Lise Öğrencileri Arası Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması

Lise Öğrencileri
Arası Ahi Evran ve Ahilik

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), iki yılda bir üye devletlerin
katılımlarıyla gerçekleştirilen Genel Konferans kararlarıyla belirlenen Yıl Dönümü Programında, evrensel öneme sahip şahsiyet veya tarihî olaylara ilişkin anma ve kutlama yıl dönümlerine yer vermektedir.

Bu kapsamda sosyal, iktisadi ve siyasi hayata yön vermiş, Anadolu’nun vatanlaşmasında,
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynamış Ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf ve sanatkâr zümresinin piri olarak kabul edilen, çok yönlü bir ilim ve fikir insanı “Ahi Evran’ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü” Kuzey Makedonya ve Romanya’nın desteğiyle İran ve Azerbaycan ile ortak dosya olarak 2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri programına alınmış, bu çerçevede 20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle; 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli faaliyetler tertiplenmesine karar verilmiştir.

Ahilik teşkilatı, Türk-İslam kültür ve uygarlığı içinde toplumsal, ekonomik, dinî ve ahlaki birçok yönden önemli roller üstlenmiştir. Ahilik, başlangıçta yardımlaşma, dayanışma ruhunu taşıyan, bozulmuş olan Anadolu birliğini ve toplumsal yapıyı yeniden kuran çok fonksiyonlu bir kurumdur.
Ancak bu kuruluşun üyelerinin çoğunun esnaf olması, Ahiliğin sadece esnaf birliği olarak algılanmasına neden olmaktadır.

Ahilik; iş birliği içinde, mutlu iş ve hayat anlayışı; dürüst, sade, sakin, kendine has insani
değerlere sabırlı bir yaklaşımdır. Bu anlamda Ahiliğin gayesi; zenginle fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet arasında iyi ilişkiler kurarak sosyal adaleti gerçekleştirmek ve ahlaki bir toplum düzeni meydana getirmektir.

Çalışmayı, ibadeti ve dürüstlüğü bir bütün olarak ele alan Ahilik, ahlak sahibi olmayan bir iş
insanının asla başarıya ulaşamayacağını, ulaşsa bile bu başarının uzun ömürlü olmayacağını benimser.

Ahilikte meslek ahlakı her şeyin üstünde tutulur, otokontrol (kendi kendini kontrol) sistemi mükemmel bir şekilde işleten bir anlayıştır.

Yarışmanın Amacı:
Ahilik teşkilatı ve oluşturduğu kültür; geçmişten günümüze mesleki eğitimin ve meslek
ahlakının oluşmasında iş hayatı üzerinde büyük öneme sahiptir. Bu kültürün yapı taşları olan sevgi, saygı, yardımlaşma, hayırseverlik, iş birliği, doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik gibi değerlerin yaygınlaşması için eğitim çağındaki çocuklarımıza tarihini öğretmek, araştırmaya yönlendirmek, kalıcı eserler bırakmaya özendirmek, Ahilik konusunda bilgilendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Teması ve Konusu:
Ahi Evran’ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü sebebiyle düzenlenen resim yarışmasının teması
“Ahi Evran ve Ahilik”, konusu “Yardımlaşma ve Adil Paylaşım”dır.

Yarışmanın Kapsamı:
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok
Programlı Anadolu Liseleri bünyesinde mesleki eğitim alan öğrenciler ile Mesleki Eğitim Merkezleri öğrencilerinin (Hazırlık, 9. 10. 11 ve 12. sınıflar) resim yarışmasına başvuru şekli, resimlerde aranacak şartlar, yapılacak işlemler, değerlendirme ölçütleri, ödüller ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Ödüller:
Yarışmada verilecek ödüller:
a. Türkiye Birincilik ödülü : 5.000 TL ve Başarı Belgesi
b. Türkiye İkincilik ödülü : 4.000 TL ve Başarı Belgesi
c. Türkiye Üçüncülük ödülü: 3.000 TL ve Başarı Belgesi
d. Mansiyon ödülü : 2.000 TL ve Başarı Belgesi
e. İl Birincilerine : Boyama Seti ve Başarı Belgesi

