Lise Öğrencileri Arası İnsan Hakları Temalı Resim Yarışması

Resim Yarışması
Lise Öğrencileri Resim Yarışması

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU RESİM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

ŞARTNAMENİN ADI: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Milli Eğitim
Bakanlığı’na (MEB) bağlı lise düzeyindeki özel ve devlet okulları öğrencileri arası insan hakları temalı resim yarışması.

ŞARTNAMENİN KONUSU: TİHEK tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Günü
münasebetiyle MEB’e bağlı tüm özel ve devlet okullarında öğrenim gören lise öğrencilerinin eğitim öğretimleri aksatılmadan gönüllülük esasına dayalı insan hakları temalı resim yarışması.

Lise Öğrencileri
İnsan Hakları Resim Yarışması

ETKİNLİĞİN ADI: İnsan Hakları Temalı Resim Yarışması

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Resim kategorisinde.

ETKİNLİĞİN AMACI: MEB’e bağlı tüm özel ve devlet okullarında lise düzeyinde öğrenim
gören öğrencilere hak temelli bakış açısı kazandırmak, insan hakları konusunda duyarlılık geliştirmek ve kişilerin güvence altına alınan tüm insan hak ve temel özgürlüklerden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirmek ve tüm bu alanlarda farkındalığı artırmak.

HEDEF KİTLE: MEB’e bağlı tüm liselerde öğrenim gören öğrenciler.

ETKİNLİĞİN BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 31 Ekim 2022-10 Aralık 2022

KATILIM KOŞULLARI: MEB’e bağlı devlet veya özel okullardan birinde lise düzeyinde
öğrenim görüyor olmak.
Öğrencilerin yarışmaya katılımı tümüyle ücretsizdir. Düzenlenen bu etkinlik ile herhangi bir
ticari amaç güdülmemektedir.

YARIŞMA KOŞULLARI:
Resim: Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri.
Eserler özgün nitelikte, Anayasa ve Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarına uygun ve insan
hakları teması ile ilişkili olacaktır. Yayımlanmış, başka herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül
kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Bu durumun tespiti halinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş sayılır. Ödül kazanmış ise geri alınır.
Eserlerin ön yüzündeki resme zarar vermeden kâğıtların arka yüzüne öğrencinin adı ve
soyadı, okulun adı, ili, sınıfı ve numarası, okul telefon iletişim bilgileri mutlaka yazılacaktır.
Katılımcılar yarışmaya velisi tarafından imzalanmış, örneği şartname ilişiğinde verilen telif
beyanı metni eklenmiş bir biçimde etkinliğe başvuruda bulunmalıdır. Öğrenciler yarışmaya yalnızca bir eser ile katılım sağlayabilir.
Yarışmacılar 25×35 veya 35×50 cm ölçütlerinde beyaz resim kağıdına yapılmış resimleriyle
yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya katılacak eserlerde teknik serbesttir (kolaj çalışması hariç kuru boya, suluboya, pastel boya vb. teknikler kullanılabilir.) Eserler; çerçevesiz, paspartusuz olarak arkasına yarışmacının adı-soyadı ve iletişim bilgisi yazılı olduğu başvuru formu yapıştırılarak teslim edilmelidir. Başvuru tarihinden sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Yarışma kapsamında gönderilecek resimlerin aşağıdaki kriterler kapsamında
değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir:
Amaca uygunluk: Resmin insan hakları temasına uygunluğu ve etkileyiciliği ile insan hakları
ile ilgili değerleri resim ile ifade edebilme yeteneği (25 Puan)
Yaratıcılık (25 Puan)
Resmin görselliği ve çerçeve düzeni ile kâğıdın temizliği (25 Puan)
Özgünlük: Bariz şekilde etkilenmemiş olma (25 Puan)
YARIŞMA BAŞVURU ARALIĞI VE TESLİM YERİ: Resimler katılımcı öğrenciler
tarafından öğrencisi oldukları Okul Müdürlüklerine 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlayacak şekilde 14 Kasım 2022 tarihine kadar teslim edilecektir. Öğrenciler için son başvuru tarihi 14 Kasım 2022 mesai bitimine kadardır.

