Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ana ve Tematik Alanları

Lise öğrencileri yarışma
Lise öğrencileri yarışma

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, lise öğrencilerini araştırmaya teşvik etmeyi ve bilimsel araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yarışmanın Ana Alanları ve Tematik Alanları
Yarışma, 12 ana alanda düzenlenmektedir.

ANA ALANLAR
Biyoloji
Kimya
Tarih
Coğrafya
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Değerler Eğitimi
Sosyoloji
Teknolojik Tasarım
Fizik
Psikoloji
Yazılım

Bu ana alanlarda yarışmaya başvuracak projelerin, aşağıda isimleri verilen tematik alanlardan birini kapsayacak şekilde hazırlanmış olması gerekir.

Tematik Alanlar

Aile İçi İletişim
Aile içi iletişim, aile bireylerinin birbiriyle kurdukları iletişim olarak tanımlanabilir. Aile bireylerinin kendilerini ifade edebilmeleri aile içi iletişim için önemli bir yer tutmaktadır. Aile içinde bireylerin fikirlerinin dinlenerek bu fikirlerine önem verilmesi bireylerin sağlıklı gelişmesine katkı sağlamaktadır. Aile içinde yaşanan duygu ve düşünceleri açık bir şekilde ifade edememe, rahat konuşamama, kuşak çatışmaları, empati kuramama gibi iletişim engelleri aile içi iletişimi olumsuz yönde etkilemektedir. İletişim engelleri aile bireylerinin kendini değersiz hissetmesine ve öz güvenini kaybetmesine neden olabilmektedir.
Aile içi iletişimde ebeveyn tutum ve davranışları özellikle çocuğun kişilik gelişiminde, sosyal ve akademik hayatının biçimlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ebeveynlerin çocukla iletişiminde ben dili kullanımı, çocuk ile kurduğu göz teması, kullandığı sözcükler, beden dili ve ses tonu etkili iletişim sağlamaktadır. Aile içi iletişimin kurulamaması sonucunda; bireysel farklılıklara bağlı olarak çocukta korku, kaygı, öfke, değersizlik gibi olumsuz duygular oluşması, ebeveynlere karşı düşmanca tavır sergilenmesi, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi sorunlar gözlemlenebilir.
Aile içi iletişim alanında; aile içi iletişim engelleri, aile bireylerinin iletişim kurmadaki gereksinimleri, etkili iletişim kurma yolları konularının araştırılması, aile ile birlikte geçirilen zaman ve gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerin aile içi iletişime etkisi, aile içi iletişim-madde ve teknoloji bağımlılığı, aile içi iletişim-akademik başarı, aile içi iletişim-toplumsal huzur ve mutluluk arasındaki ilişkiler gibi aile içi iletişimin etkili olabileceği farklı değişkenlerin incelenmesine yönelik projeler hazırlanabilir.

Genetik ve Biyoteknoloji
Akıllı ulaşım sistemleri, altyapı dâhil karayolu taşımacılığı alanında bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak güvenlik, sürüş konforu ve verimliliğini artırmayı, tıkanıklık ve çevreye verilen zararları azaltmayı amaçlar. Bu sistemler, farklı iletişim ve trafik yönetim tarzları ile kullanıcıları bilgilendirir ve ulaştırma ağlarının daha akıllı ve koordineli kullanımını sağlar.
Akıllı ulaşım sistemleri alanında; kaza meydana geldiğinde ambulans, polis ve itfaiye araçlarının otomatik olarak çağrılması, trafik kurallarının kişiden bağımsız ve objektif uygulanması için kameraların kullanılması, hız sınırlarının ve trafik ışığı yanma aralıklarının koşullara bağlı olarak otomatik uyarlanması, çarpışma önleme sistemleri, yerleşim yerlerinde kullanılan akıllı ulaşım sistemlerinin tanıtımı, modellenmesi, uygulanması ve geliştirilmesine yönelik projeler hazırlanabilir.
Oyun ve Oyunlaştırma
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği
Özgün Algoritma Tasarımı
Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik
Giyilebilir Teknolojiler
Robotik ve Kodlama
Astronomi ve Astrofizik
Göç ve Uyum
Sağlıklı Beslenme
Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
Görsel ve İşitsel Sanatlar
Sağlıklı Yaşam ve Spor
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
Görüntü ve Ses Tanıma Teknolojileri
Salgın Hastalıklar ve Salgınla Mücadele
Bilgisayarsız Kodlama
Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Siber Güvenlik
Bilim İletişimi
Havacılık ve Uzay Bilimleri
Sorumlu Üretim ve Tüketim
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Hazır Algoritma Uygulamaları
STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik)
Bilinçli Farkındalık ve Kariyer Bilinci
Hidrojen Enerjisi
Su Okuryazarlığı
Biyoçeşitlilik
İnsan Hakları ve Demokrasi
Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Jeotermal Enerji
Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri
Biyotaklit
Kültürel Miras
Trafik ve Trafikte Saygı
Çevre ve Çevreyi Koruma
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
Türk Dili ve Lehçeleri
Değerler Eğitimi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Uzaktan Eğitim
Dijital Dönüşüm
Medya Okuryazarlığı
Veri Madenciliği
Dijital Oyun Tasarımı
Metaverse
Yabancı Dil Eğitimi
Dil ve Edebiyat
Milli Teknoloji Hamlesi
Yapay Zekâ
Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
Nesnelerin İnterneti
Yaşamımızda İyilik, Nezaket ve Anlayış
Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar
Nükleer Enerji
Yenilenebilir Enerji
Ekolojik Denge
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Yer ve Deniz Bilimleri
Finansal Okuryazarlık
Orman ve Ormanları Koruma
Yoksullukla Mücadele

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, TÜBİTAK web sitesinden veya BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’nden (https://e-bideb.tubitak.gov.tr/) başvuru formunu doldurarak ve gerekli belgeleri yükleyerek başvurabilirler. Başvuru tarihleri ve detayları her yıl TÜBİTAK web sitesinde duyurulmaktadır.