Learn Happiness (Mutluluk Okulu ) Projesinde 5G Sınıfı ile Neler Yaptık

Okullar bilgi edinmeye, hedeflere ulaşmaya ve akademik başarıya odaklanır, ancak nasıl mutlu olunacağını öğrenmek de aynı derecede önemlidir. Mutlu olabilmek için önce sevmeyi, paylaşmayı, güvenmeyi, şükretmeyi ve olumlu düşünmeyi, sonra da içinde yaşadığı dünyadaki her şeyi öğrenmelidir. Çağımızın en önemli hastalığı, dünyadaki tüm zulümlerin, şiddetin ve savaşların en büyük nedeni olan mutsuzluk ve sevgisizliktir. Anne babasından ve çevresinden yeterince sevgi görmeyen çocukların sevgi dolu olmaları, sevmeleri ve büyüyünce mutlu olmaları zordur.

Çoğu ergen ve yetişkinin sosyal davranışlarındaki olumsuzluğun kaynağı sevgi eksikliği ve mutsuzluk ile ilgilidir. Bu projede mutluluk konulu dersler planlanmış ve mutlu olmanın yolları aranmıştır.

Proje, 2 ülkeden 11 ortak okul ile beraber Şubat 2021-Mayıs 2021 tarihleri arasında 270 öğrencinin katılımı ile yürütülmüştür. Ortak okul öğretmenleri ile birlikte, bu konuda yazılmış farklı makaleler incelenmiş, mutluluğun ne olduğu, gerçekte var olup olmadığı ,nasıl elde edilebileceği, insan davranışları üzerinde belirleyici olup olmadığı ,insanların niçin mutlu olmak istedikleri gibi konular tartışılmış ve etkinliklere karar verilmiştir. İlk aşamada öğrencilere bir anket uygulanarak sayısal değerler alınmış, aynı anket proje sonunda da uygulanmıştır. İlk anket sonuçları son anket sonuçları ile karşılaştırılmış ve likert ölçeği ile değerlendirilerek hedeflere ulaşıldığı görülmüştür.

Aylık dersler halinde planlanan 5 etkinlikte, ”Pozitif düşünce, paylaşma, şükran duyma, güvende hissetme ve sevme ” konuları ön plana çıkartılacak şekilde “Mutluyum çünkü..”, ” El eleyiz”, ”Korku avı”, ”Kalbim kırıldı”, ”Mutluluklar paylaştıkça çoğalır, dertler paylaştıkça azalır” etkinlikleri öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Derslerden önce konu ile ilgili kitap okuma, video izleme, tartışma, drama çalışması gibi ön hazırlık çalışmaları ile öğrencilerin dikkatleri çekilmiş ve kalıcı öğrenme ortamları hazırlanmaya çalışılmıştır.
Projenin müfredat ile paralel gitmesi için proje-müfredat entegrasyonu da yapılmıştır. Whatsapp, instagram grubu ve blog sayfası kurularak projenin iletişim ağı hazırlanmıştır ve bunlar sayesinde hızlı ve etki bir iletişim sağlanmıştır. Ayrıca webinarlar düzenlenerek, forum, chatroom, twinmail, öğretmen bülteni ve proje günlüğü de kullanılarak kesintisiz bilgi alışverişi sağlanmıştır. Her ay plana uygun, amaca yönelik, farklı, etkileyici, müfredata uygun, dikkat çekici ve öğrenci merkezli etkinlikler ,web2.0 araçları da kullanılarak yapılmıştır.

Ortak çalışmalarımız ile öğrencilerde işbirliği, yardımlaşma, sorumluluk alma, empati gibi değerler konusunda farkındalık yaratılmıştır. ”Mutluyum çünkü 23 Nisan “etkinliği ile milli duyguları hissetme, aidiyet duygusunu anlama ve bu sayede pozitif duygular uyandırma amaçlanmıştır. ”Sence mutluluk nedir?” answergarden çalışması ile bu soruya verilen cevapların genellikle aynı ya da benzer olduğuna, mutluluğun evrensel bir duygu olduğuna dikkat çekilmiştir. Şiir çalışması ile duyguları en güzel ifade etmenin yolunun sanat olduğu vurgulanmış, sanatla uğraşan insanların önce kendiyle ,dolayısı ile de diğer canlılarla ve doğayla barışık olacağı bunun da mutluluğa giden en önemli adım olduğu konusunda öğrencilere yol gösterilmiştir. ”Mutluluğun ABC’si kitabı” ve etwinning günü videosu ile işbirliği ile ortaya çıkarılabilecek somut örnekler gösterilmiş, planlayarak ve hayal gücünü kullanarak mutluluk verici çalışmalar yapılabileceğine vurgu yapılmıştır. Ortak ürün olarak tasarlanan “Mutlu puzzle” çalışması ile yine işbirlikçi çalışma ortamı yaratılmış, böylece projenin eğlenceli hale gelmesi de sağlanmıştır.

