Lise Öğrencilerine Yönelik Araştırma Proje Yarışması

Araştırma Proje Yarışması

Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından Mühendislik, Sağlık, Çevre, Estetik, Değerler ve İletişim alanlarında Türkiye geneli resmi/özel bütün ortaöğretim öğrencilerinin katılabileceği ulusal ve uluslararası “Hayata Değer Kat Araştırma Proje Yarışması” düzenlemektedir.

Bursa Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, “Hayata Değer Kat!” sloganı ile ulusal ve uluslararası düzeyde ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenleyeceği Araştırma Projesi Yarışmasında; maziden âtiye uzanan gelenek ve göreneklerini temelde o ülkeyi oluşturan bireylerin yaygın davranış kalıplarını inceleyebilen, disiplinler arası ortaklıklar ile projeler üreten, bir yandan araştırmanın ve üretmenin hazzını yaşarken diğer yandan bilim dilini bizzat tecrübe ederek öğrenen, ürünlerini hayata geçirmek suretiyle de toplumsal sorumluluklarını geliştirebilen ve “hayata değer katan” bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenciler, bu yarışma ile toplum yararını gözeterek iş birliğine dayalı çalışmalar yaparak; sorumluluğu paylaşarak ve sistemler arası ilişkileri çözümlemek suretiyle hazırladıkları araştırma projelerini sergileme ve farklı kültürlerle paylaşımda bulunup dünyayı yakından tanıma fırsatı yakalayacaktır.

Yarışmaya Mühendislik, Sağlık, Çevre, Estetik, Değerler ve İletişim kategorilerinde hazırlanan projelerle başvuru yapılacaktır. Öğrencilerin projeleriyle katıldığı yarışmada değerlendirmeler, üniversitelerin işbirliği ile oluşturulan akademik bilim kurulu tarafından yapılacaktır.

1 .Mühendislik
İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı, insanlığın geleceğini değerler üzerine inşa eden, teorik bilgilerin pratiğe dönüştürüldüğü etkili, yenilikçi ve ilham verici projeleri kapsamaktadır.
Projeler aşağıda örnek olarak verilen alt başlıklarda ya da konuya ilişkin başka alanlarda gerçekleştirilmiş ise başvurunun MÜHENDİSLİK kategorisinden yapılması gerekmektedir.

1.1. Mühendislik Tarihi
1.2. Tüm Mühendislik Dalları
1.3. Moleküler Çalışmalar
1.4. Nanoteknoloji
1.5. Steam Maker Hareketi: Modelleme, Kodlama, Robotik
1.6. Mobil Uygulama
1.7. Diğer…

2.Sağlık
Sağlık alanında gerçekleştirilen tüm İnsani, toplumsal, bilimsel ve teknolojik çalışmalar bu kategoriye girmektedir. Sağlık alanındaki çalışmalara katkı sağlayacak bir deneysel çalışma, tıbbi alanlarda kullanılabilecek yeni bir cihaz, toplumsal sağlık algıları ve etiği üzerine yenilikçi fikirler ve sağlık hizmetlerine erişime yönelik çalışmalar içeren projelerin başvuruları SAĞLIK kategorisinden yapılması gerekmektedir.

2.1. Mikrobiyoloji
2.2. Tıbbi Teknoloji 2.3.Sağlık Güvenliği
2.4. Tamamlayıcı Tıp
2.5. Din ve Beslenme
2.6. Din ve Akıl/Ruh Sağlığı
2.7. Metabolizma (Açlık, Obezite)
2.8. İnsanın Sınırlılığı 2.9.Sağlık ve Çevre
2.10. Diğer…

3. Çevre
Günümüzde gelişen teknoloji ve sanayi ile birlikte çevre kirliliği de ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hava kirliliği ve su kirliliği bu sorunların başında gelmektedir. Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için her bir bireyin yapabileceği ve yapması gereken şeyler mevcuttur. İnsan ve çevre etkileşimleri, çevre problemlerine çözümler ve alternatifler, atık yönetimi, geri dönüşüm gibi konular çevre projelerinin temel konularındandır.

Projeler aşağıda örnek olarak verilen bu alanlarda gerçekleştirmiş ise başvuru ÇEVRE kategorisinden yapılması gerekmektedir.

