Matematik ve Fen Öğretimi Perspektifinden STEM Uygulamaları

Projede, matematik ve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen, mühendislik, teknoloji ve matematik alanlarına ilişkin bilgi ve becerilerini birbirlerine entegre biçimde kullanarak STEM temelli çeşitli tasarımlar yapmalarını sağlamak ve böylelikle öğretim süreçlerini STEM temelli bakış açısıyla planlama yetkinliklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Tübitak 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 3. dönem çağrısı kapsamında Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 20 matematik ve 20 fen bilgisi öğretmen adayı davet edilecektir. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapmakta olan öğretim üyeleri tarafından proje amacı doğrultusunda verilecek olan eğitim etkinlikleri, 09-13 Mart 2020 tarihleri arasında, Akçakoca Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde gerçekleştirilecektir.

Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda, etkinliğe katılacak olan matematik ve fen bilgisi öğretmen adayılarının etkinlik malzemeleri, yol, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Projenin Kapsamı

Proje kapsamında öncelikle, STEM eğitimi anlayışı kazanmalarının yanında matematik ve fen bilimleri eğitimi alanında STEM temelli uygulamalar geliştirebilmeleri için uzman eğitmenler tarafından matematik ve fen bilimleri eğitimi öğretmen adaylarına teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir. Bu doğrultuda matematik ve fen bilimleri eğitimi öğretmen adaylarına STEM’in kuramsal temelleri örnek etkinlikler yardımıyla öğretilerek öğretmen adaylarının STEM temelli düşünce biçimini kazanmaları ve kendi STEM etkinliklerini tasarlamaları sağlanacaktır. Yaratıcı drama ile disiplinlerarası yaklaşımın önemi, gerekliliği ve farklı disiplinlerin birbirlerinden nasıl yararlandığı/yararlanacağı kazandırılacaktır. Sonrasında öğretmen adaylarının temel malzemelerin kullanılmasıyla, çeşitli problem durumlarına nasıl çözümler üretileceği, eldeki ürünlerin nasıl daha iyi hale getirileceği, iyileştirileceği konusunda kendi tasarımlarını yapmaları sağlanacaktır. Öğretmen adaylarının algoritmik düşünmelerini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler yürütülecek olup bilgi ve iletişim teknolojilerini nasıl kullanacakları, bilgisayar ve mobil cihazlarla çeşitli kodlama yazılımları kullanılarak robotik kodlamanın nasıl yapıldığı önünde eğitimler verilecektir. Ayrıca teknoloji kullanımına yönelik olarak çevrimiçi toplantı yapma, öğrenme ve içerik yönetim sistemi, interaktif sunumlar, kavram haritası ve çizim araçları, animasyon-video hazırlama, kelime bulutları-afiş hazırlama, çevrimiçi oyun tasarlama, çevrimiçi depolamayı tasarımlarda kullanma gibi Web 2.0 araçlarının STEM temelli olarak nasıl kullanılacağına ilişkin sunum yapılacaktır. Scratch ve Geogebra gibi yazılımlar yardımıyla öğretmen adaylarının kendi tasarımlarını oluşturmaları sağlanacaktır. Öğretmen adaylarının tasarımların altında yatan matematik, fen bilimleri, mühendislik ve teknoloji disiplinlerinin birbirlerini nasıl tamamladığı, tasarımların arkasında yatan bilimsel işleyişin nasıl olduğu, tasarım süreçlerinin nasıl işlediği konularında bilgi ve beceri kazanmaları planlanmaktadır. Bu kapsamda alanlarında uzmanlarca verilen eğitimler süresince öğretmen adaylarının aktif bir rol üstlenmeleri, kendi tasarımlarını ve planlamalarını yapmaları, kendi ürünlerini ortaya koymaları üzerinde durulacaktır. Proje süresince 10 farklı üniversiteden 16 öğretim üyesi tarafından yürütülecek olan etkinliklerin, matematik ve fen bilimleri eğitimi alanındaki öğretmen adaylarının çağımızın gerektirdiği bireyleri yetiştirmek için alanlarının öğretimine yönelik gerekli olan bakış açısını ve becerilerini kazandırmada önemli bir etkisi olacağı düşünülmektedir.