Velilere ve öğrencilere yapılan toplantılar ile proje tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca velilerimizden izin dilekçeleri alınmış, telif haklarına dikkat edilmiş, öğrencilerin yüzleri etkinlik resim ve videolarında gizlenmiş ve proje süresince e-güvenlik kurallarına uyulmuştur. Öğrencilerin hazırladığı her türlü tasarımlar demokratik katılım etkinlikleri yapılarak seçilmiş, demokrasi ve insan haklarına da vurgu yapılmıştır. Çalışmalar tamamen öğrenci merkezli yapılmıştır. Projede yer verilen etkinlikler okulların fiziki yapı ve imkanlarına, yaşanılan çevrenin kültür yapısına ve geleneklerine uygun olarak her sınıfın öğretmeni tarafından seçilmiş ve uygulanmıştır. Göçmen ve özel öğrencilerin de projeye aktif katılımı sağlanmıştır. Ayrıca farklı sanatsal çalışmalar ile kültürel ögeler de göz önüne serilmiş, çocuklar farklı sanat dalları ile tanışmış ve böylece kültürel diyalog gerçekleştirilmiştir. Bu da çocukların kendilerini bir Dünya vatandaşı gibi hissetmelerine olanak sağlamıştır. Etkinliklerde kullanılan farklı web2.0 araçları ile öğrencilerin dijital yeterlilikleri geliştirilmiştir. Projede elde edilen olumlu sonuçların yaygınlaştırılabilmesi için okullarda panolar hazırlanmış, okul web sitelerinde, blog sayfasında, instagramda etkinlikler düzenli paylaşılmıştır.
Projede soru-cevap, beyin fırtınası, drama, yaparak-yaşayarak öğrenme gibi pedagojik yöntemler kullanılmış, işbirlikçi ,öğrenci merkezli, eleştirel, yaratıcı öğrenme ortamlarına yer verilmiştir.

Proje sonunda:
1.Öğrencilerin “Mutluluk” kavramı konusuna farklı açılardan bakmaları sağlanmıştır
2.Empati,fobi,işbirliği,adalet,şükran duyma, paylaşma, güven, pozitif düşünme kavramları hakkında bilgi sahibi olma ve bu kavramlar hakkında kendince yorum yapabilme yeteneği kazanmaları sağlanmıştır.
3.Yapılan grup çalışmaları ile öğrencilerin işbirlikçi çalışmaları desteklenmiş ve iletişim becerilerinin geliştiği gözlemlenmiştir.
4.Öğrencilerin merak eden, soran-sorgulayan, araştıran ve çözüm üreten bireyler olmaları yolunda önleri açılmıştır.
4.Öğrencilerin yaratıcı, eleştirel düşünebilme yetenekleri öne çıkarılmış, hayal güçleri desteklenmiştir. Günlük yaşam becerileri etkinliklerine de yer verilerek bilgi, beceri, tutum ve davranışlar geliştirilmiştir.
5.Farklı ülkeden öğrencilerle ortak yapılan çalışmalar, işbirliği ve paylaşım sonucunda tüm çocuklarda Dünya vatandaşı olma bilinci oluşturulmuştur.
6. Kullanılan web2.0 araçları ile öğrencilerin dijital yeterlilikleri geliştirilmiştir. Teknolojinin doğru kullanımı ve güvenli internet hakkında bilgi verilerek, ”Safer internet day” sınıflarda kutlanarak bu konuda farkındalık yaratılmıştır. Öğrencilere 21. Yüzyıl becerileri kazandırılmaya çalışılmıştır.
7.Öğretmenler proje boyunca mesleki gelişimlerini sürdürmeye cesaretlendirilmiştir. Europeanschoolnet ve eTwinning online kurslarla mesleki gelişim desteklenmiştir. Ayrıca ders içi-ders dışı faaliyetlerde yetkinlikleri geliştirilmiştir.

KAYNAK
-Büyükdüvenci, S. (1993). “Aristoteles’te Mutluluk Kavramı”, Felsefe Dünyası, 9: 41–45.
-Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2010, Erişim Tarihi:14.03.2012
-Yetim, Ü. (2001). “Toplumdan Bireye Mutluluk Resimleri” Bağlam Yayınları, İstanbul.
-Vedat akdemir(2017),”Çocuğum başarılı olacak mı?”
-Serap Duygulu, Gelişim Akademisi, ”Mutluluk Sanatı”
-“Mutluluk bir tercih meselesidir.” KİGEM

Proje Koordinatör Öğretmenleri :
Hatice ERBAY Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu
Tuğba DUYURUCU Zeki Altındağ İlkokulu
Serap ERSUNGUR Mustafa Necati İlkokulu
Kumral USLU Bakü Türk Anadolu Lisesi
Canan ÖRDEKÇİ Özel Yeni Nefes İlkokulu
Pınar GÜNDÜZ KARAGÜL Orhangazi Atatürk İlkokulu
Esra KESKİN Koç İlkokulu
Nejla ARSLAN Mahide Koşukçu İlkokulu
Şebnem ŞEN AKSOY Özel Bornova Ortaokulu
Aslı KAMBER GÜN Osman Saçmacı Ortaokulu
Derya YARBUĞLUBAŞ Ayşe Kemal İnanç Ortaokulu