1.1. Dinler ve Ekoloji
1.2. Kul Hakkı ve Çevre Bilinci
1.3. Medeniyetlerde Su
1.4. Kirlilik (ışık, hava, ses vb.)
1.5. Küresel Isınma
1.6. Toprak ve İnsan Müdahalesi
1.7. Temiz Hava Teknolojileri
1.8. Arazi Yönetimi
1.9 Tüketen Geri Dönüşümden Üreten Kalıcı Sürdürülebilirliğe
1.10. Enerji,Enerji Kaynakları ve Yenilenebilir Enerji
1.11. Diğer…

4. Estetik
Estetik; sanatsal yaratıcılığın, sanatta ve yaşamda güzel ve güzellik denen kavramın bilimi, güzeli araştıran bilim dalı diğer bir deyişle güzel duyudur.
Projeler, sanat, felsefe, fen, ahlak, edebiyat, dil ve sosyal bilimler gibi alanlarda estetiğin özü, yasaları, işlevleri ve tarihsel oluşma ve gelişme süreçlerini içeren çalışmaları kapsıyorsa ESTETİK kategorisinden müracaat edilmesi gerekmektedir.

2.1. Şehir Estetiği
2.2. İnsan ve Estetik Algıları
2.3. Halk Bilimi (Folklor)
2.4. Değerler ve Halk
2.5. Halkların Yönetim Şekilleri
2.6. Farklı Kültürde Edebi Metinler ve Temalar
2.7. Kültürün Evrensel Dili: Sanat (Ses: dil, enstrüman, müzik vb.) ve Kalem: (edebiyat, resim vb.)
2.8. Değerler Eğitimi ve Gelenek
2.9. Estetik ve Sanat İlişkisi
2.10. Din ve Sanat
2.11. Diğer…

5. Değerler
Günümüzde toplumsal değişmenin ve küreselleşmenin etkisiyle geleneksel değerlerin yerini bazı yeni değerler almaya başlamıştır. Bireysel ve toplumsal hayatta değerlerin oynadığı rolü fark etmek, değer dönüşümlerinin doğrultularını belirlemek, değerlerin kuşak ve nesiller arasındaki seyahatini ve aktarılış biçimlerini; her nesilde yeniden yorumlanışı belirlemek onları daha bilinçli birşekilde özümsemenin, hayata aktarmanın yollarından biridir.
Projeler aşağıda örnek olarak verilen alt başlıklarda ya da konuya ilişkin alanlarda gerçekleştirilmiş ise başvuruyu DEĞERLER kategorisinden yapılması gerekmektedir.

1.1. Küreselleşen Dünyada İnsan ve Eğitim
1.2. Farklı Kültürler ve Ortak Değerler
1.3. Değerlerin Matematiği
1.4. Etik ve Moral Değerler
1.5. Fıtri Erdemler
1.6. Değerler Varlığı Olarak İnsan
1.7. Karakter Eğitimi
1.8. Toplumsal değişme sürecinde kişilik ve ahlaki değerler
1.9. İyi Kavramı Ve Değerler Algısı
1.10. Üstün Yetenekli Çocukların Değer Anlayışı
1.11 .Çocukluk ve Gençlik Döneminde Değerler
1.12. Küresel Dünyada Evrensel Farkındalık

6. İletişim
Hayatın bir gereği olan iletişim; kişilerin duygu, düşünce veya fikirlerini çeşitli yollarla bir başkasına anlatmasıdır. Zamanın ilerlemesiyle birlikte teknikleri değişse de iletişim insanoğluyla birlikte doğmuş ve yine onunla birlikte gelişmiştir. Duygu ve düşünceleri anlatmak için yapılan danslar, ateşle, dumanla, güvercinle haberleşmeler, duyguları anlatmak için yapılan besteler, resimlerve dahası hep iletişim için başvurulan yollardır.
Projeler aşağıda örnek olarak verilen bu alanlarda gerçekleştirilmiş ise başvuru İLETİŞİM kategorisinden yapılması gerekmektedir.

1.1. Etkili İletişim Yöntemleri
1.2. Medya ve İletişim
1.3. İletişim Tarihi
1.4. İletişim Araçları
1.5. Kültürler arası İletişim
1.6. Canlıların İletişimi
1.7. Girişimcilik
1.8. Diğer…

BAŞVURU KURALLARI
Genel Kurallar
1. Başvuru ve katılım ücretsizdir.

