Lisansüstü Öğrencileri Bilimsel Makale Yarışması

Lisansüstü Öğrencileri Eğitim
Lisansüstü Öğrencileri

Yarışma, eğitimin çeşitli alanlarında lisansüstü programlara kayıtlı genç akademisyenlerin pandemi ve doğal afetlerde sürdürülebilir eğitim konusunda yaşanan sorunların çözümüne yönelik uygulanabilir düşünce üretmelerini özendirmek ve üretilen düşüncelerin paylaşılmasını sağlamak amacındadır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

“PANDEMİLER VE DOĞAL AFETLERDE EĞİTİM”
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ BİLİMSEL MAKALE YARIŞMASI

Bilimsel Makale Yarışmasının Konuları

Pandemi ve doğal afetlerde “sürdürülebilir ve herkes için eğitim” temasıyla tarihsel süreçteki deneyimlerden ve günümüzde yaşadığımız gerçeklikten geleceğe yön çizebilmek için konular aşağıdaki biçimde belirlenmiştir.

Eğitim tarihinde pandemi ve doğal afetler,
Pandemi ve doğal afetlerde dünyada ve ülkemizde eğitim uygulamaları,
Pandemi ve doğal afetlerde eğitim planlaması,
Pandemi ve doğal afetlerde eğitim sürecinde yaşanan sorunlar,
Pandemi ve doğal afetlerin farklı yaş gruplarına etkisi,
Pandemi ve doğal afetlerde okul sağlığı,
Pandemi ve doğal afetlerde eğitim sürecinde ruh sağlığı
Pandemi ve doğal afetlerde eğitim ile ilgili diğer konular

Bilimsel Makale Yarışmasına Başvuru Koşulları

Bilimsel makale yarışması, üniversitelerin ilgili enstitülerinde eğitimin çeşitli alanlarında öğrenim görmekte olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.
Yarışmaya tek yazar ya da en fazla 5 yazar olacak şekilde katılınabilinir. Pandemi ve doğal afetlerde sürdürülebilir eğitim sorunsalına disiplinlerarası bakış açısıyla ortak çözümler getirebilmek için farklı disiplinlerden lisansüstü öğrencilerin bir araya gelerek ekip çalışması ortaya koymaları önerilmektedir.
Katılımcılar yarışmaya en çok 2 makale ile katılabilirler.
Makaleler yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
Çağrıya gönderilen makalelerin özgün olması ve daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde yayınlanmamış ve hiçbir kişi ve kuruma telif hakkının verilmemiş olması gerekir.

Aday Makalenin Biçimsel Özellikleri:

Makalelerin dili Türkçe olup, metinler PDF formatında kabul edilecektir.
Makaleler A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto, 1,5 (bir buçuk) satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.
Kenar boşlukları soldan ve üstten 4 cm, alttan ve sağdan 2,5 cm olmalıdır.
Makale en az 5000 en fazla 10000 kelimeden oluşmalıdır.
Makaleler; başlık, öz (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler, ana metin (giriş, amaç, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler) ve kaynakça ile varsa yazar notları bölümlerini içermelidir.
Özet 150-250 kelime arasında, 10 punto Times New Roman yazı tipinde ve iki yana yaslı olacak şekilde düzenlenmelidir. “Anahtar Kelimeler” kalın, italik ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük olmalı ve kelimeler “,” ile ayrılmalıdır. Anahtar kelimelerin sonuna “.” konulmalıdır.
Makalede dipnot kullanımı Chicago usulüne göre yapılacaktır.
Kaynakça bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Katılımcılar, gönderilen makalenin kendilerine ait olduğunu tüm kanuni izinlerin (gerekli ise etik kurul onayının da) aldığını, dereceye girmeleri halinde ve kabul edilirse ilk yayınlama hakkının Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi’ne (BAEBD) ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ed
Online başvuru formunda ad soyad, üniversite, iletişim numaraları mevcut olacağından, makale kapağı ve metinde katılımcıların ad, soyad, üniversite bilgileri vb. belirleyici hiçbir bilgi kesinlikle yer almayacaktır.
Makalelere altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir.
Çağrıya katılanlar yukarıdaki şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılırlar.
Çağrıya gönderilen makalelerde, sürecin hangi aşamasında olursa olsun, şartnameye aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda makale yarışma dışı bırakılacak ve alınan ödül iptal edilecektir.

Değerlendirme

Başvurunun ve makalenin yarışma içeriğine ve şartlarına uygunluğu editörler tarafından kontrol edildikten sonra makalelerin bilimsel açıdan değerlendirilmesi Bilim Kurulu tarafından yapılacaktır. Birinci, ikinci ve üçüncü makaleler, Bilim Kurulunca kabul edilen makaleler arasından Yarışma Jürisinin yapacağı değerlendirme sonucunda belirlenecektir.

Makale Teslimi ve Önemli Tarihler

Makale teslimleri dijital ortamda gerçekleşecektir. Teslim dokümanları yarışmaların mail adresi olan ebe.makale@deu.edu.tr adresine gönderilecektir. Bilimsel makale son gönderim tarihi: 01.04.2021 dir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren makaleler 15.05.2021 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü web (www.egitimbilimleri.deu.edu.tr) sayfasında ilan edilecektir.

Ödüller

Bilimsel makale yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü çalışmalara derece ödüllerinin yanı sıra TR Dizinde (ULAKBİM) taranan Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (BAED) hakem sürecine doğrudan alınacaktır.

Yarışma jürisi tarafından uygun görülen makaleler TR Dizinde (ULAKBİM) taranan Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisinde (BAED) hakem değerlendirmesine davet edilecektir. Kabul edilen makaleler Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak “PANDEMİLER VE DOĞAL AFETLERDE EĞİTİM” isimli özel sayıda yayınlanacaktır.

İletişim
Arş.Gör. Dr. Yağmur SOYLU, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü
yagmur.soylu@deu.edu.tr