Liseliler Arası Deneme, Hikâye ve Şiir Yazma Yarışması

Liseliler Arası Deneme, Hikâye ve Şiir Yazma Yarışması

TÜRKİYE’NİN GENÇLERİ TÜRKİYE’NİN DARBELERİNİ ve DİRENEN MİLLET İRADESİNİ YAZIYOR

Son Katılım Tarihi: 12 Mart 2017

Yarışmaya lise ve dengi okullarda öğrenci olanlar katılacaktır. Yarışma deneme, hikâye ve şiir alanlarında yapılacak; her öğrenci yarışmaya sadece bir kategoride (deneme, hikâye veya şiir) tek bir eserle katılacaktır. Eleme ve sıralama sınıflardan başlayarak devam edecektir. Sınıf, okul, ilçe ve il elemeleriyle devam edecek olan seçme, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’ne il komisyonlarından 27 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak son teslimlerle sonlanacaktır.

Şartnamede açık ifadelerle yer alan şekliyle “sınıflar her kategoriden en fazla üç eserle yarışmaya katılabilecektir. Her okul, sınıflardan gelen eserler arasından her bir alandan en fazla beş eseri ilçe komisyonlarına gönderecektir. İlçe komisyonları gelen eserler arasından her alandan en çok on eseri il komisyonlarına gönderecek ve il komisyonları:

a) Büyükşehir statüsünde olanlar her alandan en çok yirmi beş,
b) Diğer iller her alandan en çok on eseri Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’ne gönderecektir.”

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI,
TÜRKİYE DİL ve EDEBİYAT DERNEĞİ, TÜRK DİL KURUMU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN
“TÜRKİYE’NİN DARBELER TARİHİ ve 15 TEMMUZ MİLLÎ İRADE ZAFERİ”
KONULU LİSELER ARASI DENEME, HİKÂYE ve ŞİİR YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

A. AMAÇ ve KAPSAM
Ülkemizde yaşanan darbelere dikkat çekmek ve 15 Temmuz’da yaşanan darbe
girişiminin yaşattığı travmanın genç nesiller üzerindeki etkisini anlamak için Millî Eğitim
Bakanlığı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile Türk Dil Kurumu işbirliği ile hâlen resmî ve
özel tüm ortaöğretim [lise ve dengi okullar] okul ve kurumlarında okuyan öğrencilere
yönelik “Türkiye’nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Millî İrade Zaferi” konulu deneme,
hikâye ve şiir yazma yarışması düzenlenmiştir.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ramak kala, kaynağını milletten almayan,
millet ve devlete karşı girişilen hiçbir hareketin meşru olmadığına dikkat çekmek ve gençleri
millet iradesine, devlete, demokrasi ve özgür yaşama yönelik girişimlerin meşru
olmadığı/olamayacağı hususunda bilinçlendirmek, ana amaç olarak belirlenmiştir.

B. YARIŞMANIN KONUSU
Ana Tema: “Türkiye’nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Millî İrade Zaferi” olarak
belirlenmiştir.
1. Öğrencileri tarihimizde yaşanan darbeler ve sonuçları konusunda bilgilendirmek
ve konuya olan duyarlılıklarını artırmak,
2. Demokrasi bilincini geliştirmek,
3. Öğrencilere birlikte yaşama fikrini anlatarak, farklı inanç ve düşüncelere saygı
duyma ilkelerini içselleştirmelerini sağlayacak alt yapıyı oluşturmak,
4. Demokrasilere özgü seçim, parlamento, yasama, insan haklarına ve farklı yaşam
biçimlerine saygı kurallarının gerekliliği konusunda öğrencileri bilgilendirmek,
5. Çoğulcu toplumların demokrasi deneyimlerini aktarmak,
6. Mesianik [mesihçi anlayış-kurtarıcı beklentisi] ve kişilere endekslenmiş din
öğretisinin “din istismarı” olduğuna ve 15 Temmuz vakasının bir daha yaşanmaması
için din öğretiminin doğru dini kaynak ve kurumlardan alınması gereğine dikkat çekmek,
7. Okullarda 15 Temmuz’u konu alan sınıflar arası münazaralar tertip etmek ve
yapılan darbelerin ülkede sebep olduğu olumsuzlukları öğrencilere anlatmak,
8. Darbelerin demokrasi içinde yaşama, özel hayat ve ekonomik hayata verdiği
zararları örnekleriyle anlatmak; ihtiyaç hâlinde komşu ülkelerde yapılan darbelerden
de örnekler vererek, darbeye maruz kalan ülkelerdeki hayatın her alanındaki geri
kalmışlıkları öğrencilere anlatmak,
9. Millet iradesine dayanmayan yönetimlerin, yönettikleri toplumları mutlu
edemedikleri ve ülkelerinde istikrar sağlayamadıklarını etraflıca anlatmak.