2. Proje dili Türkçe,Arapça, İngilizce ve Fransızcadır.

3. Uluslararası ve ulusal projeler kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.

4. Başvurular sadece online olarak yapılacaktır.

5. Projeler bir danışman ve en fazla 2 öğrenciden oluşmalıdır.

6. Bir danışman birden fazla proje yapabilir.

7. Her öğrenci sadece bir projede görev alabilir.

8. Öğrenciler 14-18 yaş aralığında olmalıdır.

9. Okulların proje başvurularında herhangi birsayı sınırı bulunmamaktadır.

10. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

11 .Projeler,üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından objektif olarak değerlendirilir.

12. Sergi düzenleme (yer, pano, masa vb. ihtiyaçlar) Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yapılacaktır.

13. Panolarda kullanım alanı yükseklik200cmX genişlik 1 OOcm olacaktır. Posterler bu ölçülere uygun olmalıdır.

14. Derece elde eden projelerin ödülleri, tören sonunda elden teslim edilecektir. Aksi durumda kazanılan haklar iptal edilecektir.

15. Finalist ekiplerinin konaklama, yemek, gezi ve şehir içi transferleri Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Osmangazi Belediyesi ve Uluslararası Murad Hüdavendigar AİHL tarafından karşılanacaktır.

16.Sergiye katılmaya değer görülen projelerin danışman öğretmenler ve öğrencilerinin Bursa’ya ulaşım masrafları kendilerince karşılanır.

Ön Başvuru Yazım Formatı
1. Özet çalışma projeyi ana hatlarıyla anlatmalı, sade bir dil kullanılmalıdır. 250-300 kelime arasında hazırlanmalıdır.

2. Özet’in üzerine projenin adı, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde, bold ortalanmış olarakyazılmalıdır.

3. En fazla 6 adet anahtar sözcük kullanılmalı ve anahtar sözcükler virgül ile ayrılmalıdır. Anahtar sözcüklerle özet metni arasında 1,5 satır boşluk bırakılmalıdır. Anahtar sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

4. Proje Sahiplerinin isimleri, ana başlığın altında “ortalı” , aynı yazı karakteri ve büyüklükte “sadece baş harfleri büyük” yazılarak belirtilmelidir. Kişilerin ünvanları, iletişim adresleri, uyrukları dip not olarak “9 punto ve Times New Roman” belirtilmelidir.

5. Online başvuru yaparken bilgilerin eksiksiz doldurulmasına dikkat edilmelidir.

Proje Raporu Yarım Formatı
1. Proje çalışmasının en önemli adımı proje raporunun yazımıdır. Yazımda olabildiğince açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmelidir, gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır.

2. Anlatım, üçüncü tekil şahıs ağzından, mümkünse edilgen (pasif) biçimde yapılmalıdır. Kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır.

3. Rapor bilgisayarla Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalı ve noktalama işaretlerinden sonra bir vuruşluk (bir boşluk) ara verilmelidir. Kullanılacak karakterler: Bölüm başlıklarında 14 pt (koyu); metinde 12 pt olmalıdır. Çok gerekli durumlarda standart kısaltmalar dışında kısaltmalara gidilebilir. Yapılan kısaltma veya kullanılan simge ilk geçtiği yerde parantez içinde ve yalnızca bir kez açıklanmalıdır.

4. Proje raporunuz toplam 30 sayfayı aşmamalıdır.

5. Proje raporu aşağıdaki formatta yazılmalı ve format dışına çıkılmaktan kaçınılmalıdır.

Proje Adı:
Proje hakkında fikir verecek, tek cümleden oluşan kısa ve öz bir ad olmalıdır.

Projenin Amacı:
Çalışmayı yaparken ne amaçlandığını kısaca birkaç cümle ya da maddeler halinde belirtilmelidir.

Giriş;
Bu bölümde yapılan çalışmanın konusu ve bu konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalara değinilmelidir. Çalışma diğer çalışmalarla karşılaştırılarak benzeyen ve ayrılan yönleri belirtilmelidir. Proje çalışmasındaki hedefler belirtilmelidir.

Materyal. Yöntem ve Metot:
Proje fikrinin hayata geçirilmesi için kurgulanan çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metotlar açıklanmalıdır. Bu bölümün, proje çıktılarının doğrulanması veya geçerli kılınması için yürütülen faaliyetleri de içermesi beklenilmektedir.

