MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik standartlarının yükseltilmesi, akademik yükselişe yoğunluk kazandırılması, akademik faaliyetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde arttırılması ve bu faaliyetlerin bilim ve sanat alanlarında rekabet ortamında yarışabilecek özgün niteliklere sahip olması, toplumun ve insanlığın hizmetine yönelmesi, bilim ve sanat yayınlarının nitelik ve nicelik olarak özgün bir şekilde geliştirilerek üniversitenin eğitim ve öğretim hizmetine katkıda bulunması, eğitimin çağdaş standartlarda uygulanmasının sağlanmasıdır.

(2) Ayrıca, bu Yönerge akademik kadrolara başvuracak adayların kendilerini hazırlamalarını, durumlarını değerlendirmelerini sağlamak ve başvuran adaylar hakkında rapor hazırlayacak jüri üyelerinin daha sağlıklı karar vermelerine ve değerlendirmelerinde nesnellik sağlamalarına yardımcı olmak amacını da taşır.

Kapsam

MADDE 2 – (1)Bu Yönerge Marmara Üniversitesinde yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme, atanma ve yenilemelerde uygulanacak esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesi ve 28/1/1982 tarihli ve 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a)      Aday: Yardımcı doçent, doçent veya profesörlüğe atanmak talebiyle Üniversiteye başvuran kişiyi,

b)      Alan: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının doçentlik sınavı için belirlediği temel alanları,

c)      Atama: Hizmet sözleşmesinin karşılıklı olarak imzalanması suretiyle öğretim üyesi pozisyonlarına ilk defa, yeniden veya naklen yapılacak göreve alınma işlemini,

d)      Başlıca Eser: Adayın ilk yazar ya da sorumlu yazar olduğu eserler ile yönetmiş olduğu bir lisansüstü tezden veya yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir çalışmadan üretilmiş, adayın mesleki birikiminin ürünü olan özgün yayınları veya eserleri,

e)      Başlıca (Sorumlu) Yazar: Sorumlu bir yayında iletişimin kurulması için ismi üzerinde niteleme yapılan yazarı ve iletişim yazarı belli olmayan çalışmalarda birinci ismi; yayınlanmamış ancak kurallara göre tamamlanarak kabul edilmiş bir projenin yürütücüsünü; çok uluslu projelerde ülke bazındaki yürütücüleri,

f)       Birim: Marmara Üniversitesinin fakülte/ yüksekokul/ enstitülerini,

g)      Birim Yöneticisi: Marmara Üniversitesinde yer alan fakültelerde Dekanı, yüksekokul ve enstitülerde Müdürü,

h)      Birim Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesinde yer alan fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve enstitülerde enstitü yönetim kurulunu,

i)        Çalıştay: Uzmanlık gerektiren konularda, seçici kurulu olan ve çalışmaların sunulduğu sınırlı sayıda katılımcıyla toplanan bilimsel etkinliği,

j)        Derleme Eser: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla ansiklopedileri, antolojileri, veri tabanlarını, sözlükleri, almanakları, rehberleri, seçme resim ve müzik albümleri gibi muhtevası seçme ve düzenlemeleri,

k)      Etki Faktörü: Adayın atıf puanını hesaplamak için atıf payları toplamının toplam faaliyet sayısına olan oranının uluslararası ya da ulusal olmasına bağlı olarak belli bir sayıyla (uluslararası 40; ulusal 20 olmak üzere) çarpımı sonucunda elde edilen değeri,

(Etki Faktörü  =  {Yayınlarda Adayın Atıf Payları Toplamı}  /  {Adayın Toplam (No:1-21) Yayın (Faaliyet) Sayısı}

1-      {Yayınlarda Adayın Atıf Payları Toplamı} = {[1. Yayının Atıf Sayısı]  /  [1. Yayının Yazar Sayısı]  +  [2. Yayının Atıf Sayısı]  /  [2. Yayının Yazar Sayısı]  +  […]}  /  [Adayın Atıf Alan Toplam Yayın (Faaliyet) Sayısı]

2-      Uluslararası Etki Faktörü; 1-11,14, 17, 18 numaralı faaliyetlerden hesaplanır.

3-      Ulusal Etki Faktörü; 1-11,14, 17-20 numaralı faaliyetlerden hesaplanır.

4-      Uluslararası Kendine Atıf Faktörü; 1-5, 14, 17, 18 numaralı faaliyetlerden hesaplanır.

5-      Ulusal Kendine Atıf Faktörü; 1-11, 14, 17-20 numaralı faaliyetlerden hesaplanır.)

l)        Hakemli Dergi: Editörü ve değişik üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az iki kez yayımlanan düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılan, üniversite kütüphanelerinde erişilebilir olan dergiyi,

m)    Kadro: İlgili fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin teklifi üzerine, Rektörlük tarafından ilan edilen yardımcı doçent, doçent veya profesörlük kadrosunu,

n)      Kitap: Hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanmış, saygınlığı olan yayınevlerince basılmış bilimsel/sanatsal ve ISBN numarası olan kitapları (kongre kitabı içerisindeki çalışmalar kitap bölümü olarak değerlendirilmez),

o)      Kitap Editörlüğü: ISBN numarası almış, yurtiçi ve/veya yurtdışında tanınan yayınevlerinin bastığı kitapları içinde yer alan makaleleri seçen, akademik açıdan inceleyen, öneri ve yorumlarıyla yazarları yönlendiren, hakemler ve/veya yayınevinin ilgili editörü ile birlikte çalışan, kitabın içeriğini belirleyen kişiyi,

p)      KPDS: Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

r)       Özgün Olma (Orijinallik): Eser sahibinin o eseri başka bir eserden kopya edip etmediği ve esere kendisine (eser sahibine) has özellikleri verip vermediğini,

s)       Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

t)        Rektörlük: Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü,

u)      Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,

v)      Uluslararası Bildiriler: Hakemli uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında yayımlanmış tam metinli uluslararası bildirileri, kitapçık veya CDROM içinde yayımlanmış özetleri,

y)      Ulusal Bildiriler: Hakemli ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabını veya anı kitabı içinde yayınlanmış tam metinli ulusal bildirileri ve özetleri,

z)      Uluslararası Hakemli Dergi: Uluslararası indekslere giren dergileri,

aa)   ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

bb)  Üniversite: Marmara Üniversitesini,

cc)   Üniversite Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

dd)  Yenileme (Yeniden Atama): Öğretim elemanlarının görev süreleri sonunda aynı kadroya yeniden atanmaları işlemini,

ee)   Yönetmelik: 28/1/1982 tarihli ve 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve değişikliklerini,

ifade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Doçentliğe atama ile profesörlüğe yükseltilme ve atamalarda ilan edilen kadroya başvurabilmek için ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri ile öngörülen şartlar dışında;

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunan asgari kriterleri,

b) Senato tarafından kabul edilen bu Yönergede belirtilen ilave kriterleri

sağlamak zorunludur.

(2) Yardımcı doçentlik kadrosuna yükseltilme, atama ve yenilemelerde, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri ile öngörülen şartlar dışında; Senato tarafından kabul edilen bu Yönergede belirtilen kriterleri sağlamak zorunludur.

Uygulanacak değerlendirme esasları

MADDE 6 – (1)Akademik kadroya başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılır:

a) Değerlendirmeye alınacak alanlarda, eğitim, öğretim ve idari faaliyet türleri ve bunlara ilişkin puanlar bu Yönergede düzenlenmiştir.

b) Bu Yönergede düzenlenen puanlama sistemi, adayın faaliyetlerinin nicel yönden ön değerlendirmesini öngörür.

c) Akademik faaliyetler ve çalışmalar belgelendirilmeli ve elektronik kopyaları 1 adet CD ile başvuru dosyasında[1] yer almalıdır.

d) Belirlenen kriterler, sadece bir ön şart olarak dikkate alınıp alanlarındaki değerlendirme jüri üyelerince yapılmalıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yardımcı Doçent Kadrosu İle İlgili Hükümler

Yardımcı doçent kadrosuna başvurma koşulları

MADDE 7 – (1) Yardımcı doçent kadrosuna ilk atama için başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yardımcı doçentliğe başvurabilmek için adayın doktora yapmış, tıpta uzmanlık unvanını almış veya sanat dallarından birinde yeterlilik kazanmış olması şarttır.

b) Adayın, KPDS veya ÜDS’den en az 60 puan almış olması veya eşdeğerliği kabul edilen TOEFL, IELTS ve benzeri uluslararası sınavlarda eşdeğeri puan almış olması şartı aranır. Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde aday KPDS veya ÜDS’den 80 veya eşdeğer yabancı dil puanını almalıdır.

c) Birim Yönetim Kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavında başarılı olmalıdır.

d) Yardımcı doçentliğe ilk başvuru ve atamalarda adayın ekteki alanı ilgili Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunun puanlama esaslarına göre,

1-      Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında adayın, alanı ile ilgili en az 50 puanı 1-11 numaralı faaliyetlerinden olmak üzere 17-27, 34-37, 49-50 faaliyetlerden toplam 70 puanı toplamış olması istenir (Tablo 1 ve Tablo 8). Yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilen yayınlar ölçütlerde gösterilen mevcut puanın yarısı ile değerlendirilir.

2-      Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanında adayın, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde alanı ile ilgili en az bir makalesinin olması ve alanı ile ilgili 1-16, 23-26, 32-37, 45, 47-52 numaralı faaliyetlerden en az 42 puan olmak üzere, tüm faaliyetlerden 90 puan toplamış olması istenir (Tablo 2 ve Tablo 8).