C. KATILIM
1. Konusu “Türkiye’nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Millî İrade Zaferi” olarak
belirlenen deneme, hikâye ve şiir yazma yarışmasına; 2016-2017 eğitim ve
öğretim yılında Türkiye’deki resmî ve özel tüm ortaöğretim okul ve kurumlarında
okumakta olan öğrenciler katılacaktır.
2. Her öğrenci yarışmaya sadece bir kategoride (deneme, hikâye ve şiir) tek bir
eserle katılacaktır.
3. Sınıflar her kategoriden en fazla üç eserle yarışmaya katılabilecektir.
4. Her okul, sınıflardan gelen eserler arasında her bir alandan en fazla beş eseri ilçe
komisyonlarına gönderecektir.
5. İlçe komisyonları gelen eserler arasından her alandan en çok on eseri il
komisyonlarına gönderecek ve il komisyonları: a) Büyük şehir statüsünde olanlar
her alandan en çok yirmi beş, b) Diğer iller her alandan en çok on eseri Türkiye
Dil ve Edebiyat Derneğine gönderecektir.
6. Resmi başvuru formu www.tded.org.tr internet sitesinden indirilecektir.
7. Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Rehberlik ve Psikolojik Danışman
öğretmenleri ile sınıf rehber öğretmenleri tarafından Genç Osman’ın katliyle
başlayan ve Abdülaziz’e yapılan ilk askeri kalkışma ile 1960, 1971, 1980, 28
Şubat, 27 Nisan, 19-25 Aralık ve 15 Temmuz’u konu alan “DARBELER TARİHİ”
hususunda bilgilendirilecektir.

D. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1. Deneme, hikâye ve şiirler; A4 kâğıdına 1,5 satır aralığı ve 12 puntoyla Times New
Roman yazı karakteriyle yazılacaktır.
2. Her metin en çok iki bin kelime olacaktır. [Şiirler 1000 kelimeyi geçmeyecektir.]
3. Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
4. Şiirler serbest ölçü ile yazılacaktır.
5. Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmamış
ya da başka herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış,
dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde
yarışmacı tüm haklarından feragât etmiş kabul edilecektir.
6. Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.
7. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler,
değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir.

E. YARIŞMA DEĞERLENDİRME KURULLARI VE SÜRECİ
1. Okul: Öğrenciler tarafından yazılan eserleri teslim almak, tasnif etmek ve
değerlendirmek üzere her okulda Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih
öğretmenlerinin yer aldığı üç kişiden oluşan “Eser Değerlendirme
Komisyonu” kurulacaktır. Komisyon her kategoride (deneme, hikâye ve şiir)
başvuruda bulunan eserler arasından en çok on tanesini belirleyecek ve ilçe
millî eğitim komisyonuna gönderecektir.
2. İlçe: Komisyon ilçelerindeki okullardan gelen metinleri değerlendirerek, her
kategoride seçilen eserlerden en çok on tanesini, başvuru formunu
doldurarak şartnamede belirtilen kurallar çerçevesinde CD ortamında
değerlendirme raporu ile il millî eğitim müdürlüklerine gönderecektir.
3. İl: İlçe millî eğitim müdürlüklerindeki eğitim ve kültür komisyonlarından gelen
eserleri değerlendirmek üzere teslim alacak, yapılan değerlendirme
sonucunda her kategoriden seçilen en çok on eseri puanlayarak bir
değerlendirme raporu hazırlayacak ve her kategoriden seçtikleri on eseri
[Büyükşehir statüsündeki iller en çok 25 (yirmi beş) eseri] CD ortamında,
eksiksiz bir şekilde şartnamede belirtilen kurallar çerçevesinde il adına
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) genel merkezine gönderecektir.
4. TDED genel merkezine ulaşan metinlerin her birine yazar isimleri kapatılarak
birer numara verilecek, orijinal metin, verilen numara zarfa basılarak
kapatılacak ve arşivlenecektir. Metnin isimsiz ve numaralı hâli çoğaltılarak
seçici kurula verilecektir.
5. Değerlendirme kurullarında görev alan kişilerle TDED genel merkez ile şube
yöneticilerinin birinci dereceden akrabalarının öğrenci yakınları bu yarışmaya
katılamazlar. Yarışmaya katıldıkları ve dereceye girdikleri sonradan tespit
edilenlerin dereceleri iptal edilerek, ödülleri geri alınır. Puanlamada onu takip
eden ilk kişi bu ödül ve dereceyi alır.
6. Yarışmaya gönderilen bütün eserlerin telif haklarının Türkiye Dil ve Edebiyat
Derneği’ne ait olduğu peşinen kabul edilmiş sayılır. Dernek uygun gördüğü
eserleri yayımlama hakkını saklı tutar. Eserin kısmen ve/veya tamamen
yayımlanması hâlinde yarışmacılara ayrıca bir ödemede bulunulmaz.
7. Türkiye genelinde dereceye giren ilk yüz eser ve dereceye girmese dahi
yayımlanmaya değer görülen diğer çalışmalar ortak kitap olarak basılacak ve
yarışmaya eser gönderen her okula üç adedi geçmemek üzere
gönderilecektir.
8. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen
eserler değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir.
9. Bu proje, Millî Eğitim Bakanlığı adına Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği yönetiminde yürütülecektir.

