Lise Öğrencileri için “Yunus Emre’ye Mektup” Mektup Yarışması

Lise Öğrencileri
Yunus Emre'ye Mektup

Yunus Emre Ve Türkçe Yılı Münasebetiyle Türkiye’deki Tüm Lise (Açık Lise Hariç) Öğrencilerine Yönelik Ücretsiz “Yunus Emre’ye Mektup” Konulu Ödüllü Mektup Yarışması Düzenlenmektedir.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İLE
KARAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN
“YUNUS EMRE’YE MEKTUP” KONULU MEKTUP YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

13 Eylül 2021 – 08 Ekim 2021

Amaç
MADDE-1
(1) Türkçeyi korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak; Türk dilini yerinde, doğru, dil kurallarına uygun, açık ve anlaşılır olarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Karaman Belediyesi tarafından Türkiye’deki tüm lise (açık lise hariç) öğrencileri arasında “Yunus Emre’ye Mektup” konulu bir mektup yarışması düzenlenecektir.

Kapsam
MADDE-2
(1) Yukarıda amacı ve dayanağı belirtilen yarışmanın konu başlıkları, kimlerin katılabileceği, yazılarda aranacak şartlar, başvuru şekli, metinlerin değerlendirilme aşamaları, ödüllendirme ve yarışma takvimine ilişkin usul ve esaslar şartnamenin devamında açık olarak belirtilmiştir.

Dayanak
MADDE-3
(1) “Yunus Emre’ye Mektup” konulu mektup yarışması; Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin “Kültür Hizmetleri” başlıklı 16. maddesinin (b) bendine dayanmaktadır.

Yarışmanın Konusu
MADDE-4
(1) “Yunus Emre’ye Mektup” ana başlığından hareketle aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir:
a) İlahî aşk ve Yunus Emre
b) İnsan sevgisi ve Yunus Emre
c) Barış, sevgi, hoşgörü, kardeşlik söylemi ve Yunus Emre
ç) Anadolu Türkçesi ve Yunus Emre

Genel Esaslar
MADDE-5
(1) “Yunus Emre’ye Mektup” konulu mektup yarışmasına Türkiye’deki tüm lise (açık lise hariç) öğrencileri başvurabilecektir.
(2) Yarışmanın bütün sekreterya işlemleri, öğrencilerin metinlerini e-posta gönderecekleri [email protected] adresinin oluşturulması ve yönetilmesi, şahsen veya posta yoluyla gelecek olan metin çıktılarının teslim alınması Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sorumluluğundadır.
(3) Yarışma Değerlendirme Kurulu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları arasından seçilecektir.
(4) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yarışmayı takip etmekle görevlendirilen personelin ve Yarışma Değerlendirme Kurulunu oluşturacak olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarının birinci derecede yakını olan kişiler yarışmaya katılamayacaktır.
(5) Her öğrenci, yarışmaya tek bir mektup metniyle katılabilecektir. Birden fazla metin gönderen öğrencilerin başvuruları reddedilecektir.
(6) Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışma takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında iki aşamalı bir başvuru yolunu takip edeceklerdir. İlk olarak, bilgisayar ortamında yazdıkları metinleri [email protected] adresine göndereceklerdir. Metinde öğrencilerin gerçek isimleri geçmeyecek olup ilk sayfanın sağ üst köşesine sadece bir rumuz ekleyeceklerdir. İkinci aşamada öğrenciler, metnin çıktısını bir dosya içinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla ileteceklerdir. Ekte yer alan “Taahhütname”nin ve “Veli İzin Belgesi”nin de doldurulup kapalı bir zarfa konularak bahsi geçen dosyanın içine yerleştirilmesi unutulmamalıdır.
(7) Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında ulaşmayan metinler, değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanacak aksaklıklarda sorumluluk öğrenciye aittir. Ayrıca kargo ücretini öğrenciler ödeyecek olup “karşı ödemeli gönderiler” kabul edilmeyecektir.
(8) Yarışmaya katılan öğrencilerin kişisel bilgileri sadece yarışma süresince kullanılacak ve söz konusu bilgiler, yarışma sonuçlarına itiraz süresinin bitimiyle birlikte silinecektir.
(9) Dereceye giren isimler, yarışma takviminde belirtilen tarihte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ve Karaman Belediyesinin resmî internet adreslerinden ilan edilecektir.
(10) Yarışmada en yüksek puanı alan ilk 3 metin ile teşvik ödülüne layık görülen 3 metnin sahipleri veya onlar adına velileri/ danışman öğretmenleri, ödüllerini Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı dâhilinde ileride duyurulacak bir tarih ve yerde gerçekleştirilecek törenle alacaklardır. Dereceye giren engelli öğrencilerin ödül törenine katılabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.
(11) Yarışmaya gönderilen bütün metinlerin telif hakları, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına aittir. Adı geçen Daire Başkanlığı, uygun gördüğü metinlerin basılı hâlde veya internet ortamında yayınlaması hakkını saklı tutar. Ayrıca, dereceye giren metinlerin kısmen veya tamamen yayımlanması hâlinde yarışmacılara özel bir ödemede bulunulmayacaktır.

Özel Şartlar ve Değerlendirme Ölçütleri
MADDE-6
(1) Yarışmaya katılacak metinlerde aranacak şartlar şunlardır:
a) “Mektup” türünün özelliklerini taşımayan metinler yarışma dışı bırakılacaktır.
b) Metin dili, Türkiye Türkçesidir.
c) Mektup metinleri; Times New Roman yazı karakteriyle iki yana yaslı, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacaktır. Paragraf girintisi 1,25 cm olacak; her satırın önünde ve arkasında 3nk boşluk bırakılacaktır. Kenar boşlukları ise her yönden 3 cm olarak ayarlanacaktır.
ç) İlk sayfanın sağ üst köşesinde metin sahibinin rumuzu yer alacaktır. Rumuzun hemen alt satırında ise ortalı hâlde metnin başlığı bulunacaktır. Rumuzun ve başlığın tamamı kalın/bold olacak ve sadece ilk harfi/harfleri büyük yazılacaktır.
d) Metinler, 500-750 kelime arasında olacaktır.
e) Metinlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu (2012 basımı) esas alınacaktır.
f) Metinler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş metinler bu yarışmaya katılamayacaktır. Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve yarışma dışı bırakılacaktır. Ayrıca intihal yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal takip başlatılacaktır. Bu sebeple öğrenciler, metinlerini herhangi bir yerden kopyalamamalı; özgün bir şekilde hazırlamalıdır.
g) Yarışmaya katılan metinler sahiplerine iade edilmeyecektir.

(2) Yarışmaya gönderilen mektuplar aşağıda yer alan ölçütlere göre değerlendirilecektir:
a) Yarışma türünün ve amacının özümsenmesi (20 puan): Gönderinin, yarışmanın düzenlenme amacına uygun olup olmadığı.
b) Öğrencinin anlatım gücü (50 puan): Yarışmacının duygu ve düşüncelerini özgün, akıcı ve etkili bir şekilde ortaya koyup koymadığı; gereksiz detay ve açıklamalara yer verip vermediği; paragraflar arası geçişleri başarıyla yapıp yapmadığı.
c) Öğrencinin dili doğru kullanma becerisi (30 puan): Yarışmacının yazım ve noktalama kurallarına uyup uymadığı; anlatım bozukluğu yapıp yapmadığı; uygunsuz benzetme ve ifadelere yer verip vermediği.
Ödüllendirme
MADDE-7
(1) Toplam ödül 12.500 TL olup 10.500 TL öğrenciler için, 2.000 TL ise jüri üyeleri için ayrılmıştır. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, derecelerine göre aşağıda belirtilen ödüllerden birini almaya hak kazanacaklardır:
Birincilik Ödülü : 3.500 TL
İkincilik Ödülü : 2.500 TL
Üçüncülük Ödülü : 1.500 TL
Dördüncülük Teşvik Ödülü : 1.000 TL
Beşincilik Teşvik Ödülü : 1.000 TL
Altıncılık Teşvik Ödülü : 1000 TL
Jüri Ödülü : 2.000 TL ( Jüri üyelerine pay edilecektir.)

(2) Yarışmanın ödülleri, Karaman Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

(3) Yarışmacılar, belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

Yarışma Takvimi
MADDE-8
(1) Yarışma takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Başvuruların Başlama Tarihi 13 Eylül 2021
Son Başvuru Tarihi 08 Ekim 2021*
Değerlendirme Sonuçlarının Yayınlanması 28 Ekim 2021
Ödül Töreni Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ve onayı dâhilinde ileride duyurulacak bir tarih ve yerde düzenlenecektir.
* Söz konusu tarihte yapılacak başvuru ve gönderiler, belirtilen tarihin mesai bitimine kadardır.

İrtibat Bilgileri
MADDE-9
(1) Yarışma metin çıktılarının şahsen veya posta yoluyla iletileceği adres bilgisi aşağıda yer almaktadır:
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yunus Emre Yerleşkesi 70100/KARAMAN
Telefon : 0338 226 20 80
Belgegeçer : 0338 226 20 74
(2) Öğrenciler, yarışmaya dair her türlü soru ve sorunları için [email protected] adresinden sekreteryaya ulaşabileceklerdir.

Diğer Hususlar
MADDE-10
(1) Yarışma sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, ilanı takip eden 1 (bir) hafta içerisinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına dilekçeyle başvuracaklardır.
(2) Yarışmaya katılan engelli öğrencilerimize yönelik gerekli tedbirler, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Karaman Belediyesi tarafından alınacaktır.
(3) Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.

–  “Yunus Emre’ye Mektup”  konulu Kompozisyon Yarışması Ekleri

Taahütname

Veli İzin Belgesi

Açık Rıza Onayı

Aydınlatma Metni

Yarışma Başvuru Formu