Lise Öğrencileri Deneme Yarışması ’FARABİ YILI’

Lise Öğrencileri

2020 yılının ’FARABİ YILI’ olması nedeniyle onun adına düzenlediğimiz deneme
yarışması ile ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere Farabi’yi yakından tanıtmak ve yaşatmak,
yaratıcı ve özgün yazarlığa teşvik etmek, Türkçenin etkin kullanımını özendirerek, öğrencileri
düşünmeye, tahayyül etmeye, yazmaya yönlendirmek ve yorum becerilerini geliştirmek
amaçlamaktadır.

HEDEF KİTLE: Tüm devlet okulları ve özel okullardaki lise öğrencileri.

KONU: Farabi’nin eserlerinin okunup incelenmesi sonucu Farabi’nin düşüncelerine dayalı
bir deneme yazılması.

Deneme konuları aşağıda belirtilen ana ve alt konu başlıklarından seçilebilir.

Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü
“FARABİ” KONULU ULUSAL LİSE ÖĞRENCİLERİ DENEME YARIŞMASI

A. Farabi’yi tanıma ve anlama
a) Farabi’ de bilgiden etiğe geçişte Sokrates etkisi
b) Farabi’nin El Medinetü’l Fazıla adlı kitabının Platon’un Devlet kitabıyla olan
benzerlik ve farklılıkları
c) El Medinetü’i Fazıla’nın orijinal tarafları
d) Farabi’yi etkileyen düşünürler
e) Farabi’den etkilenen düşünürler
f) Farabi’nin yazılı eserleri üzerine genel bakış
g) Farabi’yi anlamak ve yaşatmak
h) Farabi’nin meşşailere bıraktığı miras
i) Günümüz düşüncesine Farabi olarak bakış

B. İslam Bilgini Farabi’nin Dünya Medeniyetine ve Bilime Katkıları
a) Mantık ilmine katkısı ve Muallim-i Sani olma ilişkisi
b) Farabi’nin ilimlere bakışı ve ilimleri değerlendirmesi
c) Farabi’nin ilimleri sınıflandırmadaki amacı ve moderniteye etkisi
d) Farabi’nin müziğe katkısı

KATILIM ŞARTLARI:

• Yarışma; Türkiye’deki resmi ve özel tüm lise öğrencilerine açıktır ve ücretsizdir.

• Her yarışmacı yarışmaya yalnızca bir (1) eser ile katılım sağlayabilecektir.

• Yarışma dili Türkçedir.

• Yarışmaya gönderilecek eserler deneme yazı türünün ölçütlerine uygun ve özgün
olmalıdır. Tür dışı eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.

• Yarışmaya katılacak eserler [email protected] adresine
gönderilecektir.

• Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya
bulundurmayacaktır.

• Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirme dışı tutulacaktır.

• Yarışmaya rumuzla katılım zorunludur. Öğrencinin adı ve soyadı eserde
belirtilmemeli, eser metninin sağ üst köşesine rumuz yazılmalıdır. Yarışmacının
adı-soyadı, okulu, iletişim bilgileri başvuru formunda belirtilecektir.

• Eserle birlikte başvuru formunun gönderilmesi zorunludur.

• Yarışmaya son başvuru tarihi 26/03/2021’dir.Başvuru tarihinden sonra gelen
eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Yarışmaya katılan eserlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye
girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış ve bütünüyle başvurana ait
olması, kısmen ya da tamamen başka bir eserden kopya edilmemiş olması, daha
önce bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanması için izin verilmemiş olması
gerekmektedir.

• Yarışma için gönderilen eser, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:

a- Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları
2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

b-Yapıt, Times New Roman yazı fontu, 11 (on bir) punto, 1,5 satır aralığı ile
yazılacaktır.

c-Eserler 10 sayfayı geçmemelidir.

• Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye
değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan, bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları
geri alınır.

• Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin –kullanım hakkı kendilerinde olmak ve
kendilerinden izin alınmak şartıyla- Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi
Müdürlüğü tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı
çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş
sayılırlar. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Antalya Erünal
Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü’ne aittir.

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve
genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru
içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

• Yarışmaya katılan kişiler, şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.

• Eserler “konuyu yansıtma ve yorumlama, Türkçenin etkili kullanımı, özgünlük, türe
uygunluk, plan ve düzen” ölçütleri ile toplamda 100 puan üzerinden
değerlendirilecektir.

• Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü, gerekli gördüğü durumlarda
Milli Eğitim Bakanlığının onay ve izni ile şartname üzerinde değişiklik yapma
hakkına sahiptir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN DEĞERİ
İÇERİK; KONUYU YANSITMA VE YORUMLAMA 30 PUAN
TÜRKÇENİN ETKİLİ KULLANIMI 20 PUAN
ÖZGÜNLÜK 20 PUAN
PLAN VE DÜZEN 20 PUAN
TÜRE UYGUNLUK 10 PUAN
TOPLAM 100 PUAN

Son Katılım Tarihi :26/03/2021
Sonuçların Açıklanması :16/04/2021

ÖDÜLLER:
Yarışmada ilk üç dereceye giren katılımcılara Türk İslam Âlimleri kitap seti verilecektir.
Yarışma ödülleri dereceye giren öğrencilere kargo yolu ile gönderilecektir. Kargo gönderim
ücreti Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
Yarışma ödülleri okul-aile birliği bütçesinden karşılanacaktır.

Yarışma için iletişim:
Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi
[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

one × five =