MEB HER ÇOCUK BAŞARIR PROJESİ

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ORTA ÖĞRETİM PROJESİ
ÖĞRENCİ YETERLİLİKLERİNE YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ALAN UZMANI İŞ TANIMI 
1. ARKA PLAN

            T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı  koordinesinde “Her Çocuk Başarır” projesi uygulamaya konulmuştur. Projenin pilot uygulamasına 26 ilin 47 ilçesinde 146 okulda başlanmıştır. Pilot uygulamanın maddi kaynağı Orta Öğretim Projesi Okul Gelişim Programı kapsamında sağlanmaktadır.
Her Çocuk Başarır projesi ilköğretim ve ortaöğretim çağ nüfusunun yeterliklerinin belirlenmesi ve yeterliklere ulaşamayan çocuklara yönelik bireysel tedbirlerin alınması ve birebir destekleme programlarıyla her çocuğun, belirlenen yeterlikler düzeyinde eğitim hakkından eşit şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Her Çocuk Başarır projesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Nu: 109 Maltepe/ ÇANKAYA adresinde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED)  sorumluluğunda yürütülmektedir.
2. İŞİN KAPSAMI
2010-2011 öğretim yılı Mart ayından itibaren pilot uygulaması yapılan  Her Çocuk Başarır projesi ile öğrenci yeterlikleri belirlenmesi ve öğrencilerin bu yeterliklere ulaşmasını sağlayacak destek eğitimi alması hedeflenmiştir.
Her Çocuk Başarır Projesi’nin öğrenim düzeylerine göre yeterliklerin tanımlanması aşamasında kurulacak olan yeterlik belirleme komisyonlarının çalışmalarında danışmanlık hizmeti satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. İlköğretim; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce alanlarında kurulacak komisyonlar, her sınıf seviyesinde kazanılması gereken yeterlikleri; uluslararası uygulamaları dikkate alarak, literatürü tarayarak ve öğretim programlarını dikkate alarak öğrenci yeterliklerini oluşturacaklardır.
Bu iş tanımında belirtilen danışmanlık hizmeti, bilimsel araştırma yöntemleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde tarama yapılması ve yeterlik çerçevesi oluşturulması, eğitim fakülteleri ile koordineli çalışılması, yeterlik çerçevesinin yetkinleştirilmesi ve raporlandırılması görev yetki ve sorumluluklarını kapsar.
İşin sonucunda, ilköğretim öğrencilerinin 4-7. sınıflarda Sosyal Bilgiler, 4-8. sınıflarda Fen ve Teknoloji, İngilizce, 1-8. sınıflarda Türkçe, Matematik derslerinde sahip olması gereken yeterlikler belirlenmiş olacaktır.

3. DANIŞMANIN SORUMLULUKLARI

1.EARGED tarafından kurulacak komisyonla birlikte öğrenci yeterlikleri alanında literatürde yer alan çalışmaların incelenerek değerlendirilmesi,
2.Öğrenci yeterlikleri alanında; literatür taraması sonucu elde edilen yeterlikler, öğretim programları ve yapılan diğer çalışmalar komisyonla birlikte değerlendirilerek bir yeterlikler çerçevesinin oluşturulması,
3.Öğrenci yeterliklerini belirleme konusunda görev alacak personele (öğretmen, idareci, müfettiş,yönetici…vb.) rehberlik yapılması, 
4.Söz konusu çalışma kapsamında gerçekleştirilecek çalıştaylara ve toplantılara katılım sağlanarak danışmanlık yapılması.
4.İŞİN SÜRESİ ve YERİ
Yukarıda belirtilen çalışma 3 ay sürecek olup Danışmandan rapor bazlı hizmet satın alınacaktır.
Çalışma yeri Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı(EARGED) Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Nu: 109   06570 Maltepe- Çankaya/ ANKARA’dır.

5.DANIŞMANIN NİTELİKLERİ

1.Eğitim Sosyolojisi alanında en az doktora derecesine sahip olmak,
2.Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda alanında en az 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak,
3.Öğrenci yeterlikleri ile ilgili çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak,
4.Alanında gelişmeleri takip etme ve alanına katkıda bulunma düzeyinde İngilizce bilmek,
5.Millî Eğitim Bakanlığı teşkilatını ve okulları yakından tanıyor olmak,
6.Ekip çalışmasına yatkın olmak,
7.Alanıyla ilgili yurt dışı çalışmalarda mesleki tecrübeye sahip olmak.
6. RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Danışman, sözleşmenin imzalanmasını müteakiben en geç 3. ayın sonunda ilköğretim öğrencilerinin 4-7. sınıflarda Sosyal Bilgiler, 4-8. sınıflarda Fen ve Teknoloji, İngilizce, 1-8. sınıflarda Türkçe, Matematik derslerinde sahip olması gereken yeterlikleri konu alan raporunu EARGED’e onay için sunacaktır ve EARGED’in onayını alacaktır.
Raporlar EARGED tarafından onaylandıktan sonra ödemeye esas teşkil etmek üzere PKMB’ye sunulacaktır.
NOT: Danışman projeye ait her türlü bilgi, belge ve verilerin gizliliğinin korunmasından  sorumludur ve kişisel çalışmalarında bunları kullanamaz.