3-      Filoloji Temel Alanında adayın, alanı ile ilgili indekslerce taranan bir makalesinin olması, lisansüstü tezlerinden üretilmemiş alanı ile ilgili 3-21 numaralı faaliyetlerden en az 42 puan ve 3-21, 23, 24, 32, 36, 37, 47, 49 numaralı faaliyetlerden 90 puan toplamış olması istenir (Tablo 3 ve Tablo 8).

4-      Güzel Sanatlar Temel Alanında adayın, alanı ile ilgili en az 42 puanı kendi lisansüstü tezlerinden üretilmemiş olmak üzere tüm faaliyetlerden 90 puan toplamış olması istenir (Tablo 4 ve Tablo 8).

5-      Hukuk Temel Alanında adayın, en az biri yaptığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş olmak üzere hakemli dergilerde iki makalesinin olması ve alanı ile ilgili tüm faaliyetlerden 90 puan toplamış olması istenir (Tablo 3 ve Tablo 8).

6-      İlahiyat Temel Alanında adayın, en az biri yaptığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş olmak üzere hakemli dergilerde iki makalesinin olması ve alanı ile ilgili tüm faaliyetlerden 90 puan toplamış olması istenir (Tablo 3 ve Tablo 8).

7-      Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanında adayın, alanı ile ilgili bir tanesi kendi doktora tezinden üretilmiş ulusal/uluslararası makale veya kongre/sempozyum tam metin bildirisi olmak kaydıyla en az üç yayınının olması istenir (Tablo 2 ve Tablo 8).

8-      Mühendislik Temel Alanında adayın, alanı ile ilgili en az bir tanesi lisansüstü tezlerinden üretilmiş olmak kaydıyla en az iki makalesinin SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış olması istenir (Tablo 5 ve Tablo 8).

9-      Sağlık Bilimleri Temel Alanında adayın, alanı ile ilgili bir tanesi doktora tezinden olmak üzere hakemli dergilerde en az iki makalesinin olması ve alanı ile ilgili tüm faaliyetlerden en az 90 puan toplamış olması istenir (Tablo 2 ve Tablo 8).

10-  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında adayın, yaptığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş bir makalesinin ve alanı ile ilgili en az 42 puanı, 1–11, 17-21 ve 23-26 numaralı faaliyetlerden olmak üzere, tüm faaliyetlerden en az 90 puan almış olması istenir (Tablo 6 ve Tablo 8).

11-  Spor Bilimleri Temel Alanında adayın, alanı ile ilgili iki makalesinin hakemli dergilerde yayımlanmış olması ve tüm faaliyetlerden en az 100 puan toplamış olması istenir (Tablo 6, Tablo 7ve Tablo 8).

e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarının yardımcı doçentliğe yükseltilmelerinde, yardımcı doçentliğe yükseltilmede aranan ilan şartı dışında kalan usul ve esaslar uygulanır. Kendi anadilleri dışındaki Üniversitelerarası Kurulun belirlediği yabancı dillerden birinden yabancı dil sınavına alınır. Görevlendirilmelerinde ise yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli çalıştırılmasına dair usul ve esaslar uygulanır.

Yardımcı doçent kadrosuna yeniden atanma

MADDE 8 – (1) Bu Yönergenin yardımcı doçent kadrosuna ikinci ve daha sonraki atamalar için başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yardımcı doçentler, bölüm başkanının görüşüne dayanan, gerekçeli madde 8.b. fıkrasına göre hazırlanmış Birim Yöneticisinin önerisi ile her seferinde ikişer yıllık süreler için Rektör tarafından atanabilir. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.

b) İki yılda bir yapılan ikinci ve sonraki kadro yenilemelerinde ekteki Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunun puanlama esaslarına göre,

1-      Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında yardımcı doçentin, alanı ile ilgili en az 30 puanı 1-11 numaralı faaliyetlerden olmak üzere 17-27, 34-37, 49-52 numaralı faaliyetlerden toplam 50 puan almış olması istenir (Tablo 1 ve Tablo 8). Üçüncü atama itibariyle adayın SSCI, SCI, SCI-expanded, AHCI veya eğitimle ilgili uluslararası indeksleri kapsamındaki hakemli dergilerde tek yazarlı özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olması istenir.

2-      Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanında yardımcı doçentin, alanı ile ilgili en az 20 puanı 1–10, 16, 23–26, 34–37, 47-49 numaralı faaliyetlerden olmak üzere tüm faaliyetlerden toplam 50 puan toplamış olması istenir (Tablo 2 ve Tablo 8). Yardımcı doçentlik kadrosuna ilk atamadan sonraki üçüncü yenilemenin yapılabilmesi için adayın önceki yenilemelerdeki niteliklere uygun olarak yayımladığı özgün makalesi tek yazarlı veya öğrencisi ile birlikte yazılmış, eğer birden fazla araştırmacı tarafından yazılmış ise katkısının ağırlıklı olarak kendisinde olduğunu diğer yazarların beyan etmiş olması istenir.

3-      Filoloji Temel Alanında yardımcı doçentin, alanı ile ilgili indekslerce taranan dergilerde en az bir makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olması ve en az 25 puanı 3-21 numaralı faaliyetlerden olmak üzere tüm faaliyetlerden 50 puan toplamış olması istenir (Tablo 3 ve Tablo 8). Yardımcı doçentlik kadrosuna ilk atamadan sonraki üçüncü yenilemenin yapılabilmesi için adayın özgün bir bilimsel kitap yayımlaması istenir.

4-      Güzel Sanatlar Temel Alanında yardımcı doçentin, alanı ile ilgili bir önceki dönemden sonraki 28c ve 28d numaralı faaliyetler hariç tüm faaliyetlerden toplam 50 puan almış olması gerekmektedir (Tablo 4 ve Tablo 8). Yardımcı doçentlik kadrosuna ilk atamadan sonraki üçüncü yenilemenin yapılabilmesi için özgün bir kitap veya hakemli dergilerde bir makale veya hakemsiz dergide iki makale yayımlamış olması istenir.

5-      Hukuk Temel Alanında yardımcı doçentin, alanı ile ilgili hakemli dergide en az iki hakemli (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) makale yayımlamış ve tüm faaliyetlerden 50 puan toplamış olması istenir (Tablo 3 ve Tablo 8). Yardımcı doçentlik kadrosuna ilk atamadan sonraki üçüncü yenilemenin yapılabilmesi için adayın özgün bir bilimsel kitap yayımlaması istenir.

6-      İlahiyat Temel Alanında yardımcı doçentin, alanı ile ilgili hakemli dergide en az bir makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) yayımlamış ve tüm faaliyetlerden 50 puan toplamış olması şarttır (Tablo 3 ve Tablo 8). Yardımcı doçentlik kadrosuna ilk atamadan sonraki üçüncü yenilemenin yapılabilmesi için adayın özgün bir bilimsel kitap yayımlaması istenir.

7-      Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanında yardımcı doçentin, alanı ile ilgili tüm faaliyetlerden toplam 50 puan almış olması gerekmektedir. Toplam puanın en az 25 puanının 1-12 ve 16-26, 48 numaralı faaliyetlerden, en az 15 puanının ise 32, 49 ve 50 numaralı faaliyetlerden toplanmış olması istenir (Tablo 2 ve Tablo 8). Yardımcı doçentlik kadrosuna ilk atamadan sonraki üçüncü yenilemenin yapılabilmesi için adayın birinci isim olduğu bir makale yayımlamış olması istenir.

8-      Mühendislik Temel Alanında yardımcı doçentin, alanı ile ilgili tüm faaliyetlerden toplam 50 puan almış olması gerekmektedir. Toplam puanın en az 25 puanının 1- 12 ve 16-26, 48 numaralı faaliyetlerden, en az 15 puanının ise 32 ve 50 numaralı faaliyetlerden toplanmış olması istenir(Tablo 5 ve Tablo 8). Yardımcı doçentlik kadrosuna ilk atamadan sonraki üçüncü yenilemenin yapılabilmesi için SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde adayın başlıca yazar olduğu en az bir makalesi yayımlamış olması istenir.

9-      Sağlık Bilimleri Temel Alanında yardımcı doçentin, alanı ile ilgili SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde, adayın yaptığı lisansüstü ve/veya uzmanlık tezlerinden (yan dal uzmanlık tezleri bu kapsam dışındadır) üretilmemiş en az bir araştırma makalesi yayımlamış olması ve tüm faaliyetlerinden en az 60 puan toplamış olması istenir (Tablo2 ve Tablo 8). Yardımcı doçentlik kadrosuna ilk atamadan sonraki üçüncü yenilemenin yapılabilmesi için adayın önceki yenilemelerdeki niteliklere uygun olarak yayımladığı araştırma makalesinde birinci isim veya sorumlu yazar olması istenir.

10-  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında yardımcı doçentin, alanı ile ilgili yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla en az 18 puanı 1-13, 16-21 ve 23-26 numaralı faaliyetlerden kazanılmış olmak üzere bir önceki dönemden sonraki tüm faaliyetlerden toplam 50 puan almış olması gerekmektedir (Tablo 6 ve Tablo 8). (İki yazarlı çalışmalar için puanların 0,8’i; üç yazarlı çalışmalar için 0,6’sı; dört ve daha fazla yazarlı çalışmalar için 0,5’i karşılığı puan verilir.)

11-  Spor Bilimleri Temel Alanında yardımcı doçentin, alanı ile ilgili en az 30 puan 1-11 numaralı faaliyetlerden olmak üzere 17-27, 32-37, 44, 49-52 numaralı faaliyetlerden toplam 60 puan almış olması istenir (Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8). Yardımcı doçentlik kadrosuna ilk atamadan sonraki üçüncü yenilemenin yapılabilmesi için uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde birinci isim olduğu bir makale yayımlamış olması istenir.

