MEB Lise Öğrencileri arası Geri Dönüşüm Fotoğraf/Video Yarışması

Lise Öğrencileri

Ortaöğretime bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde (sınavlı ve sınavsız) öğrenim görmekte olan öğrenciler arasında “ÇEVREYİ KORUMAYA EVDEN BAŞLIYORUZ” adlı geri dönüşüm fotoğraf/video yarışması düzenlenecektir.

MEB Lise Öğrencileri arası Geri Dönüşüm Fotoğraf/Video Yarışması
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK “ÇEVREYİ KORUMAYA EVDEN BAŞLIYORUZ”
İSİMLİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde (sınavlı ve sınavsız) öğrenim görmekte olan öğrenciler arasında evde geri dönüşüm yaparak doğaya katkı sağlamayla ilgili fotoğraf ve video yarışması.

Yarışmanın Amacı
Madde-1 Evde geri dönüşüm yapmak sureti ile doğaya ve çevreye koruyucu katkı sağlanması, bu sayede doğayı ve çevreyi koruma bilincinin oluşmasının sağlamasıdır.

Yarışmanın Konusu
Madde-2 Evde geri dönüşüm sağlayarak doğaya ve çevreye katkı sağlanması, bu sayede yapılan etkinliğin fotoğrafının veya videosunun çekilmesidir.

Yarışmanın Dayanağı
Madde-3 Evde geri dönüşüm sağlayarak doğaya ve çevreye katkı sağlanması, bu sayede yapılan etkinliğin fotoğrafının veya videosunun çekilmesi yarışması; 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 07/09/ 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve 2023 Eğitim Vizyon Belgesine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Yarışmanın Hedefleri
Madde-4 Yarışmanın hedefleri aşağıdaki gibidir:
4.1. Öğrencilerde geri dönüşüm bilinci kazandırmak,
4.2. Öğrencilerin doğaya daha duyarlı ve koruyucu olmalarını sağlamak,
4.3. Öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmelerini sağlamak,
4.4. Öğrencilere fotoğraf ve video yeteneklerini sergileyebilecekleri ortam sunmak,
4.5. Öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli kullanmalarını sağlamak,

Yarışmanın Kapsamı
Madde-5 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde (sınavlı ve sınavsız) öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılım Şartları
Madde-6 Yarışmaya katılım şartları aşağıdaki gibidir:
6.1. Yarışmaya Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde (sınavlı ve sınavsız) öğrenim görmekte olan öğrenciler katılabilir.
6.2. Yarışmaya bireysel veya takım olarak katılım sağlanabilir. Katılım takım halinde olduğunda, takım en fazla beş öğrenciden oluşmalıdır.
6.3. Hazırlanacak olan fotoğraflar ve/veya videolar daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, özgün ve hiçbir yerde paylaşılmamış, yayımlanmamış olması gerekmektedir.
6.4. Yarışmaya katılan fotoğraf/videolar; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.
6.5. Fotoğraf/videonun Bakanlığa ulaştırılması bireysel olup, katılımcı bizzat sorumludur. Takım halinde katılımlarda takım adına bir kişi başvuru sorumlusu olmalıdır.
6.6. Başvuru tarihleri dışında ve eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.7. Yarışmaya son katılım tarihinden sonra yapılan başvurular Bakanlık tarafından dikkate
alınmayacaktır.
6.8. Üçüncü şahısların hak iddia etmesi durumunda yasal sorumluluk katılımcılara aittir.
6.9. Yarışmaya katılan öğrenciler şartnamedeki kuralları kabul etmiş sayılır.
6.10. Dereceye giren adaylara ödül tarihinden önce bilgilendirme yapılacaktır.

Fotoğraf /Videolarda Aranacak Şartlar
Madde-7 Yarışmaya katılacak programlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
7.1. Yarışmaya katılacak fotoğraf/videolar Millî Eğitim Temel Kanunu’na mugayir, genel ahlak kurallarına aykırı olmamalı ve siyasi amaçlara hizmet eden yanlış anlaşılmaya neden olabilecek sakıncalı ve zararlı ifadeler ve/veya mesajlar içermemelidir.
7.2. Yarışmaya katılacak fotoğraf/videolarda yetişkin müdahalesi olmamalıdır.
7.3. Yarışmaya katılacak fotoğraf/videolarda kullanılacak müzik, metin ve görüntüler telif sorunu olmayacak şekilde düzenlenmelidir.
7.4. Fotoğraf /videoların bir adı olacaktır. Fotoğraf /videolar beş kelimeyi ve 50 karakteri geçmeyecek şekilde isimlendirilecektir.
7.5. Yarışma fotoğraf /videoların şartnamedeki talimatlara uygun Bakanlığa gönderilmemesi katılımcı sorumluluğundadır.

