MEB Lise Öğrencileri Arası Online Bilgi Yarışması

Bilgi Yarışması
Lise Öğrencileri Arası

MEB Liseliler Öğrencileri Arası Online Bilgi Yarışmasına öğrenciler 19 mayıs 2020  salı günü eba tv den yayınlanan soruları kendi telefon,tablet veya bilgisayarlarından cevaplayacaklar.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“19 MAYIS LİSELİLER ÇEVRİM İÇİ BİLGİ YARIŞMASI”
ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- Bu Şartnamenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde verimli vakit geçirmelerini sağlamak, analitik düşünme, problem çözme, mantık yürütme, hızlı düşünme, çözüm üretme gibi becerilerini geliştirmektir.

Kapsam
MADDE 2- Bu şartname; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin “19 Mayıs Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması”na katılımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Bu şartname; 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ile 21.01.2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.1563891 sayılı Makam Onayı (Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi)’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-Bu şartnamede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü,
c) MEM: İl Millî Eğitim Müdürlüğünü,
ç) Okul: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarını,
d)Yarışma: 19 Mayıs Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması
e) Öğrenci: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri,
f) Merkez Yürütme Komisyonu: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyonu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Uygulama Esasları
MADDE 5 (1) 19 Mayıs Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması’na ilişkin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yarışma, tek kategoride ve Türkiye dereceleri şeklinde düzenlenecektir. Merkez Yürütme Komisyonu gerek gördüğü takdirde müsabaka usul ve esaslarında değişikliğe gidebilir.
b) Yarışma, Genel Müdürlük Uygulama Talimatı esas alınarak yapılır.
e) Genel Müdürlük, yarışma ile ilgili her türlü duyuru ve sponsorluklara ilişkin esasları belirler.
f) Yarışmada dereceye girenlerin tescil işlemi Merkez Yürütme Komisyonuna aittir.

Merkez Yürütme Komisyonu
MADDE 6
(1) Merkez Yürütme Komisyonu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü onayı ile Mayıs ayının ikinci
haftasında oluşturulur ve görev süresi yarışma takvimi ile sınırlıdır.

(2) Merkez Yürütme Komisyonu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı başkanlığında, bir Şube Müdürü ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli üç öğretmen olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur.
(3) Merkez Yürütme Komisyonu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve gerekli kararları alır.

(4) Komisyon;
a) Yarışma usul ve esaslarını belirleyerek faaliyet takvimini oluşturur,
b) Yarışma ile ilgili afişleri hazırlar/hazırlatır,
c) Genel Müdürlüğün internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında gerekli duyuruların yapılmasını organize eder,
d) Ödüllerin, dereceye giren öğrencilere ulaştırılmasını koordine eder,
e) Yarışma sonuçlarını değerlendirir.

İl/İlçe Milli Eğitim ve Okul Müdürlükleri
a) Yarışma ile ilgili duyuruların öğrencilere ulaştırılmasını sağlar,
b) İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlüklerine ait internet sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında Yarışmanın duyurusunu yayınlar,
c) Yarışma ile ilgili öğrencilerden gelen soruları yanıtlar.

Mali Hususlar
MADDE 7(1) Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin bedeli Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce karşılanacaktır.

Katılım Koşulları
MADDE 8
(1) Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında
öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.

(2) adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular yarışma saatine kadar devam edecektir. Başvuru yapmak yarışmaya katılım koşuludur.

(3) Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla yarışmaya giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.

(4) Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.

(5) Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

Yarışmanın Uygulanışı
MADDE 9
(1) Yarışma, 15 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir.

(2) Yarışma soruları EBA TV Lise’deki 19 Mayıs özel yayını ile eş zamanlı olarak
adresinde de yayınlanacaktır.

Değerlendirme
MADDE 10
(1) Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecektir.

(2) Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler Merkez Yürütme Komisyonu tarafından incelenerek dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altında alınacaktır.

(3) Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci başarılı sayılacaktır.

(4) İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler değerlendirmeye alınmayacak, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya aktarılacaktır.

Sonuçların Duyurulması
MADDE 11 (1) Yarışma sonuçları 19 Mayıs 2020 günü saat 17:00’da ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

Ödüller
MADDE 12
1. ye Dizüstü Bilgisayar
2. ye Tablet
3. ye Akıllı Saat
* Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
(2) Ödüller, ilgili İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla katılımcılara ulaştırılacaktır.

19 MAYIS LİSELİLER ÇEVRİM İÇİ BİLGİ YARIŞMASI
FAALİYET TAKVİMİ
Faaliyet Tarihler
Yarışma Duyurusunun Yapılması 14 Mayıs 2020
Yarışmanın Başlaması 19 Mayıs 2020
Sonuçların Değerlendirilmesi 19 Mayıs 2020
Sonuçların İlanı 19 Mayıs 2020- 17:00
Ödüllerin Verilmesi ….

MEB Lise Öğrencileri Arası Online Bilgi Yarışması Başvuru Formu :