YARIŞMA İÇİN ALINACAK ÖZEL TEDBİRLER
MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi’nin 5/12 maddesi uyarınca TİHEK; engelli bireylerin
etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu bağlamda TİHEK; yarışmanın ulusal kanallarda duyurulması için girişimlerde bulunma, yarışmanın özellikle engelli çocuk ve engelli hakları alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarına iletilmesinin sağlanması, yarışmanın engelli çocuklara eğitim veren özel eğitim kurumlarına özellikle duyurulması için girişimlerde bulunulması, ilanın Braille alfabesi ve sesli betimleme ile hazırlanması gibi tedbirleri almak üzere gerekli adımları atmaya çalışacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ: Bu özel şartname, 31 Ekim 2022 tarihine kadar tüm okullara
gönderilecek ve lise öğrencilerine duyurulması için gerekenler yapılacaktır. Okul müdürlükleri, 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren yarışmacıların eserlerinin kabulüne başlayacaktır. Okul müdürlükleri elden veya posta yoluyla alabilecektir. Okul müdürlüklerinden sonraki süreçlerde de dağıtım posta yoluyla veya elden gerçekleştirilecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından il birincisi olarak
seçilen eserin aslının TİHEK’e posta yoluyla gönderilmesinin yanında
taranarak [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslimi: 31 Ekim – 14 Kasım 2022
Eserlerin Okul Müdürlüklerinde Değerlendirilmesi: 15-16 Kasım 2022
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 17 Kasım 2022
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Değerlendirilmesi: 18 – 22 Kasım 2022
Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 23 Kasım 2022
Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Değerlendirilmesi: 24 – 29 Kasım 2022
Eserlerin TİHEK’e Gönderilmesi: 30 Kasım 2022-2 Aralık 2022
Eserlerin TİHEK Tarafından Değerlendirilmesi: 2-10 Aralık 2022
Dereceye Giren Yarışmacıların Duyurulması: 10 Aralık 2022

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ:
Birinci Aşama: İlk değerlendirme, ilgili Okul Müdürlüklerince oluşturulan Eser Seçici
Kurulu tarafından yapılacak olup okul genelinde birinciliğe layık görülen eser belirlenecektir. Bu eser posta yoluyla veya elden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.
İkinci Aşama: İkinci değerlendirme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan
komisyon tarafından yapılacak olup ilçe genelinde birinciliğe layık görülen eser belirlenecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yalnızca ilçe birincisini belirleyecek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden gecikmeksizin iletecektir.
Üçüncü Aşama: Üçüncü değerlendirme İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan
komisyon tarafından yapılacak olup il genelinde birinciliğe layık görülen eser belirlenecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri yalnızca il birincisini belirleyecek ve belirlediği eseri nihai değerlendirme için TİHEK’e 2 Aralık 2022 Cuma günü mesai saati sonuna kadar, “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 06420 Çankaya / ANKARA” adresine elden veya posta yolu ile gecikmeksizin iletecektir. İl birincisi eserin ayrıca taranmak suretiyle [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Nihai değerlendirme TİHEK tarafından oluşturulan Değerlendirme Kurulu tarafından
Ankara’da yapılacaktır.
Yarışma ile ilgili her türlü değişiklik MEB izin ve onayı ile olacaktır.
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş
sayılırlar.

DEĞERLENDİRME KURULU: Değerlendirme Kurulu, TİHEK Başkanlığı tarafından
belirlenecek beş üyeden oluşmaktadır.

ÖDÜLLER:
Birincilik ödülü: 15.000 TL.
İkincilik ödülü: 10.000 TL.
Üçüncülük ödülü: 7.500 TL.

Ayrıca illerde birinci seçilen eser sahiplerine 1.000 TL takdim edilecektir.
TELİF HAKKI: Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm
telif haklarıyla TİHEK Kurumuna ait olacaktır. TİHEK, ödüle değer bulunan ve bulunmayan tüm eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür, kitap vb. her türlü tanıtım ve her türlü süreli ve süresiz yayınlarda kullanma, gösterme ve medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte kısmen veya tamamen kullanma hakkına sahiptir.
TİHEK, eserler üzerinden hiçbir ticari kazanç sağlamayacaktır.

İTİRAZ: Yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 15 gün içerisinde Türkiye İnsan
Hakları ve Eşitlik Kurumuna itirazda bulunulabilir. Yapılan itiraz, Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

ESERLERİN İADESİ: Ödüle değer bulunmayan eserler talep halinde bir kopyası saklanarak
ilgilisine iade edilebileceği gibi kullanılmaya gerek bulunmaması ve ilgilisi tarafından iade
istenmemesi durumunda altı ay sonra tamamen imha da edilebilir.

