Lise Öğrencileri arası “İsraf” Konulu Kompozisyon Yarışması

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İLE
ÖZEL BAŞARI KOLEJİ TARAFINDAN DÜZENLENEN
“İSRAF” KONULU KOMPOZİSYON
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI
Madde-1
Hem Türkçeyi korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak; Türk dilini yerinde, doğru, dil kurallarına uygun, açık ve anlaşılır olarak konuşmak ve yazma becerilerini geliştirmek için hem de İsraf’ı bütün yönleriyle hatırlatmak amacıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Özel Başarı Koleji tarafından Piri Reis anısına Türkiye’deki tüm ortaöğretim (lise) öğrencileri arasında ‘İsraf’’ konulu bir kompozisyon yarışması düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN DAYANAĞI
Madde-2
’İsraf’ konulu kompozisyon yarışması Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin “Kültür Hizmetleri” başlıklı 16. maddesinin (b) bendine dayanmaktadır.

YARIŞMANIN KAPSAMI
Madde-3
Yukarıda amacı ve dayanağı belirtilen yarışmanın konu başlığı, kimlerin katılabileceği, yazılarda aranacak şartlar, başvuru şekli, metinlerin değerlendirilme aşamaları, ödüllendirme ve yarışma takvimine ilişkin usul ve esaslar şartnamenin devamında açık olarak belirtilmiştir.

YARIŞMANIN KONUSU
Madde-4
’İsraf’’

YARIŞMAYA KATILACAKLAR
Madde-5
1- ’İsraf’’ konulu kompozisyon yarışmasına Türkiye’deki tüm lise (20 yaş altı açık lise öğrencisi dahil) öğrencileri başvurabilecektir.

2- Her öğrenci, yarışmaya tek bir kompozisyon metniyle katılabilecektir. Birden fazla metin gönderen öğrencilerin başvuruları reddedilecektir.

3- Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışma takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında iki aşamalı bir başvuru yolunu takip edeceklerdir. İlk olarak, bilgisayar ortamında yazdıkları metinleri kompozisyon@kmu.edu.tr adresine göndereceklerdir. Metinde öğrencilerin gerçek isimleri geçmeyecek olup ilk sayfanın sağ üst köşesine sadece bir rumuz ekleyeceklerdir. İkinci aşamada öğrenciler, metnin çıktısını bir dosya içinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla ileteceklerdir. Ekte yer alan taahhütnameyi elle doldurup kapalı bir zarfa koyarak bahsi geçen dosyanın içine yerleştirmeyi de ihmal etmeyeceklerdir. Yukarıda anlatılan iki aşamayı başarıyla tamamlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yarışmayı takip etmekle görevlendirilen personelin ve Yarışma Değerlendirme Kurulu’nu oluşturacak olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanlarının birinci derecede yakını olan kişiler

5- Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında ulaşmayan metinler, değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanacak aksaklıklarda sorumluluk öğrenciye aittir.

6- Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.

YARIŞMAYA KATILACAK METİNLERDE ARANACAK ŞARTLAR
Madde-6
1- Kompozisyon metinleri; Times New Roman yazı karakteriyle iki yana yaslı, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacaktır. Paragraf girintisi 1,25 cm olacak; her satırın önünde ve arkasında 3nk boşluk bırakılacaktır. Kenar boşlukları ise her yönden 3 cm olarak ayarlanacaktır.
2- İlk sayfanın sağ üst köşesinde metin sahibinin rumuzu yer alacaktır. Rumuzun hemen alt satırında ise ortalı hâlde metnin başlığı bulunacaktır. Rumuzun ve başlığın tamamı kalın/bold olacak ve sadece ilk harfi/harfleri büyük yazılacaktır.
3- Metinler, 500-1000 kelime arasında olacaktır.
4- Metinlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu (2012 basımı) esas alınacaktır.
5- Metinler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş metinler bu yarışmaya katılamayacaktır. Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve yarışma dışı bırakılacaktır. Ayrıca intihal yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal takip başlatılacaktır.
6- Yarışmaya katılan metinler sahiplerine iade edilmeyecek (Kişinin kendi rızası olmak kaydıyla), yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.DÜZENLEYİCİ KURUM
Madde-7
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Özel Başarı Koleji

