Masal Dünyasına Yolculuk: “ÇOCUK GÖZÜNDEN ÇANKIRI” Masal Yarışması Başlıyor!

Masal Yarışması
Masal Yarışması

“ÇOCUK GÖZÜNDEN ÇANKIRI” İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI MASAL YAZMA YARIŞMASI BAŞLIYOR!

Hayal Gücünüzü Kullanın, Çankırı’yı Masallara Dönüştürün!

Çocukların hayal güçlerini kullanarak Çankırı’yı masallara dönüştüreceği bir yarışma düzenleniyor!

İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek “ÇOCUK GÖZÜNDEN ÇANKIRI” Masal Yazma Yarışması ile çocuklar, Çankırı’yı kendi bakış açılarıyla ele alarak özgün masallar kaleme alacaklar.

2024 YILI ÇANKIRI İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI MASAL YAZMA
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KONU:
Yarışmanın Konusu: “Çocuk Gözünden Çankırı”

AMAÇ:

“Çocuk Gözünden Çankırı” masal yazma yarışmasında, Çankırı genelinde bulunan resmi ve özel ilkokulların 4.sınıfları ve ortaokulların 5 ve 6. sınıflarına devam eden öğrencileri Türkçeyi doğru kullanmaya, yaşadıkları şehri tanımaya teşvik etmek ve öğrencilerin yazılı anlatım yoluyla ifade yeteneklerini geliştirmek amaçlanmıştır.

Yarışma kapsamında ayrıca şunlar amaçlanmıştır;

a. Öğrencilerimizde okuma ve yazma isteği uyandırmak.

b. Öğrencilerimizin yaşadıkları şehir olan Çankırı hakkında araştırma yapmalarını sağlamak.

c. Edebiyat yoluyla insani değerleri ortaya çıkarmak.

d. Gençlerin ve öğrencilerimizin toplum içindeki duruşlarına olumlu ve kalıcı bir nitelik
kazandırmak.

e.Ana dil bilincini geliştirmek, dil şuurunun toplumda yerleşmesini ve gelişmesini sağlamak.

f.Yazarlığın genç kuşaklarca da sürdürülmesini teşvik etmek.

g. Sanatsal, kültürel, tarihi veya geleneksel değerlerimizin masal ile yazılı hale getirilmesini
sağlamak.

h. Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek.

i. Öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun zemini hazırlamak.

j.Okuyan, düşünen ve yazan gençliğin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak.

k. Nesiller arası köprülerin kurulmasını sağlamak.

l. Öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirmek, düşünce dünyasına hitap edebilmek.

m. Öğrencilere düşünme, yorumlama yeteneği kazandırmak.

n. Öğrencilerin özgüven duygusunu geliştirmek.

o. İl ve ilçe merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar arasında iletişimi arttırmak.

p. Okullarımızda edebiyata ilgi duyan öğrencileri belirleyerek bu öğrencileri ulusal ve uluslararası masal yazma yarışmalarına yönlendirip ilimiz eğitimine katkı sağlamak.

DAYANAK:
a. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
b. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

KAPSAM:
Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacak öğrencileri,
eserlerdeki yazım kurallarını, başvuru şeklini, yapılacak işlemleri ve değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM
YARIŞMAYA KATILACAKLAR:

Yarışmaya Çankırı genelinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilkokul,
ortaokul ve imam hatip ortaokullarında eğitim öğretim gören öğrenciler katılabilecektir. Eserler okul yönetimlerince belirlenecektir. Okullar en fazla 3 öğrenci eseri ile yarışmaya
katılabileceklerdir. Başvurular Okul Müdürlükleri tarafından yapılacak olup bireysel başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU
a. Başvurular öğrencinin halen öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce Atatürk Ortaokulu
Müdürlüğüne yazılı olarak veya cankiriataturkoo@gmail.com adresine e posta gönderilerek
yapılacaktır.

b. Yarışmaya katılan öğrencilerden Ek 1 ve Ek 2 alınıp, eser başvuruları ile birlikte
gönderilecektir.

c. Son başvuru tarihinden sonra gönderilecek eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d. Yarışmaya katılım için e posta yöntemi kullanılacak olması durumunda katılımcı okula ait
resmi e-posta hesabı ya da okul idarecilerinden birine ait e-posta adresi üzerinden gönderi
yapılacaktır.

e. Aynı okuldan mükerrer e posta gelmesi durumunda en son gönderilen e-posta dikkate
alınacaktır.