Fotoğraf /Videolarda Aranacak Teknik Şartlar
Madde-8 Yarışmaya katılacak fotoğraf/videolarda aşağıdaki teknik şartlar aranacaktır:
8.1. Fotoğraf/videolar 1024 x 768 çözünürlük veya üzeri olmalıdır.
8.2 Fotoğraflar JPG, GIF, TIFF veya PNG formatlarında olmalıdır.
8.3. Videolar AVI, VCD, SVCD, DVD, MPG, ASF, WMV, MPEG, MOV, DAT, FLV, MKV,MP4 formatlarında olmalıdır.
8.4 Fotoğraf 5 MB’dan büyük olmamalıdır. Bir başvuruda en fazla 5 adet fotoğraf gönderilebilir.
8.5 Video 50 MB’dan büyük olmamalıdır. Bir başvuruda en fazla 1 adet video gönderilebilir.
8.6 Fotoğraf ve/veya videolarda reklam unsurları bulunmamalıdır. Eserde telif hakkı içeren müzik ve görsellere yer verilmemelidir.

Yazılımların Değerlendirme Aşamaları
Madde-9 Yarışmaya katılacak fotoğraf/videoların değerlendirmeleri Bakanlıkta kurulacak bir komisyon marifetiyle olacaktır. Fotoğraf/videolar Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanlığına gönderilecektir. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde kurulan “Bakanlık Fotoğraf/Video Değerlendirme Komisyonu” adaylardan gelen yazılımları değerlendirip ilk beşe giren fotoğraf ve/veya videoları ve birinci, ikinci ve üçüncü olmaya hak kazanan fotoğraf/videoları duyurup ödüllendirecektir.

Başvuru Kriterleri, Son Başvuru Tarihi ve Başvuru Adresi
Madde-10
10. 1. Katılımcılar “Başvuru Formu” (EK- 1) ile beraber toplam büyüklüğü 15 MB geçmeyen
fotoğraf/videoları ogm_etkinlik@meb.gov.tr e-posta adresine, 15 MB geçen fotoğraf/videoları “Google Drive” ortamına en geç 20 Nisan 2020 tarihi saat 18.00’a kadar yüklemeleri gerekmektedir.
“Google Drive” ortamına yükleme yapanların ayrıca “Başvuru Formu” ile beraber yükleme linkini ogm_etkinlik@meb.gov.tr e-posta adresine göndermesi gerekmektedir. Gönderilecek e-posta konusuna “ÇEVREYİ KORUMAYA EVDEN BAŞLIYORUZ” ibaresi eklenmelidir.
10.2. E-posta veya Google Drive ile iletişimde sıkıntı yaşanan veya adrese ulaşamayan
fotoğraf/videolardan Ortaöğretim Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

Başvuru Tarihleri, Yarışma Tarihi, Yeri Ve Dereceye Girenlerin Duyurulması
Madde-11 Yarışmanın başvuru tarihi, yarışma tarihi, yeri ve ilk beşe ve ilk üçe girenlerin duyurulması tarihleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Fotoğraf/videoların öğrenciler tarafından en son teslimi 20 Nisan 2020
Bakanlık tarafından fotoğraf/videoların en son değerlendirilmesi 11 Mayıs 2020
İlk üçe ve ilk beşe girmeyi hak kazanan programların ödüllendirilmesi 18 Mayıs 2020

Ödüllendirilme
Madde-12 Bakanlıkça yapılan değerlendirmede dereceye giren öğrenciler şu şekilde
ödüllendirilecektir:
12.1. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
12.2. Birinci, ikinci ve üçüncü olanlara veya takım üyelerine sürpriz ödüller verilecektir.
12.3 Dördüncü ve beşinci olan öğrencilere veya takım üyelerine sürpriz ödüller verilecektir.

Yarışma İletişim Bilgileri
Madde-13
13.1. Yarışma ile ilgili her türlü bilgi ve doküman Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasından paylaşılacaktır.
13.2. Yarışma hakkında bilgi için iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir:
Tel: 0-312-413 16 42
Elektronik Posta Adresi: ogm_etkinlik@meb.gov.tr

Yarışma İle İlgili Diğer Hususlar
Madde-14 Yarışmaya katılan fotoğraf/videolar;
14.1. Bakanlığa gönderilen fotoğraf/videolar iade edilmeyecektir. Fotoğraf/videoların hukuki ve bilimsel sorumluluğu sahibine ait olacaktır.
14.2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilmiş fotoğraf/videolar, Ortaöğretim Genel
Müdürlüğünce ihtiyaç duyulduğunda çeşitli etkinliklerde (sergi, açılış, vs.) değerlendirilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı yazılımları kullanma hakkına sahiptir.
14.3. Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
14.4. Millî Eğitim Bakanlığı yarışma kapsamında değişiklik yapma/ iptal etme hakkına sahiptir.

basvuru formu 1
başvuru formu Ek1