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
Madde-8
1- Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışma takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında metinlerini ileteceklerdir. Yarışmanın bütün sekreterya işlemleri, öğrencilerin metinlerini e-posta gönderecekleri kompozisyon@kmu.edu.tr adresinin oluşturulması ve yönetilmesi, şahsen veya posta yoluyla gelecek olan metin çıktılarının teslim alınması Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sorumluluğundadır.
2- Yarışma Değerlendirme Kurulu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları arasından seçilecektir.
3- Dereceye giren isimler, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Özel Başarı Kolejinin resmî internet sayfalarından ilan edilecektir.
4- Yarışmaya gönderilen bütün metinlerin telif hakları, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına aittir. Adı geçen Daire Başkanlığı, uygun gördüğü metinlerin basılı hâlde veya internet ortamında yayınlaması hakkını saklı tutar. (Kişinin kendi rızası olmak kaydıyla) Ayrıca, dereceye giren metinlerin kısmen veya tamamen yayımlanması hâlinde yarışmacılara özel bir ödemede bulunulmayacaktır.
5- Yarışmada en yüksek puanı alan ilk 3 metin ile teşvik ödülüne layık görülen 1 metnin sahipleri, ödüllerini Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde düzenlenecek olan bir törenle alacaklardır.
6- Ödüller Özel Başarı Koleji tarafından karşılanacaktır.

ÖDÜLLENDİRME
Madde-9
Birincilik Ödülü : 2.000 TL .
İkincilik Ödülü : 1.500 TL .
Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL.
Teşvik Ödülü : 500,00 TL.
Jüri Ödülü : 2.000 TL

Mehmet COŞAR Prof. Dr. Mehmet AKGÜL Özel Başarı Koleji Rektör

YARIŞMA TAKVİMİ
Madde-10
Yarışma takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Başvuruların Başlama Tarihi 3 Şubat 2020
Son Başvuru Tarihi 21 Şubat 2020
Değerlendirme Sonuçlarının Yayınlanması 30 Mart 2020

Ödül Töreni
İleride duyurulacak bir tarih ve yerde yapılacaktır.

*Söz konusu tarihte yapılacak başvuru ve gönderiler, belirtilen tarihin mesai bitimine kadardır.
İRTİBAT BİLGİLERİ
Madde-11
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yunus Emre Yerleşkesi 70100/KARAMAN
Telefon : 0338 226 20 80
Belgegeçer : 0338 226 20 74
E-posta : sks@kmu.edu.tr

EK 1:
T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İLE
ÖZEL BAŞARI KOLEJİ TARAFINDAN DÜZENLENEN
‘’İSRAF’’ KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI

TAAHHÜTNAME
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Özel Başarı Koleji tarafından Türkiye’deki tüm ortaöğretim (lise) öğrencileri arasında düzenlenecek olan “İsraf” konulu kompozisyon yarışması için yazdığım metinden telif ücreti talebimin olmadığını, metnimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olduğunu, yazımla ilgili tüm tasarruf hakkını Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına devrettiğimi (Kişinin kendi rızası olmak kaydıyla) beyan ve taahhüt ederim.

ÖĞRENCİNİN
Yarışmada Kullandığı Rumuzu
Gerçek Adı ve Soyadı
Bağlı Bulunduğu Orta Öğretim Kurumu / Sınıf/ Numara
Öğrencinin Velisi veya Danışman Öğretmenin Ad Soyadı
Öğrencinin Velisi veya Danışman Öğretmeni E-posta Adresi
(Kişinin açık rızası ile)
Öğrencinin Velisi veya Danışman Öğretmeni Cep Telefonu
(Kişinin açık rızası ile)
Tarih/İmzası (Velisi veya Danışman Öğretmeni)

Taahhütnamenin Eki: Başvuru sahibinin halen öğrenci olduğunu gösteren, son bir ay içinde alınmış 1 (bir) adet ıslak imzalı/mühürlü öğrenci belgesi.

“03 Şubat 2020 – 21 Şubat 2020” tarihleri arasında kompozisyon@kmu.edu.tr adresine gönderilecektir.