12-  Temel alanlarda üçüncü yenileme bakımından aranan koşul veya koşullar daha önceki atama dönemlerinde yerine getirilebilir ve o atama dönemi için başka şart aranmaz. Bu koşulların yerine getirildiği atama döneminden sonraki atama dönemlerinde ilk yenilemede aranan koşullar istenir.

c) Madde 8’de istenilen koşullar, bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte yardımcı doçentlik kadrosunda bulunanların ilk yenilemelerinde istenmez, bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ikinci ve sonraki yenilemelerinde istenir.

d) Yardımcı doçentlik kadro yenilemelerinde öngörülen kriterleri taşımayan ve belirlenen asgari puanların altında kalan başvurular ile ilgili karar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Yardımcı doçent kadrosuna başvuru

MADDE 9 – (1) Aday, ekteki Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunun Düzenine uygun olarak başvuru belgelerini ve eserlerini düzenler. Adayın özgeçmişi ve puan alacağı tüm çalışmaların belgeleri başvuru dosyasında yer alır. Aday, yayına kabul edildiği belgelenmiş olan çalışmalarını kullanabilir.

(2) Aday, Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunda ve Madde 6’da verilen puanlama esaslarına göre kendi değerlendirmesini yazar ve toplam puanını belirleyerek formu imzalar ve başvuru dosyasına koyar.

(3) Dosyalar dört kopya halinde bir dilekçe ekinde kadro ilanının yapıldığı Birim amirliğine teslim edilir.

Yardımcı doçentlik değerlendirme jürisi

MADDE 10 – (1) Birim Yöneticisi, biri o anabilim dalından, diğeri bir başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu alan ile ilgili üç profesör veya doçentten oluşan bir Değerlendirme Jürisi kurar. Yurt içinde ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan TC ve yabancı uyruklu profesörler bu jüride görevlendirilebilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Değerlendirme jürisi üyeleri kişisel Değerlendirme Raporu hazırlar.

(2) Değerlendirme Jürisi üyeleri Madde 6’da verilen puanlama esaslarına göre Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formundaki birim puanları kullanarak başvuru formuna adayın çalışmalarını ayrı ayrı puanlar ve toplam puanı belirler.

(3) Koşulları sağlayan adayın çalışmaları ve mesleki birikimi Madde 6’da verilen puanlama esaslarına göre ayrı ayrı incelenir.

(4) Değerlendirme raporunda adayın atanması ile ilgili karar gerekçeleri açıkça belirtilir. Önerilen adayın diğerlerine üstünlüğü açıkça belirtilir. Kadro sayısı ve aday sayısı dikkate alınmaksızın; olumsuz değerlendirme söz konusu ise aday için olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.

(5) Rapor, bir ay içinde ilgili akademik birime teslim edilir.

(6) Birim Yöneticisi, yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk Birim Yönetim Kurulu toplantısına konuyu götürür; adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde Birim Yönetim Kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir. Birim Yöneticisi kanaat ve önerilerini dosya ile birlikte Rektöre sunar.

Yardımcı doçent kadrosuna atanma

MADDE 12 – (1) Rektör, atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doçent Kadrosu İle İlgili Hükümler

Doçent kadrosuna başvurma koşulları

MADDE 13 – (1) Doçentlik kadrosuna atanabilmek için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulca açılacak doçentlik sınavında başarı göstererek doçentlik unvanını almış bulunmak veya 2880 sayılı Kanunla değişik 27nci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmak yanında aşağıdaki kriterleri sağlamak gereklidir.

a) İlan edilmiş bir doçent kadrosuna başvuru için adayın ekteki Akademik Değerlendirme ve Puanlama Formuna göre doktora sonrası döneme ait başvurduğu alan ile ilgili 27, 32-52 numaralı faaliyetlerden toplam en az 100 puana ulaşması gerekir.

b) Yabancı dilde eğitim yapan birimlerdeki kadroya başvuran adayın, KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan almış olması veya eşdeğerliği kabul edilen TOEFL, IELTS ve benzeri uluslararası sınavlarda eşdeğeri puan almış olması şartı aranır.

Doçent kadrosuna başvuru

MADDE 14 – (1) Aday, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre öngörülen hususların yanı sıra, alanı ile ilgili çalışmaları ve akademik faaliyetleri ile ilgili belgeleri ekleyerek başvurusunu bir dilekçe ile yapar.

(2) Aday, Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunun düzenine uygun olarak yayınlarını ve diğer çalışmalarını düzenler. Yayın listesini hazırlarken doktora sonrası çalışmaları diğerlerinden ayırır. Kendisinin yönettiği lisansüstü tezlerinden üretilmiş alanı ile ilgili çalışmaları ve akademik faaliyetleri belirtir. Aday, yayına kabul edildiği belgelenmiş çalışmalarını kullanabilir.

(3) Aday, Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunda ve Madde 6’da belirtilen puanlama esaslarına göre kendi değerlendirmesini yazar, toplam puanını belirleyerek formu imzalar ve başvuru dosyasına koyar.

(4) Yönettiği lisansüstü tezlerin, projelerin ve benzeri çalışmaların kapak, imzalı iç kapak ve özetlerinin fotokopisini ekler.

(5) Aday, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılarda sunduğu tam metni veya özetleri yayınlanmış tebliğlerin yayınlanmış şeklinin fotokopilerini, tebliğ sunumuna ait toplantı programını ve varsa toplantı katılım belgesinin fotokopilerini ekler.

(6) Dosyalar dört kopya halinde bir dilekçe ekinde Rektörlüğe teslim edilir.

Doçentlik değerlendirme jürisi

MADDE 15 – (1) Rektör, ilan edilen doçentlik kadrosuna başvuran adayların durumlarının incelenmesi için onbeş gün içinde varsa biri ilgili Birim Yöneticisi olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanından, yoksa en yakın bilim alanından en az biri Üniversite dışından olmak kaydıyla üç profesör belirler. Aday veya adayların özgeçmişlerini, başvuru alanında çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını yollayarak, kişisel raporlarını bir ay içinde göndermelerini ister. Yurt içinde ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan TC ve yabancı uyruklu profesörler de görevlendirilebilir.

Doçentlik başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Doçentlik Değerlendirme Jürisi, adaylar hakkında madde 6’daki esasları dikkate alarak ayrı ayrı tercih ve görüşlerini Rektöre bildirir.

Doçent kadrosuna atanma

MADDE 17 – (1) Rektör, Değerlendirme Jürisinin görüşlerine dayanarak Üniversite Yönetim Kurulunun gerekçeli görüşünü de aldıktan sonra atama kararını verir.

(2) Doçentlik sınavında başarılı olarak doçentlik unvanını alan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşme ile doçentliğe görevlendirilmelerinde de bu hüküm uygulanır, ancak ilan şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Profesör Kadrosu İle İlgili Hükümler

Profesör kadrosuna başvurma koşulları

MADDE 18 – (1) Profesörlük kadrosuna başvuru için adayın,

a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra profesörlük kadrosu ile ilgili alanında en az beş yıl çalışması,

b) 2547 sayılı Kanunun 27 ve 28 inci maddesi gereğince, yabancı ülkelerde aldıkları doçentlik ve profesörlük unvanının Üniversitelerarası Kurul kararıyla Türkiye’de geçerli sayılmış olması

(2) Profesörlük kadrosuna başvuru için adayın ayrıca,

a) Doçentlik unvanını aldıktan sonraki dönem içinde Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen ve adayın doçentlik unvanını almaya hak kazandığı döneme ait doçentlik asgari başvuru koşullarını yeniden karşılamış olması, buna ilave olarak ekteki Değerlendirme Formunun puanlama esaslarına göre 17, 18, 27, 34, 41, 49, 50 numaralı faaliyetlerden toplam en az 120 puan almak koşuluyla önceki yükseltilmesinden sonraki tüm faaliyetlerinden toplam 275 puana ulaşması gerekir. Profesör unvanlı adayların başvurusunda adayın başvuru tarihinden önceki beş yıllık zaman dilimindeki faaliyetleri değerlendirmeye alınır.

b) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının profesörlüğe yükseltilmeleri için aranan ilgili şartları sağlamaları kaydıyla Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

c) Yabancı dilde eğitim yapan birimlerdeki kadroya başvuran adayın, KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan almış olması veya eşdeğerliği kabul edilen TOEFL, IELTS ve benzeri uluslararası sınavlarda eşdeğeri puan almış olması şartı aranır.

Profesör kadrosuna başvuru

MADDE 19 – (1) Aday, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre öngörülen hususların yanı sıra, alanı ile ilgili çalışmaları ve akademik faaliyetleri ile ilgili belgeleri ekleyerek başvurusunu bir dilekçe ile yapar.

(2) Aday, Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunun düzenine uygun olarak yayınlarını ve diğer çalışmalarını düzenler. Yayın listesini hazırlarken doçentlik sonrası çalışmaları diğerlerinden ayırır. Kendisinin yönettiği lisansüstü tezlerinden üretilmiş alanı ile ilgili çalışmaları ve akademik faaliyetleri belirtir. Aday, yayına kabul edildiği belgelenmiş çalışmalarını kullanabilir.

(3) Aday, Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunda ve Madde 6’de belirtilen değerlendirme esaslarına göre kendi değerlendirmesini yazar, toplam puanını belirleyerek formu imzalar ve başvuru dosyasına koyar.

(4) Yönettiği lisansüstü tezlerin, projelerin ve benzeri çalışmaların kapak, imzalı iç kapak ve özetlerinin fotokopisini ekler.

(5) Aday, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılarda sunduğu tam metni veya özetleri yayınlanmış tebliğlerin yayınlanmış şeklinin fotokopilerini, tebliğ sunumuna ait toplantı programını ve varsa toplantı katılım belgesinin fotokopilerini ekler.