Projede uygulanacak yöntemler ve araştırma teknikleri ilgili literatüre atıf yapılarak ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara, hedeflere ne kadar uygun olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Çalışmada eğer kullanıldı ise metod, materyal ve ölçü cihazları ile (duyarlılık, ne oldukları,…vb) kimyasal ve biyolojik maddelerin temel özellikleri belirtilmelidir. Deneylerde izlenen yol, çalışmanın kapsamı ve gözlemler yazılmalıdır. Deneylerin nasıl, nerede ve kimler tarafından yapıldığı, tekrar sayısı gibi bilgiler açık ve öz olarak ifade edilmelidir. Hesaplamalar, veri çizelge ve grafikleri bu bölümde yer almalıdır.

Araştırma Bulguları ve Sonuçlar:
Proje çalışması sonucunda (varsa) elde edilmiş ön bulgular ve elde edilecek sonuçlar, bu sonuçların literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılması bu bölümde yazılmalıdır. Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomiye, toplumsal refaha ve bilimsel birikime yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı ve elde edileceği umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir.

Bir Kitap Kaynak Gösterildiğinde Su Hususlar Dikkate Alınmalıdır;
1. Yazar soyadı, virgül, yazar adının baş harfi, nokta ve virgül (soyadın ve adın ilk harfi büyük)
2. Kitabın basım yılı ve virgül
3. Kitabın adı ve virgül (başlığın ilk harfi büyük)
4. Kitabı yayınlayan kurum, yayınevi (her sözcüğün ilk harfi büyük) ve virgül
5. Yayınevinin bulunduğu şehirve virgül
6. Kitabın sayfa sayısı (yerli ise s, yabancı ise p harfi ile devam etmeli) ve nokta
İnalcık, H. (2017). Osmanlı imparatorluğu klasik çağ (1300-1600) (24. baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Wilson, I. D., 2003, Handbookof analytical separations, Elsevier, NevvYork, 22p.

Bir Tez Kaynak Gösterildiğinde Şu Hususlar Dikkate Alınmalıdır;
1. Yazar soyadı, virgül, yazar adının baş harfi, nokta ve virgül (soyadın ve adın ilk harfi büyük).
2. Tezin sunum yılı ve virgül
3. Tezin başlığı ve virgül (başlığın ilk harfi büyük)
4. Yüksek lisans veya doktora tezi olduğu ve virgül
5. Tezin yapıldığı kurum ve virgül
6. Kurumun bulunduğu şehirve nokta
Okutan, N. (2016). Ahlaki söylem ve siyasal kimlik ile ahlaki çözülme arasındaki ilişkiler (Basılmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
Bıçak, E., 2005, Fitaz enziminin immobilizasyonu ve karakterizasyonu kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Teşekkür:
Bu başlıkta projeye yardımcı olan üniversite hoca ve asistanlarına, okuldaki proje danışmanı, kurum ve kuruluşlara ve okul idarecilerinize bir teşekkür yazısı eklenmelidir.

Ekler:
Projeyle ilgili ilave etmek istenilen ek bilgiler ile her deney aşamasını içerecek şekilde (içinde proje sahibinin olduğu ve olmadığı) fotoğraflar bu alana eklenebilir.

Proje Öğrencilerinin ve Danışman Öğretmenlerin Uyması Gereken Etik Kurallar
1. Araştırmacı, araştırmanın tüm adımlarında bütünlüğü korumalıdır.
2. Araştırmacılar başka araştırmacıların yaptığı çalışmaları almak gibi bilimi kötüye kullanmaktan kaçınmalıdırlar. Bu tür projeler tespit edildiğinde yarışmadan elenir.
3. Projelerin uluslararası bilimsel araştırma kurallarına uygun olarak hazırlanması esastır. Sorumluluk, proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.
4. Etik kurul izni alması gereken proje sahipleri, Etik-Risk Formu doldurmalıdır.
(Radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik, kanserojen maddeler vb. içeren projeler sergiye çağrılmayacaktır.)
5. Araştırma amacıyla toplanan bilgilerin sadece bu amaçla kullanılması gereklidir.
6. Üniversite gibi kurumlarla yapılacak çalışmalarda kurum izninin alınması ve Etik-Risk Formda belirtilmesi gerekmektedir.

7. Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir.

Finalistlerin Sergi Esnasında Uyması Gereken Kurallar
1. Öğrenciler raporlarını, kaynaklarını ve diğer malzemelerini sunum öncesi masalarına yerleştirmelidirler. Bu tür malzemelerin sergisi zorunlu olmamakla beraber, tavsiye edilir.