ÖDÜLLERİN DAĞITIMI: Dereceye girenlerin ödülleri doğrudan yarışmacıya TİHEK
tarafından takdim edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Haklarının
Korunması ve Geliştirilmesi Birimi, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 Kızılay 06420 Çankaya / ANKARA
Tel : 0 312 422 78 47, 0312 422 79 27, 0312 422 78 00
Faks : 0 312 422 78 99
E-posta: [email protected]

EK-1

VELİ İZİN BELGESİ
Katılımcının;
Adı ve Soyadı:
Baba Adı:
Doğum Yeri ve Yılı:
Okulu:
Sınıfı :
…………………….. Lisesi Müdürlüğüne
Velisi bulunduğum ve yukarıda açık kimliği yazılı oğlum/kızım………………………………… ‘ın
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca yapılması planlanan İnsan Hakları Temalı Resim
Yarışmasına katılmasına izin verdiğimi arz ederim.
…../…../…….
Adı ve Soyadı
İmza
Adres:
Telefon:

EK-2

TELİF HAKLARI TAAHÜTNAMESİ
Katılımcının;
Adı ve Soyadı:
Baba Adı:
Doğum Yeri ve Yılı:
Okulu:
Sınıfı :
…………………….. Lisesi Müdürlüğüne
İnsan Hakları Temalı Resim Yarışması kapsamında tarafınıza iletilen eserin velisi bulunduğum ve
yukarıda açık kimliği yazılı oğlum/kızım………………………………… ‘a ait olduğunu, bahse konu
eserin son halini gördüğümü ve onayladığımı, eserin başka bir yerde basılmadığını ve basılmak için
sunulmadığını, eserin diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini, telif hakkı tarafımızda saklı
kalmak koşuluyla eserin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından Kurumun faaliyetleri
çerçevesinde oğlumun/kızımın ismine yer verilerek basılmasına, yayımlanmasına, paylaşılmasına,
internet yoluyla iletimine ve Kuruma ait her türlü mecrada sergilenmesine izin verdiğimi, bu kapsamda
herhangi bir maddi talebim olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.
…../…../……..
Adı ve Soyadı
İmza
Adres:
Telefon:

EK-3

AÇIK RIZA ONAYI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında iş bu uygulama kılavuzunda yer alan
EK-4 Aydınlatma Metni ile tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana
ve …………………………………………’nda öğrenim gören velisi / birinci derece yakını bulunduğum
……………………………………………… adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerin İnsan Hakları
Temalı Resim Yarışması faaliyet/etkinliklerinin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin
öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı siteleri ile Türkiye İnsan Hakları
ve Eşitlik Kurumunun sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına;
Onay veriyorum Onay vermiyorum
….. /…../ 2022
Velisinin/1.Derece Yakının Adı Soyadı :………………………………..
İmzası :………………………………
Öğrencinin;
Adı Soyadı :
Okulu :
Sınıfı :

EK-4
AÇIK RIZA ONAYI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında iş bu uygulama kılavuzunda yer alan
EK-4 Aydınlatma Metni ile tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana
ve …………………………………………’nda öğrenim gören velisi / birinci derece yakını bulunduğum
……………………………………………… adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerin İnsan Hakları
Temalı Resim Yarışması faaliyet/etkinliklerinin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin
öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı siteleri ile Türkiye İnsan Hakları
ve Eşitlik Kurumunun sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına;
Onay veriyorum Onay vermiyorum
….. /…../ 2022
Velisinin/1.Derece Yakının Adı Soyadı :………………………………..
İmzası :………………………………
Öğrencinin;
Adı Soyadı :
Okulu :
Sınıfı :
AYDINLATMA METNİ
“İnsan Hakları Temalı Resim Yarışması” kapsamında tarafımıza ilettiğiniz size ve kızınıza/oğlunuza
ait görsel/işitsel kişisel veriler bahse konu proje süresince gerekli kimlik doğrulatmalarını yapmak, eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek, eser değerlendirme sürecini yürütmek, dereceye giren eserleri ilan etmek, ödül töreni ile ilgili organizasyonları yapmak, eser basım, yayım, paylaşım ve iletim süreçlerini gerçekleştirmek, gerekli hallerde tarafınıza ulaşmak amacıyla kullanılacak olup hukuki durumlarda ilgili makamlarca talep edilmesine bağlı olarak gerekli paylaşımların yapılması dışında üçüncü kişilerle asla paylaşılmayacak ve etkinliğin tüm süreçlerinin sona ermesinin ardından resen silinecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

eighteen + thirteen =