(6) Dosyalar, altı kopya halinde bir dilekçe ekinde Rektörlüğe teslim edilir.

Ön değerlendirme

MADDE 20 – (1) Adayların başvuru dosyaları, nicelikleri açısından Ek’te verilen Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formuna göre Adayın kadro için başvurduğu Birimin Birim Yöneticisi veya görevlendirdiği bir profesör tarafından şekil ve usul yönünden bir ön değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Bir hafta içinde adaylar hakkında bir ön değerlendirme raporu başvuru dosyası ile birlikte Rektörlüğe arz edilir.

Profesörlük değerlendirme jürisi

MADDE 21 – (1) İlan edilen profesörlük kadrosuna başvuran adayların başvurularını değerlendirmek üzere görev verilecek en az beş profesör ilgili alanda kendilerini akademik olarak kanıtlamış, üniversitelerde ve yüksek teknoloji enstitülerinde görev yapan öğretim üyelerini içine alan bir listeden Üniversite Yönetim Kurulu tarafından ad çekme usulü ile seçilir. Değerlendirme Jürisi üyelerinden en az üçü başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde görevli olmalıdır.

(2) Yurt içinde ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan TC ve yabancı uyruklu profesörler Değerlendirme Jürisinde görevlendirilebilir.

(3) Öğretim üyeleri isim listesi her alan için Rektörlük tarafından hazırlanır ve iki yılda bir güncelleştirilir. Yükseltilme ve atama jürilerinde görev alacak öğretim üyelerinin söz konusu akademik yükseltilme için Yönetmelikte belirtilen asgari nitelikleri sağlamış olmaları veya ulusal-uluslararası düzeydeki çalışmalarıyla alanlarında öne çıkmış olmaları gerekir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Değerlendirme Jürisi üyesi profesörler belgelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen iki ay içinde her aday için ayrı ayrı olmak üzere madde 6’daki esasları da dikkate alarak birer rapor hazırlar ve kadroya atanmak için başvuran birden fazla aday varsa tercihlerini bildirir.

Son değerlendirme raporu

MADDE 23 – (1) Adayın başvuru dosyasını değerlendiren değerlendirme raporları, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen iki öğretim üyesi tarafından derlenir ve bir son değerlendirme raporu hazırlanır.

(2) Son değerlendirme raporunda adayın yayın durumu ve faaliyetleri özetlenir; ön değerlendirme raporu Değerlendirme Jürisi üyeleri tarafından puanlanarak doldurulmuş başvuru formları ile değerlendirme raporlarının sonuç kısımları eklenir. Bu rapor, adayın başvuru evrakının ve kendisinin doldurduğu başvuru formunun birer kopyası ile yayınlarının bir listesi eklenerek dosya halinde Rektörlüğe sunulur.

Profesör kadrosuna atanma

MADDE 24 – (1) Her adayın atama kararı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından verilir. Atama işlemleri Rektör tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Değerlendirme raporlarının hazırlanması

MADDE 25 – (1) Değerlendirme Jürisine seçilen öğretim üyeleri kişisel değerlendirme raporlarını puanlama esaslarını dikkate alarak hazırlar.

(2) Rapor içeriğinin ana hatları aşağıdadır.

a) Raporda adayın, aday olma koşullarını yerine getirip getirmediği açıkça belirtilir.

b) Koşulları sağlayan adayın her bir çalışması incelenerek;

1- Çalışmasının bilime, sanata, teknoloji ve diğer uygulamalara katkısı,

2- Özgün eser olma niteliği,

3- Atıflar ve benzeri geri bildirimlerle belirlenen diğer araştırmacılara yönelik katkıları

ortaya konulur.

c) Adayın eğitim-öğretime katkısı lisans ve lisansüstü düzeylerde ayrı ayrı irdelenir ve yürüttüğü lisansüstü tezlerden üretilmiş yayınları, geliştirdiği ders ve programlar belirtilir.

d) Adayın mesleki birikimi;

1- Uluslararası mesleki üyelikleri,

2- Uluslararası dergilerdeki hakemlik, yarışma jüri üyeliği ve benzeri faaliyetleri,

3- Uluslararası etkinlikleri ve yurtdışındaki çalışmaları,

4- Aldığı ödüller,

5- Sanayi ile ilgili çalışmaları, patent ve benzeri birikimleri,

6- Diğer faaliyetleri

açısından irdelenir.

e) Değerlendirme raporunda adayın atanmaya değer görülüp görülmediği gerekçeleri ile açıkça belirtilir.

f) Kadro için birden fazla aday olması halinde, adaylar arasında tercih sıralaması yapılır ve gerekçe yazılır.

g) Kadro sayısı ve aday sayısı dikkate alınmaksızın, olumsuz değerlendirme söz konusu ise aday için olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.

(3) Değerlendirme raporunda puanlama yapılırken aşağıdaki usul ve esaslara uyulur.

a) Değerlendirme Jürisi üyeleri, aday tarafından doldurulan başvuru formunda yer alan faaliyetleri alanı ile ilgili Akademik Yükseltilme Puanlama Formuna göre puanlar. Asgari Puanı ve toplam puanı belirtir ve formu imzalar.

b) Faaliyetlerin puan karşılıkları Akademik Yükseltilme Puanlama Formunda verilmiştir. Puanlama Formundaki puanlar aksi belirtilmemişse tek çalışmaya veya yıl, kredi saati gibi birim değişkenlere aittir. Toplam puan adayın önceki yükseltilmesinden sonraki tüm faaliyetlerini dikkate alarak bulunur. Asgari puan, profesörlük başvurularında madde 18’de, doçentlik başvurularında madde 13’te verilen faaliyetler dikkate alarak hesaplanır. Kesirli sayıların tam sayıya tamamlanması, son toplamalarda yapılır.

c) Atıflarla ilgili puanlamada adayın tüm çalışma hayatı dikkate alınır. Atıflardan alınan puan, yazarlar arasında eşit olarak bölünür. Sorumlu yazar veya iletişim yazarı veya bu yazarlar belirsiz ise birinci isim ayrıca puan (sorumlu yazar puanı) alır. Uluslararası tebliğlerde birinci isim veya belirli ise tebliği veren yazar ayrıca puan alır. Tek isimli çalışmaların puanına sorumlu yazar puanı da eklenir.

d) Proje katılımcılığı puanı, tablodaki puanı adayın projeye katkı oranı ile çarparak bulunur. Projeye katkı oranının belli olmaması halinde tablo puanı, yürütücü dâhil tüm araştırıcılar arasında eşit olarak paylaştırılır.

e) Eğitim-öğretime katkılarda, bir önceki yükselme (doktor olma, sanatta yeterlilik alma, doçent olma gibi) ile başvuru arasındaki zaman diliminde lisans ve lisansüstü programlarda ders ve uygulama veya laboratuvardan gelen toplam kredi saati katkısı yarıyıl sayısına bölünerek, Ortalama Yarıyıl Yük Katkısı (Yarıyıl Başına Ortalama Kredi Saati) bulunur.

f) Etki değeri (Impact Factor) 1’den büyük olan dergilerde yayınlanmış makale ve derlemelerin puan hesabında etki değeri ile çarpılarak toplam puan hesaplanır.

g) Değerlendirmede dikkate alınan birincil ve ikincil indeksler aşağıda belirtilmiştir.

1- Birincil İndeksler

a- SCI – Expanded Science Citation Index

b- SSCI – Social Science Citation Index

c- AHCI – Arts and Humanities Citation Index

2- İkincil İndeksler (SCI, SSCI ve AHCI dışı)

a- ANBAR

b- Architectural Periodicals

c- Art and Design Index (ARIAD)

d- Art Index

e- Australian Education Index

f- British Education Index

g- CCI – Chemistry Citation Index

h- CIJE – Current Index to Journals in Education

i- CMCI – CompuMath Citation Index

j- COMPENDEX INSPEC

k- Design and Art Index

l- DI – Dental Index

m- ECONLIT

n- EI – Education Index

o- EI – Engineering Index

p- HERDC – Higher Education Research Data Collection

r- IM – Index Meducus

s- ISI Veri Tabanına giren tüm indeksler

t- Journals Indexed in Eric. http://www.eric.ed.gov

u- SCOPUS Veri Tabanı

v- ULRICH’S Periodicals

y- VOCED

z- Turkologischer Anzeiger

aa- MLA International Bibliography

bb- TDK Süreli Yayınları

cc- TTK Süreli Yayınları

Yönerge eklerinin niteliği

MADDE 26 – (1) Bu Yönergenin ekinde yer alan puanlama cetvelleri, Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formu bu Yönergenin bir parçası niteliğindedir.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 27 – (1) 03/07/2008 tarihli 2008/262-7 sayılı Senato kararı ile onaylanan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

EK: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE YÜKSELTİLME PUANLAMA FORMLARI

 

Tablo 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Puanlama Formu

 

1 Birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makale ve derleme 48
3 İkincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makale ve derleme 36
7 Hakemli ulusal dergilerde yabancı dilde yayınlanmış makale ve derleme 20
11 Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayınlanmış makale ve derleme 18
14 Hakemsiz uluslararası dergilerde yayınlanmış makale/derleme 10
15 Hakemsiz ulusal dergilerde yayınlanmış (Türkçe / yabancı dil) makale/derleme 5
16 Sorumlu yazar olma veya yürütücü/araştırmacı olduğu projeden olması (makale/derleme sayısı x) a) Uluslararası 15
b) Ulusal 4
17 Uzmanlık alanında uluslararası kitap 100
18 a) Uzmanlık alanında uluslararası kitaba bölüm 60
b) Uzmanlık alanında uluslararası kitap editörlüğü 60
19 Uzmanlık alanında ulusal kitap 70
20 a) Uzmanlık alanında ulusal kitaba bölüm 20
b) Uzmanlık alanında ulusal kitap editörlüğü 20
21 Uzmanlık alanında çeviri a) Kitap çevirisi 50
b) Makale/bölüm çevirisi 15
23 Uluslararası kongre (sempozyum, çalıştay, panel vb.) tam metin bildiri 24
  Birinci isim veya tebliğ sunuculuğu 6
  Kabul edilmiş ve yayımlanmamış 9
24 Uluslararası kongre (sempozyum, çalıştay, panel vb.) özet bildiri ve poster 18
  Birinci isim veya tebliğ/poster sunuculuğu 3
  Sunulmuş ve yayımlanmamış 5
25 Ulusal kongre (sempozyum, çalıştay, panel vb.) tam metin bildiri 20
26 Ulusal kongre (sempozyum, çalıştay, panel vb.) özet bildiri ve poster 12
27 Akademik organizasyon (kongre, sempozyum, çalıştay, panel vb.)  
a)   Uluslararası a.1) Yönetici 60
a.2) Düzenleme/bilim kurulu üyeliği 20
b)   Ulusal b.1) Yönetici 45
b.2) Düzenleme/bilim kurulu üyeliği 15
32 Eğitim-Öğretim Görevi a) Verdiği ders (ön lisans, lisans ve lisansüstü)   (yarıyıl başına ortalama kredi saati x) 4
b) Verdiği uygulama/laboratuvar (yarıyıl başına ortalama kredi saati x) 2
c) Katıldığı Uygulama/laboratuvar (yarıyıl başına ortalama kredi saati x) 1
34 Proje yöneticiliği (tamamlanmış) (adet x) a) Kapsamı uluslararası 30
b) Kapsamı ulusal 25
c) Kapsamı kurumsal 15
35 Proje yöneticiliği (süren) (adet x) a) Kapsamı uluslararası 20
b) Kapsamı ulusal 15
c) Kapsamı kurumsal 10
36 Proje katılımcılığı (tamamlanmış) (adet x) a) Kapsamı uluslararası 15
b) Kapsamı ulusal 10
c) Kapsamı kurumsal 8
37 Proje katılımcılığı (süren) (adet x) a) Kapsamı uluslararası 10
b) Kapsamı ulusal 8
c) Kapsamı kurumsal 5
38 Kongre / sempozyum vb. toplantı davetli konuşmacı – uluslararası 30
39 Kongre / sempozyum vb. toplantı davetli konuşmacı – ulusal – 15
40 Yarışmalarda jüri üyeliği (yayın veya üyelik sayısı x) a) Uluslararası 20
b) Ulusal 10
41 Yayın kurulu üyeliği (her başvuru için: yıl x) a) Uluslararası 10
b) Ulusal 2
42 Dergilerde hakemlik (akademik yarışma jüri üyeliği dâhil) ( adet x) a) Uluslararası 10
b) Ulusal 5
43 Akademik yükseltme/atama jürilerinde görev (adet x ) a) Yard. Doç./Öğr. Gör. jürilerinde görev 0,5
b) Doçentlik jürilerinde görev 4
c) Doçentlik jürilerinde görev 2
d) Profesörlük jürilerinde görev 6
45 Başarı ödülü a) Uluslararası 35
b) Ulusal 20
46 Araştırma bursları a) Uluslararası 30
b) Ulusal 10
47 Atıflar a.1)  Uluslararası bilimsel dergide ve bilimsel kitapta (uluslararası etki faktörü x) 40
a) (Kendine atıf hariç) a.2) Ulusal bilimsel dergi ve kitapta (ulusal etki faktörü x) 20
a.3) Uluslararası bilim, kültür, sanat ve tasarım dergilerinde ve kitaplarında (uluslararası etki faktörü x) 40
a.4)  Ulusal bilim, kültür, sanat ve tasarım dergilerinde ve kitaplarında (ulusal etki faktörü x) 5
b ) (Kendine atıf) b.1)Uluslararası yayında kendine atıf (uluslararası kendine atıf faktörü x) 25
b.2) Ulusal bilimsel dergi ve kitapta (ulusal kendine atıf faktörü x) 5
b.3) Uluslararası yayında yapıta ve projeye atıf (uluslararası yapıta ve projeye atıf faktörü x ) 25

 

b.4) (Ulusal yayında yapıta ve projeye atıf) (ulusal yapıta ve projeye atıf faktörü x) 5
49 a) Tez yönetimi (tamamlanmış) (tez x) a.1) Yüksek lisans 20
a.2 ) Doktora 25
a.3) Tezsiz yüksek lisans projesi 10
b) Tez yönetimi (süren) (tez x) b.1) Yüksek lisans 10
b.2) Doktora 20
c) Tez jüri üyeliği (tez x) c.1) Yüksek lisans 2
c.2) Doktora 4
d ) Ön Lisans, lisans bitirme projesi / ödevi değerlendirme 1

 

 

 

 

Tablo 2 Sağlık, Fen Bilimleri, Matematik, Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanları Puanlama Formu

 

1 Birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makale 48
3 İkincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makale 36
4 Birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış derleme 30
5 İkincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış derleme 24
6 Hakemli ulusal dergilerde yabancı dilde yayınlanmış makale 18
8 Hakemli ulusal dergilerde yabancı dilde yayınlanmış derleme 12
10 Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayınlanmış makale 18
12 Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayınlanmış derleme 6
14 Hakemsiz uluslararası dergilerde yayınlanmış makale/derleme 10
15 Hakemsiz ulusal dergilerde yayınlanmış (Türkçe/yabancı dil) makale/derleme 5
16 Sorumlu yazar olma veya yürütücü/araştırmacı olduğu projeden olması (makale/derleme sayısı X) a) Uluslararası 15
b) Ulusal 8
17 Uzmanlık alanında uluslararası kitap 100
18 Uzmanlık alanında uluslararası kitaba bölüm 60
19 Uzmanlık alanında ulusal kitap 70
20 Uzmanlık alanında ulusal kitaba bölüm 20
21 Uzmanlık alanında uluslararası kitap çevirisi a) Kitap çevirisi 25
b) Makale/bölüm çevirisi 15
23 Uluslararası kongre (sempozyum, panel vb.) tam metin bildiri 24
      Birinci isim veya tebliğ sunuculuğu 6
24 Uluslararası kongre (sempozyum, panel vb.) özet bildiri ve poster 18
      Birinci isim veya tebliğ/poster sunuculuğu 4
25 Ulusal kongre (sempozyum, panel vb.) tam metin bildiri 24
26 Ulusal kongre (sempozyum, panel vb.) özet bildiri ve poster 12
27 Akademik organizasyon (kongre, sempozyum, panel vb.)  
a)   Uluslararası a.1)Yönetici 40
  a.2) Düzenleme kurulu üyeliği 20
b)   Ulusal b.1) Yönetici 30
  b.2) Düzenleme kurulu üyeliği 15
32 Eğitim-öğretim görevi a) Verdiği ders (ön lisans, lisans ve lisansüstü)  (yarıyıl başına ortalama kredi saati x) 4
b) Verdiği uygulama/laboratuvar (yarıyıl başına ortalama kredi saati x) 2
c) Katıldığı uygulama/laboratuvar (yarıyıl başına ortalama kredi saati x) 1
34 Proje yöneticiliği (tamamlanmış) (adet x) a) Uluslararası 40
b) Kurumsal 15
c) TUBİTAK 25
d) DPT 30
35 Proje yöneticiliği (süren) (adet x) a) Uluslararası 30
b) Kurumsal 10
c) TUBİTAK 15
d) DPT 20
36 Proje katılımcılığı (tamamlanmış) (adet x) a) Uluslararası 30
b) Kurumsal 10
c) TUBİTAK 15
d) DPT 20
37 Proje Katılımcılığı (Süren) (Adet X) a) Uluslararası 20
b) Kurumsal 8
c) TUBİTAK 10
d) DPT 15
38 Kongre / sempozyum vb. toplantı davetli konuşmacı – uluslararası – 30
39 Kongre / sempozyum vb. toplantı davetli konuşmacı – ulusal – 15
41 Yayın kurulu üyeliği ve editörlüğü (her yayın için: yıl x) a) Uluslararası 10
b) Ulusal 4
42 Dergilerde hakemlik (akademik yarışma jüri üyeliği dâhil) ( adet x) a) Uluslararası 10
b) Ulusal 5
43 Akademik yükseltme/atama jürilerinde görev (adet x ) a)  Yrd.Doç./Öğr. Gör. sınav/atama jürilerinde görev 0,5
b) Doçentlik jürilerinde görev 4
c) Doçentlik atamalarında jüri görevi 2
d) Profesörlük jürilerinde görev 6
45 Başarı ödülü a) Uluslararası 35
b) Ulusal kuruluşlar 20
46 Araştırma bursları a) Uluslararası 30
b) Ulusal 10
47 Atıflar  
a) (Kendine atıf hariç) a.1)  Uluslararası bilimsel dergide ve bilimsel kitapta (uluslararası etki faktörü x) 40
a.2) Ulusal bilimsel dergi ve kitapta (ulusal etki faktörü x) 20
b) (Kendine atıf) b.1)Uluslararası yayında kendine atıf (uluslararası kendine atıf faktörü x) 25
b.2) (Ulusal bilimsel dergi ve kitapta) (ulusal kendine atıf faktörü x) 5
48 a) Patent ve know-how (Adayın adı ile anılan formül, şema, resim, tablo dâhil) aldıysa a.1) Uluslar arası 50
a.2) Ulusal 25
b) Patent ve know-how (Adayın adı ile anılan formül, şema, resim, tablo dâhil) başvurduysa b.1) Uluslar arası 25
b.2) Ulusal 12
49 a) Tez yönetimi (tamamlanmış) (tez x) a.1) Yüksek lisans 20
a.2) Doktora 25
a.3) Tezsiz yüksek lisans projesi 10
b) Tez yönetimi (süren) (tez x) b.1) Yüksek lisans 10
b.2) Doktora 20
c) Tez jüri üyeliği (tez x) c.1) Yüksek lisans 2
c.2) Doktora 4
d) Ön Lisans, lisans bitirme projesi / ödevi 1
51 Diğer faaliyetler  
Bilirkişi 2/Dosya
Proje değerlendirme 2/Proje
Proje izleyicisi 2/Proje
Danışmanlık 2/Rapor
Sosyal etkinliklerde danışmanlık veya sorumluluk 2/Rapor
52 Görev süresi 2/Yıl

 

 

 

Tablo 3 İlahiyat, Hukuk ve Filoloji Temel Alanı Puanlama Formu

 

3 Hakemli uluslararası dergilerde yayınlanmış makale 36
5 Hakemli uluslararası dergilerde yayınlanmış derleme 24
11 Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayınlanmış makale 18
13 Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayınlanmış derleme 6
14 Hakemsiz uluslararası dergilerde yayınlanmış makale/derleme 10
15 Hakemsiz ulusal dergilerde yayınlanmış makale/derleme 5
16 Sorumlu yazar olma a) Uluslararası 15
b) Ulusal 5
17 Uzmanlık alanında uluslararası kitap 100
18 a) Uzmanlık alanında uluslararası kitaba bölüm 50
b) Uzmanlık alanında uluslararası kitap-dergi editörlüğü 20
19 Uzmanlık alanında ulusal kitap 50
20 a) Uzmanlık alanında ulusal kitaba bölüm 20
b) Uzmanlık alanında ulusal kitap-dergi editörlüğü 5
21 Uzmanlık alanında kitap çevirisi 15
23 Uluslararası kongre (sempozyum, panel vb.) tam metin bildiri 24
  Birinci isim veya tebliğ sunuculuğu 6
24 Uluslararası kongre (sempozyum, panel vb.) özet bildiri ve poster 18
  Birinci isim veya tebliğ/poster sunuculuğu 3
25 Ulusal kongre (sempozyum, panel vb.) tam metin bildiri 24
26 Ulusal kongre (sempozyum, panel vb.) özet bildiri ve poster 12
27 Akademik organizasyon (kongre, sempozyum, çalıştay, panel vb.)  
  a) Uluslararası a.1) Yönetici 40
a.2) Düzenleme kurulu üyeliği 20
  b) Ulusal b.1) Yönetici 30
b.2) Düzenleme kurulu üyeliği 15
28 Müzik kompozisyonları ve etkinlikleri  
29 Koreografi alanında sunulan bir eser meydana getirmek  
  a) Uluslararası 60
b) Ulusal 30
30 Koreografisini yaptığı bir eseri sahnelemek; bunları canlı veya stüdyo kayıtlarıyla belgelemek  
  a) Uluslararası 35
  b) Ulusal 20
32 Eğitim-öğretim görevi

a) verdiği ders (ön lisans, lisans ve lisansüstü) (yarıyıl başına ortalama kredi saati x )

5
34 Proje yöneticiliği (tamamlanmış) (adet x) a) Kapsamı Uluslararası 30
b) Kapsamı ulusal 15
c) Kapsamı kurumsal 15
35 Proje yöneticiliği (süren) (adet x) a) Kapsamı uluslararası 15
b) Kapsamı ulusal 10
c) Kapsamı kurumsal 10
36 Proje katılımcılığı (tamamlanmış) (adet x) a) Kapsamı uluslararası 12
b) Kapsamı ulusal 8
c) Kapsamı kurumsal 8
37 Proje katılımcılığı (süren) (adet x) a) Kapsamı uluslararası 8
b) Kapsamı ulusal 4
c) Kapsamı kurumsal 4
38 Davetli konuşmacı a) Uluslararası 30
b) Ulusal 15
41 Yayın kurulu üyeliği (her başvuru için: yıl x) a) Uluslararası 10
b) Ulusal 5
42 Dergilerde hakemlik ( adet x) a) Uluslararası 10
b) Ulusal 5
43 Akademik yükseltme / atama jürilerinde görev (adet x)  
45 Başarı ödülü a) Uluslararası 35
b) Ulusal 10
46 Araştırma bursları a) Uluslararası 30
b) Ulusal 10
47 Atıflar      
a) (Kendine atıf hariç)

 

a.1) Uluslararası bilimsel dergide ve bilimsel kitapta 40
a.2) Ulusal bilimsel dergi ve kitapta 20
b) (Kendine Atıf) b.1) Uluslararası yayında 25
b.2) Ulusal yayında 5
49 Tez Yönetimi (Tamamlanmış) (Tez X) a) (Yüksek lisans) 10
b) (Doktora) 20
51 Diğer faaliyetler  
Bilirkişi 2/Dosya
Proje değerlendirme 2/Proje
Danışmanlık 2/Proje
Proje izleyicisi 2/Rapor
52 Görev süresi 2/Yıl

 

 

 

Tablo 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı Puanlama Formu

 

1 Birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makale 48
3 İkincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makale 36
4 Birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış derleme 30
5 İkincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış derleme 24
6 Hakemli ulusal dergilerde yabancı dilde yayınlanmış makale 18
8 Hakemli ulusal dergilerde yabancı dilde yayınlanmış derleme 12
10 Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayınlanmış makale 18
12 Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayınlanmış derleme 6
14 a) Hakemsiz uluslararası dergilerde yayınlanmış makale/derleme 10
b) Uluslararası karma sergilere, gösterilere, çalıştaylara katılım 15
15 a) Hakemsiz ulusal dergilerde yayınlanmış (Türkçe/yabancı dil) makale/derleme 5
b) Hakemsiz ulusal dergilerde veya basında, sergi kataloğunda ilk kez yayınlanmış (Türkçe /yabancı dil) makale/derleme/manifesto 5
c) Ulusal karma sergilere, gösterilere katılım 10
16 Sorumlu yazar olma veya yürütücü/araştırmacı olduğu projeden olması (makale/derleme sayısı X) a) Uluslararası 15
b) Ulusal 8
17 a) Uzmanlık alanında uluslararası kitap 100
b) Uluslararası seçici kurulları olan müzelerde ve/veya bu müzelere eşdeğer kurumlarda (görüntü sanatlarında, bu müzelere eşdeğer etkinliklerde) yer almış ve daha önce başka yerde sunulmamış özgün sanat, tasarım çalışması. 80
18 a) Uzmanlık alanında uluslararası kitaba bölüm 60
b) Özgün uluslararası bireysel sanat veya tasarım etkinliği kurum ve kurumlarca uygulanmış tasarımlar ve sanat yapıtları, gösteri, dinleti, performans türü kaydedilmiş, belgelenmiş etkinlik. 50
19 Uzmanlık alanında ulusal kitap 70
Ulusal seçici kurulları olan müzelerde ve/veya bu müzelere eşdeğer kurumlarda (görüntü sanatlarında, bu müzelere eşdeğer etkinliklerde) yer almış özgün sanat, tasarım çalışması 50
20 Uzmanlık alanında ulusal kitaba bölüm 20
Özgün ulusal bireysel sanat veya tasarım etkinliği (kişisel sergiler, kurum ve kurumlarca uygulanmış tasarımlar ve sanat yapıtları, gösteri, dinleti, performans türü kaydedilmiş, belgelenmiş etkinlik. 20
21 Uzmanlık alanında uluslararası kitap çevirisi a) Kitap çevirisi 25
b) Makale/bölüm çevirisi 15
22 Bireysel Sanat ,Tasarım Yarışmalarında Başarılar (1., 2. ve 3.) Uluslararası 70
Ulusal 25
Ulusal temsil görevi 20
23 a) Uluslararası Kongre (Sempozyum, Panel vb.)

 

Tam metin bildiri 24
Birinci isim veya tebliğ sunuculuğu 6
b) Uluslararası seçici kurulları bulunan sergi, festival, bienal, gösteri vb etkinliklere eserlerinin kabul edilmiş olması 40
24 a) Uluslararası kongre (sempozyum, panel vb.)

 

Özet bildiri ve poster 18
Birinci isim veya tebliğ/poster sunuculuğu 4
b) Uluslararası karma sergilere, sanat, tasarım etkinliklerine yapıtları ile katılma 18
25 a) Ulusal kongre (sempozyum, panel vb.) tam metin bildiri 24
b) Ulusal seçici kurulları bulunan sergi, festival, bienal, gösteri vb. etkinliklere eserlerinin kabul edilmiş olması 25
26 a) Ulusal kongre (sempozyum, panel vb.) özet bildiri ve poster 12
b) Ulusal karma sergilere, sanat, tasarım etkinliklerine yapıtları ile katılma 12
27 Akademik organizasyon (kongre, sempozyum, panel vb.)  
a)   Uluslararası a.1 )Yönetici 40
  a.2 ) Düzenleme kurulu üyeliği 20
b)   Ulusal b.1)Yönetici 30
  b.2 ) Düzenleme kurulu üyeliği 15
28 Müzik kompozisyonları ve etkinlikleri

a) Herhangi bir enstrümanı, icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırılmış; yararlılığı beş uzman (Prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör vb.) tarafından onanmış  etüt, egzersiz vb. bir eğitim müziği dizini yaratmış olmak

70
b) Herhangi bir enstrümanı, icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırılmış; yararlılığı beş uzman (Prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör vb.) tarafından onanmış  etüt, egzersiz vb. bir eğitim müziği dizini  derlemiş olmak 35
c) Yaratı formlarını çeşitlendirme ürünü vermek 10
d) Değişik dönemlere ait şeflik ettiği en az bir saati Türk bestecilere ayrılmış olarak seçkin eserlerden oluşan müzik kaydına sahip olmak a) Senfonik: saat X 15
b) Diğerleri: saat X 10
e) Ses ve enstrüman için çeşitli türlerde özgün eser yaratmış olmak 30
f) Seçkin eserlerden oluşan orkestra eşlikli müzik kaydına sahip olmak (Yorum veya icra) (saat x) 10
29

 

Koreografi alanında sunulan bir eser meydana getirmek a) Uluslararası 60
b) Ulusal 30
30 Koreografisini yaptığı bir eseri sahnelemek; bunları canlı veya stüdyo kayıtlarıyla belgelemek a) Uluslararası 35
b) Ulusal 20
31 Sahne, radyo, tiyatro, sinema ve tasarım dallarından birinde monografik eser 60
32 Eğitim-öğretim görevi a) Verdiği ders (ön lisans, lisans ve lisansüstü)

(yarıyıl başına ortalama kredi saati x)

4
b) Verdiği uygulama/laboratuvar (yarıyıl başına ortalama kredi saati x) 2
c) Katıldığı uygulama/laboratuvar (yarıyıl başına ortalama kredi saati x) 1
34 Proje yöneticiliği (tamamlanmış) (adet x) a) Uluslararası 50
b) Kurumsal 15
c) TUBİTAK 30
d) DPT 40
35 Proje yöneticiliği (süren) (adet x) a) Uluslararası 30
b) Kurumsal 10
c) TUBİTAK 20
d) DPT 25
36 Proje katılımcılığı (tamamlanmış) (adet x) a) Uluslararası 30
b) Kurumsal 10
c) TUBİTAK 15
d) DPT 20
37 Proje katılımcılığı (süren) (adet x) a) Uluslararası 20
b) Kurumsal 6
c) TUBİTAK 10
d) DPT 15
38 Kongre / sempozyum vb. toplantı davetli konuşmacı ( uluslararası ) 30
39 Kongre / sempozyum vb. toplantı davetli konuşmacı (ulusal ) 15
40 b) Uzmanlık alanında dergi editörlüğü (yıl x) a) Uluslararası 20
b) Ulusal 10
c) Sanat, tasarım yarışmalarında jüri üyeliği (yayın veya üyelik sayısı x) a) Uluslararası 20
b) Ulusal 10
41 Yayın kurulu üyeliği ve editörlüğü (her yayın için: yıl x) a) Uluslararası 10
b) Ulusal 5
42 Dergilerde hakemlik (akademik yarışma jüri üyeliği dâhil) ( adet x) a) Uluslararası 10
b) Ulusal 5
43 Akademik yükseltme /atama jürilerinde görev (adet x ) a) Yrd. Doç./ Öğr. Gör. sınav/atama jürilerinde görev 0,5
b) Doçentlik jürilerinde görev 4
c) Doçentlik atamalarında jüri görevi 2
d) Profesörlük jürilerinde görev 6
45 Başarı ödülü a) Uluslararası 35
b) Ulusal kuruluşlar 20
46 Araştırma bursları a) Uluslararası 30
b) Ulusal 10
47 Atıflar  
a) (Kendine atıf hariç) a1) Uluslararası bilim, sanat, tasarım dergilerinde ve kitaplarında (uluslararası etki faktörü x) 40
a.2) Ulusal bilim, sanat, tasarım dergilerinde dergi ve kitaplarında

(ulusal etki faktörü x)

20
b) (Kendine atıf) b.1)Uluslararası yayında kendine atıf

(uluslararası kendine atıf faktörü x)

25
b.2) (Ulusal bilimsel, sanat, tasarım dergilerinde dergi ve kitaplarında dergi ve kitapta)

(Ulusal kendine atıf faktörü x)

5
48 a) Patent ve know-how (adayın adı ile anılan formül, şema, resim, tablo dâhil) aldıysa a.1) Uluslararası 50
a.2) Ulusal 25
b. Patent ve know-how (adayın adı ile anılan formül, şema, resim, tablo dâhil) başvurduysa b.1) Uluslararası 25
b.2) Ulusal 12
49 a) Tez yönetimi (tamamlanmış) (tez x) a.1) Yüksek lisans 20
a.2) Doktora /sanatta yeterlilik 25
a.3) Tezsiz / yüksek lisans projesi 10
b) Tez yönetimi (süren) (tez x) b.1) Yüksek lisans 10
b.2) Doktora /sanatta yeterlilik 20
c) Tez jüri üyeliği (tez x) c.1) Yüksek lisans 2
c.2) Doktora /sanatta yeterlilik 4
d) Ön lisans, lisans bitirme projesi / ödevi 1
51 Diğer faaliyetler  
Bilirkişi 2/Dosya
Proje değerlendirme 2/Proje
Proje izleyicisi 2/Proje
Danışmanlık 2/Rapor
Sosyal etkinliklerde danışmanlık veya sorumluluk 2/Rapor
52 Laboratuvar /atölye yöneticisi 2/Yıl

 

 

 

 

 

 

Tablo 5 Mühendislik Temel Alanı Puanlama Formu

 

1 Birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makale 48
3 İkincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makale 36
4 Birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış derleme 30
5 İkincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış derleme 24
6 Hakemli ulusal dergilerde yabancı dilde yayınlanmış makale 18
8 Hakemli ulusal dergilerde yabancı dilde yayınlanmış derleme 12
10 Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayınlanmış makale 18
12 Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayınlanmış derleme 6
14 Hakemsiz uluslararası dergilerde yayınlanmış makale/derleme 10
15 Hakemsiz ulusal dergilerde yayınlanmış (Türkçe/yabancı dil) makale/derleme 5
16 Sorumlu yazar olma (makale/derleme sayısı x) a) Uluslararası 15
b) Ulusal 8
17 Uzmanlık alanında uluslararası kitap 100
18 Uzmanlık alanında uluslararası kitaba bölüm 60
19 Uzmanlık alanında ulusal kitap 70
20 Uzmanlık alanında ulusal kitaba bölüm 20
21 Uzmanlık alanında uluslararası kitap çevirisi a) Kitap çevirisi 25
b) Makale/bölüm çevirisi 15
23 Uluslararası kongre (sempozyum, panel vb.) tam metin bildiri 24
      Birinci isim veya tebliğ sunuculuğu 6
24 Uluslararası kongre (sempozyum, panel vb.) özet bildiri ve poster 18
      Birinci isim veya tebliğ/poster sunuculuğu 4
25 Ulusal kongre (sempozyum, panel vb.) tam metin bildiri 12
26 Ulusal kongre (sempozyum, panel vb.) özet bildiri ve poster 6
27 Akademik organizasyon (kongre, sempozyum, panel vb.)  
a)   Uluslararası a.1 ) Yönetici 40
  a.2 ) Düzenleme kurulu üyeliği 20
b)   Ulusal b.1 )Yönetici 30
  b.2 )Düzenleme kurulu üyeliği 15
32 Eğitim-öğretim görevi a) Verdiği ders (ön lisans, lisans ve lisansüstü)  (yarıyıl başına ortalama kredi saati x) 4
b) Verdiği uygulama/laboratuvar (yarıyıl başına ortalama kredi saati x) 2
c) Katıldığı uygulama/laboratuvar (yarıyıl başına ortalama kredi saati x) 1
34 Proje yöneticiliği (tamamlanmış) (adet x) a) Uluslararası 50
b) Kurumsal 15
c) TUBİTAK 30
d) DPT 40
35 Proje yöneticiliği (süren) (adet x) a) Uluslararası 30
b) Kurumsal 10
c) TUBİTAK 20
d) DPT 25
36 Proje katılımcılığı (tamamlanmış) (adet x) a) Uluslararası 30
b) Kurumsal 10
c) TUBİTAK 15
d) DPT 20
37 Proje katılımcılığı (süren) (adet x) a) Uluslararası 20
b) Kurumsal 6
c) TUBİTAK 10
d) DPT 15
38 Kongre / sempozyum vb toplantı davetli konuşmacı – uluslararası – 30
39 Kongre / sempozyum vb toplantı davetli konuşmacı – ulusal – 15
41 Yayın kurulu üyeliği ve editörlüğü (her yayın için: yıl x) a) Uluslararası 10
b) Ulusal 4
42 Dergilerde hakemlik (akademik yarışma jüri üyeliği dâhil) ( adet x) a) Uluslararası 10
b) Ulusal 5
43 Akademik yükseltme/atama jürilerinde görev (adet x ) a)  Yrd. Doç./Öğr. Gör. sınav/atama jürilerinde görev 0,5
b) Doçentlik jürilerinde görev 4
c) Doçentlik atamalarında jüri görevi 2
d) Profesörlük jürilerinde görev 6
45 Başarı ödülü a) Uluslararası 35
b) Ulusal kuruluşlar 20
46 Araştırma bursları a) Uluslararası 30
b) Ulusal 10
47 Atıflar  
a) (Kendine atıf hariç) a.1)  Uluslararası bilimsel dergide ve bilimsel kitapta (uluslararası etki faktörü x) 40
a.2) Ulusal bilimsel dergi ve kitapta (ulusal etki faktörü x) 20
b) (Kendine Atıf) b.1)Uluslararası yayında kendine atıf(uluslararası kendine atıf faktörü x) 25
b.2) (Ulusal bilimsel dergi ve kitapta) (ulusal kendine atıf faktörü x) 5
48 a) Patent ve know-how (adayın adı ile anılan formül, şema, resim, tablo dâhil) aldıysa a.1) Uluslar arası 50
a.2) Ulusal 25
b. Patent ve know-how (adayın adı ile anılan formül, şema, resim, tablo dâhil) başvurduysa b.1) Uluslar arası 25
b.2) Ulusal 12
49 a) Tez yönetimi (tamamlanmış) (tez x) a.1) Yüksek lisans 20
a.2) Doktora 25
a.3) Tezsiz yüksek lisans projesi 10
b) Tez yönetimi (süren) (tez x) b.1 ) Yüksek lisans 10
b.2) Doktora 20
c) Tez jüri üyeliği (tez x) c.1) Yüksek lisans 2
c.2) Doktora 4
d) Ön lisans, lisans bitirme projesi / ödevi 1
51 Diğer faaliyetler  
Bilirkişi 2/Dosya
Proje değerlendirme 2/Proje
Proje izleyicisi 2/Proje
Danışmanlık 2/Rapor
Sosyal etkinliklerde danışmanlık veya sorumluluk 2/Rapor
Laboratuvar yöneticisi 2/Yıl
52 Görev süresi 2/Yıl

 

 

 

 

Tablo 6 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Puanlama Formu

 

1 Birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makale 48
3 İkincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makale 36
4 Birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış derleme 30
5 İkincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış derleme 24
7 Hakemli ulusal dergilerde yabancı dilde yayınlanmış makale 20
9 Hakemli ulusal dergilerde yabancı dilde yayınlanmış derleme 18
11 Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayınlanmış makale 18
13 Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayınlanmış derleme 8
14 Hakemsiz uluslararası dergilerde yayınlanmış makale/derleme 10
15 Hakemsiz ulusal dergilerde yayınlanmış (Türkçe / yabancı dil) makale/derleme 5
16 Sorumlu yazar olma veya yürütücü/araştırmacı olduğu projeden olması (makale/derleme sayısı x) a) Uluslararası 15
b) Ulusal 4
17 Uzmanlık alanında uluslararası kitap 100
18 a) Uzmanlık alanında uluslararası kitaba bölüm 60
b) Uzmanlık alanında uluslararası kitap editörlüğü 60
19 Uzmanlık alanında ulusal kitap 70
20 a) Uzmanlık alanında ulusal kitaba bölüm 20
b) Uzmanlık alanında ulusal kitap editörlüğü 20
21 Uzmanlık alanında uluslararası çeviri a) Kitap çevirisi 25
b) Makale/bölüm çevirisi 15
23 Uluslararası kongre (sempozyum, çalıştay, panel vb.) tam metin bildiri 24
  Birinci isim veya tebliğ sunuculuğu 6
  Kabul edilmiş ve yayımlanmamış 9
24 Uluslararası kongre (sempozyum, çalıştay, panel vb.) özet bildiri ve poster 18
  Birinci isim veya tebliğ/poster sunuculuğu 3
  Kabul edilmiş ve yayımlanmamış 5
25 Ulusal kongre (sempozyum, çalıştay, panel vb.) tam metin bildiri 20
26 Ulusal kongre (sempozyum, çalıştay, panel vb.) özet bildiri ve poster 12
27 Akademik organizasyon (kongre, sempozyum, çalıştay, panel vb.)  
a)   Uluslararası a.1) Yönetici 60
a.2) Düzenleme kurulu üyeliği 20
b)   Ulusal b.1) Yönetici 45
b.2) Düzenleme kurulu üyeliği 15
32 Eğitim-öğretim görevi a) Verdiği ders (ön lisans, lisans ve lisansüstü)  (yarıyıl başına ortalama kredi saati x) 4
b) Verdiği uygulama/laboratuvar (yarıyıl başına ortalama kredi saati x) 2
c) Katıldığı uygulama/laboratuvar (yarıyıl başına ortalama kredi saati x) 1
34 Proje yöneticiliği (tamamlanmış) (adet x) a) Kapsamı uluslararası 30
b) Kapsamı ulusal 25
c) Kapsamı kurumsal 15
35 Proje Yöneticiliği (Süren) (Adet X) a) Kapsamı uluslararası 20
b) Kapsamı ulusal 15
c) Kapsamı kurumsal 10
36 Proje Katılımcılığı (Tamamlanmış) (Adet X) a) Kapsamı uluslararası 15
b) Kapsamı ulusal 10
c) Kapsamı kurumsal 8
37 Proje Katılımcılığı (Süren) (Adet X) a) Kapsamı uluslararası 10
b) Kapsamı ulusal 8
c) Kapsamı kurumsal 5
38 Kongre / sempozyum vb. toplantı davetli konuşmacı – uluslararası 30
39 Kongre / sempozyum vb. toplantı davetli konuşmacı – ulusal – 15
40 Yarışmalarında jüri üyeliği (yayın veya üyelik sayısı x) a) Uluslararası 20
b) Ulusal 10
41 Yayın kurulu üyeliği ve editörlüğü (her başvuru için: yıl x) a) Uluslararası 10
b) Ulusal 2
42 Dergilerde hakemlik (akademik yarışma jüri üyeliği dâhil) ( adet x) a) Uluslararası 10
b) Ulusal 5
43 Akademik yükseltme/atama jürilerinde görev (adet x ) a) Yrd. Doç./Öğr. Gör. jürilerinde görev 0,5
b) Doçentlik jürilerinde görev 4
c) Doçentlik jürilerinde görev 2
d) Profesörlük jürilerinde görev 6
45 Başarı ödülü a) Uluslararası 35
b) Ulusal 20
46 Araştırma bursları a) Uluslararası 30
b) Ulusal 10
47 Atıflar a.1)  Uluslararası bilimsel dergide ve bilimsel kitapta (uluslararası etki faktörü x) 40
a) (Kendine atıf hariç) a.2) Ulusal bilimsel dergi ve kitapta (ulusal etki faktörü x) 20
a.3) Uluslararası bilim, kültür, sanat ve tasarım dergilerinde ve kitaplarında (uluslararası etki faktörü x) 40
a.4)  Ulusal bilim, kültür, sanat ve tasarım dergilerinde ve kitaplarında (ulusal etki faktörü x) 5
b) (Kendine atıf) b.1)Uluslararası yayında kendine atıf (uluslararası kendine atıf faktörü x) 25
b.2) Ulusal bilimsel dergi ve kitapta (ulusal kendine atıf faktörü x) 5
b.3) Uluslararası yayında  yapıta ve projeye atıf (uluslararası yapıta ve projeye atıf faktörü x ) 25

 

b.4)Ulusal yayında yapıta ve projeye atıf (ulusal yapıta ve projeye atıf faktörü x) 5
49 a) Tez yönetimi (tamamlanmış) (tez x) a.1) Yüksek lisans 20
a.2) Doktora 25
a.3) Tezsiz yüksek lisans projesi 10
b) Tez yönetimi (süren) (tez x) b.1) Yüksek lisans 10
b.2.) Doktora 20
c. Tez jüri üyeliği (tez x) c.1) Yüksek lisans 2
c.2) Doktora 4
d) Ön lisans, lisans bitirme projesi / ödevi 1
51 Diğer faaliyetler  
Bilirkişi 2/Dosya
Proje değerlendirme 2/Proje
Proje izleyicisi 2/Proje
Danışmanlık 2/Rapor
52 Görev süresi 2/Yıl

 

 

 

 

Tablo 7 Spor Bilimleri Temel Alanı Puanlama Formu (Tablo 1’e ek olarak verilmiştir.)

 

27 Akademik organizasyon (kongre, sempozyum, panel sanat ve tasarım etkinlikleri, sportif organizasyonlar)  
a)   Uluslararası Yönetici   40
  Düzenleme kurulu üyeliği   20
b)   Ulusal Yönetici   30
  Düzenleme kurulu üyeliği   15
33 Ulusal / uluslararası spor teşkilatları kurul üyeliği    
a ) Uluslararası Yönetim kurulu   20
  Genel kurul   20
  Teknik kurul   20
  Eğitim kurulu   20
  Hakem kurulu   20
  Sağlık kurulu   20
 b ) Ulusal Yönetim kurulu   10
Genel kurul   10
Teknik kurul   10
Eğitim kurulu   10
Hakem kurulu   10
Sağlık kurulu   10
44 Sporda hakemlik, antrenörlük, idarecilik, mentor, kondisyoner, fizyoterapist, spor hekimi vb. a) Uluslararası 15
b) Ulusal 7
45 Başarı ödülü a) Uluslararası 35
b) Ulusal 20

 

 

 

 

Tablo 8 İdari Faaliyetler Puanlama Formu (Diğer tablolara ek olarak verilmiştir.)

 

 

50 Rektörlük
Komisyon başkanlığı 12 / Yıl
Koordinatörlük 10 / Yıl
Dekanlık  
Komisyon başkanlığı 10 / Yıl
Koordinatörlük 8 / Yıl
Enstitü  
Komisyon başkanlığı 8 / Yıl
Koordinatörlük 7 / Yıl
Öğrenci danışmanlığı 4 / Yıl
Yüksekokul  
Komisyon başkanlığı 6 / Yıl
Koordinatörlük 5 / Yıl
Öğrenci danışmanlığı 3 / Yıl
Meslek yüksekokulu  
  Komisyon başkanlığı 4 / Yıl
Koordinatörlük 3 / Yıl
Öğrenci danışmanlığı 2 / Yıl
Lisans ve ön lisans programı olan bölüm, ana bilim dalı, ana sanat dalı, program  
Komisyon başkanlığı 3 / Yıl
Koordinatörlük 2 / Yıl
Öğrenci danışmanlığı 1 / Yıl

 

[1] Örnek başvuru formu sayfasında yer almaktadır.