Lise ve Üniversite Öğrencileri Sıfır Atık Kısa Film Yarışması

Sıfır Atık Kısa Film Yarışması

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SIFIR ATIK KISA FİLM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU
İşin Konusu: Sıfır atık projesinin tanıtımı, değerlendirilebilen atıkların ülkemiz ekonomisine
katkısını, çevreye kontrolsüz bırakılan atıkların doğaya verdiği zararlara ilişkin ülke genelinde
öğrencileri düşünmeye sevk etmek; öğrencilerin sıfır atık ilgisini artırmak, öğrencilerde sıfır atık
bilinci oluşturmak ve farkındalığı artırmak amacıyla kısa film yarışması gerçekleştirilecektir.

2. YARIŞMA KATEGORİ/BÖLÜMLERİ:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde Türkiye genelinde
düzenlenen kısa film yarışması; Lise ve Üniversite öğrencilerini kapsamaktadır. Yarışmanın genel
konusu Sıfır Atık ve Sıfır Atığın insan yaşamı ve doğa üzerine etkilerini vurgulamalıdır.
• Lise 9-10-11-12’inci sınıflar yarışmada birlikte değerlendirilecektir.
• Üniversite ve Yüksekokul (Örgün Öğretim, İkinci Öğretim ve Açık öğretim) öğrencileri
yarışmaya dahildir. Ancak KKTC üniversiteleri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri
yarışmaya dahil değildir.

3. YARIŞMA KOŞULLARI:
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b. Her öğrenci ya da grup yarışmaya sadece 1 (bir) eserle katılabilir.
c. Öğrenciler yarışmaya bireysel katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabilirler. Grup
katılımlarında kişi sınırlaması yoktur. Ödül miktarı, grup içerisinde yer alan öğrencilere eşit olarak
paylaştırılır.
d. Yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi 5 dakikayı geçmemelidir. Süre sınırlamasına
uymayan kısa filmler, ön kurul tarafından dikkate alınmaz ve elenir.
e. Ön kurul tarafından oy çokluğuyla yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kısa filmler
değerlendirmeye alınmaz.
f. Yarışmaya katılan kısa filmler HD formatta olmalı ve dosya uzantısı H264/MP4 veya MOV
olarak hazırlanmalıdır. Filmin dosya büyüklüğü 900 MB’ı aşmamalıdır. Teknik şartlara uymayan kısa
filmler, ön kurul tarafından dikkate alınmaz ve elenir.
g. Yarışmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden
yakınları katılamazlar.
h. Haklarında herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu tarafından yapılan yarışmalarla ilgili
verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
i. Son katılım tarihi itibariyle 18 yaş ve altı katılımcıların yarışma web sitesinden indirecekleri
Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatnamesini doldurup PDF dosya şeklinde siteye yüklemeleri
gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

j. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül
alan kısa filmler katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
k. Yarışmaya katılacak eserler başka bir eserden kopya edilmemelidir.
l. Yarışmaya gönderilen kısa filmlerde görülebilecek insanların görüntülerinin çekilmesine ve
yarışmaya gönderilmesine; kısa filmin görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir.
m. Yarışmaya gönderdiği kısa film üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural
ihlali sayılır.
n. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik
yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde
idareye iade edilir.
o. İdare, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da
ertelenmesine karar verebilir. İdare, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve
kuralları belirleme hakkına sahiptir. İdare, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen
durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü
değişikliği yapmaya yetkilidir.

4. TELİF (KULLANIM) HAKKI:
a. Yarışmaya katılan kısa filmlerin yayın, kullanım ve gösterim hakkı idareye ait olacaktır.
b. Katılımcı kısa filmin yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, yarışma sonuçlarının duyurusu
için internet, görsel ve yazılı basın kanallarında kullanılmasına, yer ve muhteva sınırı olmadan idare
ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında kullanım hakkını verdiğini peşinen
kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat
gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil,
umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için idareye izin/muvafakat verdiğini
kabul eder.
c. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat
için idareden ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve
maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
d. Katılımcı, yarışma için yüklediği kısa filmin tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi
tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait
görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
e. Yarışmaya gönderilen eserlerde gizli ticari iletişim de dâhil olmak üzere, hiçbir ticari iletişim
türüne yer verilmemesi gerekmektedir. Eserlerin hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel
kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptığı
her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan reddedilir
f. Yarışmaya gönderilen kısa filmlerde görünebilecek insanların görüntülerinin çekilmesine ve
yarışmaya gönderilmesine, görüntülerin internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluğu yarışmacıya aittir.
g. Yarışmaya katılan eserler idarenin web sitelerinde , aynı zamanda idareye ait Sosyal Medya
(Facebook, Twitter, Instagram vb) ve her türlü dijital medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve
yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanabilecektir.

5. YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
a. Yarışma online (çevrimiçi) sistemine göre yapılacağından, web sitesine yüklenmiş kısa filmler
dışında alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
b. Yarışma online (çevrimiçi) olarak yüklenmesi www.sifiratikyarismasi.com adresinden kayıt
ve kısa filmi yükleme adımları takip edilerek gerçekleşecektir.
c. İlgili sayfaya kısa filmi yükleyebilmek için önce kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt
akabinde vido yüklemesi yapılabilmektedir. Ayrıca, videonuzu sonra yüklemek isterseniz veya
yüklerken sorunla karşılaşırsanız, kayıt sonrası mail adresinize gelecek linke tıklayarak yükleme
yapabilirsiniz.
d. Katılımda yüklenecek kısa filmin isimlendirme işlemleri yapılarak yüklenmelidir.
e. Kısa film dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü,
ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
f. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde info@sifiratikyarismasi.com adresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
g. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için idare sorumlu olmayacaktır.

6. DEĞERLENDİRME
a. Ön Kurul : İdare tarafından gerek görülmesi halinde belirlenecek 5(beş) kişiden oluşacaktır.
b. Seçici Kurul: 7 kişiden oluşan kurul en az 5 (beş) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve
yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde beş seçici kurul
üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.
c. Üniversite öğrencilerinin eserleri birlikte değerlendirilecektir.
d. Lise 9-10-11 ve 12’nci sınıfların eserleri birlikte değerlendirilecektir.
e. Ön kurul ve ve seçici kurul değerlendirmesinde gizlilik esas alınacaktır.
f. Ön kurul ve seçici kurul kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
g. Yarışmaya katılan eserler, ön kurul incelemesinden geçtikten sonra seçici kurul tarafından
aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.
– Konuyu anlatım yetkinliği (fikir, amaca uygunluk, tutarlılık, kurgu, görsel zenginlik, vb.)
– Özgün üslup ve üretkenlik
– Mesajın özü ve algılanma kolaylığı
– Sinematografik ve estetik yaklaşım
h. Her dereceye yalnız bir eser girecektir, birden fazla eser 1.- 2. – 3. lük derecesini
paylaşmayacaktır.
i. Ön kurulun ve seçici kurulun aldığı kararlar kesindir. Katılımcıların alınan kararlara itiraz
hakkı yoktur.

7. Diğer Hususlar:
a. Kısa film ön kurula ve seçici kurula katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış
olarak sunulacaktır.
b. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına idare tarafından gönderilecektir. Ödüle hak kazanan tüm
öğrencilere ödemeler ödül törenini takip eden 60 iş günü içinde verilen banka hesap bilgilerine
ödenir. Elden para ödemesi kesinlikle yapılmaz.
c. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve idarenin istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihi’nden itibaren 6 (altı) ayın sonunda
zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi
olamaz.
d. Para ödülleri üzerinde üniversiteler ya da okullar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
Para ödülleri ve diğer ödüller tamamen öğrencilere yapılacaktır.
e. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden
duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.
f. Katılımcılar; www.sifiratikyarismasi.com adresine kayıt olmak ve kısa filmi yüklemekle
yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının web sitesine
kısa filmi yüklemesi ile yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan
itiraz hakkı yoktur.

8. ÖDÜLLER:
Lise
Birincilik Ödülü : 20.000 TL Para Ödülü
İkincilik Ödülü : 15.000 TL Para Ödülü
Üçüncülük Ödülü : 10.000 TL Para Ödülü

Üniversite
Birincilik Ödülü : 20.000 TL Para Ödülü
İkincilik Ödülü : 15.000 TL Para Ödülü
Üçüncülük Ödülü : 10.000 TL Para Ödülü

9. YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 29.04.2021
Son Başvuru Tarihi : 25.05.2021
Jüri Toplantı Tarihi : 27.05.2021
Sonuç Bildirim Tarihi : 02.06.2021

Gösterimi ve Ödül Töreni Yer ve Saat :Covid-19 salgını kısıtlama şartları göz önünde
bulundurularak idare tarafından belirlenecektir

www.sifiratikyarismasi.com

YORUM YOK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

Exit mobile version