Liseliler Çevrimiçi Bilgi Yarışması

Liseliler
Liseliler Bilgi Yarışması

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI LİSELİLER ÇEVRİMİÇİ BİLGİ YARIŞMASI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE 1- Bu Şartnamenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerimize 30 Ağustos Zafer Bayramının, şanlı tarihimiz boyunca hür ve bağımsız yaşamış asil Türk milletinin vatanımızı işgal girişiminde bulunanlara karşı kazandığı büyük bir zafer olduğunun ve esaret altında yaşayan mazlum milletler için umut kaynağı olan ülkemizin vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini her zaman canı pahasına koruyacağının anlatılmasıdır.

MADDE 2- Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması’na katılımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

MADDE 3- Bu şartname; 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ile 21.01.2020 tarihli ve 83203306-10.04- E.1563891 sayılı Makam Onayı (Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi)’na dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4-Bu şartnamede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü,
c) MEM: İl Millî Eğitim Müdürlüğünü,
ç) Okul: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarını,
d)Yarışma: 30 Ağustos Zafer Bayramı Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması
e) Öğrenci: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri,
f) Merkez Yürütme Komisyonu: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyonu,
ifade eder.

MADDE 5 (1) 30 Ağustos Zafer Bayramı Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması’na ilişkin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) Yarışma, tek kategoride ve Türkiye dereceleri şeklinde düzenlenecektir. Merkez Yürütme Komisyonu gerek gördüğü takdirde müsabaka usul ve esaslarında değişikliğe gidebilir.
b) Yarışma, Genel Müdürlük Uygulama Talimatı esas alınarak yapılır.
e) Genel Müdürlük, yarışma ile ilgili her türlü duyuru ve sponsorluklara ilişkin esasları belirler.
f) Yarışmada dereceye girenlerin tescil işlemi Merkez Yürütme Komisyonuna aittir.

MADDE 6(1) Merkez Yürütme Komisyonu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü onayı ile Ağustos ayının birinci haftasında oluşturulur ve görev süresi yarışma takvimi ile sınırlıdır.
(2) Merkez Yürütme Komisyonu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı başkanlığında, bir Şube Müdürü ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli üç öğretmen olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur.
(3) Merkez Yürütme Komisyonu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve gerekli kararları alır.
(4) Komisyon;
a) Yarışma usul ve esaslarını belirleyerek faaliyet takvimini oluşturur,
b) Yarışma ile ilgili afişleri hazırlar/hazırlatır,
c) Genel Müdürlüğün internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında gerekli duyuruların yapılmasını organize eder,
d) Ödüllerin, dereceye giren öğrencilere ulaştırılmasını koordine eder,
e) Yarışma sonuçlarını değerlendirir.
İl/İlçe Milli Eğitim ve Okul Müdürlükleri
a) Yarışma ile ilgili duyuruların öğrencilere ulaştırılmasını sağlar,
b) İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlüklerine ait internet sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında Yarışmanın duyurusunu yayınlar,
c) Yarışma ile ilgili öğrencilerden gelen soruları yanıtlar.

MADDE 7(1) Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin bedeli Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce karşılanacaktır.

Katılım Koşulları
MADDE 8
(1) Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında
öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.
(2) adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular yarışma saatine kadar devam edecektir. Başvuru yapmak yarışmaya katılım koşuludur.
(3) Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla yarışmaya giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.
(4) Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.
(5) Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

MADDE 9 (1) Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir.
(2) Yarışma soruları 30.08.2020 tarihinde saat 12.30’da başvuru adresinde de yayınlanacaktır.

MADDE 10 (1) Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecektir.
(2) Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler Merkez Yürütme Komisyonu
tarafından incelenerek dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacaktır.
(3) Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci başarılı sayılacaktır.
(4) İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler
değerlendirmeye alınmayacak, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya
aktarılacaktır.

MADDE 11 (1) Yarışma sonuçları 30 Ağustos 2020 günü saat 17:00’da ogm.meb.gov.tr
sitesinde yayınlanacaktır.

Ödüller
MADDE 12
Yarışmada ilk 3 dereceye giren öğrencilere “30 Ağustos Hatıra Seti ve Kitap Seti”
verilecektir.
Ödüller, dereceye girenlere ödülleri kargo ile gönderilecektir.

Yarışmanın Başlaması 30.08.2020 12:30
Sonuçların Değerlendirilmesi 30.08.2020
Sonuçların İlanı 30.08.2020 17:00

Başvuru Formu : https://ogm.eba.gov.tr/YarismaBasvuru.aspx?Id=6