Ana SayfaLise Öğrenci YarışmalarıLise Öğrencileri Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması

Lise Öğrencileri Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması

Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek projenin belirlenmesi
maksadıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Lise Öğrencileri Türkiye Gençler Su Ödülü Proje
Yarışması düzenlemektedir.
Dünya su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve korunmasını desteklemek
amacıyla gençlerin su konularına ilgilerini artırmak gerekmektedir.
Bu bağlamda ödülün amacı, genç bireylerin ortak su konularındaki fikirlerinin hem yerel
hem de küresel ölçekte geliştirilmesidir. Ayrıca, genç katılımcıların projeleri ile ülkemizin
görünürlüğü ve temsiliyeti artırılacak; gelecek nesillerin su ve çevre meselelerindeki
hassasiyeti geliştirilmiş olacaktır.

KATILIM ŞARTLARI:
Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören 15-20 yaş arası bütün
lise öğrencilerine açıktır. 20 yaşından genç olsa bile, üniversite öğrencilerinin yarışmaya
katılım hakkı bulunmamaktadır.

Yarışmaya, bireysel ya da grup olarak başvuru yapılabilir. Grup katılımlarında
Stockholm’de yapılacak olan uluslararası finale 2 öğrenciden fazlası katılamayacaktır.
Katılım sağlayacak öğrenciler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

Yarışmanın finalist(ler)i Stockholm’de gerçekleştirilecek olan uluslararası finalde
uluslararası jüriye proje sunumu gerçekleştireceğinden, adayların İngilizce diline
(konuşma, yazma ve anlama) hakim olması gerekmektedir.

PROJE:
Proje temaları, “kuraklık/taşkınlar, yeraltı suyu, tuzlanma, suyla ilgili farmakolojik
sorunlar ile sanitasyon ve hijyen” olup, proje hazırlanırken su kalitesi, su kaynakları
yönetimi, suyun korunması, atık suyun arıtılması yoluyla yaşam kalitesinin geliştirilmesi
hususları göz önünde bulundurulmalıdır.

Proje hazırlama esnasında üniversiteler gibi yükseköğretim kurumlarından herhangi bir
teknik yardım alınması durumunda, bu yardımın boyutu ve kapsamı, “Referans”
bölümünde belirtilmelidir.

Yarışmaya katılacak Projeler yazılı rapor olarak hazırlanacak olup sadece
birinci olan projenin ayrıca poster şekline (İngilizce dilinde) getirilmesi gerekmektedir.

Stockholm’deki uluslararası yarışmaya katılım başvurusu ve Stockholm’deki
yarışma sırasında projenin sunumu İngilizce dilinde gerçekleştirileceğinden; birinci
seçilen proje raporu ve posterinin İngilizce dilinde de hazırlanması gerekmektedir.
Başvuruda herhangi bir gecikme yaşanmaması için tüm bu hususların göz önünde
bulundurulması önem arz etmektedir.

Yazılı proje şu şekilde hazırlanmalıdır: 12 punto, Times New Roman karakteri ile 1,5
satır aralığında ve uygun kenar boşlukları bırakılarak yazılmalıdır. Kapak sayfası
dışındaki sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekiller, fotoğraflar, tablolar ve ekler de dahil
20 adet A4 sayfasını geçmemelidir. 2MB’dan büyük olmamak şartı ile PDF formatında
elektronik ortamda sunulmalıdır. Kapak sayfası, öğrencilerin isteklerine göre
hazırlanabilir; fakat “Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2022, rapor başlığı,
isim(ler) ve ülke” bilgileri belirtilmelidir.

Ön bilgiler: Bu kısım, kapak sayfası ile asıl raporun ilk sayfası arasındaki sayfaları
içermekte olup, en fazla 1 sayfalık Proje özeti, içindekiler kısmı, raporda kullanılan
kısaltmalar listesi, referanslar kısmı yer alacaktır.

Bütün bu bilgiler, toplam 20 sayfanın içinde bulunmalıdır.

Poster Sunumu: Bu kısımda birinci olan Projeye ait önemli bölümlerin sunulması
gerekmektedir. 2 adet olarak hazırlanacak posterler, görsel materyalleri içermelidir.
Boyutları, maksimum 96 cm x 200 cm ebatında olmalıdır.

DEĞERLENDİRME:
Değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.

Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri kurulacak bir komisyon kararı ile
değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 30 Nisan 2022 tarihine kadar Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müşavirliğine gönderecektir.

Okul idaresince seçilen ve gönderilmeye hak kazanan proje, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünce oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek, Türkiye genelindeki yarışma
sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.

PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ve Puanları:

Uygunluk
Projenin bilimsel uygunluğu ve çevre-toplum konularına uygunluğu gözetilir: 3
1. Proje, su çevrelerinde ses getirmeyi hedeflemekte midir? 3
2. Proje bilimsel olarak uygun mudur? Sonuçları uygulanabilir midir? 3
3. Proje, çevre ve toplumun refahını artırmaya dönük müdür? 3
4. Proje, çözüm bekleyen sorunlara yenilikçi çözümler sunmakta mıdır? 3
5. Proje, su konularında bilinçlenmeyi arttırmakta mıdır? 3
6. Proje, çevre ve toplumla ilgili konuları bütünleştirmekte midir? 3

Yaratıcılık Becerisi
Projenin yaratıcılığı şu açılardan değerlendirilir:
1. Bir sorunla nasıl baş edildiği, 3
2. Bir sorunun nasıl çözüldüğü, 3
3. Verileri analiz etme becerisi, 3
4. Deneyler ya da araştırmalar, 3
5. Sorundan etkilenen tarafların farkındalığını arttırma, 3

Yöntem
1. Sonuç alınabilecek açıkça belirtilen bir fikir var mı? 3
2. Sorun iyi tanımlanmış mı? 3
3. Sorun, ne yönlerden sınırlandırılmış? 3
4. Çalışma, planlı yürütülmüş mü? 3
5. Sonuç çıkaracak kadar yeterli bi lgi var mı? 3
6. Verilerin muhtemel farklı yorumları dikkate alınmış mıdır? 3
7. Araştırmanın devam ettirilmesini sağlayacak yeni sorular ya da öneriler var
mıdır? 3

Konu Bilgisi
1. Öğrencinin ilgili literatür ve mevcut alan araştırmalarına hakimiyeti, 3
2. Çalışmanın hangi kaynaklara dayandırıldığı, 3
3. Referans listesi ikna edicimi? (Referanslar konusunda iyi hazırlık yapılmışmı?) 3
4. Popüler bilim kaynakları ne ölçüde kullanılmıştır? 3
5. Projeyi hazırlayan öğrenci, çalışmanın konusuna yeterince aşina mı? 3
6. Yazar, alan araştırmaları konusunda bilgili mi? Terminolojiye hakim mi? 2
7. Proje yazarı, alternatif çözümler konusunda bilgiye sahip mi? 2

Pratik Beceriler
1. Öğrenci projesini kendisi mi sergiledi? 2
2. Ölçümleri öğrenci mi yaptı? 2
3. Dışarıdan (öğretmen, veli, üniversite) ne kadar yardım alındı? 2
4. Okulda bulunan materyallerden yararlanıldı mı? 2
5. Sergi için malzeme nereden temin edildi? Öğrencinin kendi ürünü mü? 2
6. Mevcut teknikler ne kadar iyi kullanıldı? 2

Rapor ve Sunum
1. Öğrenci çalışmasını yazılı, sözlü ve sergi yoluyla düzgün ve bilgilendirici şekilde
sunabiliyor mu? 3
2. Çalışmanın içeriği iyi yapılandırılmış mı? 3
3. Yazılı raporda metnin dili, şekiller, grafikler seviye olarak uygun mu? 3
4. Sunum, kişiye özgü belli özellikleri öne çıkarıyor mu? 3
5. Sunumla yazılı materyal arasında ilişki var mı? 3

ÖDÜLLER:
Birincilik ödülü : Başarı Belgesi ve 2.500 TL
İkincilik ödülü : Başarı Belgesi ve 2.000 TL
Üçüncülük ödülü : Başarı Belgesi ve 1.500 TL
Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması (TGSÖ) toplam bütçesi 6 000 TL olup, vakfı
yoluyla karşılanacaktır.

TELİF HAKKI:
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği projenin kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılır. Projesi ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve
kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan
ve her türlü kazanımları geri alınır.
DSİ tüm tanıtım faaliyetlerinde dereceye giren projeleri proje sahibinin izniyle
sergileyecektir.
Ticari değeri olduğu düşünülen projeler için başvuru öncesinde patent başvurusunun
yapılması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışması (TGSÖ) katılım gönüllülük esasına dayanır, yarışma
için katılımcılardan ücret talep edilmemektedir.
Başvurular aşağıda belirtilen adrese, proje sahibi öğrencilerin cep telefonları, e-posta
adresleri yazılı iletişim bilgileri ile okul müdürü imzalı üst yazı ekinde, 30 Nisan 2022
tarihine kadar e-posta ya da posta yoluyla yapılabilir.
Ayrıca, proje sahibi öğrenciler tarafından İngilizce dilinde hazırlanmış Proje özetini içeren
5 dakikalık video kayıtlarının WeTransfer v.b. bulut teknolojisi kullanan bir platforma
yüklenmesi ve ilgili linkin waterprize@dsi.gov.tr adresine gönderileceklerdir.
Yarışma sonucuna itiraz hakkı bulunmamakta olup, Türkiye Gençler Su Ödülü Proje
Yarışmasını düzenleyen DSİ Genel Müdürlüğü, yarışma m ekanlarına erişim dahil engelli
bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde
faydalanmalarını sağlayıcı tedbirleri sağlamaktadır.

ULUSLARARASI FİNAL:
“Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışması 2022”de birinciliğe layık görülen proje sahibi
finalist(ler), 2022 yılı Ağustos ayının son haftasında İsveç’in başkenti Stockholm’de
gerçekleştirilecek olan “2022 Dünya Su Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenecek
“2022 Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması”nda ülkemizi temsil edecektir. Covid-19
pandemisi kapsamında belirlenecek uygulama doğrultusunda yarışmaya katılım mümkün
çevrimiçi şeklinde gerçekleştirilecek yarışmada ülkemizi temsil edecektir.
Stockholm Gençler Su Ödülüne başvuru Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce
yapılacaktır.
Yarışmaya katılım sağlayacak finalist(ler)in uluslararası ulaşımları Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü’nce, konaklama ve yeme-içme masrafları ise Stockholm Su Enstitüsünce
sağlanacaktır.
Danışman öğretmen için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup Stockholm Su
Haftası boyunca finalist(ler)e Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından
refakat edilecektir.
Uluslararası finalde birinci olan proje sahipleri 15.000 Amerikan Doları ve cam heykelcik,
proje sahiplerinin kayıtlı olduğu lise ise 5.000 Amerikan Doları ile ödüllendirilecektir.
Onur ödülü (Diploma of Excellence) ise 3.000 Amerikan Dolarıdır.
Tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması (TGSÖ) Faaliyet Takvimi
1. Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması (TGSÖ) Ulusal Faaliyet
Takvimi
Ocak 2022 Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasını Okullarda Afiş ile duyuruların
yapılması
30 Nisan 2022: DSİ Genel Müdürlüğüne (TGSÖ) başvurunun yapılacağı son tarih.
Mayıs 2022, Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasında (TGSÖ) 1. 2 ve 3. olanların
DSİ web sitesinde ilan ediş tarihi.
2. Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması (TGSÖ) Uluslararası Faaliyet
Takvimi
Haziran 2022, Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasına (TGSÖ) 1. Olan
yarışmacıların projesini İngilizce özetini ve logosunu watertank.se internet sayfasına
yüklenmesi
Temmuz 2022, Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasına (TGSÖ) 1. Olan
yarışmacıların posterlerin siteye yüklenmesi
Ağustos 2022, İsveç tarafından Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasına (TGSÖ) 1.
Olan yarışmacıların mülakata çağırarak İngilizce dilinde projelerini anlatmaları ve
sorulara cevap verilmesi.
2022 yılı Ağustos ayının son haftası, “2022 Dünya Su Haftası” etkinlikleri kapsamında
düzenlenecek “2022 Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması”nda Türkiye Gençler Su
Ödülü Proje Yarışmasına (TGSÖ) 1. olan yarışmacıların ülkemizi temsil etmesi.

İLETİŞİM:
Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü
Mustafa Kemal Mh. Anadolu Bulvarı No: 5/1
Çankaya / ANKARA
TEL: (312) 454 50 80
FAKS: (312) 454 50 85
E-POSTA: waterprize@dsi.gov.tr
Detaylı bilgi DSİ Genel Müdürlüğü web sitesinden www.dsi.gov.tr ve DSİ Dış İlişkiler
Müşavirliği’nden temin edilebilir.
TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.