TDED Seçici Kurulları

Seçici Genel Kurul I
Üniversitelerin Türk Edebiyatı ve Sosyal Bilim Bölümlerinde doktora yapan
araştırma görevlileri, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün görevlendireceği Türk Dili
ve Edebiyatı öğretmenleri ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğini temsilen iki kişiden
oluşacaktır. Bu kurul, il millî eğitim müdürlükleri komisyonlarından gelen metinleri
değerlendirerek bir üst komisyona iletilecektir.
Her metin en az üç komisyon üyesi tarafından değerlendirilir. 100 (yüz) tam
puan üzerinden ortalaması 75 (yetmiş beş) ve üzeri olan eserler, bir üst komisyona
gönderilir.

Seçici Genel Kurul II
TDED tarafından belirlenen üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal
Bilimler Bölümlerindeki öğretim üyeleri ile Millî Eğitim Bakanlığı adına Ortaöğretim
Genel Müdürlüğünden bir Daire Başkanı, TDED Genel Merkez adına bir temsilci ile
Dil ve Edebiyat Dergisi adına katılan temsilcilerden oluşan seçici kurul; alt
komisyondan gelen ve 100 (yüz) tam puan üzerinden ortalaması 75 (yetmiş beş) ve
üstü olan eserleri değerlendirir. Her kategoride ilk altı dereceyi paylaşan ve
mansiyona değer görülen üç eser, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

G. Ödüller
Yarışmada dereceye giren her kategorideki eserlerin aşağıda belirtilen ödülleri
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) genel merkezi tarafından karşılanacaktır.
Her Kategoride dereceye giren eserler için belirlenen ödüller