2. Katılımcılar, projelerinin sunum ve güvenliğinden sorumludur. Öğrenciler zorunlu haller dışında posterlerinin başından ayrılmamaları gerekmektedir.

3. Sergi salonunda masa ve pano, poster asmak için kanca temini kurumumuz tarafından yapılacaktır.
Bunun dışında gerekli olan malzemeler (okul tarafından verilecek malzemelerin listesi yazılacaktır, kırtasiye malzemesi, projeksiyon ve bilgisayar) proje sahiplerine aittir. Sergileyeceğiniz posterlerin alt ve üst kısımlarını çıta veya sert bir malzemeyle sabitlemeniz gereklidir. Posterin üst kısmına ip bağlanacaktır. Poster ve stant ölçüleri web sitemizde yayınlanacaktır.

4. Jüri değerlendirmeleri hem poster başında hem de sunum odalarında gerçekleşecektir. Sözlü sunum en fazla 15 dakika olacak şekilde hazırlanmalıdır. Öğrencilerin sunum için, ppt sunumlarını USB’ye kaydetmeleri önemle rica olunur. Değerlendirmeler sırasında danışman öğretmenlerin müdahale etmemeleri gerekmektedir.

5. Sunum sırasında cep telefonu kullanılmamalıdır.

6. Proje stantları ilan edilecek programda belirtilen tarih ve saat öncesinde kesinlikle kaldırılmayacaktır.

7. Sunum ve törenler sırasında resmi kıyafet giyilmesi tavsiye edilir.

8. 2 adet proje kitabı hazırlanacak ve 1 tanesi kayıt sırasında görevlilere teslim edilecektir. Diğer kopyayı öğrenciler jüri değerlendirmesinde göstermelidirler.

9. Yazılım gibi bilgisayaralarına giren projelerin final etabında “demo” uygulamasını jüri üyelerimize göstermeleri gerekmektedir.

Jüri Üyelerinin Uyması Gereken Etik Kurallar
1. Projeler bilimsel kural ve kriterler çerçevesinde objektif olarak değerlendirilmesi gerekir.
2. Proje ekibinde olan bir kişi ile tarafsız davranmayı önleyecek derecede olumlu ya da olumsuzdüşünceveya önyargıya sahip olmamalıdır.
3. Proje önerisi ile ilgili her türlü bilginin gizli olduğu bilinerek, bu bilgileri üçüncü kişilere aktarmamalı, gizliliğe uygun davranmalıdır.
4. Proje önerisinin değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler hiçbir zaman proje öğrencileri ve danışmanından herhangi birine aktarılmamalıdır.

Finalistlerin Sergi Esnasında Uyması Gereken Kurallar
1. Öğrenciler raporlarını, kaynaklarını ve diğer malzemelerini sunum öncesi masalarına yerleştirmelidirler. Bu tür malzemelerin sergisi zorunlu olmamakla beraber, tavsiye edilir.
2. Katılımcılar, projelerinin sunum ve güvenliğinden sorumludur. Öğrenciler zorunlu haller dışında posterlerinin başından ayrılmamaları gerekmektedir.

Konaklama ve Ulaşım
Danışman öğretmen ve katılımcı öğrencilerin ulaşım giderleri katılımcı okulların uhdesindedir. Konaklama giderleri Bursa İI Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Osmangazi Belediyesi ve Uluslararası Murad Hüdavendigar AİHL tarafından karşılanacaktır.

TÜM TEMALAR İÇİN
En İyi Sunum : 500 TL+Hediyeler
En Çarpıcı Fikir : 500 TL+Hediyeler
En İyi Raporlandırma : 500 TL+Hediyeler

HER TEMA İÇİN DERECE ÖDÜLÜ
Birincilik 2000 TL + Hediyeler
İkincilik 1500 TL + Hediyeler
Üçüncülük 1000 TL + Hediyeler
Mansiyon 500 TL + Hediyeler

Son Müracaat Tarihi 30 Nisan 2019
Müraacat e-posta [email protected]

On Değerlendirme Sonucu 7 Haziran 2019
Final Programının İlanı 12 Ağustos 2019
Final Programı İlan Adresi www.murathudavendigaraihl.meb.k12.tr
Final Ekim 2019

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin