Ana SayfaLise Öğrenci YarışmalarıLise Öğrencileri “Birikimlerim ve Hayallerim” Kompozisyon Yarışması

Lise Öğrencileri “Birikimlerim ve Hayallerim” Kompozisyon Yarışması

SPK Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından sermaye piyasalarını tanıtmak, eğitim çağındaki gençlerden başlayarak tasarruf ve yatırım bilinci oluşturmak amacıyla Türkiye geneli resmî/ özel eğitim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencilerine yönelik “Lise Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması” düzenlemekte.

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: Resmi ve Özel Lise Öğrencileri Arası; “Birikimlerim ve Hayallerim” Konulu Kompozisyon Yarışması

AMAÇ: Finansal okuryazarlık konusunda farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, finansal piyasalara yönelik farkındalık oluşturmak, finansal kurumları tanıtmak, eğitim çağındaki gençlerden başlayarak tasarruf ve yatırım bilincini geliştirmektir.

KAPSAM: Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmanın şartlarını, başvuru şeklini, seçilecek kompozisyonlara verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.

HEDEF KİTLESİ: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel lise öğrencileri katılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi: 10.01.2022-28.03.2022
Yarışmanın Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel lise okul müdürlüklerine duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayını takiben anılan Bakanlığın internet sitesi (www.meb.gov.tr) ile Kurulumuz internet sitesi (www.spk.gov.tr)’nden yapılacaktır. Yarışmaya ilişkin özel şartname ve eki Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı, her iki kurumun internet sitesinde yer alacak ve ayrıca keyfiyet tüm valiliklere de bildirilecektir.
Yarışma Takvimi:

09 Aralık 2021 Yarışma Şartnamesinin Milli Eğitim Bakanlığının görüşüne sunulması.
10 Ocak 2022-21 Ocak 2022 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Okullara duyuru yapılması ve kompozisyonların yazılması.
7 Şubat 2022- 11 Şubat 2022 Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edileceği son tarih.
14 Şubat 2022- 25 Şubat 2022 İl Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulacak komisyonlar tarafından eserlerin değerlendirilmesi ve başarılı bulunan ilk 5 eserin SPK’ya teslim edilmesi.
28 Şubat 2022- 04 Mart 2022 Her il genelindeki lise öğrencileri arasından başarılı bulunarak SPK’ya iletilen eserlerin nihai olarak Değerlendirme Kurulunca değerlendirilmesi.
11 Mart 2022 www.spk.gov.tr /duyurular internet adresinde sonuçların açıklanması.
14 Mart 2022- 18 Mart 2022 İtiraz hakkı kullanımı.
28 Mart 2022 Ödüllerin teslim edilmesi.

KATILIM KOŞULLARI:
• Yarışma Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel lise öğrencilerine açıktır.

• Yarışmaya Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği personeli yakınları katılamaz.

• Her okul en fazla 5 (beş) kompozisyon çalışmasıyla yarışmaya katılabilir. Okul müdürlükleri hangi kompozisyonların değerlendirilmek üzere gönderileceğini belirler.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

YARIŞMA KOŞULLARI:
Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar:

• Kompozisyonlar beyaz çizgisiz A4 kâğıdına yazılacak, arka yüzler kullanılmayacaktır.

• Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.

• Mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak yazılacaktır.

• Üç sayfayı geçmeyecektir.

• Kompozisyonun yazıldığı kâğıtların arka yüzünün sağ üst köşesinde öğrencinin;
a. Adı ve Soyadı
b. Doğum tarihi
c. Okulun adı
d. Sınıfı ve numarası
yer alacaktır.

• Eserle birlikte ekte yer alan Veli İzin Belgesi Ek-1), Başvuru Formu (Ek-2) ve Açık Rıza Onayı Belgesi (Ek-3) eksiksiz doldurularak aynı zarf içinde gönderilecektir.

• Sermaye Piyasası Kurulu, katılımcılar tarafından, velilerinin ve/veya öğretmenlerinin de bilgisi dahilinde, gönüllü olarak sunulan işbu ve benzeri kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yarışma gereklilikleri ve yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz, sair üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Sermaye Piyasası Kurulu bu bilgileri; yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek ve ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına istatistiksel bilgileri (coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve Velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında talepte bulunma hakkına sahiptir.

• Yarışmaya katılan eserin özgün olması, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

• Her öğrenci yarışmaya bir eserle katılabilecektir.

• Yarışmaya katılmak isteyen engelli bireyler, özel gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmiş özel araç ve cihazları kullanarak yarışmaya katılabilirler. Bu bağlamda fırsat eşitliğini sağlamak ve yarışma sürecini verimli bir şekilde geçirmek için engelli öğrencinin yarışmayla ilgili süre, mekân, materyal, engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınması gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak üzere bir öğretmeninden danışmanlık almasında herhangi bir sakınca yoktur.

• Yarışma koşullarından herhangi birini sağlamayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME KURULU:
Kurulumuz merkez binasına (Ankara) iletilen eserlerin nihai değerlendirmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 2 üye, Sermaye Piyasası Kurulu’nu temsilen 2 üye, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ni temsilen 1’er üyeden oluşan toplam 6 kişilik Değerlendirme Kurulunca yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Değerlendirme, gençlerin yaş gruplarıyla birlikte sosyal ve kültürel gelişimleri dikkate alınarak aşağıdaki tabloda yer alan kriterler çerçevesinde yapılacaktır.

Türkçenin, dil ve söyleyiş kurallarına uygun olarak, etkin kullanımı. 25 puan
Anlatılmak istenenin doğru ve anlaşılır şekilde ifade edilip edilmediği. 25 puan
Verilen konuyu zenginleştirerek işleyebilme ve örneklendirme becerisi. 25 puan
Ulusal ve evrensel değerler düzleminde yeni ve özgün fikirler üreterek geleceğe dönük düşünebilme yeteneği. 25 puan
TOPLAM 100 puan

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:

Yarışmada dereceye giren öğrencilere sunulacak ödüller aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kompozisyon Yarışmasında Dereceye Girenler
İlk üçe giren öğrencilere ipad tablet (64 GB), ayrıca plaket ve Kurul Başkanının imzasını taşıyan “Katılımcı Sertifikası” verilecektir.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri pandemi koşulları dikkate alınarak tarafımızdan teslim edilecektir. Dereceye girenler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) “www.spk.gov.tr” ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “meb.gov.tr” web siteleriyle birlikte Kurulumuzun Instagram ve Twitter sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.

YARIŞMA BÜTÇESİ:
Yarışma bütçesi 30.000 TL’dir. Dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller ve diğer giderler sermaye piyasası kurumları tarafından karşılanacaktır.

ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:
Eserler okul müdürlükleri tarafından bağlı oldukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletilecek olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek 5’er eser Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İletişim Dairesi Eskişehir yolu 8. Km. No:156 06530 ANKARA adresine posta yoluyla gönderilecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri dışında, öğrenciler ya da okullar tarafından doğrudan Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilecek eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:
• Gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Eserlerin kitap ortamında yayımlanmasından, sergilenmesinden ve Kurulumuzun resmi web sitesi ile sosyal medya hesaplarından paylaşılmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir.
• Dereceye giren eserler açıklandıktan sonraki bir hafta (beş iş günü) içerisinde yazılı olarak itiraz hakkı kullanılabilir. Takvimde belirtilen beş iş günü içerisinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmaya katılan öğrenci, öğrenci velileri ve öğretmenleri bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

Ek-1

VELİ İZİN BELGESİ

Velisi bulunduğum, ………………………………………… okulunda öğrenim gören, ………….. sınıfı, ………. nolu, …………………………………isimli öğrencinin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla düzenlenen Kompozisyon Yarışmasına katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm. … / … / 2022

(İmza)
Veli
Adı Soyadı

Tel :
E-Posta:

Ek-3

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanmıştır.
Kurulumuzca, siz ve öğrencinize ait görsel ve işitsel olmak üzere tüm kişisel veriler, yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek ve ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına istatistiksel bilgileri (coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.), katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için 6698 sayılı Kanunun 5inci maddesinin 1inci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması” işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu’yla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır.
Söz konusu Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir Yolu 8.km No:156 Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

AÇIK RIZA ONAYI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ve ……………………………………………………………….. nda öğrenim gören velisi/birinci derece yakını bulunduğum ……………………………………………… adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel olmak üzere tüm kişisel verilerimiz; yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek ve ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına istatistiksel bilgileri (coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı web siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına;

Onay veriyorum. Onay vermiyorum.

….. /…../ 2022

Velisinin/1.Derece Yakının

Adı Soyadı :………………………………..

İmzası :………………………………..

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.