(Deneme, Hikâye, Şiir alanlarında her biri için):
• Birincilik: Cumhurbaşkanlığının uygun gördüğü bir yurt dışı gezisine sayın
Cumhurbaşkanı ile gitmek [Pasaport masrafları ve bireysel masraflarını kendisi
karşılayacak]. 15.000_ ₺ (on beş beş bin) nakit. TDK kitapları ve TDED kitapları ile Dil
ve Edebiyat dergisine bir yıllık abonelik.
• İkincilik: 10.000_ ₺ (on bin) nakit. TDK kitapları ve TDED kitapları ile Dil ve Edebiyat
dergisine bir yıllık abonelik.
• Üçüncülük: 5.000_ ₺ (beş bin) nakit. TDK kitapları ve TDED kitapları ile Dil ve
Edebiyat dergisine bir yıllık abonelik.
Ayrıca ilk üç sırayı paylaşan öğrencilere:
• Üniversite tahsilleri süresince TDED’in Dil ve Edebiyat Dergisi’nde yazı yazmak
kaydıyla yönetim kurulunca her yıl için belirlenen miktarda burs. [Yazı gönderilmediği veya
yayınlanmaya değer görülen nitelikte olmadığı takdirde her hangi bir ödemede bulunulmaz.]
• TDK Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu, Ekrem Erdem tarafından kaleme alınan
“Bizimki Türkçe Sevdası” ve daha önce yapılan yarışmalarda dereceye giren
öğrencilerimizin “Denemeler, Hikâyeler ve Şiir” kitapları ile aylık yayımlanan Dil ve
Edebiyat Dergisi’ne 1(Bir) yıllık abonelik.
• MEB, TDK ve TDED imzalı;
-Birinci öğrenciye, okuluna ve öğretmenine “Altın Renkli” “Katılım Belgesi”.
-İkinci öğrenciye, okuluna ve öğretmenine “Gümüş Renkli”, “Katılım Belgesi”.
-Üçüncü öğrenciye, okuluna ve öğretmenine “Bronz Renkli”, “Katılım Belgesi”.
• İlk üç dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine Türk Dil Kurumu
Sözlüğü ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ile aylık yayımlanan Dil ve Edebiyat
Dergisi’ne 1 yıllık abonelik.
• Her Kategoride Mansiyon Ödülü Kazanan Öğrencilere (Her kategoride üç mansiyon
verilecektir):
1,000_ ₺ (bin) nakit ile Türk Dil Kurumu Sözlüğü ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu
ile aylık yayımlanan Dil ve Edebiyat Dergisi’ne 1 (Bir) yıllık abonelik.

F. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruların yapılması. 30 Ocak 2017

Okullarda “Türkiye’nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Millî İrade
Zaferi” konusunun anlatımı ve metinlerin yazılması. 28 Şubat-12 Mart 2017

Okullarda seçilen eserlerin ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslimi. 13-15 Mart 2017

İlçe millî eğitim müdürlüklerince seçilen eserlerin il millî eğitim
müdürlüklerine teslimi. 30 Mart 2017

İl millî eğitim müdürlüklerince seçilen eserlerin şartnamede yer alan
iletişim adresindeki TDED Genel Merkezine gönderilmesi.
(Eserlerin süresinde teslim edilememesinden ve yaşanacak
gecikmelerden il millî eğitim müdürlükleri sorumludur.)
27 Mayıs 2017

TDED Genel Merkezi tarafından ilk üç dereceye giren ve mansiyona tabi
eserlerin ilân edilmesi.
(Ödül töreni öncesi dereceye giren öğrenciler, TDED Genel Merkezi web
sayfasında duyurulacak, ayrıca okulları ile bağlı oldukları il millî eğitim
müdürlüklerine gerekli bilgilendirmeler; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
ile TDED tarafından yapılacaktır.)
30 Haziran 2017

Ödül Töreni [Cumhurbaşkanlığı Külliyesi-Beştepe Millet Kongre ve
Kültür Merkezi-ANKARA]
TEMMUZ 2017

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
1- Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Merkezi
Katılım Adresi: Nişanca Mah. Feshane Cd. No:3 Eyüp/İstanbul.
İletişim: Gamze BAYRAM Tel: 0 212 581 61 72 Faks: 0212 581 12 54
e-mail: [email protected] web: www.ded.org.tr
Yazışma İçin: Feshane Cd. No:3 Eyüp/İstanbul (Eyüp Merkez Karakolu Karşısı)
2- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No: 98 Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 B Blok
Kızılay/Çankaya/ANKARA Tel: 0 312 413 15 04
Not: Ödül töreni Sayın Cumhurbaşkanı’nın katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı KülliyesiBeştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

3 YORUMLAR

  1. Ben kazananları çok merak ediyorum bende deneme yazdım ama hiç geri dönüş alamadım 😔oysa ağlayarak yazmıştım o denememi bakıyorum bakıyorum ama kazananları söylemiyorlar

  2. 15 temmuz 2017 tarihinde yapılacakken Eylüle ertelenen şiir yarışmasının sonucu ne oldu acaba bilen varmı bizde katıldık henüz netice yok yani en azından sonuçlandımı bilelim….

    • Ödül töreni Temmuz 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi-Beştepe Millet Kongre ve
      Kültür Merkezinde gerçekleşmesi gerekiyordu. Şartname de bu şekilde bilgi mevcut.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.