Başvuru ve Değerlendirme:
Resim yarışmasına katılacak öğrenciler, başvurularını okullarına yapacaktır. Yarışma takvimine göre hazırladıkları resimleri, okullarındaki komisyona belirtilen şartlarda teslim edeceklerdir. Okul yönetimleri, söz konusu resimleri takvime uygun bir şekilde İl Millî Eğitim Müdürlüğünde kurulmuş olan Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması İl Yürütme Komisyonuna teslim edecektir. İl Değerlendirme Komisyonu tarafından il birinci, ikinci ve üçüncüsü belirlenecek olup il birincisi olan resimler Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması Bakanlık Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Yarışmanın Yürütücüleri:
1. T.C. TİCARET BAKANLIĞI, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
Adres : Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya ANKARA
Telefon : 0 312 4494300
Faks : 0 312 4494306
2. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Adres : Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA
Telefon : 0 312 4131252
Faks : 0 312 4251967

Yarışmaya Başvuru ve Resimlerde Aranacak Şartlar:
1 Genel Şartlar
a. Bu yarışma katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür ve ücretsizdir.
b. Yarışmaya katılım bireysel olup yarışmacı 1 resimle katılabilir.
c. Kargodaki gecikmeler, hasar, kayıp ve süreç içinde oluşabilecek sorunlardan kurumlar
sorumlu tutulamaz.
d. İl birincisi olan resimlerin her türlü telif hakkı, Ticaret Bakanlığı ile Millî Eğitim
Bakanlığına aittir.
e. Resimler öğrencilere iade edilmez.
f. Yarışmada il birincisi olan resimlerden uygun görülenler sergilenebilir, dijital ortamda
yayınlanabilir ve katalog çalışması yapılabilir.
g. Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması Bakanlık Yürütme Kurulu gerekli gördüğü zaman
katılım koşullarında ve yarışma tarihinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.
Resimler teslim edilmiş ise yeni takvime göre değerlendirilir.
h. Yarışmaya katılan öğrenci, şartnamede belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.
i. Ödül törenleri, COVID-19 salgın şartları göz önünde bulundurularak yapılır.
j. Değerlendirme komisyonlarının kararları kesin olup itiraz kabul edilmez.
k. Okul yönetimi tarafından öğrenci olduğu onaylanmayan (okuma hakkını kullanmayanlar
dâhil) kişiler yarışmaya katılamaz.

2 Özel Şartlar
a. Resimler, paspartusuz olmalıdır.
b. Resimler özgün olup daha önce sergilenmemiş ve ödül almamış olmalıdır.
c. Kopya edilen resmin yasal sorumluluğu yarışmacıya aittir.
d. Resimler, kâğıt üzerine Sulu Boya, Guaj Boya, Akrilik Boya, Pastel Boya tekniklerinden
biriyle yapılmış olmalıdır.
e. Kullanılacak resim kâğıdının kısa kenarı 35-50 cm aralığında, uzun kenarı ise 50-70 cm
aralığında olmalıdır.
f. Resimler, kullanılacak tekniğe uygun kâğıt üzerine yapılmalıdır.
g. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmamalıdır. Okul Yürütme Komisyon
üyelerinden biri, Ek-1 “Resim Bilgi ve Orijinallik Belgesi”ni öğrenciye doldurtmalı, kendisi
de imzalamalı, resmi ve kapalı zarf içinde belgeyi birlikte teslim etmelidir. Ayrıca resmin
arka yüzünün sağ üst köşesine ve zarfın üzerine öğrenci kendi el yazısıyla kullanmak
istediği rumuzu mutlaka yazmalıdır.
h. Resimler, bireysel olarak öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne iki mukavva
arasında, katlanmayacak ve kıvrılmayacak şekilde teslim edilmelidir.
i. Resimler, herhangi bir organizasyon, kurum veya markayı çağrıştırmamalıdır.
j. Resimler, yarışmanın amacına ve konusuna uygun olup temel değerlerimizle örtüşmelidir.
k. Resimler, içinde hakaret, siyasi içerik, estetik olmayan duygular barındırmamalıdır.
l. Resimler, T.C. Anayasası’na ve Millî Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil etmemelidir.

Değerlendirme Ölçütleri:
Bakanlık ve İl Değerlendirme Komisyonu tarafından resimler incelenirken;
a. Tema, konu ve amaca uygunluğu (30 Puan)
b. Kâğıdın temizlik ve düzeni (10 Puan)
c. Teknik kullanımı ve renklendirme (30 Puan)
d. Farklı bir bakış açısı ve özgün anlatım (30 Puan)
ölçütlerine göre değerlendirilecektir.