Matematik ve fen bilimleri eğitimi öğretmen adaylarının matematik öğretimi temelinde STEM yaklaşımına yönelik bilgi ve beceri kazanmalarını amaçlayan bu projenin kapsamı şu şekilde özetlenebilir:

STEM’in kuramsal temellerinin anlaşılması
Disiplinler arası yaklaşım anlayışının yaratıcı drama ile oluşması
STEM’in dört disiplininin öğretim ve ürün süreçlerinde bir arada ele alınması
Matematik ve fen bilimleri öğretiminin birbirleriyle ve diğer disiplinlerle birleştirilmesi
Tasarım süreçlerinin arkasındaki bilimsel düşüncenin irdelenmesi
Öğretimde yaratıcı ve ürün temelli düşüncenin kazanımı
Ürün tasarım süreçlerinin anlaşılması
Kodlama becerilerinin öğretimde ve tasarımda kullanımı
Teknolojinin, dijital araçların ve diğer yazılımların öğretimde ve ürün tasarımında kullanılması
Yaratıcı, sorgulayıcı, eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi
Problem çözme becerisinin gelişimi

Hedef Kitle

Matematik ve fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM temelli düşünce biçimi kazanmalarına yönelik olan bu projenin hedef kitlesi, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans programlarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarıdır. 2019-2020 öğretim yılı itibariyle üçüncü sınıf olan öğretmen adaylarından, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 40 öğretmen adayı proje etkinliklerine dahil edilecektir. Türkiye’nin her yerine hitap edilebilmesi ve maksimum çeşitliliğin sağlanabilmesi adına, her üniversiteden en fazla iki öğretmen adayının seçilmesi planlanmaktadır.

Başvuru Koşulları ve Katılımcı Seçim Kriterleri

Proje kapsamında yapılacak etkinliklere dahil edilecek öğretmen adaylarının seçilmesinde şu kriterler dikkate alınacaktır:

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği veya Fen Bilgisi Öğretmenliği programında lisans öğrencisi olmak
2019-2020 öğretim yılında lisans programı 3. Sınıfta öğrenim görüyor olmak
Daha önceden 2237-A kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak
2020 Şubat itibariyle en az 2.50 not ortalamasına sahip olmak
Başvuru formunu eksiksiz doldurup göndermiş olmak
Etkinliğe kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlayabilmek
TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaK
Proje kapsamındaki etkinliklere katılacak olan öğretmen adaylarının belirlenmesi için öncelikle başvuru formlarının adaylar tarafından doldurulup gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru formu daha sonra eklenecektir.

Projenin kabul edilmesi halinde, Şubat 2020 içerisinde belirlenecek bir tarihe kadar gönderilecek olan formlar incelenerek adayların önceden belirlenen kriterlere uyup uymadıkları değerlendirilecektir. Başvuru kriterlerini sağlamayan adayların başvuru formları dikkate alınmayacaktır.

Kriterlere uyan adaylardan aynı üniversiteden başvuranlar kendi içinde not ortalamasına göre sıralanacaktır. Her üniversite için aynı üniversiteden en yüksek not ortalamasına sahip olan en fazla iki kişi belirlenerek 40 kişilik asil liste oluşturulacaktır.

Başvurulan üniversite sayısının 40’tan az olması halinde, her üniversiteden en yüksek ortalamaya sahip olan bir kişi seçilecek; ikinci en yüksek ortalamaya sahip olanlar da kendi aralarında sıralanarak 40 aday için eksik sayı tamamlanacaktır.

Başvurulan üniversite sayısının 40’tan fazla olması durumunda, her üniversiteden en yüksek not ortalamasına sahip kişiler not ortalamasına göre sıralanarak en yüksek ortalamaya sahip 40 kişi seçilecektir.

Seçimde Matematik ve Fen Bilgisi öğretmen adayları kendi içinde değerlendirilecektir.

Benzer mantıkla 20 kişilik yedek aday listesi oluşturulacaktır.

Oluşturulan asil ve yedek aday listeleri internet sitesinden duyurulacaktır.

40 kişilik katılımcı grubu, projeye başlama aşamasında 20’şerli (10 matematik+ 10 fen bilgisi öğretmen adayı) iki gruba ayrılacak ve etkinlikler iki grup olarak yürütülecektir.

Matematik ve Fen Öğretimi Perspektifinden STEM Uygulamaları BAŞVURU FORMU

http://stemath.ef.duzce.edu.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin