Marmara Denizi Fotoğraf Yarışması

Marmara Belediyeler Birliği (MBB)
“Marmara Denizi” Fotoğraf Yarışması
Şartname

Yarışmanın Adı: “Marmara Denizi”.

Yarışmanın Organizasyonu:
“Marmara Denizi Fotoğraf Yarışması”, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından
düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Marmara Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilecektir.

Konu ve Amaç:
Marmara Denizi, doğal ve tarihi zenginlikleri, kıyıları, turizm potansiyeli ve deniz ürünleri açısından dünyanın eşsiz iç denizlerinden biridir.
Marmara Denizi’nin su ve yaşam, çevre, ekosistem, sürdürülebilirlik, flora ve faunanın korunması vb temalar kapsamında fotoğraflarla belgelenmesi, ülkemiz fotoğraf sanatına katkı sağlanması ve fotoğraf sanatçılarının çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Kategori ve Bölümler:
“Marmara Denizi Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Genel Katılım Koşulları:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır. TFSF
temsilcileri, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları),
Marmara Belediyeler Birliği çalışanları ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
• Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
• Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı
değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
• Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen
fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb insanız hava araçlarıyla
çekilen fotoğraflar da yarışmaya kabul edilir.
• Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Marmara Bölgesi sınırları
içinde, 2016 – 2017 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya
kısmen kullanılması ve 2016’dan daha eski yıllardaki fotoğraflarla katılım kural ihlali sayılır.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
• Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide
edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”
(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
• TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
• Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
• Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme
bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
• Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. Bu
albümden tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye derneklere, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na birer adet gönderilecektir.
• Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
• Yarışma sonuçları Marmara Belediyeler Birliği’nin www.marmara.gov.tr web sitesinden,
Marmara Belediyeler Birliği’nin organizasyonu olan Marmara Denizi Sempozyumu’nun
www.marmaradenizisempozyumu.com web adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları:
• Dereceye girerek ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Marmara Belediyeler Birliği’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Marmara Belediyeler Birliği’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından
kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.
Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin
olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
• Eserlerin kullanım hakkı Marmara Belediyeler Birliği ile fotoğrafçıya aittir.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur.
İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen
fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici kurum olarak Marmara Belediyeler Birliği ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
• Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
• Düzenleme Kurulu ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler.
Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Marmara Belediyeler
Birliği hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
• Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale
edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde
yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
• Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Marmara Belediyeler Birliği’nin
www.marmara.gov.tr web sitesi, Marmara Belediyeler Birliği’nin organizasyonu olan Marmara Denizi Sempozyumu’nun www.marmaradenizisempozyumu.com web adresi ile TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2017’de yer alacaktır.
• Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
• Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
• TFSF’nin sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de
geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
• Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
• Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır.
İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
• İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız:
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Dijital Color) > DC).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “çevre duyarlılığı” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_cevre_duyarliligi” gibi olur.
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Marmara Belediyeler Birliği
(MBB) sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 08.11.2017, saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 14.11.2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 17.11.2017
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 21.11.2017 (Ödül ve sergileme alanları, tarih, yer ve saat ayrıca
bildirilecektir.)

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
Emre İKİZLER Fotoğraf Sanatçısı, Prof. Öğretim Üyesi
İlyas GÖÇMEN (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
Mustafa KOCAKOÇ (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı, MBB
Mürsel YAĞCIOĞLU (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
Nevzat ÇAKIR (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı, Yazar
(Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır. Toplantı günü yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir
hafta içinde yinelenir.)

Ödül-Sergilemeler:
Birincilik 3.000.- TL
İkincilik 2.000.- TL
Üçüncülük 1.000.- TL
Mansiyon (3 adet) 500.- TL
Sergileme (En fazla 30 adet) 250.- TL

Düzenleme Kurulu:
M. Cemil ARSLAN MBB Genel Sekreteri
Ahmet Cihat KAHRAMAN MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü
Hatice ERKAN MBB Kurumsal İletişim Koordinatörü
Emrehan Furkan DÜZGİDEN MBB Kurumsal İletişim Uzmanı

Yarışma İletişim/Sekreterya:
Emrehan Furkan DÜZGİDEN (Marmara Belediyeler Birliği)
Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü 34134
Fatih – İstanbul/Türkiye
Telefon: 0212 402 19 00
e-posta: fotograf@marmara.gov.tr