7.2. Tüm harfler küçük olmalıdır. İsim birden fazla kelimeden oluşuyorsa kelimeler arasına
alt çizgi ( _ ) konmalıdır.

7.3. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir.

7.4. Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 3’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ). Sonra isim yazılmalıdır.

8) FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ

8.1. Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 10-
12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı 2400 piksel, uzun kenarı en fazla 6000 piksel
boyutlarında kaydedilmeli ve yüklenecek fotoğrafların boyutları 2 Mb’tan küçük
olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.

8.2. Gönderilecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek seferde gönderilmelidir.

8.3. Fotoğraflar [email protected] e-posta adresine form-1 de
doldurularak beraber gönderilmelidir.

8.4. Katılımcıların gönderecekleri e-posta, iletişim bilgilerini de içermelidir. (Ad, soyad,
branş, telefon, adres, şehir/ilçe ve okul ismi)

8.5. Elden teslim ya da CD/DVD/taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.

9) DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Seçici Kurul, fotoğrafları 3 temel kriter üzerinden değerlendirmeye alacaktır. Bunlar:
Fotoğrafların yarışma konusuyla olan tutarlılığı
Konunun ele alınış biçimindeki orijinal yaklaşım
Teknik yeterlilik

10) YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru Başlangıç Tarihi : 04 Ekim 2021
Başvuru Bitiş Tarihi : 04 Kasım 2021 Saat:17.00
İl Birincileri seçilme tarihi:10.11.2021
Bakanlığa dijital gönderme: 15 Kasım 2021
Sonuç ilanı :21 kasım 2021
Ödül Töreni : Sonuç bildirimi ile birlikte açıklanacaktır.

11) ÖDÜLLER
11.1. DERECEYE GİRENLER
Birinciye : Taşınabilir Bilgisayar İNTEL İ7 İŞLEMCİ 512 CGB SSD HDSK
İkinciye : Taşınabilir Bilgisayar İNTEL İ5 İŞLEMCİ 216 CGB SSD HDSK
Üçüncüye: Taşınabilir Bilgisayar İNTEL İ3 İŞLEMCİ 216 CGB SSD HDSK

11.2. Yurt dışından katılanlar hariç, dereceye giren katılımcılar ödüllerini almak üzere ödül
töreninde bizzat bulunmalıdır.

12) SEÇİCİ KURUL
Alfabetik sırayla:
Prof. Dr. Ata Yakup ATAKAN Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ayşe İffet ŞEN Grafik ve Fotoğraf Alanı Ankara İl Zümre Başkanı
Prof. Dr. Hasan PEKMEZCİ
İpek ÖZDEMİR Grafik ve Fotoğraf Alanı Öğretmeni
Prof. Dr. Tolga AKALIN Giresun Üniversitesi

13) SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ
Yarışmaya başvuran yarışmacılar, yarışma hakkındaki bilgilere Millî Eğitim Bakanlığının
sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.
Instagram.com/ tcmeb
Facebook.com/ tcmeb
Twitter.com/ @tcmeb

14) Sergi ve ödül töreninin tarihi ve yeri, sonuçlarla birlikte açıklanacaktır. Konuyla ilgili
bilgilendirme katılımcılara e-posta yoluyla yapılacaktır.
15) Bu şartname 15 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuru yapan kişiler tarafından kabul
edilmiş sayılır.

YARIŞMA SEKRETERYASI VE İLETİŞİM
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
[email protected] 0 312 413 25 99
[email protected] 0 312 413 26 33

FORM 1 ( Doldurulacak ve zarfa konulacak form )

öğretmen form
öğretmen başvuru form

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin