Lise Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği Proje Yarışması

Lise Öğrencileri Yarışması
Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması

Lise seviyesinde öğrenim gören tüm öğrencilerimizi Enerji Verimliliği Proje Yarışmasına katılmaya davet ediyoruz.
TÜBİTAK ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri özellikle Konut, Sanayi, Ulaşım ve Tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaca uygun olarak sunulan projelerin, yukarıda anılan sektörlerde, enerjinin verimli kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerine yönelik olması ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilecek, uygulanabilir önerilerden oluşması gerekir.
Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve
yükümlülükleri kapsar.

Başvuru Koşulları
1. Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

2. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci
tarafından hazırlanır.

3. Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye
danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

4. Bir projede yer alacak öğrenciler ve danışman farklı okullardan olabilir.

5. Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından
şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile yapılması gerekmektedir. Fikir
aşamasında veya devam etmekte olan projelerle yarışmaya başvuru yapılmaz. Projeler,
2023 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanır.

6. Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir
proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış
veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Son başvuru tarihinden önce
aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen
projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

7. Başvuru belgelerinde eksik veya yanlış bilgi verilmesi, başvurusu yapılacak projenin
halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma
yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik
bulunması, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi
aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Başvuru İşlemi
1. Proje Başvuru Formu ile Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan Formu doldurularak proje
raporu ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi
Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, 06520 Çankaya/ANKARA adresine
gönderilir. Bu formlar, internet adresinden temin edilir.

2. Proje Raporu, adresinde bulunan şablon kullanılarak hazırlanır.

3. Proje Raporunun Word dosyası, Proje Başvuru Formu, Bilimsel Etik ve Proje Katkı
Beyan Formu PDF dosyası bir bellek çubuğu veya CD içerisine kaydedilerek başvuru
evrakları ile birlikte gönderilir.

4. 2023 yılı Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması başvuruları, 28 Nisan 2023
tarihinde, saat 17.30’da sona erer.

5. Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime; proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa
olmalıdır.

Yarışma Kategorileri
Yarışma; Konut, Sanayi, Ulaşım ve Tarım olmak üzere 4 alanda düzenlenir.

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

1. Projeler öncelikle, ilgili jüri tarafından, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Bu
değerlendirme sonucunda sözlü sunum için uygun görülen projeler, final aşamasında
Ankara’ya davet edilir.

2. Final aşamasına davet edilen projeler jüri tarafından sözlü sunuma alınır. Sözlü sunum
sırasında gerekli olan bilgisayar ve projeksiyon cihazı, Enerji Verimliliği ve Çevre
Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilir. Bunların dışında kullanılması öngörülen
teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilir. COVID-19 pandemisi sebebiyle
proje değerlendirmeleri çevrimiçi olarak yapılabilir.

3. Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin sözlü sunuma davet edilmeleri
durumunda, her iki öğrencinin de sunumda bulunması zorunludur. Aksi halde proje
yarışmadan elenir.

4. Projelerin, öğrencilerin tamamen kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden
kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olması beklenir.
Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış)
proje olarak sunulduğu, projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya
buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada
olursa olsun yarışmadan elenir. Ayrıca, bu durumda olan proje sahibi öğrenciler ve
danışmanlar MEB’e bildirilir. Yarışma sonrasında da söz konusu kurallara
uyulmadığının tespiti durumunda yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanır.

Ödüller
Değerlendirmeler sonucunda derece alan öğrencilere ve danışman öğretmenlerine
aşağıda belirtilen ödüller verilir.

Derece kazanan proje sahiplerine ödülleri, 2024 yılında Enerji Verimliliği ve Çevre
Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen tarihte verilecektir. Ödül töreni ve sözlü
sunumlar COVID-19 pandemisi sebebiyle çevrimiçi yapılabilir.

DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
(Öğrenci Başına)
BİRİNCİLİK Tablet Kol Saati
İKİNCİLİK Tablet Kol Saati
ÜÇÜNCÜLÜK Tablet Kol Saati
TEŞVİK Tablet Kol Saati

Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sunum Tarihleri)
Proje Başvuruları, yarışmanın son başvuru tarihi olan 28 Nisan 2023 tarihi, saat 17.30’a
kadar Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı adresine posta yoluyla iletilmiş
olmalıdır.
Sözlü sunumlara katılacak öğrencilere, sunumun yeri ve tarihleri e-posta yolu ile
bildirilir.