Lise Öğrencilerine Yönelik Kitap Okuma Yarışması

Kitap Okuma Yarışması
Lise Öğrencileri Kitap Okuma Yarışması

Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasında “KİTAP OKUMA ELEŞTİREL BAKIŞ” adlı kitap okuma yarışması MEB tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmaya Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde (sınavlı ve sınavsız) öğrenim görmekte olan öğrenciler katılabilir.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA “KİTAP OKUMA ELEŞTİREL
BAKIŞ” KONULU YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı
Madde-1 Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda okuyan öğrencilerimizin tatil dönemlerini verimli ve aktif geçirmelerini sağlamak, kitap okumaya yönlendirmek, Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirmek ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Yarışmanın Konusu
Madde-2 Öğrencilerin eleştirel düşünme ve eleştirel okuma becerileri kazanarak düşüncelerine ve hayatlarına doğru şekilde yön veren bireyler olmalarını sağlayamaya yönelik “Kitap Okuma Eleştirel Bakış” konulu yarışma düzenlenmiştir.

Yarışmanın Kapsamı
Madde-3 Bu şartname; Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda okuyan öğrenciler arasında düzenlenen yukarıda amacı belirtilen yarışmaya; katılacakları, katılım ve uygulamayı, başvuru ve değerlendirmeyi, yapılacak işlemleri, ödüllendirme ve yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılacaklar
Madde-4 Yarışmaya Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda okuyan öğrenciler katılacaktır.

Eserde Aranacak Şartlar
Madde-5 Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:
• Yarışmaya katılacak öğrenciler ekte yer alan “Kitap Önerileri Listesi”nde yer alan,
öğretmenlerinin tavsiye ettiği ya da evlerindeki kütüphanelerde bulunan kitapları okuyarak
katılacaklardır.
• Yarışmaya ekte yer alan “Eleştirel Bakış Formu” doldurularak katılım sağlanacaktır.
• Yarışmaya katılacak eserin içeriği Millî Eğitim Temel Kanunu’na mugayir, genel ahlak
kurallarına aykırı olmamalı ve siyasi amaçlara hizmet eden yanlış anlaşılmaya neden
olabilecek sakıncalı ve zararlı ifadeler ve/veya mesajlar içermemelidir.
• Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül
kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girmemiş eserler bu yarışmaya katılamayacaktır.
Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve yarışma dışı
bırakılacaktır.
• Eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
• Her öğrenci yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.

Başvuru
Madde-6 Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirmeleri;
• Eserler(Eleştirel Bakış Formu) ogm_etkinlik@meb.gov.tr adresine gönderilecektir.
• Eserler, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde kurulacak bir komisyon marifetiyle
değerlendirilecektir.

Yapılacak İşlemler
Madde-7 Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek iş ve işlemler aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde;
a) Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve EBA web sayfasında gerekli
duyuruların yapılmasını sağlamak.
b) Öğrencilerin eserleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde incelenecek ve birinci, ikinci,
üçüncü, dördüncü ve beşinci olarak ödüllendirilecektir.
c) Dereceye giren eserler Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün web sayfasında ilan edilecektir.

Eserlerin Ödüllendirilmesi
Madde-8Bakanlıkça yapılan değerlendirmede dereceye giren öğrencilerden ilk üçüne ‘E-Kitap Okuyucu, dördüncü ve beşinciye de mansiyon ödülü verilecektir.

Yarışma Faaliyet Takvimi
Madde-9 Yarışmanın faaliyet takvimi aşağıdaki tabloda verildiği üzere gerçekleştirilecektir:

Yarışma Faaliyet Takvimi
Öğrencilerin eserlerini ogm_etkinlik@meb.gov.tr adresine göndermeleri 03 Nisan 2020
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce ilk beş dereceye giren eserlerin belirlenmesi 04 Nisan 2020- 01 Mayıs 2020
Dereceye giren ilk beş eserin duyurusunun Bakanlık ve Genel Müdürlük web sayfasında yapılması 04 Mayıs 2020
Dereceye giren ilk beş eserin Bakanlık tarafından yapılan bir törenle ödüllendirilmesi 11 Mayıs 2020

Yarışma İle İlgili Diğer Hususlar
Madde-10 Yarışmaya katılan eserler;
• Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde oluşturulan Eser Değerlendirme Komisyonlarında görev
alan yönetici ve öğretmenler ile değerlendiriciler ve onların birinci derecede yakını olan
öğretmenler bu yarışmaya katılamayacaktır.
• Bakanlığa gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır.
• Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş
sayılacaklardır.

basvuruformu
başvuru formu

 

Okunması önerilen kitap listelerine buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

Eleştirel bakış formuna buraya tıklayarak erişebilirsiniz.