f. Yarışma ile ilgili ilan, duyuru ve açıklamalar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atatürk Ortaokulu
tarafından resmi web siteleri ve kurumlara ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılacaktır.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANAN ŞARTLAR:
Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a. Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde
hazırlanmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

b. Eserlerin konusu öğrencilerin hayal gücü ile sınırlıdır.

c. Eserler gerçek bir olaydan esinlenerek yazılabileceği gibi hayal ürünü de olabilir.

d. Eserlerde Çankırı’yı simgeleyen, ilimize özgü en az 3 kelime bulunmalıdır.

e. Eserlerde kullanılan anahtar kelimeler masal başlığından önce “ Masalda kullanılan anahtar kelimeler” başlığı ile belirtilmelidir.

f. Eserler bilgisayar ortamında A4 dosya kâğıdı boyutunda Word formatında 12 punto Times
New Roman yazı karakteri kullanılarak 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.

g. İlkokul kategorisi eserleri en az 1 en fazla 4 sayfa, ortaokul kategorisi eserleri en az 2 en fazla sayfa olmalıdır.

h. Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış; başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

i. Her yazar ancak bir (1) eserle yarışmaya katılabilir.

j. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış eserler yarışmaya kabul edilmez.

k. Yarışmaya gönderilecek eserlerin üzerine öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz.

l. Yarışmaya katılacak öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren bilgiler ekte yer alan “EK1 Yarışma Başvuru Formuna” yazılacaktır.

m.Ekte yer alan “EK-2 Veli İzin ve Taahhütname Belgesi,” yarışmaya katılacak öğrencinin velisi tarafından imzalanacaktır.

n. Yarışmaya katılan öğrenciler masallarını ve eklerini (EK-1, EK-2) okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

o. Başvurular 30 Nisan 2024 tarihine kadar alınacak olup ödül töreni Mayıs ayı içerisinde
düzenlenecektir.

p. Yarışma sonucunda eşit puana sahip eserin dereceye girmesi durumunda kelime sayısı daha fazla olan eser başarılı sayılacaktır.

r. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

s. Eserlerin öğrencilerin kendileri tarafından yazılması esastır. Jüri üyelerinin en az üçte ikisi
tarafından eserin öğrencinin kendisi tarafından yazılmadığına dair kanıya varılması durumunda eser iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

t. Yarışmayla ilgili oluşabilecek herhangi bir durumda son karar mercii Çankırı İl Millî Eğitim
Müdürlüğüdür.

u. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bilgisi ve onayı dâhilinde Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü yarışma
şartnamesiyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

v. Yukarıda belirtilen şartları taşımayan eserler ile ekleri gönderilmemiş, eksik gönderilmiş veya imzalanmamış olan eserler değerlendirilmeye alınmaz.

y. Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

TELİF HAKKI
a. Yarışmaya katılan eserler sahibine geri gönderilmez.
b. Yarışmaya katılan tüm eserlerin telif hakkı ve kullanım hakkı derece alsın veya almasın Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çankırı Atatürk Ortaokulu Müdürlüğüne aittir. Çankırı Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü afiş, katalog, kitap, broşür vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ve 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Madde-10. Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.
a. Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’dir.
b. Çankırı Atatürk Ortaokulu Müdürlüğüne resmi yazı veya e-posta aracılığıyla gönderilen eserler kurulacak olan bir komisyonca değerlendirilir.
c. Ödüle layık görülecek eserler ile yayımlanabilir eserler Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.
d. Değerlendirme komisyonu kararı kesindir. Değiştirilemez, itiraz edilemez.
e. Değerlendirme sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atatürk Ortaokulu Müdürlüğüne ait
sosyal medya hesapları üzerinden 14 Mayıs 2024’te ilan edilecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
a. Amaçlara Uygunluk 15
b. Özgünlük 25
c. Kurgu, karakter ve olayların uyumu 10
d. Türkçeyi kullanma becerisi 15
e. Masalın bir bütün olarak sunulabilmesi 15
f. Masal Tekniğinin uygun kullanımı 20
Toplam 100

ÖDÜLLER:
a. Değerlendirme Komisyonu tarafından her kategori için ayrı ayrı belirlenen en iyi ilk üç esere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük Ödülü verilecektir.
b. İlkokul Masal kategorisinde birinciye 2000 TL, ikinciye 1500 TL ve üçüncüye 1250 TL nakit ödül verilecektir.
c. Ortaokul Masal kategorisinde birinciye 2000 TL, ikinciye 1500 TL ve üçüncüye 1250 TL nakit ödül verilecektir.
d. Her iki kategoride ilk üç dereceden sonraki ilk 7 öğrenciye ise sürpriz hediyeler verilecektir.
e. Katılımcıların hepsine katılım belgesi verilecektir.