Lise Öğrencileri Arası “Doğa Seni Bekler” Ulusal Fotoğraf Yarışması

lise yarışma
Lise Öğrencileri

“Doğa Seni Bekler” Liseliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması
Öğrencilerimizde doğaya ve doğa sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak, doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek, doğaya karşı olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamak, doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak ve doğanın korunmasına aktif katılım sağlanmasına ön ayak olmaktır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Değerlendirme Kurulu:
Birinci Aşama: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli bir Daire Başkanı Başkanlığında,
bir Şube Müdürü ve üç Öğretmen olmak üzere beş kişiden oluşur.
İkinci Aşama: Alanında uzman öğretmenlerden oluşur.

Yarışma Kategorileri / Bölümleri: Yarışma dijital ortamda ve renkli fotoğraf olmak üzere
tek kategoridedir.

Yarışma Genel Şartları:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Yarışma Yürütme ve Değerlendirme Kurul Üyelerinin 1. derece akrabaları dışında; son
başvuru tarihi itibarıyla resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenci olduğunu
belgeleyebilecek herkes yarışmaya katılabilecektir.

3. Her katılımcı en fazla 1 (bir) adet renkli fotoğraf ile katılabilir. Her türlü teknik serbest
olmakla birlikte, tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.

4. Katılımcılar, doğa fotoğrafı çektikleri yerde, kendilerine ait 1 (bir) adet öz çekim (selfie)
fotoğraf da çekerek yarışmaya katılacak fotoğraf ile birlikte, aşağıda belirtilen e-posta
adresine gönderecektir. Bu fotoğraflar, daha sonra EBA TV Lise’de ve Ortaöğretim Genel
Müdürlüğüne ait çeşitli mecralarda kullanılabilecektir.

5. Yarışmaya sadece “ogm_etkinlik@meb.gov.tr” adresine gönderilen eserler kabul
edilecektir. Baskı veya CD / DVD ile katılım kabul edilmeyecektir.

6. Gönderilen fotoğraflar yarışma yürütme kurulunca numaralandırılır ve bu numaralar ile
değerlendirmeye girer. Değerlendirme Kurulu hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını
göremez.

7. Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine
ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde fotoğraf kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

8. Kural ihlali yapan kişilerin ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır. Ödül
verilmişse ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu diğer ödül almış ve /
veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

9. Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone gibi insansız hava araçlarının
kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya insansız
araçların kullanılması durumunda yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler tümüyle
yarışmacının sorumluluğundadır.

10. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece,
mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk
değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel
değildir.

11. Şartnamede belirtilmeyen durumlar için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Yarışma Yürütme
Kurulu kararları geçerli olacaktır.

Fotoğrafların Kullanımı, Telif Hakları ve Diğer Koşullar:
1. Yarışmada ödül alan eserlerin kopyaları ve sergi için yapılan baskıları Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü arşivine alınacaktır. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, bu eserleri tanıtım amaçlı
olarak kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibinden ayrıca izin alınmayacaktır ve telif ödenmeyecektir. Fotoğraflarla yapılacak kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır.

2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında-basılı evraklarında,
tanıtım amaçlı dokümanlarında ve diğer platformlarda (takvim, ajanda, posta kartı, katalog,
web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vb.) serbestçe kullanabilme hakkına
sahiptir. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi-manevi talepte bulunmayacağını
gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, eserler için
katılımcının yukarıda verdiği izin / muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli
ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde
olacaktır.

3. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

4. Yarışmaya fotoğraf gönderenler fotoğrafların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt
etmiş sayılır. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif
haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

6. Fotoğrafta nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

7. Yürütme Kurulu uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının
iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Yürütme Kurulu iptal ya da erteleme
durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Yürütme
Kurulu sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli görülen durumlarda şartnamenin
kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği
yapmaya; son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek
koşuluyla yetkilidir.

8. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, ogm.meb.gov.tr internet
sitelerinde ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün sosyal medya (Facebook, instagram, twitter
vb) hesaplarında yayınlanacaktır.

9. Ödül alanların, ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin
postadaki/kargodaki zarar ve kayıplarından Ortaöğretim Genel Müdürlüğü sorumlu
olmayacaktır.

10. E-posta sisteminden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
sorumlu olmayacaktır.

11. Yarışmaya fotoğraf gönderen yarışmacılar belirtilen tüm hususları kabul etmiş
sayılacaklardır. Bu şartname yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe
girer. Katılımla birlikte katılımcılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların gönderimi, isimlendirilmesi ve formatı:
1. Yarışma, “ogm_etkinlik@meb.gov.tr” adresine gönderilen fotoğraflar üzerinden
yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb) kabul
edilmeyecektir.
2. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf
üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
Ancak gönderilecek epostada katılımcı öğrencinin adı, soyadı, okulu, ilçesi, ili ve telefon
numarasına yer verilecektir.
3. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü
gibi Türkçe karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
4. Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG / JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte 8-12
sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı en az 1920 piksel, uzun kenarı en fazla 3200 piksel olarak
kaydedilmeli ve her bir fotoğraf dosyasının boyutu 2 MB’den az olmamalı, 4 MB’yi de
geçmemelidir.

Değerlendirme:
Değerlendirme süreci üç aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
Birinci aşamada Değerlendirme Kurulu ilk 50’ye giren fotoğrafları belirleyecektir.
İkinci aşamada Jüri Üyeleri İlk 50’ye giren fotoğraflar arasından ilk 20’ye giren fotoğrafları
belirleyecektir.

Üçüncü ve son aşamada ise “http://ogm.eba.gov.tr/fotograf” adresinden yapılacak halk
oylaması ile ilk 10’a giren fotoğraflar belirlenecektir.

Yarışma sonuçlarının açıklanması:
Sonuçlar ogm.meb.gov.tr adresinden ve TRT EBA TV Lise kanalından duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi: 9 Ağustos 2020 Pazar 23:59 (TSİ)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi:
a) Birinci Aşama: 12 Ağustos 2020 Çarşamba
b) İkinci aşama: 14 Ağustos 2020 Cuma
c) Halk Oylaması: 17 – 21 Ağustos 2020

Sonuç Bildirim Tarihi: 24 Ağustos 2020 Pazartesi
Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, sonuç bildirim haftası boyunca EBA TV Lise’de
yayınlanacaktır.

Ödüller:
İlk 10’a giren öğrenciler ödüllendirilecek olup;
İlk üçe giren öğrencilere Fotoğraf Makinesi, diğerlerine mansiyon ödülü verilecektir.