Lise Öğrencileri arası Gıda Güvenliği Proje Yarışması

Gıda Güvenliği Derneği koordinatörlüğü ile Uluslararası Gıda Güvenliği Kurumu (IAFPIntemational Association for Food Protection) işbirliğinde ve birçok meslek örgütü ve sivil toplum örgütünün desteği ile düzenlemekte olduğumuz “Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi”nin yedincisi 4-5 Haziran 2020 tarihlerinde Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde “Bugün ve Gelecekte Güvenli Gıda” mottosuyla gerçekleştirilecektir.

2009 yılından beri düzenlenmekte olan Kongremiz çerçevesinde mesleki ve teknik eğitim alarak gıda güvenliği alanında görev yapacak olan ilgili tüm lise öğrencilerinin gıda güvenliğine ilgisini arttırmak, kendi alanlarının sorunlarına yönelik çalışma yaparak farkmdalıklarını arttırmak ve sorumluluk anlayışlarının geliştirmek amacıyla 2013 yılından bu yana proje yarışması yürütülmekte ve yarışma sonunda dereceye giren öğrencilerin Kongremize geliş ve gidişleri desteklenmekte, ayrıca kendilerine çeşitli ödüller verilmektedir.

ŞARTNAME

A. YARIŞMANIN ADI
“Gıda Güvenliği” İle İlgili Elir Farkındalık Yaratma Proje Yarışması

B. YARIŞMANIN AMACI
Yarışma ile eğitim hayatı sonrasında gıda sektöründe, görev yapacak olan gençlerin gıda güvenliğine yönelik bir çalışma yapmaları ve bunun sonucunda farkındalıklarının arttırılması, kendilerine olan güvenlerinin ve sorumluluk anlayışlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

C. YARIŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI
a. Projeler teorik olacaktır. Proje konusu seçimine yardımcı olmak amacıyla aşağıda örnek konular verilmiştir. Öğrenciler konuları geliştirmekte serbesttirler.
Örnek 1- Bir Gıda İşletmesinde olabilecek riskleri önlemek amacıyla bir sorun tespit edip (Öm: çalışanların eğitimsizliği, işletme koşullarının hijyenik yetersizliği, işletmede oluşabilecek çapraz bulaşı riskleri gibi) bu sorunu takip edecek yöntem belirleme, çözüm önerileri ve bu önerilerin hedefe ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi.

Örnek 2-Evlerde, toplu tüketim yerleri veya satış noktalarında gıda güvenliği ile ilgili, farkındalığı arttırıcı çalışmaların tespiti ve hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının ölçülmesi

b. Öğrencilerin proje çalışmalarından; gıda güvenliği ile ilgili bir sorunu tanımlayarak, çözüm oluşturma yöntem önerileri belirlemeleri ve hedefe ulaşıp ulaşılamayacağım ölçme önerilerini ifade etmeleri beklenmektedir.

D. KATILIM KOŞULLARI
a. Yarışmaya, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Çok programlı Anadolu Liselerinin Gıda Teknolojileri alan/dallan, Yiyecek İçecek Hizmetleri alan/dalları ile Pazarlama ve Perakende alanı Gıda Satışı dallarında öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir

b. Yarışmaya katılım ücretsizdir

c. Yarışmaya, her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanabilir

d. Başvuru formu doldurulduktan sonra proje metni ile birlikte proje başvurulan okul müdürlüklerince muhteber.ersin@ggd.org.tradresine e-posta ile gönderilecektir.

e. Proje metni A4 boyutundaki kağıda Arial, 11 punto ile yazılacak; minimum 1, maksimum 3 sayfa uzunluğunda olacaktır.

f. Proje metni word dosyası olarak iletilecektir, projede fotoğraf kullanılacaksa Word dosyası içeresinde yer almalı ayn ek olarak gönderi lmemelidir.

E. YARIŞMA TAKVİMİ
SON BAŞVURU TARİHİ
31/03/2020 (Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
30/04/2020 tarihinde web sayfasından (www.gidaguvenligikongresi.org ve www.foodsafetycongress) açıklanacak ve kazananların e-posta adreslerine bildirilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ
7.Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi – 5 Haziran 2020 Grand Cevahir Hotel Convention Center

F. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a. Başvuruların değerlendirilmesi Kongre Bilimsel Danışma Kurulu ve Paydaş Kurum Temsilcilerinden oluşan jüri tarafından yapılacaktır.

b. Projelerin değerlendirilmesinde, gıda güvenliği açısından farkmdalık sahibi olma, farkındalık yaratmaya veya bir soruna çözüm oluşturmaya sağlayacağı katkı, özümseme ve hakimiyet, sonuç ve açıklık gibi kriterler göz önüne alınacaktır.

c. Projelerin öğrencilerin özgün düşünceleri ile oluşturulması, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlamış olması beklenmektedir.

d. Jüri değerlendirmesi 30/04/2020 tarihinde web sitesinden açıklanacak ve kazananların e-posta adreslerine bildirilecektir. Ödül kazanan projeler kongre web sitesinden yayınlanacaktır

G. YARIŞMADA DERECE ALANLARA VERİLECEK ÖDÜLLER
Seçilen ilk 3 projenin sahibi 5 Haziran 2020 tarihinde Grand Cevahir Hotel Convention Çenter gerçekleştirilecek olan 7.Uluslarası Gıda Güvenliği Kongresi ödül törenine davet edileceklerdir. Bir projenin iki öğrenci tarafından hazırlanması durumunda ödül tutarı ve kitap hediye çeki, öğrenciler arasında eşit oranda paylaştırılacaktır. Gıda Üretim İşletmesi gezisine seçilen ilk 3 projenin tüm öğrencileri katılacaktır.

BİRİNCİLİK 3.000 TL + 500 TL Kitap Hediye Çeki + Gıda Üretim İşletmesi Gezisi
İKİNCİLİK 2.000 TL + 500 TL Kitap Hediye Çeki + Gıda Üretim İşletmesi Gezisi
ÜÇÜNCÜLÜK 1.000 TL + 500 TL Kitap Hediye Çeki + Gıda Üretim İşletmesi Gezisi